Info fiscal – Septembrie 2023

3 oct. 2023
Vizualizari: 667

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 788/1 septembrie 2023

Ordinul ministrului finanțelor nr. 2.438/2023 pentru aprobarea Procedurii de restituire a TVA aferente achizițiilor de bunuri sau servicii efectuate de entitățile nonprofit, pentru care se aplică scutirea de taxă conform art. 294 alin. (5) lit. a) și b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii

Prin Legea nr. 88/2023, s-a modificat art. 294 C. fisc. prin introducerea unor scutiri de TVA cu drept de deducere pentru anumite livrări de bunuri și prestări de servicii efectuate de către entități nonprofit înscrise în Registrul public organizat de ANAF, dacă acestea sunt destinate unităților spitalicești deținute și exploatate de entitatea nonprofit sau celor din rețeaua publică de stat, după caz (construire, reabilitare, modernizare, livrare echipamente medicale, etc).

În acest context, procedura aprobată prin acest ordin stabilește:

– organul fiscal competent să efectueze restituirea, respectiv organul fiscal competent în a cărui evidență fiscală este înregistrată entitatea nonprofit care are dreptul să solicite restituirea de TVA;

– modelul cererii în baza căruia se solicită restituirea, precum și documentele însoțitoare;

– termenul de depunere a cererii de restituire care este de 90 zile de la încheierea lunii calendaristice pentru care se solicită restituirea;

– dacă entitățile nonprofit nu au depus cererea în termen, se poate aproba restituirea TVA dacă cererea de restituire este depusă în cadrul termenului de prescripție a dreptului de a cere restituirea (5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naștere dreptul la restituirea taxei).

M. Of. nr. 850/20 septembrie 2023

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2023 pentru modificarea alineatului (4) al articolului 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii

Prin modificarea art. 4 alin. (4) din Codul fiscal, intrarea în vigoare a modificărilor prin care se introduc impozite, taxe sau contribuții obligatorii noi, se majorează cele existente, se elimină sau se reduc facilități existente, exclusiv în situații extraordinare de procedură de deficit bugetar excesiv constatate potrivit tratatelor Uniunii Europene și regulamentelor subsidiare agreate la nivel european este exceptată de la respectarea termenelor stabilite: 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial ori data de 1 ianuarie a anului următor.

M. Of. nr. 860/20 septembrie 2023

Sentința nr. 62/2022 a Curții de Apel Tg. Mureș, Secția a II-a Civilă, de contencios administrativ și fiscal

Comentarii

Instanța dispune anularea pct. 42 alin. (1) teza I din cap. IX al H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal în ceea ce privește sintagma „conform Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

PROCEDURĂ FISCALĂ

M. Of. nr. 839/18 septembrie 2023

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Ordinul ministrului finanțelor nr. 2.495/2023 pentru modificarea și completarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.100/2020

Comentarii

În cazul titlurilor executorii transmise organului fiscal central în vederea recuperării de către autorități/instituții publice, pentru care calculul accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale pentru perioadele fiscale de până la data de 31 martie 2020 s-a efectuat de către instanțele judecătorești prin hotărâri judecătorești rămase definitive, facilitățile fiscale (amânarea la plată a obligațiilor de plată accesorii rămase nestinse la data emiterii certificatului de atestare fiscală, până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor, anularea obligațiilor de plată accesorii) se acordă de către organul fiscal central.

M. Of. nr. 859/25 septembrie 2023

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.462/2023 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 10/2022 pentru aprobarea unor proceduri de colectare a creanțelor bugetare reprezentând TVA datorată de contribuabilii care aplică regimurile speciale prevăzute de art. 314, 315 și art. 3152 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii

Regimurile speciale se referă la:

– Regimul special pentru servicii prestate de persoane impozabile nestabilite în UE (art. 314 C. fisc.)

– Regimul special pentru vânzări intracomunitare de bunuri la distanță, pentru livrări de bunuri interne efectuate de interfețele electronice care facilitează aceste livrări și pentru serviciile prestate de persoane impozabile stabilite în UE, dar care nu în statul membru de consum (art. 315 C. fisc.).

– Regimul special pentru vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe (art. 3152 C. fisc.).

Dacă România este stat membru de înregistrare, pentru contribuabilii care utilizează regimurile speciale și care nu au domiciliul fiscal pe teritoriul României, organul fiscal competent va formula o cerere de asistență reciprocă pentru recuperarea TVA, conform Titlului X, Cap. III C. proc. fisc.

În cazul contribuabililor care utilizează regimurile speciale și care au domiciliul fiscal pe teritoriul României, organul fiscal competent în administrarea obligațiilor fiscale va aplica prevederile OPANAF nr. 2.288/2019.

De asemenea, când România este stat membru de consum, în vederea recuperării TVA de plată și a obligațiilor fiscale accesorii aferente de la contribuabilii care utilizează regimurile speciale, organul fiscal competent va formula o cerere de asistență reciprocă la recuperare în conformitate cu prevederile Cap. II sau Cap. III ale Titlului X C. proc. fisc.

LEGISLAȚIA MUNCII

M. Of. nr. 844/19 septembrie 2023

Hotărârea Guvernului nr. 865/2023 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011

Comentarii

Modificările normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 111/2010 au în vedere:

– stabilirea condițiilor de acordare a indemnizației în situația în care persoana îndreptățită, împreună cu copilul pentru care se stabilește dreptul, își stabilește temporar reședința în altă țară.

– totalizarea perioadelor de activitate profesională realizate în alte state.

– reducerea cu o lună a concediului și indemnizației acordat primului părinte dacă dreptul propriu la concediu și indemnizație nu se solicită de către celălalt părinte.

– acte doveditoare pentru stablirea celor 12 luni în cazul veniturilor din activități independente, proprietate intelectuală, activități agricole, silvicultură, piscicultură.

– procedura în cazul suprapunerii a două sau mai multe situații care pot genera dreptul la concediu și indemnizație.

M. Of. nr. 874/28 septembrie 2023

Legea 259/2023 pentru ratificarea Acordului dintre România și Muntenegru în domeniul securității sociale, semnat la 22 iulie 2022 la Podgorica

M. Of. nr. 877/28 septembrie 2023

Hotărârea Guvernului nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată

Comentarii

Prin H.G. nr. 900/2023, se stabilește nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, începând cu data de 1 octombrie 2023, la suma de 3.300 lei.

Acesta nu include indemnizații, sporuri și alte adaosuri și este stabilit pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând 19,960 lei/oră.

Începând cu 1 octombrie 2023, se abrogă H.G. nr. 1.447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1186 din 9 decembrie 2022.

Aceste prevederi nu se aplică în sectorul agricol și industria alimentară, pentru aceste sectoare sunt aplicabile prevederile art. III din Legea nr. 135/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative (n.n. salariul minim a rămas 3.000 lei).

M. Of. nr. 881/29 septembrie 2023

Ordinul ministrului finanțelor și al ministrului muncii și solidarității sociale nr. 2.654/1.925/2023 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul II al anului 2023

Comentarii

Pentru semestrul II al anului 2023, începând cu luna octombrie 2023, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creșă este de 620 de lei.

Această valoare se aplică și pentru primele două luni ale anului 2024 (februarie și martie 2024).

ALTE REGLEMENTĂRI

M. Of. nr. 800/5 septembrie 2023

Ordinul președintelui ANAF nr. 1350/2023 privind abrogarea Ordinului președintelui ANAF nr. 1.886/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici și altor persoane

M. Of. nr. 827/14 septembrie 2023

Hotărârea președintelui CCF nr. 12/2023 privind stabilirea modalității de organizare a examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent — sesiunea noiembrie 2023

Comentarii

Examenul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent — sesiunea noiembrie 2023 se va desfășura în sistem online în data de 4 noiembrie 2023. Înscrierea la examen se face în perioada 25 septembrie 2023-13 octombrie 2023, pe site-ul www.ccfiscali.ro — secțiunea EXAMEN, prin completarea tuturor informațiilor solicitate de aplicație și transmiterea cererii de înscriere la examen astfel generat.

M. Of. nr. 829/14 septembrie 2023

Ordinul ministrului finanțelor nr. 2.494/2023 pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 3.225/2020 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri

M. Of. nr. 830/14 septembrie 2023

Ordinul ministrului finanțelor nr. 2.538/2023 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 246/2005

 

Info fiscal – Septembrie 2023 was last modified: octombrie 3rd, 2023 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: