Info fiscal – Mai 2023

6 iun. 2023
Vizualizari: 484

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 370/2 mai 2023

Ordinul ministrului cercetării, inovării și digitalizării, al ministrului educației, al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului finanțelor nr. 20.463/3.964/967/1.415/2023 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator

Comentarii

Acest ordin abrogă Ordinul comun al ministrului cercetării, inovării și digitalizării, al ministrului educației, al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului finanțelor nr. 21.813/6.421/2.246/4.433/2022.

Prin acest ordin se stabilesc condițiile în baza cărora angajații operatorilor economici beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, conform art. 60 pct. 2 C. fisc.

Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 13 din data de 2 mai 2023.

PROCEDURĂ FISCALĂ

M. Of. nr. 399/9 mai 2023

Ordinul președintelui ANAF nr. 626/2023 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 878/2022 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora

Comentarii

Prin acest ordin au fost eliminate prevederile referitoare la Convenția-cadru de aderare a instituțiilor de credit la mecanismul de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță a actelor de executare silită.

Astfel, băncile vor comunica, după înființarea popririi și de câte ori sunt încasate sume în conturile deschise de debitori, informații cu privire la sumele pe care le pot plăti (se aplică de la 1 octombrie 2023). De asemenea, pe perioada suspendării popririi, Trezoreria Operativă Centrală nu validează viramentul efectuat de instituția de credit, dacă în aplicația e-Popriri se constată că suspendarea popririi a fost încărcată pe platforma e-Popriri. Totodată, sumele virate de către instituțiile de credit pe perioada suspendării executării silite prin poprire ajung în conturile de disponibil/venituri aferente obligațiilor fiscale datorate.

M. Of. nr. 440/22 mai 2023

Legea nr. 125/2023 privind completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale

Comentarii

Potrivit acestei legi, orice acțiune sau inacțiune comisă în cadrul unor scheme frauduloase cu caracter transfrontalier ce conduc la diminuarea cu cel puțin 10.000.000 euro (echivalent în moneda națională) a resurselor bugetului Uniunii Europene, prin:

– utilizarea sau prezentarea de declarații sau documente false, incorecte sau incomplete privind TVA;

– nedivulgarea de informații privind TVA, atunci când aceste informații trebuie divulgate potrivit legii;

– prezentarea de declarații corecte privind TVA pentru a masca în mod fraudulos neplata sau constituirea unor drepturi necuvenite la rambursări de TVA;

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 7 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Această lege transpune art. 3 alin. (2) lit. d) din Directiva (UE) 2017/1.371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal.

LEGISLAȚIA MUNCII

M. Of. nr. 395/9 mai 2023

Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului finanțelor nr. 874/1.429/2023 privind aprobarea procedurii de aplicare a prevederilor art. IV alin. (1) și (2) din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative

Comentarii

Prin acest ordin se aprobă „Procedura privind reîncadrarea fiscală a sumelor acordate sub forma indemnizației de delegare, a indemnizației de detașare, inclusiv a indemnizației specifice detașării transnaționale și a prestației suplimentare acordate în baza clauzei de mobilitate, primite de salariați, care poate fi realizată de organele fiscale în temeiul art. 11 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în urma controalelor realizate de organele competente ale Inspecției Muncii, prin care se constată situațiile de delegare, detașare, detașare transnațională în care se pot afla salariații, după caz, potrivit legii”.

Situațiile de delegare, detașare, detașare transnațională în care se pot afla salariații, sau de nerespectare a prevederilor legale incidente sunt constatate de către inspectoratele teritoriale de muncă care întocmesc actele de control și le transmit către organele fiscale teritoriale ale ANAF.

Organele fiscale teritoriale selectează contribuabilii care se încadrează în aceste situații, în baza analizei de risc și fundamentează constatările în ceea ce privește impozitul pe venit și contribuțiile sociale cu privire la natura veniturilor acordate salariaților sub forma indemnizației de delegare/detașare/detașare transnațională și a prestației suplimentare acordate în baza clauzei de mobilitate.

ANAF poate efectua acțiuni de inspecție fiscală în care dispune, după caz, reîncadrarea fiscală a sumelor acordate ținând cont de constatările efectuate de Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă.

M. Of. nr. 459/25 mai 2023

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social și a Legii nr. 53/2003 — Codul muncii

Comentarii

O.U.G. nr. 42/2023 modifică Legea nr. 367/2022 privind dialogul social și Legea nr. 53/2003 – Codul muncii. Cu referire la Codul muncii, principalele modificări au în vedere următoarele aspecte:

1. Concediul de îngrijitor (îngrijire/sprijin personal acordat de către salariat unei rude sau unei persoane care locuiește în aceeași gospodărie cu salariatul și care are nevoie de îngrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave – 5 zile lucrătoare într-un an calendaristic) – în această perioadă, salariații au dreptul la zile libere plătite, care nu se includ în durata concediului de odihnă anual și constituie vechime în muncă și în specialitate.

2. Negocierea colectivă la nivel de unitate nu este obligatorie dacă angajatorul are mai puțin de 10 salariați (anterior, 21 salariați).

3. Competență materială și teritorială, reguli procedurale:

– cauzele privind conflictele individuale și colective de muncă se soluționează, în primă instanță, de către tribunal;

– termenul de apel este de 10 zile de la data comunicării hotărârii.

Hotărârile instanței de fond sunt supuse numai apelului.

M. Of. nr. 461/26 mai 2023

Legea nr. 140/2023 pentru completarea art. 51 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, pentru modificarea și completarea art. 514 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și pentru completarea art. 94 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției

Comentarii

Cu referire la Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, se modifică art. 51 alin. (1). Astfel, contractul individual de muncă poate fi suspendat din inițiativa salariatului și în situația desfășurării, pe bază de contract încheiat în condițiile legii, a unei activități specifice în calitate de asistent maternal, asistent personal al persoanei cu handicap grav sau asistent personal profesionist.

FONDURI SPECIALE

M. Of. nr. 410/12 mai 2023

Legea nr. 119/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 186/2022 privind unele măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2022/1.854 al Consiliului din 6 octombrie 2022 privind o intervenție de urgență pentru abordarea problemei prețurilor ridicate la energie

ALTE REGLEMENTĂRI

M. Of. nr. 389/5 mai 2023

Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.427/2023 pentru reglementarea unor aspecte privind aplicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară

Comentarii

Acest ordin modifică OMFP nr. 2.844/2016 cu privire la entitățile care rezultă din reorganizarea persoanelor juridice cuprinse în anexa la OMFP nr. 666/2015 (entități cu capital de stat). Aceste entități vor aplica, după reorganizare, reglementările contabile potrivit OMFP nr. 2.844/2016.

M. Of. nr. 453/24 mai 2023

Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.447/2023 pentru modificarea și completarea unor reglementări privind documentele financiar-contabile

Comentarii

Ordinul modifică mai multe acte normative (OMF nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile, OMFP nr. 170/2015 – Reglementările contabile privind contabilitatea în partidă simplă și OMFP nr. 3.103/2017 – Reglementările contabile privind organizarea și conducerea contabilității în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop patrimonial) cu privire la perioada de păstrare a documentelor justificative: 5 ani calculați de la data de 1 iulie a anului următor celui încheierii exercițiului financiar în care au fost întocmite.

Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 14 din 29 mai 2023.

 

Info fiscal – Mai 2023 was last modified: iunie 6th, 2023 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: