Info fiscal – Octombrie 2023

2 nov. 2023
991 views

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 950/20 octombrie 2023

Legea nr. 282/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu și a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii

Prin această lege se modifică și Codul fiscal – art. 101.

Se stabilește modul de determinare a impozitului lunar aferent veniturilor din pensii (de către plătitorii de venituri din pensii) pentru următoarele situații:

1. venit lunar din pensii determinat ca urmare a aplicării principiului contributivității (cota de impunere de 10% aplicat asupra venitului din care se deduce plafonul neimpozabil de 2.000 lei)

2. venit lunar din pensii cu componentă contributivă și necontributivă (analog pct. 1 pentru partea contributivă, iar pentru partea necontributivă se aplică cotele de impunere de 10%, 15% și 20% în funcție de situarea venitului din pensii față de câștigul salarial mediu net și câștigul salarial mediu brut utilizate la fundamentarea bugetului asigurărilor social de stat)

3. venit lunar din pensii cu componentă necontributivă (analog pct. 2 pentru partea necontributivă). Câștigul salariul mediu net se calculează prin deducerea din câștigul salarial mediu brut a contribuțiilor sociale.

M. Of. nr. 977/27 octombrie 2023

Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung

Comentarii

Legea nr. 296/2023 modifică Codul fiscal, dar și Codul de Procedură fiscală, Legea nr. 31/1990, Legea nr. 70/2015, prevederile privind RO e Factura, O.U.G. nr. 28/1999.

Referitor la Codul fiscal, modificările se referă la:

– introducerea unor noi impozite (impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare, impozitul minim – impozit pe profit, impozit suplimentar – instituții de credit, operatori economici din domeniul petrol și gaze naturale);

– modul de acordare a scutirii de impozit pe venit pentru programatori, determinare venituri din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală;

– contribuții sociale obligatorii;

– TVA și accize.

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 23 din 29 septembrie 2023 (atașat din nou pentru referință).

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

PROCEDURĂ FISCALĂ

M. Of. nr. 904/6 octombrie 2023

Hotărârea Guvernului nr. 937/2023 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017, precum și a modelului planului de remediere și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Comentarii

Principalele modificări constau în eliminarea contravențiilor din domeniul fiscal din sfera de aplicare a Legii prevenirii și modificarea contravențiilor din domeniul vamal, respectiv al nivelului amenzilor pentru unele contravenții din domeniul accizelor.

M. Of. nr. 970/25 octombrie 2023

Decizia ÎCCJ – Completul pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept nr. 5/18 septembrie 2023

Comentarii

În interpretarea dispozițiilor art. 138 alin. (1) și art. 139 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, raportate la prevederile art. 220 alin. (10) și art. 215 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care s-a dispus atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere, potrivit prevederilor legislației privind insolvența, în pasivul debitorului insolvent fiind cuprinse și creanțe fiscale, termenul de prescripție a executării silite este cel de 3 ani prevăzut de Codul de procedură civilă.

M. Of. nr. 989/31 octombrie 2023

Decizia ÎCCJ – Recurs în interesul legii nr. 15/18 septembrie 2023

Comentarii

În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor prevăzute de art. 452 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal stabilește că, drept urmare a ieșirii din fondul legislației active a dispozițiilor art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal, în perioada 5 mai-16 iunie 2022, deținerea în afara antrepozitului fiscal și/sau comercializarea pe teritoriul României peste limita de 10.000 de țigarete supuse marcării, fără a fi marcate, marcate necorespunzător ori cu marcaje false, provenind din contrabandă, fapte anterioare intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2022, constituie infracțiunea prevăzută de art. 452 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

LEGISLAȚIA MUNCII

M. Of. nr. 892/4 octombrie 2023

Ordinul președintelui Casei Naționale de Pensii Publice nr. 299/2023 privind aprobarea limitelor maxime ale tarifelor solicitate pentru serviciile arhivistice prestate de către operatorii economici autorizați

M. Of. nr. 899/5 octombrie 2023

Ordinul ministrului finanțelor și al ministrului culturii nr. 2540/3452/2023 pentru stabilirea valorii sumei indexate care se acordă sub formă de tichete culturale pentru semestrul II al anului 2023

Comentarii

Pentru semestrul II al anului 2023 și lunile februarie si martie 2024, valoarea sumei care se acordă lunar, respectiv ocazional, sub formă de tichete culturale, este de maximum 210 lei/lună, respectiv de maximum 420 de lei/eveniment.

FONFURI SPECIALE

M. Of. nr. 905/6 octombrie 2023

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, precum și pentru modificarea Ordonanțe de urgență a Guvernului nr. 20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009

Comentarii

Principalele aspecte care modifică O.U.G. nr. 77/2009 se referă la:

– entitățile cărora li se poate acorda dreptul de organizare și exploatare a activității de jocuri de noroc și excepții privind modul de exploatare a acestora.

– reclama și publicitatea pentru jocurile de noroc.

– limitele contribuțiilor anuale din care se constituie veniturile proprii ale ONJN.

– cotele aplicate veniturilor din contribuțiile organizatorilor jocurilor de noroc virate către bugetul de stat (70%) și pentru activitate finanțată din venituri proprii (30%).

– plata taxelor aferente activităților din domeniul jocurilor de noroc.

– înființarea și întreținerea registrului public.

– sancțiuni și contravenții.

M. Of. nr. 973/26 octombrie 2023

Ordinul președintelui ONJN nr. 181/2023 privind aprobarea condițiilor procesului de fuziune, divizare sau transfer de afaceri de către organizatorii de jocuri de noroc la distanță care la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 nu îndeplinesc condiția prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. B pct. (x) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc

Comentarii

Prin acest ordin se aprobă condițiile procesului de fuziune, divizare sau transfer de afaceri de către organizatorii de jocuri de noroc la distanță care, la data de 6 octombrie 2023, nu îndeplinesc condiția prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. B pct. (x) din O.U.G. nr. 77/2009.

Potrivit art. 15 alin. (1) lit. B pct. (x) din O.U.G. nr. 77/2009, pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc, în cazul jocurilor de noroc la distanță, trebuie îndeplinită și condiția (cumulativ) potrivit căreia operatorul economic este o societate înmatriculată pe teritoriul României sau o persoană juridică constituită legal într-un stat membru al UE sau în state semnatare ale Acordului privind SEE sau din Confederația Elvețiană care are înregistrat un sediu permanent în condițiile art. 1 alin. (2) din O.U.G. nr. 77/2009. Prevederile ordinului nr. 181/2023 se aplică procedurilor de fuziune, divizare sau transfer de afaceri, realizate în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 82/2023 – 6 octombrie 2023 (aprilie 2024).

M. Of. nr. 979/27 octombrie 2023

Ordonanță de urgență nr. 91/2023 privind unele măsuri referitoare la exercitarea dreptului de proprietate publică și privată a statului, precum și la administrarea eficientă a proprietăților statului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Comentarii

Prin această ordonanță au fost modificate, printre altele, redevențele miniere și petroliere. De asemenea au fost modificate reglementările referitoare la concesiunea proprietăților administrate de Agenția Domeniilor Statului.

ALTE REGLEMENTĂRI

M. Of. nr. 895/5 octombrie 2023

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne nr. 151/2023, pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor dispoziții ale Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996

M. Of. nr. 903/6 octombrie 2023

Ordinul ministrului finanțelor nr. 2649/2023 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile

Comentarii

Principalele modificări constau în introducerea, în planul de conturi general, a conturilor:

– 1496 „Pierderi rezultate din reorganizări de societăți, corespunzătoare activului net negativ al societății absorbite” (A),

– 6121 „Cheltuieli cu redevențele”,

– 6122 „Cheltuieli cu locațiile de gestiune”,

– 6123 „Cheltuieli cu chiriile”,

– 616 „Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală”,

– 617 „Cheltuieli de management” și

– 618 „Cheltuieli de consultanță”.

M. Of. nr. 919/12 octombrie 2023

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.612/2023 privind documentele care pot fi solicitate conform art. 61 alin. (5) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Comentarii

Prin acest ordin se stabilesc documentele ce pot fi solicitate de către organul fiscal, în vederea verificării modului de îndeplinire a condițiilor pentru atribuirea numărului unic de identificare a aparatului de marcat electronic fiscal, altele decât cele prevăzute la art. 61 alin. (3) din anexa la H.G. nr. 479/2003 pentru următoarele situații:

– transport alternativ cu autoturism și conducător auto și transport în regim de taxi – se poate solicita copia contractului de comodat sau de închiriere a autovehiculului. De asemenea, organul fiscal poate solicita Autorității Rutiere Române — A.R.R. informații care se regăsesc în cuprinsul autorizației pentru transportul alternativ cu autoturism și conducător auto, precum și în copia conformă a autorizației pentru transportul alternativ cu autoturism și conducător auto, în baza unui protocol interinstituțional

– persoane fizice care închiriază în scop turistic camerele situate în locuințe personale – se poate solicita o dovadă a deținerii în proprietate a spațiului sau a dreptului de a subînchiria imobilul.

– dacă utilizatorul aparatului de marcat a decedat, iar moștenitorul de drept al aparatului de marcat depune cerere pentru atribuirea numărului unic de identificare – se solicită certificatul de moștenitor care atestă includerea în masa succesorală a aparatului de marcat electronic fiscal.

M. Of. nr. 929/13 octombrie 2023

Ordonanță de urgență nr. 84/2023 privind instituirea unui mecanism de consultare și reacție coordonată în contextul implementării sistemului de autorizare la export introdus de Ucraina pentru produsele agricole

Comentarii

Prin această ordonanță de urgență se introduce un sistem de autorizare a importului de grâu/meslin, porumb, semințe de rapiță și semințe de floarea soarelui.

M. Of. nr. 963/24 octombrie 2023

Ordonanța Guvernului nr. 88/2023 de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul sănătății

Comentarii

Prin această ordonanță de urgență se modifică:

1. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu privire la următoarele aspecte:

– procesul de contractare și derulare a relațiilor contractuale cu casele de asigurări de sănătate pentru programele naționale de sănătate curative, pentru a include și furnizorii de servicii conexe actului medical pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist.

– asistența medicală mobilă (acordată cu prioritate în zonele izolate, greu accesibile, cu acoperire deficitară a serviciilor de sănătate).

– organizarea și funcționarea spitalelor.

– atribuțiile Ministerului Sănătății și ale CNAS (se elimină prevederile privind suportarea de penalități de către casele de asigurări de sănătate în cazul în care nu decontează la timp contravaloarea serviciilor medicale contractate și prestate asiguraților de către furnizori).

– dosarul electronic de sănătate al pacientului.

– termeni noi (medicament hibrid, Organizația de Serializare a Medicamentelor din România, Sistemul național de verificare a medicamentelor, Organizația Europeană pentru Verificarea Medicamentelor, Sistemul european de verificare a medicamentelor, utilizator final).

– contravenții și sancțiuni.

2. O.U.G. nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății cu privire la:

– deținătorii autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor care nu sunt înregistrați ca plătitori ai contribuției trimestriale, au obligația să depună la CNAS datele de identificare ale persoanelor obligate la plata contribuției trimestriale, precum și lista medicamentelor pentru care se datorează contribuția. Aceste persoane au obligația să se înregistreze fiscal la ANAF ca plătitori ai contribuției trimestriale.

– pentru deținătorii autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor care nu își îndeplinesc obligațiile (înregistrare ca plătitor de contribuție trimestrială, depunere date de identificare a reprezentanților legali, nedepunerea listei medicamentelor pentru care se datorează contribuția trimestrială), medicamentele pentru care dețin autorizație de punere pe piață se exclud din lista prețurilor de referință pe unitate terapeutică aferente medicamentelor — denumiri comerciale din catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România (CANAMED) și din lista denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare a medicamentelor care se acordă bolnavilor cuprinși în cadrul programelor naționale de sănătate, corespunzătoare denumirilor comune internaționale (DCI).

3. Legea nr. 56/2021 privind suplimentele alimentare cu privire la:

– Ministerul Sănătății este autoritatea competentă și în domeniul: (i) amestecuri de substanțe cu efect nutrițional sau fiziologic, cu plante și/sau extracte vegetale/animale și/sau produse ale stupului, (ii) amestecuri de substanțe cu efect nutrițional sau fiziologic, altele decât vitamine și minerale, cu plante și/sau extracte vegetale/animale și/sau produse ale stupului, (iii) amestecuri din oricare dintre ingredientele prevăzute la lit. a)-f) ale art. 1 din lege.

– actualizarea unor termeni (substanțe cu efect nutrițional sau fiziologic, altele decât vitamine și minerale, notificare, certificat de notificare).

– anularea certificatului de notificare.

– notificarea suplimentelor alimentare.

– indicații privind eticheta suplimentelor alimentare.

M. Of. nr. 978/27 octombrie 2023

Ordonanță de urgență nr. 89/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare

Comentarii

Prin această ordonanță s-a prelungit aplicarea O.U.G. 67/2023 pentru încă trei luni (până la 31 ianuarie 2024). Lista de produse la care se aplică plafonarea adaosului comercial a fost completată cu orez, cozonac, bulion de roșii, smântână 12%, margarină, drojdie și carne tocată.

 

Info fiscal – Octombrie 2023 was last modified: noiembrie 2nd, 2023 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: