Info fiscal – Martie 2024

4 apr. 2024
Vizualizari: 213

COD FISCAL

Legea nr. 182/2024 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 179/5 martie 2024)

Comentarii

Principalele modificări aduse Codului fiscal prin Legea nr. 182/2024 privesc următoarele aspecte:

I. Taxa pe valoarea adăugată (ajustarea bazei de impozitare, corectare facturi, regimuri speciale, înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA, obligații generale ale prestatorilor de servicii de plată), ca urmare a transpunerii Directivei (UE) 2020/284 a Consiliului din 18 februarie 2020 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește introducerea anumitor cerințe pentru prestatorii de servicii de plată (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 62 din 2 martie 2020).

II. Accize și taxe speciale (faptul generator).

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 5 din 11 martie 2024.

Ordinul ministrului finanțelor nr. 475/2024 privind indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual (M. Of. nr. 248/22 martie 2024)

Comentarii

Indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual, pentru anul fiscal 2024, este 106%.

Ordonanță de urgență nr. 30/2024 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a art. LIX din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung (M. Of. nr. 272/29 martie 2024)

Comentarii

Prin O.U.G. nr. 30/2024 s-au modificat prevederi referitoare la accize (din Codul fiscal) și s-a modificat definiția contravenției și perioada de grație pentru aplicarea sancțiunilor (la 31 mai 2024), prevăzute de Legea nr. 296/2023, pentru netransmiterea facturilor în sistemul RO e-Factura.

Ordonanță de urgență nr. 31/2024 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative (M. Of. nr. 274/29 martie 2024)

Comentarii

Prin această O.U.G. s-au modificat unele prevederi referitoare la aplicarea impozitului minim, la scutiri de TVA și a fost introdusă o nouă definiție a persoanelor legate, în scopul aplicării impozitului pe veniturile microîntreprinderilor. Termenul de declarare a trecerii la impozit pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor a fost prelungit până la 15 aprilie 2024.

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 7 din 31 martie 2024.

PROCEDURĂ FISCALĂ

Ordinul președintelui ANAF nr. 355/2024 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 107 „Declarație informativă privind beneficiarii bunurilor/serviciilor/sponsorizărilor/ mecenatului” (M. Of. nr. 205/12 martie 2024)

Comentarii

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Formularul (107) este o declarație informativă care se depune de către plătitorii de impozit pe profit, inclusiv în cazul în care datorează impozit pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri. care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat, precum și cheltuieli privind bunurile, mijloacele financiare și serviciile acordate Fondului Națiunilor Unite pentru Copii — UNICEF, precum și altor organizații internaționale care își desfășoară activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte.

Declarația informativă se depune până la termenul de depunere a declarației anuale de impozit pe profit, prevăzut de lege, începând cu 1 ianuarie 2024/anul fiscal modificat care începe în anul 2024.

Prin acest ordin, se actualizează formularul (107) în conformitate cu modificările aduse Codului fiscal prin O.U.G. nr. 115/2023 si care se referă, în principal, la:

– dispozițiile referitoare la deducerea din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor a sponsorizărilor/mecenatului/burselor private, precum și a cheltuielilor privind bunurile, mijloacele financiare și serviciile acordate UNICEF, precum și altor organizații internaționale care își desfășoară activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte;

– dispozițiile privind deductibilitatea cheltuielilor cu bursele private din impozitul pe profit.

Ultimul an fiscal în care sumele reprezentând burse, rămase de reportat, potrivit legii, se scad din impozitul pe profit este anul fiscal 2023, respectiv anul fiscal modificat care se încheie în anul 2024.

Ordonanță de urgență nr. 23/2004 privind unele măsuri pentru consolidarea capacitații instituționale a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, reorganizarea activității acesteia, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (M. Of. nr. 228/18 martie 2024)

Comentarii

Prin această O.U.G. se reorganizează ANAF, printre altele, prin încorporarea în aparatul central a Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili și crearea unor structuri antifraudă județene.

Ordinul președintelui ANAF nr. 371/2024 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.021/2021 privind competența de administrare a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere (M. Of. nr. 242/21 martie 2024)

Comentarii

OPANAF nr. 371/2024 modifică Secțiunea A – „Procedura de înregistrare fiscală” a Capitolului II din OPANAF nr. 2.021/2021 în sensul în care persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere și care nu au obligația să se înregistreze în registrul comerțului, pot solicita înregistrarea fiscală prin depunerea formularului (070) prin mijloace electronice de transmitere la distanță (depunerea acestui formular prin mijloace electronice de transmitere la distanță a fost aprobată prin OPANAF nr. 1.699/2021).

Aceste prevederi intră în vigoare în 90 zile de la data publicării OPANAF nr. 371/2024 (de la 19 iunie 2024).

LEGISLAȚIA MUNCII

Legea nr. 28/2024 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor (M. Of. nr. 176/5 martie 2024)

Comentarii

Această lege modifică:

1. O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România.

2. O.G. nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.

3. Articolul 9 din O.U.G. nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene.

4. O.U.G. nr. 204/2020 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în materie de reglementare a dreptului de intrare și ședere pe teritoriul României.

5. Legea nr. 122/2006 privind azilul în România.

Hotărârea Guvernului nr. 179/2024 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, precum și a Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici (M. Of. nr. 196/11 martie 2024)

Comentarii

Hotărârea transpune Directiva (UE) 2022/431 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2022 de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 88 din 16 martie 2022.

Ordinul ministrului sănătății nr. 1.424/2024 pentru aplicarea în trimestrul IV 2023 a prevederilor art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății (M. Of. nr. 216/14 Martie 2024)

Comentarii

Se aprobă lista, aferentă trimestrului IV 2023, ce conține clasificarea medicamentelor de uz uman autorizate pentru punere pe piață în România și raportate de furnizorii de servicii medicale și de medicamente la casele de asigurări de sănătate și validate de acestea, suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate și din bugetul Ministerului Sănătății, în medicamente de tip I și tip II, potrivit prevederilor art. 38 din OUG nr. 77/2011:

– medicament de tip I – medicamentul autorizat potrivit prevederilor art. 704, 706 și 710 din Legea nr. 95/2006, precum și medicamentul pentru care s-a acordat o autorizație de uz pediatric (PUMA), pentru care, în ultima lună din fiecare trimestru, nu există cel puțin un medicament generic sau biosimilar care să îndeplinească condițiile de comercializare pe teritoriul României. Contribuția trimestrială reprezintă 25% aplicat asupra valorii aferente consumului centralizat al acestora, comunicat de CNAS.

– medicament de tip II – medicamentul definit potrivit prevederilor art. 708 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006. Contribuția trimestrială reprezintă 15% aplicat asupra valorii aferente consumului centralizat al acestora, comunicat de CNAS.

Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 25/2024 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor și al frontierei (M. Of. nr. 250/22 martie 2024)

Comentarii

Se modifică prin această ordonanță de urgență: (i) Legea nr. 157/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România (art. III), (ii) Legea nr. 247/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România (art. II), (iii) O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, O.G. nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, (iv) OUG nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române (art. 21), (v) Legea nr. 265/2010 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române și pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României (art. I), (vi) O.U.G. nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, (vii) Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, (viii) O.U.G. nr. 204/2020 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în materie de reglementare a dreptului de intrare și ședere pe teritoriul României (art. 13).

Aceste prevederi asigură alinierea cadrului legal național la dispozițiile acquis-ului Schengen, începând cu data de 31 martie 2024. Aceasta presupune eliminarea, în primă etapă, a controalelor la frontierele interne aeriene și maritime, astfel că persoanele nu vor mai fi supuse controalelor la aceste tipuri de frontieră, stabilirea unor măsuri care să contribuie la realizarea noilor obligații ce revin autorităților române, necesitatea sporirii măsurilor de asigurare a ordinii și siguranței publice în special raportat la contingentul de 100.000 de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă din România (conform HG nr. 1.338/2023).

Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități și al președintelui Casei Naționale de Pensii nr. 8.872/289/2024 privind aprobarea modelului de adeverință în vederea certificării perioadelor de încadrare în grad de handicap, necesare aplicării prevederilor art. 58 și 59 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (M. Of. nr. 250/22 martie 2024)

Comentarii

Se aprobă modelul de adeverință pentru aplicarea prevederilor art. 58 și 59 din Legea nr. 263/2010 (reducerea vârstei standard de pensionare pentru persoanele care au realizat stagiu de cotizare în condiții de handicap – art. 58, nevăzători – art. 59).

Condiția de handicap va fi demonstrată prin depunerea unei adeverințe eliberate de direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene/locale ale sectoarelor municipiului București la casele teritoriale de pensii.

Adeverințele vor fi eliberate la solicitarea persoanelor îndreptățite, în baza certificatelor/ deciziilor de încadrare în grad și tip de handicap și a certificatelor/deciziilor de încadrare în grad de handicap.

M.Of. nr. 268/ 28 Martie 2024

Ordinul ministrului finanțelor și al ministrului muncii și solidarității sociale nr. 497/660/2024 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul I al anului 2024.

Comentarii

Pentru semestrul I al anului 2024, începând cu luna aprilie 2024, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creșă este de 640 lei.

Valoarea nominală se aplică și pentru primele 2 luni ale semestrului II al anului 2024, respectiv august 2024 și septembrie 2024.

FONDURI SPECIALE

Ordinul ministrului justiției nr. 715/C pentru aprobarea Instrucțiunilor privind modul de încasare și plată a taxelor prevăzute de Legea nr. 297/2018 privind publicitatea mobiliară (M. Of. nr. 263/27 martie 2024)

ALTE REGLEMENTĂRI

Ordinul președintelui Autorității Vamale Române nr. 648/2024 pentru aprobarea Normelor tehnice privind prezentarea mărfurilor în vamă în locuri aprobate de autoritatea vamală, altele decât biroul vamal, în cazul exportului, reexportului și ieșirii mărfurilor de pe teritoriul vamal al Uniunii (M. Of. nr. 197/11 martie 2024)

Ordinul președintelui Autorității Vamale Române nr. 461/2024 privind aprobarea Normelor de aplicare a art. 303 alin. (2) și a art. 3011 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României (M. Of. nr. 199/11 martie 2024)

Comentarii

Art. 303 alin. (2) și art. 3011 din Legea nr. 86/2006 se referă la cererea de suspendare a executării actului administrativ fiscal care are ca efect aplicarea de taxe la import sau la export corespunzător datoriei vamale și a altor taxe (componența și atribuțiile comisiei de soluționare, verificare condiții pentru emiterea deciziei).

Hotărârea președintelui CCF nr. 2/2024 privind convocarea Conferinței ordinare anuale a Camerei Consultanților Fiscali (M. Of. nr. 213/14 martie 2024)

Comentarii

Conferința ordinară anuală a CCF, cu prezență fizică a membrilor cu drept de vot, este stabilită pentru data de 18 aprilie 2024. Pot participa toți membrii CCF care au depus toate declarațiile de activitate cu termen de depunere până în anul 2023 inclusiv, nu înregistrează obligații de plată neachitate cu termen de scadență până în anul 2023 inclusiv, nu înregistrează restanțe la orele de pregătire profesională stabilite în obligația acestora, conform normelor legale emise de Camera Consultanților Fiscali, până în anul 2023 inclusiv.

Înscrierea pentru participarea la conferință se poate face până la data de 11 aprilie 2024, pe site-ul Camerei Consultanților Fiscali, prin completarea formularului de înscriere.

Hotărârea președintelui CCF nr. 3/2024 pentru modificarea și completarea Programului anual de pregătire profesională continuă, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 2/2022 (M. Of. nr. 213/14 martie 2024)

Hotărârea președintelui CCF nr. 4/2024 pentru aprobarea Normelor profesionale sectoriale privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, specifice activității de consultanță fiscală (M. Of. nr. 223/18 martie 2024)

Comentarii

Hotărârea abrogă Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 7/2012 pentru aprobarea Normelor privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul activității de consultantă fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 2 aprilie 2012.

Legea nr. 50/2024 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2022/2.065 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 octombrie 2022 privind o piață unică pentru serviciile digitale și de modificare a Directivei 2000/31/CE (Regulamentul privind serviciile digitale), precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic (M. Of. nr. 232/19 martie 2024)

Ordinul comun ANAF/AVR/ANPC nr. 399/704/346/ 2024 pentru aprobarea criteriilor de aplicare a sancțiunii complementare de suspendare a activității, prevăzute la art. LVI alin. (13) din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung (M. Of. nr. 233/19 martie 2024)

Ordinul ministrului finanțelor nr. 470/2024 cu privire la raportarea informațiilor referitoare la finanțările primite de persoanele juridice fără scop patrimonial (M. Of. nr. 239/20 martie 2024)

Comentarii

În urma modificărilor aduse Legii contabilității nr. 82/1991 prin O.U.G. nr. 115/2023, se stabilește obligația persoanelor juridice fără scop patrimonial care au primit sume de natura celor prevăzute la art. 34 alin. (31) din Legea contabilității de a întocmi Declarația privind situația de trezorerie.

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 6 din 21 Martie 2024.

Legea nr. 63/2024 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2024 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (M. Of. nr. 265/28 martie 2024)

Comentarii

Legea nr. 63/2024 prelungește aplicarea O.U.G. nr. 67/2023 până la sfârșitul anului 2024.

Legea nr. 64/2024 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul produselor din tutun (M. Of. nr. 267/28 martie 2024)

Comentarii

Legea nr. 64/2024 are în vedere următoarele aspecte:

– actualizarea și completarea unor definiții (țigareta electronică, flaconul de reumplere a țigaretei electronice) conform Directivei 2014/40/UE a parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor de tutun și a produselor conexe și de abrogare a Directivei 2001/37/CE.

– interzicerea comercializării prin automate a țigaretelor electronice, flacoanelor de reumplere și a dispozitivelor electronice pentru încălzirea tutunului.

 

Info fiscal – Martie 2024 was last modified: aprilie 4th, 2024 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: