Info fiscal – Ianuarie 2024

2 feb. 2024
Vizualizari: 592

COD FISCAL

Ordinul ministrului finanțelor nr. 10/2024 pentru stabilirea activelor care se cuprind în indicatorii I și A prevăzuți la art. 181 alin. (3) și art. 183 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 6/4 ianuarie 2024)

Comentarii

Potrivit modificărilor aduse Codului fiscal prin Legea nr. 296/2023:

a) contribuabilii care înregistrează în anul precedent o cifră de afaceri de peste 50.000.000 euro și care determină un impozit pe profit mai mic decât impozitul minim pe cifra de afaceri, sunt obligați la plata impozitului pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (art. 181 C. fisc.).

b) contribuabilii care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale și care înregistrează în anul precedent o cifră de afaceri de peste 50.000.000 euro, datorează suplimentar impozitului pe profit un impozit specific pe cifra de afaceri (art. 183 C. fisc.).

Formulele de calcul ale impozitului minim/impozitului specific includ indicatorii:

I – valoarea imobilizărilor în curs de execuție ocazionate de achiziția/producția de active, înregistrate în evidența contabilă începând cu data de 1 ianuarie 2024, respectiv începând cu prima zi a anului fiscal modificat care începe în anul 2024;

A – amortizarea contabilă la nivelul costului istoric aferentă activelor achiziționate/produse începând cu data de 1 ianuarie 2024/prima zi a anului fiscal modificat care începe în anul 2024. Nu se cuprinde în acest indicator amortizarea contabilă a activelor incluse în valoarea indicatorului I.

Prin OMF nr. 10/2024 se stabilesc activele eligibile luate în calcul pentru determinarea indicatorilor de mai sus:

– activele corporale – prevăzute în subgrupele din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe (subgrupa 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 cu excepția 1.5.1, 1.5.2, 1.5.14, 1.7, 1.8, 1.9, 2.1, 2.2., 2.3, 2.4).

– activele necorporale – imobilizările necorporale recunoscute din punct de vedere contabil, cu excepția cheltuielilor de constituire, a fondului comercial, a imobilizărilor necorporale cu durată de viață utilă nedeterminată.

Activele eligibile trebuie să fie utilizate în activitatea economică a contribuabilului și conexate obiectului de activitate al acestuia.

Legea nr. 431/2023 privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor de întreprinderi multinaționale și a grupurilor naționale de mari dimensiuni (M. Of. nr. 8/5 ianuarie 2024)

Comentarii

Prin Legea nr. 431/2023 se stabilesc măsuri pentru impozitarea minimă efectivă a grupurilor de întreprinderi multinaționale și a grupurilor naționale de mari dimensiuni sub forma unei:

– reguli de includere a veniturilor – o societate-mamă a unui grup de întreprinderi multinaționale/grup național de mari dimensiuni este obligată să calculeze și să plătească partea sa alocabilă din impozitul suplimentar pentru entitățile constitutive ale grupului care sunt impozitate la un nivel redus.

– reguli a profiturilor subimpozitate – o entitate constitutivă a unui grup de întreprinderi multinaționale datorează un impozit care este înregistrat ca o cheltuială suplimentară egală cu partea sa din impozitul suplimentar care nu a fost percepută în temeiul IIR la nivelul societății-mamă pentru entitățile constitutive ale grupului care sunt impozitate la un nivel redus.

Legea se aplică entităților constitutive care au sediul în România și care sunt membre ale unui grup de întreprinderi multinaționale/grup național de mari dimensiuni, grup care are un venit anual de cel puțin echivalentul în lei al sumei de 750.000.000 euro, inclusiv veniturile entităților excluse, înregistrat în situațiile financiare consolidate ale societății-mamă finale, din cel puțin 2 dintre cele 4 exerciții financiare imediat anterioare exercițiului financiar de referință.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Legea reglementează două categorii de impozite: impozitul suplimentar și impozitul suplimentar național, cadrul legal de administrare a acestora fiind asigurat de Codul de procedură fiscală.

Legea nr. 431/2023 intră în vigoare la data de 8 ianuarie 2023 și se aplică în ceea ce privește exercițiile financiare care încep de la data de 31 decembrie 2023.

Această lege transpune Directiva (UE) 2022/2.523 a Consiliului din 14 decembrie 2022 privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor de întreprinderi multinaționale și a grupurilor naționale de mari dimensiuni în Uniune, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 328 din 22 decembrie 2022.

Legea nr. 16/2024 privind ratificarea Convenției dintre România și Principatul Liechtenstein pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital și prevenirea evaziunii fiscale și a evitării plății impozitelor și a Protocolului la convenție, semnate la Berna la 10 noiembrie 2022 (M. Of. nr. 31/15 ianuarie 2024)

Ordinul ministrului finanțelor nr. 5.453/2023 pentru punerea în aplicare a Deciziei (UE) 2023/829 a Comisiei din 17 aprilie 2023 privind scutirea de taxe la import și scutirea de TVA la importuri, acordate pentru bunuri destinate distribuirii sau punerii la dispoziție cu titlu gratuit persoanelor care fug de agresiunea militară din Ucraina și persoanelor aflate în dificultate în Ucraina (M. Of. nr. 40/17 ianuarie 2024)

Comentarii

Prin acest ordin se aprobă lista bunurilor care pot fi importate în regim de scutire de taxe la import și TVA conform Deciziei (UE) 2023/829.

Conform art. I alin. (1) lit. c) din Decizia (UE) 2023/889, bunurile pot fi importate pentru a fi puse în liberă circulație de către/în numele unor organizații de stat, inclusiv organisme de stat, organisme publice și alte organisme de drept public sau de către/în numele unor organizații caritabile sau filantropice aprobate de autoritățile competente din statele membre solicitante în care se intenționează utilizarea bunurilor. Organizațiile aprobate de autoritățile competente din statele membre sunt organizațiile cu caracter caritabil sau filantropic autorizate de Autoritatea Vamală Română, prin direcțiile regionale vamale, să beneficieze de o astfel de scutire.

Autorizația pentru importul de bunuri în regim de scutire de la plata taxelor la import și a TVA se acordă entităților în baza unei cereri depusă la direcțiile regionale vamale în a căror rază teritorială își au sediul organizațiile dacă se îndeplinesc cumulativ condițiile:

– este o organizație cu caracter caritabil sau filantropic;

– nu înregistrează, la data depunerii cererii, obligații fiscale restante administrate de ANAF, precum și alte creanțe bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal central în vederea recuperării;

– declară că îndeplinește condițiile prevăzute de Decizia (UE) 2023/829 pentru aplicarea scutirii.

Persoanele care au efectuat importuri fără a beneficia de scutire de la plata taxelor la import și a TVA anterior datei de 17 Ianuarie 2024 și se încadrau în prevederile Deciziei (UE) 2023/829 pot solicita rambursarea taxelor la import și a TVA la organele vamale competente.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2024 privind amânarea punerii în aplicare a Deciziei (UE) 2022/197 a Comisiei din 17 ianuarie 2022 de stabilire a unui marcaj fiscal comun pentru motorine și kerosen (M. Of. nr. 48/18 ianuarie 2024)

Comentarii

Prin O.U.G. nr. 115/2023 a fost stabilită obligația de marcare, începând cu data de 18 Ianuarie 2024, a motorinei, păcurii și produselor energetice asimilate acestora din punctul de vedere al accizelor cu marcatorul AccutraceTm Plus. Prin această ordonanță de urgență se extinde termenul pentru marcarea păcurii, motorinei și produselor asimilate din punct de vedere al accizelor până la 1 iunie 2024.

Nerespectarea prevederilor O.U.G. nr. 2/2024 privind marcarea produselor energetice de mai sus până la 1 iunie 2024 nu constituie infracțiune dacă marcarea s-a efectuat conform art. 427 alin. (51) și art. 430 alin. (41) C. fisc. (prevederi introduse prin O.U.G. nr. 2/2024).

PROCEDURĂ FISCALĂ

Ordinul președintelui ANAF nr. 6/2024 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 212 „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” (M. Of. nr. 14/9 ianuarie 2024)

Comentarii

Formularul (212) a fost actualizat, prin acest ordin, ca urmare a modificărilor aduse Titlului IV și Titlului V din Codul fiscal prin O.G. nr. 16/2022, Legea nr. 142/2022, Legea nr. 296/2023, O.U.G. nr. 115/2023 și Legea nr. 412/2023 în ce privește veniturile realizate și cele estimate.

Informații suplimentare se regăsesc în Tax focus nr. 2 din 11 ianuarie 2024.

Legea nr. 10/2024 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare, precum și pentru stingerea unor obligații fiscale datorate de cooperativele agricole (M. Of. nr. 17/9 ianuarie 2024)

Ordinul președintelui ANAF nr. 2.079/2023 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.699/2021 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal (M. Of. nr. 27/12 ianuarie 2024)

Comentarii

Prin OPANAF nr. 2.079/2023, în baza prevederilor O.U.G. nr. 77/2011, O.U.G. nr. 88/2023, Legea nr. 31/1990 (art. 44) și Legea nr. 227/2015 [art. 16 alin. (5)], se modifică următoarele formulare fiscale: formular (010), formular (013), formular (015), formular (700).

Informații suplimentare se regăsesc în Tax focus nr. 3 din 12 ianuarie 2024.

LEGISLAȚIA MUNCII

1. Legea nr. 3/2024 pentru ratificarea Acordului în domeniul securității sociale dintre România și Statele Unite ale Americii, semnat la București la 23 martie 2023 (M. Of. nr. 7/4 ianuarie 2024)

2. Hotărârea Guvernului nr. 1.338/2023 privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2024 (M. Of. nr. 7/4 ianuarie 2024)

Comentarii

Contingentul de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă din România, pentru anul 2024, este de 100.000 persoane. Avizele de angajare/detașare pentru lucrătorii străini se eliberează de Ministerul Afacerilor Interne, conform O.G. nr. 25/2014.

Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 2.117/1.504/2023 privind completarea Clasificării ocupațiilor din România — nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011 (M. Of. nr. 47/18 ianuarie 2024)

Ordonanța Guvernului nr. 6/2024 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România (M. Of. nr. 69/25 ianuarie 2024)

Comentarii

Se modifică O.G. nr. 25/2014 cu privire la comunicarea avizului de angajare/detașare.

Aceasta se poate realiza, la cerere, și în format electronic, dacă solicitantul a indicat datele corespunzătoare în acest scop. Avizul de angajare sau detașare va fi semnat cu semnătura electronică calificată a formațiunii teritoriale a Inspectoratului General pentru Imigrări emitente. De asemenea, primirea la muncă, pe teritoriul României, a unui străin cu ședere ilegală, cu sau fără contract individual de muncă încheiat în formă scrisă nu constituie contravenție dacă angajatorul a obținut avizul de angajare în condițiile O.G. nr. 6/2024 (prezentate mai sus).

FONDURI SPECIALE

Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 20/2024 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.343/2018 privind aprobarea valorii tarifului datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum și pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan (M. Of. nr. 50/ 19 ianuarie 2024)

ALTE REGLEMENTĂRI

Ordinul președintelui Autorității Vamale Române și al președintelui ANAF nr. 5/5/2024 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea criteriilor de risc care stau la baza analizei, aplicarea sigiliilor inteligente și monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri — RO e-Sigiliu, precum și a unor formulare (M. Of. nr. 10/5 ianuarie 2024)

Comentarii

Prin acest ordin se aprobă:

1. Procedura privind stabilirea criteriilor de risc care stau la baza analizei, aplicarea sigiliilor inteligente și monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri — RO e-Sigiliu.

2. Formularele:

– Fișa de monitorizare a transportului

– Proces-verbal de sigilare/desigilare

– Angajamentul de plată.

Procedura se aplică persoanelor juridice/fizice române sau străine care efectuează operațiuni vamale ori de mișcare a produselor cu risc vamal/fiscal aflate sub supravegherea autorității vamale/fiscale.

Analiza de risc pentru utilizarea sistemului RO eSigiliu are în vedere următoarele criterii de risc:

a) natura bunurilor transportate;

b) valoarea bunurilor;

c) restricții/prohibiții la import; d) regimul de taxare;

e) bunuri din categoria produselor accizabile;

f) ruta de transport utilizată;

g) informații provenite de la alte instituții naționale și internaționale de aplicare a legii;

h) transporturi de bunuri suspecte de a intra în sfera de aplicabilitate a măsurilor de prevenire și combatere a activităților economice ilicite conform art. LVI din Legea nr. 296/2023;

i) existența informațiilor cu privire la implicarea în activități de fraudă vamală/fiscală a expeditorului bunurilor, operatorului de transport rutier, principalului obligat în cadrul regimului de tranzit vamal, respectiv a destinatarului bunurilor;

j) operatorul economic beneficiar se află în consemn (nu a fost regăsit la sediul social, furt de identitate, istoric fiscal inadecvat, decizii de măsuri asigurătorii, iar creanța estimată nu a fost acoperită integral).

Ordinul ministrului finanțelor nr. 5.394/2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor (M. Of. nr. 11/8 ianuarie 2024)

Comentarii

Ordinul se aplică pentru situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2023.

Termenele de depunere a situațiilor financiare anuale sunt:

– 150 zile de la încheierea exercițiului financiar – pentru societăți, societăți/companii naționale, regii autonome, institute naționale de cercetare-dezvoltare (inclusiv entitățile supravegheate de BNR), subunități din România ale unor persoane juridice cu sediul/domiciliul în străinătate, sediile permanente (29 mai 2024 inclusiv);

– 120 zile de la încheierea exercițiului financiar – pentru celelalte entități (29 aprilie 2024).

– 90 zile de la încheierea anului calendaristic – pentru persoanele juridice aflate în lichidare (30 martie 2024).

Informații suplimentare se regăsesc în Tax focus nr. 1 din 10 ianuarie 2024.

Ordinul ministrului finanțelor nr. 52/2024 privind reglementarea unor aspecte referitoare la raportarea anumitor informații financiare și nefinanciare (M. Of. nr. 29/12 ianuarie 2024)

Comentarii

Se modifică prin OMF nr. 52/2024 următoarele acte normative:

1. OMFP nr. 1.802/2014 – Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Modificările se referă la declarația nefinanciară care se completează de către entități în cazul în care se depășește numărul mediu de salariați de 500 persoane și care cuprinde informații privind cel puțin aspectele de mediu, sociale și de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupției și a dării de mită.

Astfel, la prezentarea informațiilor nefinanciare corespunzătoare exercițiului financiar al anului 2023, pot fi avute în vedere prevederile Metodologiei pentru raportarea durabilității – Codul român al sustenabilității, pentru raportarea voluntară, aprobată prin H.G. nr. 1.117/2023.

Aceste prevederi se aplică pentru exercițiul financiar al anului 2023.

2. OMFP nr. 3.103/2017 – Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Potrivit modificărilor, sumele primite de la bugetul de stat pentru sprijinul organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale reprezintă venituri corespunzătoare activităților fără scop patrimonial.

În planul de conturi general se introduce contul 7389 – Venituri din sume primite de la bugetul de stat pentru sprijinul organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale.

Se completează structura contului rezultatului exercițiului întocmit de către entitățile fără scop patrimonial care desfășoară activități economice, precum și de persoanele juridice fără scop patrimonial de utilitate publică.

Aceste prevederi se aplică începând cu situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2023. Entitățile care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic aplică prevederile începând cu primele situații financiare anuale încheiate la o dată ulterioară datei de 1 ianuarie 2024.

Ordinul președintelui Autorității Vamale Române nr. 3.861/2023 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea emiterii de titluri de garanție izolată, utilizării garanției globale și a exonerării de garanție în cadrul regimului de tranzit unional/comun (M. Of. nr. 37/16 ianuarie 2024)

Ordinul ministrului finanțelor nr. 85/2024 pentru reglementarea aspectelor referitoare la raportarea privind durabilitatea (M. Of. nr. 75/26 ianuarie 2024)

Comentarii

Acest ordin modifică OMFP nr. 1.802/2014 și OMFP nr. 2.844/2016 în sensul introducerii unor prevederi noi privind durabilitatea și transpune Directiva (UE) 2022/2464 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 537/2014, a Directivei 2004/109/CE, a Directivei 2006/43/CE și a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește raportarea privind durabilitatea de către întreprinderi (Directiva CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive).

Entitățile vizate de Directiva CSRD au obligația de a include în raportul administratorilor informațiile nefinanciare necesare pentru înțelegerea impactului întreprinderii asupra aspectelor de durabilitate și informațiile necesare pentru înțelegerea modului în care aspectele de durabilitate afectează dezvoltarea, performanța și poziția entității. Noile prevederi se aplică entităților mari și mijlocii, respectiv cele care la data bilanțului, depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii:

a) totalul activelor: 17.500.000 lei – echivalentul a 3.946.953 euro),

b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei – echivalentul a 7.893.906 euro,

c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50).

Raportarea privind durabilitatea va conține prevederi referitoare la următoarele aspecte:

– localizarea informațiilor privind durabilitatea (unde se prezintă);

– conținutul raportării privind durabilitatea (informațiile care se prezintă), precum și alte clarificări referitoare la modul de raportare a informațiilor;

– scutiri de la raportarea informațiilor de durabilitate, precum și condițiile în care se aplică scutirile;

– obligativitatea utilizării formatului de raportare unic electronic (ESEF), prevăzut de Regulamentul delegat (UE) 2019/915;

– raportarea privind entitățile din țări terțe;

– standardele de raportare privind durabilitatea;

– responsabilitatea pentru întocmirea raportării de durabilitate;

– publicarea raportării privind durabilitatea.

1. OMFP nr. 1.802/2014 – obligațiile de raportare se vor aplica, începând cu 1 ianuarie 2024, entităților de interes public (societățile/companiile naționale, societățile cu capital integral sau majoritar de stat și regiile autonome) care se încadrează în categoria entităților mijlocii și mari care depășesc 500 de salariați, precum și societăților-mamă ale grupurilor mari care au peste 500 de salariați. În etapa următoare, începând cu 1 ianuarie 2025, prevederile se vor aplica și celorlalte entități mijlocii și mari și societăți-mamă ale grupurilor mari. În ultima etapă, începând cu 1 ianuarie 2028, vor intra în aria de aplicabilitate entitățile din țările terțe, cu respectarea condițiilor prevăzute de Directivă.

2. OMFP nr. 2.844/2016 – se introduce categoria de entități „mijlocii și mari”, prin utilizarea acelorași criterii (de mai sus) prevăzute de reglementările aprobate prin OMFP nr.1.802/2014. Introducerea categoriei de entități mijlocii și mari în reglementările conforme cu IFRS are drept scop exclusiv raportarea de informații privind durabilitatea. Criteriile de mărime se vor utiliza, de asemenea, și în scopul includerii treptate a entităților, în aria de aplicabilitate.

Obligațiile de raportare se vor aplica, începând cu 1 ianuarie 2024, entităților listate și altor entități desemnate ca fiind de interes public în contextul reglementărilor conforme cu IFRS (persoanele juridice prevăzute de OMFP nr. 666/2015), care depășesc criteriile de mărime introduse în reglementări și care au peste 500 de salariați, precum și entităților listate care sunt societăți-mamă ale unor grupuri mari și au peste 500 de salariați. Începând cu 1 ianuarie 2025, prevederile se vor aplica și celorlalte entități care intră sub incidența reglementărilor menționate, care depășesc criteriile de mărime, precum și de către restul societăților-mamă listate ale grupurilor mari. În ultima etapă, începând cu 1 ianuarie 2026, vor intra în aria de aplicabilitate și entitățile listate situate sub criteriile de mărime. De la data de 1 ianuarie 2028, vor intra sub incidența acestor prevederi și entitățile din țările terțe, cu respectarea condițiilor prevăzute de Directivă.

(M. Of. nr. 93/31 ianuarie 2024

Ordonanță de urgență nr. 5/2024 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (M. Of. nr. 93/31 ianuarie 2024)

Comentarii

Prin O.U.G. nr. 5/2024 se prelungeste aplicarea O.U.G. nr. 67/2023 până la 31 martie 2024 și se modifică lista produselor pentru care se aplică măsurile de limitare a adaosului comercial.

 

Info fiscal – Ianuarie 2024 was last modified: februarie 2nd, 2024 by Emilian Duca

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: