Modificare Cod fiscal

1 apr. 2024
Vizualizari: 221

1. Ordonanță de urgență nr. 30/2024 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a art. LIX din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung (M. Of. nr. 272/29 martie 2024)

2. Ordonanță de urgență nr. 31/2024 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative (M. Of. nr. 274/29 martie 2024)

Intrare în vigoare: 29 martie 2024, cu unele excepții.

I. Prin O.U.G. nr. 31/2024 au fost modificate următoarele prevederi din Codul fiscal:

Referitor la Titlul II Impozitul pe profit

1.1. Excepții impozit minim. Operatorii economici reglementați/licențiați de ANDRE care, în anul precedent, au obținut venituri din activități de distribuție/furnizare/transport energie electrică și gaze naturale în proporție de minim 95% din veniturile totale din care se scad veniturile cuprinse în indicatorul Vs1 nu se supun impozitului minim.
Contribuabilii reglementați/licențiați de ANDRE care, în anul precedent, au obținut venituri din activități de distribuție/furnizare/transport energie electrică și gaze naturale în proporție de minim 95% din veniturile totale din care se scad veniturile cuprinse în indicatorul Vs nu se supun impozitului suplimentar pentru persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale.
Aceste prevederi se aplică începând cu anul fiscal 2024/anul fiscal modificat care începe în 2024.

Referitor la Titlul III Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

2.1. Persoane legate. Cu privire la limita privind veniturile realizate de o entitate pentru a se încadra în categoria microîntreprinderilor (n.n. limita de 500.000 euro de la art. 47 lit. c) C.fisc.), se stabilește că aceasta se calculează însumând veniturile realizate de persoana juridică română cu cele ale întreprinderilor legate.
În acest sens, persoana juridică română care verifică limita veniturilor este legată cu altă persoană juridică, dacă se îndeplinește unul dintre raporturile de mai jos:
a) persoana juridică română este legată cu o altă persoană juridică română, dacă:
a1) persoana juridică română deține la cealaltă persoană juridică română, direct și/sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot sau are dreptul de a numi ori revoca majoritatea membrilor consiliului de administrație, de conducere sau de supraveghere ale celeilalte persoane juridice române.
a2) dacă o persoană deține, direct și/sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot sau are dreptul de a numi ori revoca majoritatea membrilor consiliului de administrație, de conducere sau de supraveghere atât la prima persoană juridică, cât și la cea de a doua.
b) o persoana juridică (PJ) este legată cu o persoană juridică română (PJR), dacă persoana juridică deține la persoana juridică română care verifică condiția, direct și/sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot sau are dreptul de a numi ori revoca majoritatea membrilor consiliului de administrație, de conducere sau de supraveghere ale PJR.
c) acționarul/asociatul persoanei juridice române care deține direct și/sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot ale acestei persoane juridice române, desfășoară activitate economică prin intermediul unei PFA2/II3/IF4/altei forme de organizare a unei activități economice, fără personalitate juridică. Veniturile PFA/II/IF/altei forme de organizare a unei activități economice, fără personalitate juridică se cumulează cu cele realizate de persoana juridică română/alte întreprinderi legate.

Pentru încadrarea în limita de la art. 47 lit. c), se iau în calcul elementele ce constituie baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, conform art. 53 C.fisc.
Aceste prevederi se aplică pentru verificarea condiției de la art. 47 alin. (1) lit. c) C.fisc. inclusiv pentru încadrarea ca microîntreprindere în anul fiscal 2024.

2.2. Declarația de mențiuni. Conform art. XLV din O.U.G. 30/2024, pentru anul 2024, termenul prevăzut la art. 55
alin. (2) și (5) din C.fisc., pentru depunerea declarațiilor de mențiuni, se prorogă până la data de 15 aprilie 2024
inclusiv. Contribuabilii care au comunicat organelor fiscale competente aplicarea sistemului de impunere pe
veniturile microîntreprinderilor, respectiv ieșirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, până la data de 29 martie 2024, depun, după caz, o nouă declarație de mențiuni pentru încadrarea în condițiile prevăzute la art. 47 C. fisc.

Referitor la Titlul VII – Taxa pe valoarea adăugată

3.1. Scutiri de TVA. Serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unități spitalicești, livrările de echipamente medicale, aparate, dispozitive, articole, accesorii, echipamente de protecție, materiale, consumabile de uz sanitar, repararea, adaptarea, închirierea unor astfel de bunuri prestate/efectuate către entități nonprofit sunt scutite de TVA și dacă serviciile/bunurile achiziționate sunt donate/puse gratuit la dispoziția unităților spitalicești din rețeaua publică.
Sunt, de asemenea, scutite de taxă, serviciile/bunurile de mai sus prestate/furnizate către societăți deținute integral de entități nonprofit dacă serviciile/bunurile sunt puse gratuit la dispoziția unităților spitalicești cu condiția să nu-și schimbe destinația de unități spitalicești, să nu fie înstrăinate în alte scopuri, pe toată durata de funcționare să presteze servicii medicale gratuit sau decontate, fără perceperea de taxe hoteliere sau de coplată pentru serviciile medicale.
Taxa aferentă achizițiilor de bunuri/servicii menționate mai sus, realizate de societățile deținute integral de entități nonprofit înscrise în Registrul public organizat de ANAF nu sunt deductibile.

II. Prin O.U.G. nr. 30/2024 au fost modificate următoarele prevederi din Codul fiscal și, respectiv, Legea nr. 296/2023 (RO e-Factura):

Referitor la Titlul VII – Accize și taxe speciale

4.1. Obligațiile destinatarului înregistrat. Orice destinatar înregistrat este obligat să depoziteze produsele recepționate doar în spațiile declarate și autorizate pentru recepția produselor accizabile în cazul în care nu se utilizează opțiunea de livrare directă. Nerespectarea acestor prevederi constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani.

4.2. Documente de rezervă. Raportul de export/primire de rezervă pentru deplasări de produse accizabile constituie documente de rezervă. Raportul de primire de rezervă poate fi utilizat ca dovadă alternativă a livrării produselor accizabile prin viza autorității competente din România, în cazul în care sistemul informatic nu este disponibil/funcțional.

4.3. Marcarea produselor. Se introduc prevederi referitoare la marcarea produselor care conțin tutun, destinate inhalării fără ardere (prin folosirea de timbre).
În acest context, constituie contravenție, la regimul marcării produselor de mai sus, următoarele fapte:
a) nerespectarea prevederilor privind timbrele neutilizate în termen de 6 luni de la achiziție.
b) deținerea/comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false.
Săvârșirea de mai multe ori într-un an calendaristic a acestor fapte constituie infracțiune dacă, prin cumulare, se depășește limita de 7 kg tutun destinat inhalării fără ardere conținut în produsele care se încadrează la codul NC 2040 11 00. [n.n. se aplică de la 20 mai 2024]

Pe lângă amendă se aplică și sancțiunea confiscării produselor, iar dacă acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din vânzare.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

1.4. Constituie infracțiune și se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani:
a) livrarea de vinuri spumoase cu codurile NC 2204 10, 2204 21 06, 220421 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 21 10, 2205, de băuturi fermentate, altele decât bere și vinuri (mai puțin cidru de mere și pere, hidromel, băuturi din fructe de pădure fără arome și alcool), de produse intermediare fără deținerea documentului de plată a accizelor.
b) marcarea cu timbre false a produselor din tutun încălzit care, prin încălzire, emit un aerosol ce poate fi inhalat fără a avea loc combustia amestecului. [n.n. se aplică de la 20 mai 2024]
c) deținerea/comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile de la pct. b) supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 7 kg de tutun destinat inhalării fără ardere conținut în produsele care se încadrează la codul NC 2040 11 00. [n.n. se aplică de la 20 mai 2024]
Referitor la Legea nr. 296/2023 (RO e-Factura)

5.1. Contravenții. Nerespectarea termenului limită (5 zile) pentru transmiterea facturilor fiscale în sistemul RO e-Factura se sancționează la nivelul unei luni calendaristice. Contravenția constă în netransmiterea uneia sau mai multor facturi într-o lună calendaristică.

5.2. Perioada de grație prelungită. Termenul până la care nu se aplică sancțiuni în cazul nerespectării prevederilor privind transmiterea facturilor în sistemul RO e-Factura, este prelungit până la 31 mai 2024 (anterior, 31 martie 2024).
Se precizează că sancțiunea nu se aplică pentru facturile al căror termen de transmitere este anterior datei de 31 mai 2024.


1 Indicatorul Vs – venituri care se scad din veniturile totale, determinate cumulat de la începutul anului fiscal/anului fiscal modificat până la sfârșitul trimestrului/anului de calcul, după caz, reprezentând (i) venituri neimpozabile prevăzute la art. 23 și 24 CF, (ii) venituri aferente costurilor stocurilor de produse, (iii) venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuție, (iv) venituri din producția de imobilizări corporale și necorporale, care nu sunt cuprinse în indicatorul I (valoarea imobilizărilor în curs de execuție ocazionate de achiziția/producția de active, înregistrate în evidența contabilă începând cu data de 1 ianuarie 2024, respectiv începând cu prima zi a anului fiscal modificat care începe în anul 2024), (v) venituri din subvenții, (vi) venituri realizate din despăgubiri, de la societățile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii, (vii) venituri reprezentând accizele care au fost reflectate concomitent în conturile de cheltuieli.
2 PFA – Persoană fizică autorizată, înființată în temeiul O.U.G. nr. 44/2008.
3 II – Întreprindere individuală, înființată în temeiul O.U.G. nr. 44/2008.
4 IF – Întreprindere familială, înființată în temeiul O.U.G. nr. 44/2008.

Modificare Cod fiscal was last modified: aprilie 1st, 2024 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: