Cod fiscal. Accize

8 mart. 2023
Vizualizari: 899

Hotărârea Guvernului nr. 181/2023 pentru modificarea și completarea titlului VIII „Accize și alte taxe speciale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (Monitorul Oficial nr. 187/6 martie 2023)

Intrare în vigoare: 6 martie 2023, cu o excepție

Prin această hotărâre au fost aduse modificări normelor metodologice de aplicare a titlului VIII „Accize și alte taxe speciale” cu privire la următoarele aspecte:

1. Expeditor/Destinatar certificat. În vederea acordării atestatului de expeditor certificat și destinatar certificat, operatorii economici (alții decât societățile înființate în baza Legii nr. 31/1990) vor depune documentele prevăzute de legislația specifică prin care au fost înființați din care rezultă valoarea patrimoniului (patrimoniu de afectațiune etc.).

2. Eliberare pentru consum. Pierderi. Pragul pierderii parțiale apărută în urma unor cauze ce țin de natura produselor, în cazul tutunului prelucrat, este 0%, conform art. 1 din Regulamentul-delegat (UE) 2022/1.636.

3. Documente pentru deplasarea produselor accizabile. Deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize de pe teritoriul României poate fi însoțită documentul administrativ unic sau de codul de referință administrativ unic. Deplasarea produselor accizabile eliberate pentru consum dintr-un stat membru către România (pentru livrare în scopuri comerciale sau utilizare) sau din România către un stat membru este însoțită de factură și documentul administrativ simplificat electronic.

4. Operațiuni permise în antrepozitul fiscal. În antrepozitul fiscal, pot fi depozitate în regim suspensiv de accize alcoolul și băuturile alcoolice, tutunul prelucrat și produsele energetice. Este permisă și:

a) deținerea în regim suspensiv de accize a produselor accizabile utilizate ca materie primă în procesul de producție de produse accizabile și a produselor accizabile rezultate din activitatea de producție în antrepozitul fiscal de producție.

b) depozitarea în regim suspensiv de accize a biocombustibililor și biocarburanților în antrepozitul fiscal de depozitare produse energetice.

5. Certificate de scutire de la plata accizelor. Scutirile de la plata accizelor (conform art. 395 C. fisc) se acordă și în baza certificatului de scutire prevăzut de Regulamentul (UE) 2022/1.637. Acest certificat:

a) se folosește și pentru achizițiile de produse accizabile în regim de scutire de la plata accizelor de pe teritoriul României;

b) se utilizează în cazul în care nu se folosește certificatul de scutire de TVA, prevăzut de Regulamentul (UE) 282/2011.

c) reprezintă act doveditor pentru scutirea de la plata accizelor pentru antrepozitarul autorizat sau expeditorul înregistrat.

d) asigură acordarea directă a regimului de scutire de accize în cazul importului de produse accizabile dintr-o țară terță sau în cazul în care beneficiarii scutirii achiziționează produse accizabile de la un importator care a pus în liberă circulație acele produse, cu plata accizelor.

e) asigură scutirea de la plata accizelor în cazul energiei electrice și a gazului natural (certificat întocmit de beneficiar și vizat de autoritatea vamală teritorială care deservește beneficiarul).

6. Documentul administrativ simplificat electronic. Deplasarea intracomunitară a alcoolului complet denaturat este însoțită de documentul administrativ simplificat electronic.

7. Restituirea și remiterea accizelor. Pentru băuturile alcoolice și produsele de tutun prelucrat retrase de pe piață, accizele pot fi remise, în baza unei cereri de remitere înaintată autorității vamale teritoriale cu minim 10 zile lucrătoare înainte de termenul limită pentru plata accizelor. Autoritatea vamală teritorială emite o decizie de admitere/respingere a remiterii. În cazul admiterii (în totalitate sau parțial), operatorul economic nu declară accizele în declarația de accize și nu există obligația de plată pentru accizele admise pentru remitere. Prevederi similare se aplică în cazul produselor accizabile reintroduse în antrepozitul fiscal.

În cazul produselor cu accize plătite în România care, apoi, sunt exportate sau livrate intracomunitar, pentru restituirea accizelor trebuie depusă copia documentului administrativ simplificat electronic.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

8. Codul de referință administrativ unic. Produsele accizabile primite în regim suspensiv de accize de către destinatarul înregistrat sunt însoțite de codul de referință administrativ unic. Deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize trebuie să fie însoțită și de codul de referință administrativ unic (alături de documentul administrativ electronic).

9. Documentul de rezervă. În cazul în care sistemul informatic este indisponibil la expediție, expeditorul poate începe deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize prin transmiterea către autoritatea vamală centrală a documentului de rezervă (modelul documentelor de rezervă este prevăzut în anexele 34, 35 și 36 la normele metodologice).

10. Procedura de încheiere a deplasării în regim suspensiv. Se abrogă prevederile privind implicarea unui reprezentant al autorității vamale teritoriale pentru încheierea deplasării în regim suspensiv, dacă destinatarul nu poate întocmi raportul de primire în termenul prevăzut de lege.

11. Deplasarea produselor accizabile cu accize plătite în alt stat membru. În scopul realizării supravegherii fiscale, se stabilește că expresia „orice loc” desemnează alte locuri decât cele declarate pentru recepția produselor accizabile.

12. Procedura de atestare pentru destinatar/expeditor certificat. Se stabilește procedura în vederea obținerii atestatului de destinatar certificat și respectiv, procedura în vederea obținerii atestatului de expeditor certificat.

13. Garanții pentru destinatarul certificat. Se stabilește modalitatea de constituire/actualizare/reducere/deblocare a garanției de către destinatarul certificat în cazul deplasării intracomunitare a produselor eliberate pentru consum.

14. Deplasare intracomunitară pentru produse accizabile eliberate pentru consum în România. Deplasarea produselor accizabile eliberate pentru consum în România de la un expeditor certificat către un destinatar certificat din alt stat membru, în vederea livrării în scop comercial sau a utilizării, are loc numai dacă este acoperită de documentul administrativ simplificat electronic.

15. Exigibilitatea accizelor în caz de distrugere/pierdere de produse accizabile. În cazurile în care nu se admit ca neimpozabile distrugerea sau pierderea produselor accizabile sau în lipsa înregistrării uneia sau a tuturor persoanelor implicate în deplasarea produselor accizabile, exigibilitatea accizelor intervine la data emiterii deciziei de impunere de către autoritatea vamală centrală sau teritorială.

16. Marcare produse accizabile. Se stabilește modul de marcare în cazul achizițiilor de produse accizabile supuse marcării care au fost deja eliberate pentru consum în alte state membre (de către destinatarii certificați, antrepozitarii autorizați dau destinatarii înregistrați care acționează drept destinatar certificat). În cazul destinatarilor certificați, codul de marcare este codul de acciză.

Pentru eliberarea marcajelor, destinatarul certificat are obligația de a depune o notă de comandă la autoritatea vamală teritorială care cuprinde și copia contractului de achiziție a produselor accizabile supuse marcării.

17. Abrogare. Începând cu data de 1 ianuarie 2014 se abrogă formularul Document de însoțire pentru circulația intracomunitară a produselor accizabile deja eliberate pentru consum (Anexa 37 la normele metodologice).

 

Cod fiscal. Accize was last modified: martie 8th, 2023 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: