Cod fiscal

12 mart. 2024
Vizualizari: 213

Legea nr. 182/2024 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 179/5 martie 2024)

Intrare în vigoare: 8 martie 2024

Principalele modificări aduse Codului fiscal prin Legea nr. 182/2024 privesc următoarele aspecte:

I. Titlul VII – Taxa pe Valoarea Adăugată

1.1. Ajustarea bazei de impozitare. Corectare facturi – Baza de impozitare se reduce și în cazul în care se acordă reduceri de preț după livrarea bunurilor/prestarea serviciilor. Dacă reducerile de preț nu se acordă direct clientului, furnizorii/prestatorii trebuie să emită pentru fiecare perioadă fiscală un document centralizator în vederea ajustării bazei de impozitare.

1.2. Regimul special pentru servicii prestate de persoane impozabile nestabilite în Uniunea Europeană, Regimul special pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță, pentru livrările de bunuri interne efectuate de interfețele electronice care facilitează aceste livrări și pentru serviciile prestate de persoane impozabile stabilite în Uniunea Europeană, dar nu în statul membru de consum și Regimul special pentru vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe. Conform Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/194 al Comisiei din 12 februarie 2020 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului în ceea ce privește regimurile speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile și care efectuează vânzări de bunuri la distanță și anumite livrări interne de bunuri, persoana impozabilă nestabilită în UE/persoana impozabilă are obligația de a depune la organul fiscal competent, prin mijloace electronice, o declarație specială de TVA, indiferent dacă au fost sau nu prestate servicii pentru care se utilizează regimul special, în perioada fiscală de raportare. Declarația se depune până la sfârșitul următoarei luni după încheierea fiecărui trimestru calendaristic. Sfârșitul următoarei luni se consideră a fi ultima zi calendaristică a acestei luni, chiar dacă aceasta este o zi nelucrătoare.

1.3. Înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA – Se abrogă prevederile referitoare la desemnarea reprezentantului fiscal de către persoanele impozabile nestabilite în România și neînregistrate în scopuri de TVA în România care realizează importuri de bunuri transportate din țări/teritorii terțe atunci când livrarea acestor bunuri este scutită de taxă.

1.4. Obligații generale ale prestatorilor de servicii de plată – Se introduc prevederi referitoare la obligațiile prestatorilor de servicii de plată. Potrivit Legii nr. 209/2019:

prestator de servicii de plată – oricare din următoarele categorii de operatori economici: (i) instituții de credit în sensul art. 4 alin. (1) pct. 1 din Regulamentul nr. 575/2013, (ii) instituții emitente de monedă electronică,
(iii) furnizori de servicii poștale giro care prestează servicii de plată potrivit cadrului legislativ național
aplicabil, (iv) instituții de plată în sensul Legii nr. 209/2019.

serviciu de plată reprezintă (i) efectuarea următoarelor operațiuni de plată în cazul în care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitări directe, inclusiv debitări directe singulare, operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar, operațiuni de transfer-credit, inclusiv operațiuni cu ordine de plată programată, (ii) efectuarea următoarelor operațiuni de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată: debitări directe, inclusiv debitări directe singulare, operațiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar, operațiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plată programată, (iii) emiterea de instrumente de plată și/sau acceptarea de operațiuni de plată, (iv) remiterea de bani.

plată – operațiune de plată (acțiune inițiată de plătitor sau de o altă persoană în numele și pe seama plătitorului ori de beneficiarul plății cu scopul de a depune, de a transfera sau de a retrage fonduri, indiferent de orice obligații subsecvente între plătitor și beneficiarul plății) sau remitere de bani (serviciu de plată prin care fondurile sunt primite de la plătitor, fără crearea unui cont de plăți pe numele plătitorului sau al beneficiarului plății pentru realizarea respectivei operațiuni de plată, cu scopul unic de a transfera o sumă echivalentă beneficiarului plății sau unui alt prestator de servicii de plată care acționează în numele și pe seama beneficiarului plății, inclusiv în situația în care fondurile sunt primite în numele și pe seama beneficiarului plății și sunt puse la dispoziția acestuia).

stat membru de origine – stat membru în care se află sediul social al prestatorului de servicii de plată sau, în cazul în care, în conformitate cu legislația națională, prestatorul de servicii de plată nu are sediu social, statul membru în care se află sediul real al acestuia.

stat membru gazdă – stat membru, altul decât statul membru de origine, în care un prestator de servicii de plată are un agent sau o sucursală sau în care prestează servicii de plată în mod direct.
Se stabilesc obligațiile prestatorilor de servicii de plată (păstrarea evidențelor privind plățile și beneficiarii plăților pentru fiecare trimestru calendaristic care vizează plățile transfrontaliere și dacă acestea depășesc un număr de 25 către același beneficiar într-un trimestru), locația plătitorului, locația beneficiarului, categorii de informații și alte detalii.
Aceste prevederi transpun Directiva (UE) 2020/284 a Consiliului din 18 februarie 2020 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește introducerea anumitor cerințe pentru prestatorii de servicii de plată, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 62 din 2 martie 2020.

II. Titlul VIII – Accize și taxe speciale

2.1. Consumul de gaz natural utilizat pentru menținerea capacității de transport și distribuire a gazului natural, în limitele stabilite de autoritatea de reglementare în domeniu nu constituie fapt generator de accize.

 

Cu privire la modificarea unor prevederi referitoare la TVA si accize din Codul fiscal, vă transmitem unele clarificări privind sfera de aplicare a acestor modificări, așa cum reies din Expunerea de motive a Legii:

a) Modificarea art. 287 lit. c) C.fisc. a fost necesară pentru transpunerea corectă a prevederilor art. 90 al Directivei 2006/112/CE (Directiva TVA) și Hotărârea CJUE in cauza C-717/19 Boehringer Ingelheim (se referă la reduceri de preț pentru medicamente, pe baza unei convenții cu statul maghiar link: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=14D689887FA35AD2D1168BECE859D16C?text=&docid=247054&pageIndex=0&doclang=RO&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=844147 ). În acest sens, se elimină trimiterea la prevederile art. 286 alin. (4) lit. a) C.fisc. care condiționa acordarea reducerii bazei de impozitare ”direct clienților”. Astfel, se permite ajustarea TVA colectată pentru toate reducerile comerciale acordate ulterior livrării/prestării, indiferent dacă acestea sunt acordate direct clienților sau prin alte mecanisme de reducere a prețului (n.n. aceste mecanisme nu au fost precizate de legiuitor).  Pentru aplicarea acestor noi prevederi a fost modificat si art. 330 din Codul fiscal, cu privire la documentul care să reflecte reducerea bazei de impozitare, atunci când reducerea nu se acordă direct clientului.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

b) S-a stabilit termenul de depunere a declarațiilor aferent regimurilor speciale de la art. 314, 315 și 3152 Codul fiscal, în mod uniform la nivelul UE, pentru ultima zi calendaristică a lunii, chiar dacă este o zi nelucrătoare.

c) Prevederile art. 316 alin. (61) și (62) C.fisc. au fost abrogate întrucât aceste operațiuni pot fi îndeplinite prin reprezentantul fiscal prevăzut la art. 316 alin. (7) C.fisc.

d) Prevederile referitoare la prestatorii de servicii de plată au în vedere facilitarea verificării plăților transfrontaliere, în vederea combaterii fraudei in domeniul TVA, prin păstrarea unor informații obligatorii privind plățile transfrontaliere.

e) Modificările privind accizele sunt destinate corelării cu alte active normative si pentru eliminarea unor prevederi care nu au fost eliminate, din eroare.   

Cod fiscal was last modified: martie 12th, 2024 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: