Declarația unică

12 ian. 2024
Vizualizari: 779

Ordinul președintelui ANAF nr. 6/2024 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 212 „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” (M. Of. nr. 14 din 9 ianuarie 2024)

Intrare în vigoare: 9 ianuarie 2024

Formularul (212) a fost actualizat, prin acest ordin, ca urmare a modificărilor aduse Titlului IV și Titlului V din Codul fiscal prin O.G. nr. 16/2022, Legea nr. 142/2022, Legea nr. 296/2023, O.U.G. nr. 115/2023 și Legea nr. 412/2023 cu referire la:

I. Veniturile realizate în anul 2023:

1.1. Venituri din chirii: Pentru stabilirea bazei de calcul al impozitului pe venitul din cedarea folosinței bunurilor (pentru anul 2023, venitul brut reprezintă venit anual impozabil).

1.2. Reguli privind stabilirea impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal: la transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, impozitul datorat se calculează la valoarea tranzacției, prin aplicarea unei cote de impunere (1% sau 3%) în funcție de perioada de deținere a proprietăților imobiliare (până la 3 ani sau o perioadă mai mare de 3 ani).

1.3. Pentru stabilirea impozitului pe veniturile sub forma câștigurilor din transferul titlurilor de valoare și instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului de investiții: aceste venituri se impun prin reținere la sursă, pentru transferuri/operațiuni efectuate prin entitățile prevăzute la art. 961 alin. (1) C. fisc.

Obligația depunerii declarației unice se menține doar pentru persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat câștiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate care nu au fost efectuate prin entitățile menționate, precum și din transferul aurului de investiții.

1.4. Contribuții sociale: Stabilirea și definitivarea obligațiilor fiscale anuale reprezentând CAS și CASS, datorate de persoanele fizice au în vedere introducerea noilor plafoane în funcție de care se calculează contribuțiile sociale, respectiv de 6, 12 sau 24 salarii minime brute pe țară, după caz, în funcție de nivelul veniturilor realizate în anul fiscal 2023.

De asemenea, a fost reglementată obligația depunerii declarației unice de către:

a) persoanele fizice care, în cursul anului 2023, au realizat venituri din (i) activități independente, (ii) din drepturi de proprietate intelectuală, (iii) din cedarea folosinței bunurilor, (iv) din activități agricole, silvicultură și piscicultură pentru care la determinarea bazei anuale de calcul al CAS/CASS, au utilizat un alt nivel al salariului minim garantat în plată decât cel de 3.000 lei prevăzut în H.G. nr.1447/2022, la depunerea declarației unice estimative.

b) persoanele fizice care au realizat, în cursul anului 2023, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, în baza contractelor de activitate sportivă, din arendă, din asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit titlurilor II sau III, pentru care impozitul se reține la sursă de plătitorii de venituri, în situația în care, la verificarea încadrării venitului în plafoanele anuale, precum și la determinarea bazei anuale de calcul a CAS/CASS, plătitorul a utilizat un alt nivel al salariului minim brut pe țară decât cel prevăzut în H.G. nr. 1447/2022.

II. Veniturile estimate pentru anul 2024:

2.1. Stabilirea bazei de impunere și a impozitului pe veniturile din cedarea folosinței bunurilor, începând cu anul fiscal 2024. În cazul veniturilor din cedarea folosinței bunurilor, venitul net anual se stabilește prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 20% asupra venitului brut. Veniturile din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal plătite de persoane juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidență contabilă, se impun prin reținere la sursă, impozitul fiind final.

Totodată, au fost abrogate dispozițiile potrivit cărora veniturile realizate din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere, sunt calificate ca venituri din activități independente. De asemenea, a fost eliminată opțiunea de determinare a venitului net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

2.2. Venituri din activități independente. Începând cu anul fiscal 2024, potrivit Legii nr. 412/2023 pentru înființarea și funcționarea punctelor gastronomice locale, veniturile realizate de persoanele fizice ca urmare a desfășurării activității ca punct gastronomic local reprezintă venituri din activități independente pentru care venitul net anual se determină pe baza normelor de venit.

2.3. Contribuția de asigurări sociale de sănătate. Au fost modificate prevederile privind stabilirea și declararea CASS datorată de persoanele fizice care realizează venituri din activități independente din una sau mai multe surse, începând cu anul fiscal 2024.

În cazul veniturilor din activități independente, CASS datorată se stabilește la o bază de calcul egală cu suma venitului estimat a se realiza pentru anul fiscal de impunere sau norma anuală de venit, respectiv norma anuală de venit ajustată, după caz, care nu poate fi mai mare decât cea corespunzătoare unei baze anuale de calcul egală cu nivelul de 60 salarii minime brute pe țară în vigoare la termenul de depunere a Declarației unice, respectiv 25 mai inclusiv a anului pentru care se datorează contribuția. Astfel:

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

III. Alte modificări aduse formularului.

La Capitolul I „Date privind impozitul pe veniturile realizate și contribuțiile sociale datorate”:

a) au fost introduse rubrici referitoare la perioada de deținere a proprietăților imobiliare (a Secțiunea 2, subsecțiunea 1) și câmpuri pentru stabilirea și declararea CAS/CASS datorate de contribuabili, în funcție de încadrarea în plafonul minim anual (a Secțiunea 3, subsecțiunea 1 și 2).

b) a fost eliminată subsecțiunea 3 referitoare la stabilirea și declararea CASS datorată de persoanele fizice care obțin venituri din pensii din străinătate și secțiunea referitoare la stabilirea și declararea obligațiilor fiscale datorate de către contribuabili pentru indemnizațiile prevăzute de O.U.G. nr. 111/2021 și O.U.G. nr. 2/2022, ca urmare a încetării aplicabilității dispozițiilor acestora.

c) a fost modificată secțiunea „Sumarul obligațiilor privind impozitul pe venitul realizat și contribuțiile sociale datorate, stabilite prin declarația curentă”, prin:

– eliminarea câmpurilor privind obligațiile fiscale datorate de contribuabili potrivit O.U.G. nr. 2/2022 și O.U.G. nr. 111/2021,

– introducerea unor câmpuri privind (i) contribuțiile sociale reținute la sursă de plătitorul de venit, potrivit legii, care reprezintă plată anticipată în contul contribuției anuale datorate de contribuabil, (ii) privind diferențele de contribuții sociale stabilite în plus/minus, după caz, ca urmare a regularizării sumelor reprezentând plată anticipată cu contribuția anuală datorată.

La Capitolul II „Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate”:

a) au fost eliminați indicatorii „cedarea folosinței bunurilor (altele decât cele de la pct.1.3.2.)” și „cedarea folosinței bunurilor calificată în categoria venituri din activități independente (de la Secțiunea 1, subsecțiunea 1 lit. A).

b) au fost introduse câmpuri distincte pentru stabilirea și declararea CASS datorate de contribuabilii care realizează venituri din activități independente, în funcție de venitul estimat pentru anul fiscal de impunere, la Secțiunea 2, subsecțiunea 2.

Au fost actualizate instrucțiunile de completare a declarației unice.

 

Declarația unică was last modified: ianuarie 12th, 2024 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: