Cod fiscal. Alte reglementări

18 dec. 2023
9.526 views

Ordonanța de urgență nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene (Monitorul Oficial nr. 1139/15 decembrie 2023)

Intrare în vigoare: 1 ianuarie 2024, cu excepțiile menționate în text.

A. MODIFICARE COD FISCAL

I. Impozit pe profit

1.1. Impozitul minim. Se modifică elementele pentru determinarea impozitului minim pe cifra de afaceri și impozitului suplimentar pentru persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale.

În cazul grupului fiscal, cifra de afaceri de 50.000.000 euro se calculează de persoana juridică responsabilă prin însumarea cifrei de afaceri a membrilor.

1.2. Profit reinvestit pentru achiziție AMEF. Prevederile referitoare la profitul reinvestit se aplică și pentru casele de marcat (AMEF), începând cu anul 2024, ca urmare a abrogării alin. (101) al art. 22. Cheltuielile reprezentând costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale nu mai sunt cheltuieli nedeductibile fiscal.

1.3. Cheltuieli sociale (cu deductibilitate limitată). Sunt incluse in această categorie:

a) Cheltuielile pentru funcționarea creșelor, grădinițelor aflate în administrarea contribuabililor sunt cheltuieli sociale cu deductibilitate limitată, în limita a 5% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului.

b) Sumele achitate de contribuabil pentru plasarea copiilor angajaților în unități de educație timpurie, dar nu mai mult de 1.500 lei/lună pentru fiecare copil.

Condițiile acordării acestor sume sunt cele prevăzute la art. 76 alin. (41) lit. i) C. fisc.

c) Cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit Legii nr. 376/2004, în limita a 1.500 lei/fiecare bursă acordată. Cheltuielile privind bursele private nu se mai includ în categoria cheltuielilor nedeductibile și nu se mai deduc din impozitul pe profit, în plafonul stabilit pentru sponsorizare/mecenat.

1.4. Alte cheltuieli deductibile limitat. Se modifică plafoanele de deductibilitate astfel:

a) cheltuielile pentru funcționarea, întreținerea și repararea locuințelor de serviciu, sunt deductibile în limita corespunzătoare suprafețelor construite prevăzute de Legea locuinței nr. 114/1996 (se elimină majorarea limitei, din punct de vedere fiscal, cu 10%).

b) 50% din valoarea cheltuielilor de funcționare, întreținere și reparații aferente unui sediu aflat în locuința proprietate personală a unei persoane fizice, folosită și în scop personal, corespunzătoare suprafețelor puse la dispoziția societății în baza contractelor încheiate între părți, în acest scop.

c) 50% din valoarea cheltuielilor de funcționare, întreținere și reparații aferente unui sediu social achiziționat de către contribuabil în clădiri de locuințe sau în clădiri individuale de locuit, din ansambluri rezidențiale care nu este utilizat exclusiv în scopul activității economice. În cazul în care sediul social, aflat în patrimoniul contribuabilului, este utilizat în scop personal de către acționari sau asociați, cheltuielile respective sunt considerate ca efectuate în favoarea acestora, potrivit prevederilor alin. (4) lit. d) și nu sunt luate în considerare la calculul rezultatului fiscal.

d) 50% din cheltuiala cu amortizarea fiscală pentru un sediu social care nu este utilizat exclusiv în scopul activității economice, situat în clădiri de locuințe sau în clădiri individuale de locuit, din ansambluri rezidențiale, înregistrate în patrimoniul contribuabilului. În cazul utilizării sediilor sociale, aflate în patrimoniul contribuabilului, în scop personal de către acționari sau asociați, amortizarea fiscală aferentă sediului social nu se deduce la calculul rezultatului fiscal.

1.5. Plafon deducere provizioane/ajustări depreciere. Se reduce plafonul de deducere la 30% (de la 50%) în cazul ajustărilor pentru deprecierea creanțelor, reprezentând sume datorate de clienții interni și externi pentru produse, semifabricate, materiale, mărfuri vândute, lucrări executate și servicii prestate.

Aceste prevederi se aplică pentru creanțele înregistrate începând cu 1 ianuarie 2024.

1.6. Plafon recuperare pierderi fiscale. Pierderile fiscale anuale stabilite prin declarația de impozit pe profit, începând cu anul 2024/anul fiscal modificat care începe în anul 2024, se recuperează din profiturile impozabile realizate, în limita a 70% inclusiv (anterior integral), în următorii 5 ani consecutivi (anterior, 7 ani consecutivi).

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistrării acestora, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

Pierderile fiscale aferente anilor anteriori anului 2024/anului care începe în 2024, se recuperează în procent de 70% pe perioada rămasă de recuperat din cei 7 ani consecutivi ulteriori anului înregistrării pierderilor.

Dacă se recuperează atât pierderi fiscale anuale începând cu 2024, cât și pierderi fiscale anuale anterioare lui 2024, pentru aplicarea limitei de 70%, aceste pierderi se cumulează.

1.7. Rezultatul fiscal al sediului permanent. Sediul permanent este tratat ca persoană separată și independentă. La stabilirea valorii de piață a transferului efectuat între persoana juridică străină și sediul său permanent se au în vedere prevederile din Raportul 2010 privind alocarea profiturilor către sediile permanente, emis de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și publicat pe site-ul acestei organizații.

1.8. Deducerea costurilor excedentare ale îndatorării.

Costurile excedentare ale îndatorării rezultate din tranzacții/operațiuni care nu finanțează achiziția/ producția imobilizărilor în curs de execuție/activelor și care sunt efectuate cu persoane afiliate se deduc, într-o perioadă fiscală, până la plafonul deductibil reprezentat de echivalentul în lei al sumei de 500.000 euro. Acest plafon nu se aplică instituțiilor de credit – persoane juridice române, sucursalelor din România ale instituțiilor de credit – persoane juridice străine, instituțiilor financiare nebancare, sucursalelor din România ale instituțiilor financiare nebancare și întreprinderilor de investiții.

Costurile totale excedentare ale îndatorării efectuate atât cu persoanele afiliate respective, cât și cu persoanele neafiliate nu pot depăși plafonul deductibil reprezentat de echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro. Costurile excedentare reportate se repartizează proporțional, în funcție de ponderea tranzacțiilor efectuate cu persoane afiliate, respectiv neafiliate în total tranzacții.

1.9. Redirecționare sponsorizare. Termenul de redirecționare a impozitului pe profit, pentru efectuarea de sponsorizări și/sau acte de mecenat, este termenul de depunere a declarației anuale de impozit pe profit (se elimină termenul de 6 luni de la data depunerii declarației anuale de impozit pe profit).

1.10. Calculul impozitului pe profit pentru grupul fiscal. La determinarea impozitului pe profit datorat de grupul fiscal nu se mai iau în considerare cheltuielile privind bursele private și costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale (deducere).

1.11. Pierderi fiscale pentru grupul fiscal. În perioada aplicării sistemului de consolidare fiscală, rezultatul fiscal consolidat negativ înregistrat de grupul fiscal se recuperează în procent de 70% din rezultatul fiscal consolidat pozitiv al acestuia. Recuperarea rezultatelor fiscale consolidate negative se efectuează în ordinea înregistrării acestora, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit. Aceleași condiții se aplică și în cazul desființării grupului fiscal.

1.12. Dispoziții tranzitorii.

a) În cazul burselor private, dacă beneficiarul restituie suma contribuabilului în alt an decât cel în care a fost acordată bursa, suma dedusă din impozitul pe profit, în perioadele fiscale precedente, se adaugă ca diferență de plată la impozitul pe profit datorat în trimestrul/anul restituirii bursei. Aceste prevederi se aplică numai pentru bursele acordate până la 31 decembrie 2023/sfârșitul anului fiscal modificat care se încheie în 2024.

b) Ultimul an fiscal în care sumele, reprezentând burse private și achiziții de aparate de marcat electronice fiscale, rămase de reportat se scad din impozitul pe profit este anul fiscal 2023, respectiv anul fiscal modificat care se încheie în anul 2024.

c) Sumele reprezentând aparate de marcat electronice fiscale, rămase de reportat după scăderea din impozitul pe profit aferent anului fiscal 2023/anului fiscal modificat care se încheie în anul 2024, reprezintă elemente similare cheltuielilor începând cu anul 2024/ anul fiscal modificat care începe în anul 2024. În acest caz, cheltuielile reprezentând amortizarea fiscală a aparatelor de marcat electronice fiscale sunt cheltuieli nedeductibile la calculul rezultatului fiscal.

d) Începând cu 1 ianuarie 2024/anul fiscal modificat care începe în anul 2024, sumele care se scad din impozitul pe profit anual, prevăzute la art. I alin. (12) lit. a) din O.U.G. nr. 153/2020 (impozitul pe profit la care se aplică procentul de reducere calculat), nu mai cuprind bursele private și costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale.

e) Costurile excedentare ale îndatorării reportate la 31 decembrie 2023 se alocă, în anii fiscali următori, plafonului deductibil reprezentat de echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro.

II. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

2.1. Deținere microîntreprinderi. Începând cu 1 ianuarie 2024, se elimină posibilitatea de a deține maxim 3 persoane juridice care aplică regimul de microîntreprindere. Astfel, asociații/acționarii care dețin, în mod direct sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, pot deține o singură persoană juridică care aplică prevederile titlului III (microîntreprindere).

Asociații/acționarii persoanei juridice române care dețin, în mod direct sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, atât la persoana juridică română analizată, cât și la alte persoane juridice române care îndeplinesc condițiile pentru sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, trebuie să stabilească, până la data de 31 martie inclusiv a anului fiscal următor o singură persoană juridică română care aplică prevederile titlului III. Persoanele juridice române pentru care nu a fost stabilită aplicarea regimului de microîntreprindere de către asociați/acționari, până la 31 martie, vor deveni plătitori de impozit pe profit.

2.2. Condiții microîntreprindere. Se introduce o nouă condiție pentru aplicarea regimului: entitatea a depus în termen situațiile financiare anuale, dacă are această obligație potrivit legii. Pentru anul 2024, condiția este considerată îndeplinită dacă situațiile financiare sunt depuse până la 31 martie 2024.

2.3. Plafonul privind veniturile microîntreprinderii.

Plafonul de 500.000 euro se stabilește însumând veniturile realizate de persoana juridică cu veniturile întreprinderilor legate de aceasta, definite conform Legii nr. 346/2004.

2.4. Microîntreprinderile din HORECA. Persoanele juridice române care desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN: 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629, 5630 (care au aplicat impozitul specific în trecut) nu mai pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderii. Aceste entități care au desfășurat activitățile menționate până la 31 decembrie 2023, aplică condiția de a nu mai fi fost plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, începând cu anul fiscal 2024.

2.5. Excluderi. Nu intră sub incidența titlului III persoana juridică română care desfășoară activități de intermediere/distribuție în domeniul asigurărilor și reasigurărilor, cu excepția intermediarilor secundari de asigurări și/sau reasigurări, care au realizat venituri din activitatea de distribuție de asigurări/reasigurări în proporție de până la 15% inclusiv din veniturile totale.

2.6. Inactivitate temporară. O microîntreprindere care s-a aflat în inactivitate temporară înscrisă în Registrul Comerțului, continuă să fie plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor de la data înscrierii în Registrul Comerțului a mențiunii de reluare a activității, dacă îndeplinește condițiile referitoare la capitalul social, depunerea situațiilor anuale și deținerea titlurilor de participare. Condiția privind minim un salariat trebuie îndeplinită în termen de 30 de zile inclusiv de la data înregistrării mențiunii în Registrul Comerțului.

Microîntreprinderea care se află în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerțului, continuă să fie plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor pentru întreaga perioadă în care înregistrează această situație de inactivitate.

2.7. Ieșirea din sistem. Dacă microîntreprinderea nu depune situațiile financiare în termen, devine plătitoare de impozit pe profit începând cu trimestrul în care aveau această obligație. Plafonul de venituri (500.000 euro) se verifică luând în considerare și veniturile persoanelor legate (se verifică pentru ieșirea din sistem în timpul anului fiscal). În mod similar, asociații/acționarii verifică numărul de microîntreprinderi pe care le dețin, direct sau indirect, în timpul anului.

2.8. Sponsorizări. Începând cu anul 2024, nu se mai deduc cheltuielile cu sponsorizările și bursele private din impozitul pe venit. Redirecționarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se poate realiza doar pentru impozitul aferent anului 2023. Ultimul an fiscal în care sumele reprezentând sponsorizări/burse și achiziția de aparate de marcat electronice fiscale, rămase de reportat se scad din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor este anul fiscal 2023.

III. Impozitul pe venit

Activități independente

3.1. Burse private. Sunt cheltuieli deductibile limitat la calculul impozitului pe venit, în limita unei cote de 5% din baza de calcul. [n.n. se aplică începând cu veniturile anului 2024]

3.2. Abonamente facilități sportive. Contravaloarea abonamentelor pentru facilități sportive este deductibilă în limita echivalentului a 100 euro anual (față de 400 euro anterior). [n.n. se aplică începând cu veniturile anului 2024].

3.3. Cheltuieli deductibile. Cheltuielile de achiziție AMEF sunt deductibile fiscal. CAS și CASS deductibilă pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, sistem real, se stabilește proporțional cu ponderea venitului net din proprietate intelectuală în total venituri.

3.4. Cheltuieli nedeductibile. Cheltuielile de sponsorizare și/sau mecenat sunt nedeductibile începând cu cheltuielile anului 2024. Cheltuielile înregistrate în evidența contabilă, indiferent de natura lor, dovedite ulterior ca fiind legate de fapte de corupție sunt nedeductibile, de la 1 ianuarie 2024.

3.5. Redirecționare 3,5% din impozitul pe venit. Nu se mai poate face redirecționarea unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe veniturile din activități independente pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult. Aceste prevederi sunt aplicabile și în cazul veniturilor din proprietate intelectuală (drepturi de autor).

Venituri din salarii

3.6. Facilități impozit salarii. Dacă în cursul aceleiași luni, persoana fizică realizează venituri din salarii și asimilate salariilor pentru o fracție din lună, la funcția de bază, la unul sau mai mulți angajatori succesiv, pentru aplicarea scutirii de impozit pe venit, fiecare angajator stabilește partea din plafonul de 10.000 lei lunar corespunzătoare acestei perioade și acordă scutirea pentru venitul brut lunar realizat, în limita fracției din plafon. [n.n. se aplică începând cu veniturile lunii ianuarie 2024].

3.7. Plafoane diurnă. În cazul indemnizației de delegare/detașare și indemnizațiilor precum și oricăror alte sume de aceeași natură (altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare primite pe perioada deplasării în altă localitate), plafonul celor 3 salarii/remunerații se calculează distinct pentru fiecare lună în parte, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile corespunzător fiecărei luni din perioada de delegare/detașare. [n.n. se aplică de la data publicării – 15.12.2023].

3.8. Abonamente facilități sportive. Contravaloarea abonamentelor pentru facilități sportive este deductibilă în limita echivalentului a 100 euro anual. Această sumă este venit neimpozabil dacă, cumulat cu alte venituri nu depășește 33% din salariul de bază. [n.n. se aplică începând cu veniturile lunii ianuarie 2024].

3.9. Plafon venituri neimpozabile. Diferența favorabilă dintre dobânda preferențială stabilită prin negociere și dobânda practicată pe piață, pentru credite și depozite, precum și sumele plătite de angajator pentru educația timpurie a copiilor angajaților nu se mai includ în categoria veniturilor neimpozabile integral.

Aceste venituri se cumulează cu veniturile neimpozabile plafonat astfel încât să nu depășească 33% din salariul de bază. [n.n. se aplică începând cu veniturile lunii ianuarie 2024]

3.8. Alocație telemuncă. Sumele acordate angajaților care desfășoară activități în regim de telemuncă, în limitele stabilite de angajator prin contractul de muncă sau regulamentul intern devin venituri impozabile (nu se mai acordă facilitatea fiscală pentru suma de 400 lei) [n.n. se aplică începând cu veniturile lunii ianuarie 2024].

3.9. Reguli privind recunoașterea unor venituri. Aceste reguli se aplică și la calculul contribuțiilor sociale.

a) Sumele reprezentând contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajații proprii și membrii de familie ai acestora: sunt venituri aferente lunii în care se aprobă decontul, respectiv venituri aferente lunii în care sunt acordate, în situația în care nu există obligația prezentării unor documente justificative.

b) Sumele reprezentând contribuțiile la un fond de pensii facultative suportate de angajator pentru angajații proprii – sunt venituri aferente lunilor corespunzătoare celor pentru care s-a efectuat plata, pe baza documentelor justificative.

c) Sumele reprezentând primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament suportate de angajator pentru angajații proprii – sunt venituri aferente lunilor corespunzătoare celor pentru care s-a efectuat plata, pe baza documentelor justificative.

d) Sumele reprezentând contravaloarea abonamentelor suportate de angajator pentru angajații proprii, – sunt venituri aferente lunilor corespunzătoare celor pentru care s-a efectuat plata, pe baza documentelor justificative.

e) Sumele suportate/acordate de către angajator pentru plasarea copiilor angajaților proprii în unități de educație timpurie, potrivit legii- sunt venituri aferente lunilor corespunzătoare celor pentru care s-a efectuat plata, pe baza documentelor justificative.

f) Sumele reprezentând diferența favorabilă dintre dobânda preferențială stabilită prin negociere și dobânda practicată pe piață, pentru credite și depozite -sunt aferente fiecăreia dintre lunile în care este scadent creditul, respectiv luna în care se înregistrează în cont dobânda aferentă depozitului.

Impozitul datorat în cazul sumelor de mai sus se calculează și se reține prin cumularea cu veniturile din salarii și asimilate salariilor aferente lunii în care se consideră venit, iar plata impozitului la bugetul de stat se efectuează lunar sau trimestrial. [n.n. regulile se aplică începând cu veniturile lunii ianuarie 2024]

3.10. Deduceri din venitul impozabil. La stabilirea bazei de calcul pentru impozitul pe venitul din salarii se iau în considerare:

a) contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilităților sportive, suportate de salariat, în limita a 100 euro. [n.n. se aplică începând cu veniturile lunii ianuarie 2024]

b) În perioada ianuarie-decembrie 2024, continuă să se aplice deducerea unei sume neimpozabile de 200 lei din venitul impozabil pentru salariații care primesc salariul minim brut pe economie, fără a depăși 4.000 lei/lună.

Venituri din cedarea folosinței bunurilor

3.11. Reintroducere cota forfetară. Se reintroduce cota forfetară de 20% aplicată asupra venitului brut în cazul veniturilor din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal. În cazul veniturilor din arendă, cota forfetară se diminuează la 20% (anterior, 40%). [n.n. se aplică începând cu veniturile anului 2024]

3.12. Opțiune sistem real. Contribuabilii nu mai pot opta pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

3.13. Reținere la sursă impozit. Se introduc reguli privind stabilirea impozitului pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor, altele decât cele din arendarea bunurilor agricole și din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, plătite de persoane juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidență contabilă. Aceste persoane au obligația de a reține impozitul la sursă, după deducerea cotei forfetare.

Începând cu veniturile anului 2024, persoanele fizice care obțin aceste venituri nu mai depun declarația unică pentru veniturile estimate, precum și declarația unică privind veniturile realizate.

3.14. Dispoziții tranzitorii. Pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor aferente anilor fiscali anteriori anului 2024, obligațiile fiscale sunt cele în vigoare în anul de realizare a venitului. Pierderea reportată, necompensată, precum și pierderea fiscală înregistrată în anul fiscal 2023, reprezintă pierdere definitivă a contribuabilului.

Venituri din valorificarea proprietățile imobiliare

3.14. Declarația informativă. Notarii publici au obligația să depună lunar (anterior, semestrial) la organul fiscal teritorial o declarație informativă privind transferurile de proprietăți imobiliare care va include și numărul cadastral al proprietății.

Obligațiile declarative ale notarilor publici cu privire la transferurile proprietăților imobiliare efectuate în semestrul II al anului 2023 sunt cele în vigoare la data de 31 decembrie 2023.

Calculul venitului anual impozabil

3.15. Pierderi fiscale. Pierderea fiscală anuală înregistrată pe fiecare sursă din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală și din activități agricole, silvicultură și piscicultură, determinată în sistem real, se reportează și se compensează în limita a 70% din veniturile nete anuale (anterior, se compensa integral pierderea), obținute din aceeași sursă de venit în următorii 5 ani fiscali consecutivi (anterior, 7 ani).

Pierderile din activități independente, drepturi de autor și din activități agricole, silvicultură si piscicultură provenind din străinătate se reportează și se compensează de către contribuabil în limita a 70% din veniturile nete anuale de aceeași natură și sursă, realizate în străinătate, pe fiecare țară, înregistrate în următorii 5 ani fiscali consecutivi.

3.16. Deduceri din impozitul pe venit. La stabilirea impozitului anual datorat nu se mai deduce costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale.

Sumele reprezentând costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale, puse în funcțiune în anul 2023, precum și sumele de aceeași natură reportate, se deduc din impozitul pe venitul anual datorat pentru anul 2023. Sumele rămase care nu sunt scăzute din impozitul pe venitul anual datorat pentru anul 2023 nu se reportează și reprezintă cheltuieli deductibile la stabilirea venitului net anual, determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, începând cu veniturile aferente anului 2024.

În cazul asocierilor fără personalitate juridică, pentru stabilirea impozitului anual datorat de fiecare membru asociat în anul 2023, costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale puse în funcțiune în anul 2023 se distribuie proporțional cu cota procentuală de participare corespunzătoare contribuției, conform contractului de asociere.

3.17. Redirecționare impozit pe venit. Începând cu veniturile anului 2024, nu se mai poate dispune asupra sumei de 3,5% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult decât pentru veniturile din salarii și asimilate, obținute din România sau din străinătate. Pentru veniturile realizate în anul 2023, se poate face redirecționarea unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit pentru veniturile din contracte de activitate sportivă, drepturi de proprietate intelectuală, pensii, activități independente, cedarea folosinței bunurilor etc., conform legislației în vigoare în anul 2023.

3.18. Dispoziții tranzitorii – pierderi fiscale. Pierderile fiscale anuale înregistrate în anii precedenți anului 2024, rămase necompensate la data de 31 decembrie 2023, se compensează din veniturile nete anuale sau, după caz, câștigurile nete anuale realizate începând cu anul 2024, pe perioada rămasă din cei 7 ani, în limita a 70% din veniturile nete anuale sau, după caz, câștigurile nete anuale respective.

Pentru aplicarea limitei de 70%, pierderile fiscale anuale înregistrate în anii precedenți anului 2024, rămase necompensate la data de 31 decembrie 2023, se cumulează cu pierderile fiscale anuale înregistrate începând cu anul 2024.

IV. Titlul V – Contribuții sociale obligatorii

4.1. Calcul plafoane contribuții sociale. Pentru venituri din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din cedarea folosinței bunurilor, din investiții, din alte surse, din asocierea cu o persoană juridică plătitor de impozit pe profit, din agricultură, silvicultură, piscicultură, în vederea verificării încadrării venitului în plafoanele anuale, precum stabilirii bazei anuale de calcul al CAS, CASS în cazul în care se utilizează în cursul aceluiași an mai multe valori ale salariului minim brut pe țară, se ia în calcul valoarea salariului minim brut pe țară în vigoare la data de 25 mai a anului de realizare a venitului pentru care se stabilesc contribuțiile sociale [n.n. se aplică începând cu veniturile anului 2024].

Pentru stabilirea CAS și CASS aferentă veniturilor anului 2023, se va utiliza nivelul salariului minim de 3.000 lei prevăzut de H.G. nr. 1447/2022.

4.2. Calcul CAS pentru programatori. Pentru persoanele care obțin venituri din salarii ca urmare a activității de creare de programe pentru calculator, cota de CAS se reduce cu punctele procentuale corespunzătoare cotei de contribuție la fondul de pensii administrat privat.

Prevederea se aplică până la data de 31 decembrie 2028, la locul unde se află funcția de bază, pentru veniturile brute lunare de până la 10.000 lei inclusiv, obținute din salarii și asimilate salariilor realizate de persoana fizică în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu, act de delegare sau detașare sau a unui statut special prevăzut de lege, după caz.

Partea din venitul brut lunar ce depășește 10.000 lei nu beneficiază de facilități fiscale [n.n. se aplică de la 15 decembrie 2023].

4.3. Opțiunea pentru pensia privată. Se introduc prevederi specifice activității de creare de programe pentru calculator, sectorului construcții, sectorului agricol și industriei alimentare – cu referire la opțiunea/renunțarea la opțiune pentru plata contribuției datorată la fondul de pensii administrată privat [n.n. se aplică începând cu veniturile lunii ianuarie 2024].

4.4. Sume care intră în baza de calcul a contribuțiilor sociale. Se includ în baza de calcul a contribuțiilor sociale sumele acordate angajaților care desfășoară activități în regim de telemuncă (suma de 400 lei/lună). [n.n. se aplică începând cu veniturile lunii ianuarie 2024]

4.5. Plafon 33% venituri salariale. Se includ în acest plafon, începând cu veniturile lunii ianuarie 2024, următoarele:

a) contravaloarea abonamentelor suportate de angajator pentru angajații proprii, în limita echivalentului în lei a 100 euro anual pentru fiecare persoană (anterior 400 euro).

b) diferența favorabilă dintre dobânda preferențială stabilită prin negociere și dobânda practicată pe piață, pentru credite și depozite;

c) sumele plătite de angajator pentru educația timpurie a copiilor angajaților, conform prevederilor de la impozitul pe venit.

4.6. Contribuabili/plătitori de venituri supuse CASS. Au calitatea de contribuabili/plătitori de venit la sistemul de asigurări sociale de sănătate și:

a) Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București, pentru șomerii care beneficiază de indemnizații de asigurări sociale de sănătate

b) Casa Națională de Asigurări de Sănătate, prin casele de asigurări de sănătate subordonate, pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. B și alin. (2), art. 23 alin. (2) și la art. 32 din O.U.G. nr. 158/2005.

Acești contribuabili au obligația de a calcula și reține CASS datorată și a depune lunar declarații fiscale [n.n. se aplică începând cu indemnizațiile de sănătate aferente lunii ianuarie 2024].

4.7. Exceptări CASS. Studenții-doctoranzi nu datorează CASS (anterior, numai dacă desfășoară activități didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în limita a 4-6 ore convenționale didactice pe săptămână).

Persoanele fizice, care nu sunt exceptate de la plata CASS și care obțin venituri din activități independente nu datorează CASS dacă obțin venituri sub plafonul de 6 salarii minime (este vorba de alte venituri decât cele din salarii și din activități independente).

4.8. CASS pentru indemnizații de concediu medical.

Persoanele care se află în concedii medicale acordate potrivit O.U.G. nr. 158/2005 nu mai sunt exceptate de la plata CASS pentru indemnizațiile aferente certificatelor medicale. Baza lunară de calcul a CASS este cuantumul indemnizației de asigurări sociale de sănătate de care beneficiază persoanele fizice. [n.n se aplică începând cu indemnizațiile de sănătate aferente lunii ianuarie 2024]

4.9. Deducere de 200 lei. În perioada ianuarie-decembrie 2024, continuă să se aplice deducerea unei sume de 200 lei din baza de calcul a contribuțiilor sociale pentru salariații care primesc salariul minim brut pe economie, fără a depăși 4.000 lei/lună.

V. Taxa pe valoarea adăugată

5.1. Limitarea dreptului de deducere. În cazul cumpărării, închirierii sau leasingului de clădiri/spații de locuit, indiferent de destinația acestora, situate în zone rezidențiale sau în blocuri de locuințe și a taxei aferente cheltuielilor legate de aceste clădiri/spații de locuit, dreptul de deducere este limitat la 50% dacă clădirile/spațiile nu sunt utilizate exclusiv în scopul activității economice.

5.2. Cote reduse de TVA. Cota redusă de 9% se va aplica și pentru laptele praf pentru nou-născuți, sugari și copii de vârstă mică.

5.3. Amânarea la plată a TVA. Nu se face plata efectivă la organele vamale pentru:

a) importurile efectuate de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care depun declarații vamale prin utilizarea procedurii de vămuire centralizată, conform art. 179 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013.

b) importurile efectuate prin depunerea unei declarații vamale sub forma unei înscrieri în evidențele declarantului, de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA și care au obținut autorizație conform art. 182 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013.

Aceste persoane trebuie să îndeplinească cumulativ condiții, printre care:

a) să nu înregistreze obligații fiscale restante administrate de ANAF și orice alte creanțe bugetare individualizate în titluri executorii și existente în evidența organului fiscal central în vederea recuperării.

b) să nu înregistreze obligații bugetare restante, altele decât cele de mai sus, fapt dovedit pe baza unei declarații pe propria răspundere pusă la dispoziția autorității vamale.

5.4. Suspendarea unor declarații informative. Prevederile art. 324 alin. (4)-(6) se suspendă în perioada 1 ianuarie 2024-31 decembrie 2026.

VI. Accize

6.1. Modificare accize produse energetice. În anul 2024, nivelul accizelor pentru produsele de la nr. crt. 10 – 12 din anexa nr. 1 la titlul VIII – Accize și alte taxe speciale (benzină cu plumb, benzină fără plumb, motorină), prevăzut în coloana nr. 3 din anexă, se actualizează cu creșterea prețurilor de consum din ultimele 12 luni, calculată în luna septembrie a anului 2023, față de perioada octombrie 2014 – septembrie 2015, după cum urmează:

– începând cu data de 1 ianuarie 2024, cu 50% din creșterea prețurilor de consum;

– începând cu data de 1 iulie 2024, cu 50% din creșterea prețurilor de consum.

6.2. Plata accizei de către destinatarul înregistrat.

Livrarea următoarelor produse:

– vinuri spumoase (codurile NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10, 2205),

– băuturi fermentate liniștite, băuturi spumoase fermentate (cu excepția pozițiilor 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2.1 din Anexa 1 la titlul VIII),

– produse intermediare,

– alcoolul etilic,

din antrepozite fiscale ori din locația în care acestea au fost recepționate de către destinatarul înregistrat, se efectuează numai în momentul în care furnizorul deține documentul de plată care să ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantității ce urmează a fi facturată.

În acest sens, se introduc prevederi specifice privind plata accizelor pentru produsele de mai sus, livrarea acestora, emiterea documentelor, comenzi, plata diferențe între valoarea accizelor virate și calculate.

6.3. Atestate. Atestatul de destinatar certificat/expeditor certificat este valabil de la data emiterii, după ce a fost aprobată cererea de înregistrare ca destinatar certificat/expeditor certificat (anterior, de la data de 1 a lunii următoare celei în care cererea a fost aprobată).

6.4. Marcarea produselor energetice. Se stabilesc substanțele utilizate pentru marcarea și colorarea păcurii, motorinei [n.n. se aplică de la 18 ianuarie 2024].

B. ALTE REGLEMENTĂRI

I. Prevederi privind finanțele publice

1.1. Redistribuire impozit pe venit. Impozitul datorat de persoanele fizice pe veniturile din pensii, din dobânzi, din jocuri de noroc și din dividende, încasat la bugetul de stat începând cu data de 1 ianuarie 2024, se reține integral la același buget și nu se redistribuie.

1.2. Plafon sponsorizare pentru societățile de stat. La nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cheltuielile de sponsorizare și/sau mecenat sunt cheltuieli nedeductibile pentru determinarea rezultatului fiscal, iar sumele respective se scad din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:

– valoarea calculată prin aplicarea a 0,15% la cifra de afaceri; pentru situațiile în care reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri, această limită se determină potrivit normelor;

– valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.

În cazul sponsorizărilor efectuate către entități persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv unități de cult, sumele aferente acestora se scad din impozitul pe profit datorat, în limitele de mai sus, doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data încheierii contractului, în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

II. Prevederi referitoare la e-Factura (O.U.G. nr. 120/2021)

2.1. Exceptări.

Sunt exceptate de la utilizarea e-factura și următoarele operațiuni:

a) livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate către persoane impozabile care nu sunt stabilite și nici înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 266 alin. (2) și, respectiv, art. 316 din Codul fiscal;

b) livrările de bunuri/prestările de servicii pentru care se emit facturi simplificate conform prevederilor art. 319 alin. (12) din Codul fiscal;

c) prestările de servicii pentru care emiterea facturii nu face obiectul normelor de facturare aplicabile în Romania conform art. 319 alin. (5) din Codul fiscal [n.n. se aplică de la 15 decembrie 2023].

2.2. Transmitere e-factura prin SPV. Facturile simplificate nu se transmit prin SPV. [se aplică de la 1 iulie 2024]

Termenul limită de transmitere a facturilor nu poate depăși 5 zile calendaristice de la termenul prevăzut la art. 319 C. fisc. (15 ale lunii următoare exigibilității taxei).

2.3. Contravenții. Nerespectarea prevederilor referitoare la transmiterea facturii prin sistemul e-factura în relația B2B se sancționează cu amendă egală cu 15% din valoarea totală a facturii (anterior, egală cu valoarea TVA înscrisă în factură).

2.4. Nefuncționare e-factura. Dacă sistemul RO e-Factura nu este funcțional timp de minimum 24 de ore, obligația de transmitere prevăzută la art. 10 alin. (1) din O.U.G. nr. 120/2021 se suspendă până la repunerea în funcțiune a sistemului. În această situație, se aplică prevederile art. 319 C. fisc., cu condiția transmiterii ulterioare, în sistemul RO e-Factura, a facturilor electronice emise.

Perioadele de nefuncționare a sistemul RO e-Factura vor fi publicate pe paginile de internet ale ANAF și MF.

III. Legea 70/2015 (operațiuni cu numerar)

3.1. Avansuri spre decontare. Se revine la plafonul de 5.000 lei (fata de 1.000 lei in Legea nr. 296/2023) pentru plățile efectuate din avansuri spre decontare [n.n. se aplică de la 15 decembrie 2023].

3.2. Acordarea/restituirea de împrumuturi sau alte finanțări. Primirea și restituirea de împrumuturi se poate face numai prin instrumente de plată fără numerar [n.n. se aplică de la 15 decembrie 2023].

Încălcarea acestor prevederi este contravenție sancționată cu amendă de 25% din suma încasată/plătită, dar nu mai puțin de 500 lei. Această prevedere intră în vigoare în termen de 10 zile de la publicarea O.U.G.

3.3. Plafon de casă. Se introduce un plafon de casă de 500.000 lei pentru magazinele cash and carry, supermagazine și hipermagazinelor[1] [n.n. se aplică de la 15 decembrie 2023]

3.4. Sedii secundare. Persoanele juridice care au sedii secundare cu casierii proprii si/sau cont deschis la bancă aplică prevederile Legii nr. 70/2015, pentru fiecare casierie în parte [n.n. se aplică de la 15 decembrie 2023].

IV. Prevederi referitoare la e-Transport (O.U.G. nr. 41/2022)

4.1. Actualizare. Se introduc si se actualizează termenii utilizați în actul normativ, obligațiile de declarare a transporturilor și cele care revin transportatorului.

De asemenea, de la 1 iulie 2024, se introduc contravenții și sancțiuni pentru încălcarea prevederilor ordonanței.

V. Legea contabilității nr. 82/1991

5.1. Declarație ONG. Organizațiile neguvernamentale (ONG) care primesc diverse forme de finanțare (sponsorizare, redirecționări de impozit, etc.) au obligația întocmirii unei declarații, care însoțește situațiile financiare anuale, privind sumele primite și utilizate.

Nedepunerea declarației este contravenție sancționată cu amendă între 20.000 și 30.000 lei. Aceste prevederi se aplică începând cu situațiile financiare anuale ale anului 2023. [n.n. se aplică de la 15 decembrie 2023].

5.2. Actualizare amenzi. Amenzile prevăzute la art. 42 din Legea contabilității au fost majorate semnificativ [n.n. se aplică de la 15 decembrie 2023].


[1] Conform O.G. nr. 99/2000, definițiile supermagazinelor și hipermagazinelor sunt următoarele:

a) supermagazin – structură de vânzare cu suprafață medie sau mare între 1.000 m2 și 2.500 m2, utilizată pentru comerț specializat ori nespecializat, care comercializează mărfuri alimentare și/sau nealimentare, având drept caracteristici autoservirea și plata mărfurilor la casele de marcat amplasate la ieșire.

b) hipermagazin – structură de vânzare cu amănuntul, cu suprafața de peste 2.500 m2, utilizată pentru comerț specializat și/sau nespecializat, care comercializează mărfuri alimentare și/sau nealimentare, având drept caracteristici: prezența tuturor raioanelor, inclusiv a celor cu vânzători, case de marcat amplasate la ieșirea din fluxul de autoservire, sector de alimentație publică reprezentat prin una sau mai multe săli de consumație, amplasarea în zonele periferice ale orașului, în centrele comerciale ori în parcurile comerciale.

 

Cod fiscal. Alte reglementări was last modified: decembrie 18th, 2023 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: