Info fiscal – Martie 2023

3 apr. 2023
Vizualizari: 477

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 187/6 martie 2023

Hotărârea Guvernului nr. 181/2023 pentru modificarea și completarea titlului VIII „Accize și alte taxe speciale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

Comentarii

Prin această hotărâre au fost aduse modificări normelor metodologice de aplicare a titlului VIII „Accize și alte taxe speciale” cu privire la următoarele aspecte:

• expeditor/destinatar certificat,

• eliberare pentru consum, pierderi,

• documente pentru deplasarea produselor accizabile,

• operațiuni permise în antrepozitul fiscal,

• certificate de scutire de la plata accizelor,

• documentul administrativ simplificat electronic,

• restituirea și remiterea accizelor,

• codul de referință administrativ unic,

• documentul de rezervă,

• procedura de încheiere a deplasării în regim suspensiv,

• deplasarea produselor accizabile cu accize plătite în alt stat membru,

• procedura de atestare pentru destinatar/expeditor certificat,

• garanții pentru destinatarul certificat,

• deplasare intracomunitară pentru produse accizabile eliberate pentru consum în România,

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

• exigibilitatea accizelor în caz de distrugere/pierdere de produse accizabile,

• marcare produse accizabile.

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 7 din 7 martie 2023.

M. Of. nr. 201/10 martie 2023

Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.111/2023 pentru aprobarea nivelului accizei specifice la țigarete

Comentarii

În perioada 1 aprilie 2023-31 martie 2024, nivelul accizei specifice la țigarete este de 493,988 lei/1.000 de țigarete.

M. Of. nr. 265/30 martie 2023

Legea nr. 69/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii

Legea nr. 69/2023 modifică Codul fiscal cu privire la nomazii digitali. Astfel:

Nomazii digitali, prezenți pe teritoriul României pentru o perioadă/mai multe perioade care nu depășesc 183 zile în orice interval de 12 luni consecutive care se încheie în anul calendaristic vizat nu au calitatea de contribuabili/plătitori de venit la sistemul public de pensii și la sistemul de asigurări sociale de sănătate.

De asemenea, veniturile din salarii și asimilate salariilor obținute de nomazii digitali din activitatea prestată nu sunt impozabile în România.

Notă: Conform art. 2 lit. n4) din O.U.G. nr. 194/2002 – nomadul digital este străinul care este angajat cu un contract de muncă la o companie înregistrată în afara României și care prestează servicii prin utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor sau care deține o companie înregistrată în afara României, în cadrul căreia prestează servicii prin utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor și poate desfășura activitatea de angajat sau activitatea din cadrul companiei, de la distanță, prin folosirea tehnologiei informației și comunicațiilor.

PROCEDURĂ FISCALĂ

M. Of. nr. 179/2 martie 2023

Ordinul președintelui ANAF nr. 231/2023 privind modificarea și completarea anexei nr. 5 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.780/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit

Comentarii

Se modifică, prin acest ordin, formularul (224) „Declarație privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România”. Astfel, se prevede evidențierea în formular a sumei reprezentând contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilităților sportive, deductibilă din venitul net din salarii, ca urmare a modificărilor aduse Codului fiscal prin Legea nr. 34/2023 și actualizarea Instrucțiunilor de completare a formularului.

Formularul se utilizează pentru declararea impozitului pe veniturile realizate începând cu 1 februarie 2023.

M. Of. nr.181/3 martie 2023

Instrucțiunea președintelui Autorității de Supraveghere Financiară și a ministrului finanțelor nr. 1/6.218/2023 pentru aprobarea Normelor privind determinarea, reținerea și virarea impozitului pe câștigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare obținut de persoanele fizice

Comentarii

Prin această instrucțiune se stabilește metodologia de determinare, reținere și virare a impozitului pe câștigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare obținut de persoanele fizice, de către intermediarii supuși legislației din România, în conformitate cu prevederile cap. V — Venituri din investiții al titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

La data intrării în vigoare a acestei instrucțiuni, se abrogă Ordinul ministrului economiei și finanțelor și al președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 3.483/144/2008 pentru aprobarea Normelor privind determinarea, reținerea și virarea impozitului pe câștigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obținut de persoanele fizice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 12 ianuarie 2009, cu modificările ulterioare.

M. Of. nr. 201/10 martie 2023

Ordinul președintelui ANAF nr. 310/2023 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 101 Grup fiscal „Declarație consolidată privind impozitul pe profit determinat de grupul fiscal”, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui ANAF nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 „Declarație privind impozitul pe profit” și 120 „Decont privind accizele”

Comentarii

Prin acest ordin se aprobă:

– modelul și conținutului formularului (101) Grup fiscal „Declarație consolidată privind impozitul pe profit determinat de grupul fiscal”

– Instrucțiunile de completare a formularului (101).

Declarația anuală consolidată privind impozitul pe profit datorat de grupul fiscal se depune de către persoana juridică responsabilă la organul fiscal competent, împreună cu declarația anuală privind impozitul pe profit pentru fiecare membru al grupului fiscal.

Formularul (101) a fost aprobat ca urmare a modificărilor aduse Codului fiscal prin Legea nr. 296/2020 care a stabilit condițiile privind constituirea, modificarea și desființarea grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit și reguli pentru impozitarea grupului fiscal.

M. Of. nr. 263/30 martie 2023

Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.178/2023 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea soluției fiscale individuale anticipate

M. Of. nr. 264/30 martie 2023

Ordinul președintelui ANAF nr. 347/2023 pentru modificarea unor acte normative privind înregistrarea/anularea înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată

Comentarii

OPANAF nr. 347/2023 modifică următoarele acte normative:

1. OPANAF nr. 631/2016 – se elimină formularul „Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (098)”

Orice trimitere la acest formular (098) se consideră a fi făcută la secțiunea „Taxa pe valoarea adăugată” din formularul „Cerere de înregistrare fiscală” (anexă la formularul „Cerere de înregistrare în registrul comerțului”, aprobat prin Ordinul președintelui ANAF și al ministrului justiției nr. 2.509/5.672/C/2022).

2. OPANAF nr. 239/2021 – Persoana impozabilă supusă înregistrării în registrul comerțului care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) C. fisc va depune la ORC formularul „Cerere de înregistrare fiscală”.

Persoana impozabilă care nu este supusă înregistrării în registrul comerțului și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 lin. (1) lit. a) C. fisc., va depune la organul fiscal competent declarația de înregistrare fiscală.

3. OPANAF nr. 2.012/2016 – referitor la modificarea, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, se stabilește Procedura de urmat în cazul în care persoana impozabilă:

(i) este inactivă fiscal,

(ii) dacă se încadrează în situațiile de anulare a înregistrării în scopuri de TVA,

(iii) dacă sunt înscrise în cazierul fiscal infracțiuni sau fapte prevăzute de O.G. nr. 39/2015 pentru persoana impozabilă sau asociați/administratori.

LEGISLAȚIA MUNCII

M. Of. nr. 186/6 martie 2023

Legea nr. 52/2023 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii

Comentarii

Legea aprobă încă două zile de sărbătoare legală: 6 ianuarie (Botezul Domnului – Boboteaza) și 7 ianuarie (Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul).

M. Of. nr. 188/6 martie 2023

Legea nr. 56/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune

Comentarii

Prin această lege:

• se actualizează unele definiții (persoana singură).

• se introduc noi categorii de venituri care nu se iau în considerare la stabilirea veniturilor nete lunare ale familiei (indemnizația lunară de hrană acordată în baza Legii nr. 584/2002 și indemnizația lunară de hrană prevăzută de Legea nr. 302/2018, sumele primite cu titlu de sprijin, asigurate din bugetul de stat sau fonduri nerambursabile, acordate în baza legii sau în baza programelor operaționale aprobate).

• completări privind calculul ajutorului de incluziune.

• nivelul venitului minim de incluziune se va actualiza cu rata medie a inflației pentru anul 2022, începând cu data de 1 Ianuarie 2024.

Aceste prevederi intră în vigoare la 1 aprilie 2023.

M. Of. nr. 199/9 martie 2023

Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 670/131/2023 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

Comentarii

Normele de aplicare a O.U.G. nr. 158/2005 se modifică prin acest ordin, în principal, cu privire la calculul indemnizațiilor pentru persoanele care își desfășoară activitatea la mai mulți angajatori.

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 8 din 10 martie 2023.

M. Of. nr. 218/16 martie 2023

1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.10/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

Comentarii

Principalele modificări se referă la următoarele aspecte:

– Venitul pentru stabilirea cotei (de 1%) de contribuție pentru asigurarea pentru concedii și indemnizații este venitul lunar sau media lunară a venitului înscris în declarația fiscală depusă în vederea plății CASS, conform art. 170 alin. (1), art. 174 alin. (5) și (6) și art. 180 alin. (2) și (3) C. fisc. Acest venit nu poate fi mai mic decât valoarea unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată și nu poate depăși valoarea a de 3 ori a salariului minim.

– În cazul persoanelor care optează pentru încheierea unui contract de asigurare pentru a beneficia de concedii medicale și indemnizații pentru maternitate, baza de calcul al indemnizațiilor se determină ca medie a veniturilor asigurate, înscrise în contractul de asigurare, din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de asigurare, până la limita a 3 salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată (anterior, limita a 12 salarii minime). Aceste contracte se modifică prin acte adiționale până la data de 1 iunie 2023, la notificarea caselor de asigurări de sănătate, sub sancțiunea încetării contractelor de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate încheiate cu acestea.

2. Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 360/2023 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaționale

Comentarii

La 1 aprilie 2023 va intra în vigoare Acordul dintre România și Republica Chile în domeniul securității sociale, semnat la Santiago, Chile, la 26 februarie 2021, ratificat prin Legea nr. 41/2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 13 ianuarie 2023.

M. Of. nr. 246/24 martie 2023

Ordinul ministrului culturii și al ministrului finanțelor nr. 2.748/1.098/2023 privind stabilirea valorii sumei indexate care se acordă sub formă de tichete culturale pentru semestrul I al anului 2023

Comentarii

Pentru semestrul I al anului 2023, valoarea sumei care se acordă lunar/ocazional, sub formă de tichete culturale, se majorează la maximum 200 de lei/lună (de la 190 lei/lună), respectiv la maximum 400 de lei/eveniment (de la 380 lei/eveniment).

Aceste valori se aplică și pentru primele 2 luni ale semestrului II al anului 2023, respectiv august 2023 și septembrie 2023.

M. Of. nr. 258/29 martie 2023

Ordinul ministrului finanțelor și al ministrului muncii și solidarității sociale nr. 1.121/655/2023 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul I al anului 2023

Comentarii

Valoarea sumei lunare acordată sub formă de tichete de creșă, pentru semestrul I al anului 2023, începând cu luna aprilie 2023, este 600 lei (de la 570 lei).

Aceste valori se aplică și pentru primele 2 luni ale semestrului II al anului 2023, respectiv august 2023 și septembrie 2023.

M. Of. nr. 261/29 martie 2023

Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.235/2023 pentru actualizarea cuantumului indemnizației de delegare/detașare și a cuantumului alocației de cazare prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului

Comentarii

OMF nr. 1.235/2023 actualizează cuantumul indemnizației de delegare/detașare, precum și cel al alocației de cazare pentru personalul din instituțiile și autoritățile publice.

Astfel, începând cu data de 1 aprilie 2023:

– cuantumul indemnizației de delegare/detașare se majorează la 23 lei/zi (de la 20 lei/zi).

– cuantumul alocației de cazare se majorează la 265 lei/zi (de la 230 lei/zi).

Cuantumul indemnizației de delegare/detașare este luat în considerare la determinarea plafonului deductibil al diurnei acordată angajaților pe perioada deplasării în interes de serviciu, în țară, care devine 57,5 lei/zi (față de 50 lei în prezent).

Notă: În urma modificărilor aduse Codului fiscal prin Legea nr. 72/2022, începând cu veniturile lunii mai 2022, diurnele se plafonează la nivelul a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat și sunt neimpozabile, conform art. 76 alin. (2) lit. k) Cod fiscal în limita a:

(i) în țară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizație, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităților și instituțiilor publice, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat (= 57,5 lei/zi);

(ii) în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat.

Plafonul aferent valorii a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat se calculează prin raportarea celor 3 salarii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile din perioada de delegare/detașare/desfășurare a activității în altă localitate, în țară sau în străinătate.

M. Of. nr. 272/31 martie 2023

Ordinul ministrului finanțelor și al ministrului muncii și solidarității sociale nr. 1.263/654/2023 privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2023

Comentarii

Pentru semestrul I al anului 2023, începând cu luna aprilie 2023, valoarea nominală a unui tichet de masă, este de maximum 30 de lei.

Această valoare se aplică și pentru primele 2 luni ale semestrului al II-lea al anului 2023, respectiv august 2023 și septembrie 2023.

FONDURI SPECIALE

M. Of. nr. 179/2 martie 2023

Ordin al ministrului culturii nr. 2.681/2023 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind stabilirea, vărsarea și gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural național, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și patrimoniului național nr. 2.066/2011

ALTE REGLEMENTĂRI

M. Of. nr. 201/10 martie 2023

1. Hotărârea președintelui CCF nr. 5/2023 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2022

2. Hotărârea președintelui CCF nr. 6/2023 privind convocarea Conferinței ordinare anuale a Camerei Consultanților Fiscali

Comentarii

Conferința ordinară anuală a CCF, cu prezență fizică a membrilor cu drept de vot ,este convocată în data de 27 aprilie 2023.

Condiții de participare:

– toate declarațiile de activitate cu termen de depunere până în anul 2022 au fost depuse;

– nu se înregistrează obligații de plată neachitate cu termen de scadentă până în anul 2022;

– nu se înregistrează restanțe la orele de pregătire profesională până în anul 2022 inclusiv.

Înscrierile pentru participarea la conferință se fac până la 20 aprilie 2023, pe site-ul Camerei Consultanților Fiscali, utilizând formularul de înscriere pus la dispoziție de către Camera Consultanților Fiscali pe site-ul propriu.

M. Of. nr. 207/13 martie 2023

Hotărârea președintelui CCF nr. 3/2023 pentru aprobarea Normelor profesionale privind desfășurarea activității de consultanță fiscală de către consultanții fiscali asistenți, pe perioada stagiului

M. Of. nr. 208/13 martie 2023

Hotărârea președintelui CCF nr. 4/2023 pentru modificarea și completarea Programului anual de pregătire profesională continuă, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 2/2022

M. Of. nr. 246/24 martie 2023

Ordinul președintelui Autorității Vamale Române nr. 476/2023 privind definirea caracterului ocazional al introducerii în România de bunuri aflate în bagajele personale ale călătorilor care vin dintr-o țară terță

M. Of. nr. 261/29 martie 2023

1. Ordinul președintelui ANAF nr. 319/2023 privind abrogarea OPANAF nr. 1.850/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare

2. Ordinul președintelui ANAF nr. 320/2023 privind abrogarea OPANAF nr. 2.094/2019 pentru stabilirea birourilor vamale de frontieră abilitate să efectueze formalități vamale de punere în liberă circulație a benzinelor și motorinelor

M. Of. nr. 263/30 martie 2023

1. Ordinul președintelui ANAF nr. 359/2023 privind abrogarea OPANAF nr. 829/2016 pentru aprobarea Normelor privind accesul operatorilor economici la aplicațiile EMCS-RO de control al mișcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize și de depunere online a declarațiilor privind situația achizițiilor și livrărilor de produse accizabile

2. Ordinul președintelui ANAF nr. 369/2034 pentru abrogarea OPANAF nr. 501/2016 privind stabilirea unor competente în sarcina Direcției Generale a Vămilor și structurilor vamale subordonate și pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate de către Direcția Generală a Vămilor și structurile vamale subordonate în activitatea de supraveghere și control în domeniul produselor accizabile

 

Info fiscal – Martie 2023 was last modified: aprilie 3rd, 2023 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: