Info fiscal – Iulie 2023

1 aug. 2023
Vizualizari: 432

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 607/3 iulie 2023

Ordinul ministrului finanțelor nr. 2.044/2023 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.528/2022 privind stabilirea Procedurii de acordare a facilităților fiscale în domeniul construcțiilor

Comentarii

Prin acest ordin se modifică Anexa la OMF nr. 1.528/2022 cu privire la următoarele aspecte:

1. Persoanele fizice care desfășoară activitate în România, în sectorul construcții, în baza unui contract individual de muncă, vor beneficia de facilități fiscale, pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor, dacă sunt îndeplinite condițiile de la art. 60 pct. 5 C. fisc., până la 31 decembrie 2028.

2. Pentru acordarea facilităților, pentru angajatorii existenți la data de 1 ianuarie a fiecărui an, se consideră ca bază de calcul cifra de afaceri din activitățile prevăzute la art. 60 pct. 5 lit. a) C. fisc. și alte activități specifice domeniului construcții, precum și cifra de afaceri totală, realizată cumulat pentru perioada corespunzătoare din anul curent, inclusiv luna în care se aplică scutirea.

Pentru calculul procentului de 80% din cifra de afaceri totală, se iau în considerare veniturile realizate din întreaga activitate desfășurată pe teritoriul României (nu se iau în calcul veniturile din construcții obținute din străinătate).

Pentru angajatorii nou-înființați, cifra de afaceri realizată din activitatea de construcții și cifra de afaceri totală se calculează cumulat de la data înregistrării, inclusiv luna în care se aplică scutirea

3. Este definit termenul de angajator: „persoana fizică sau juridică care desfășoară activitățile corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 60 pct. 5 lit. a) din Codul fiscal, îndeplinește cumulativ condițiile de acordare a facilităților fiscale și poate, potrivit legii, să încheie contracte individuale de muncă”. În acest context se prevede că acordarea facilităților fiscale constituie responsabilitatea angajatorului/plătitorului de venituri.

4. Salariul brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi este de minim 4.000 lei lunar (anterior, 3.000 lei) și este stabilit proporțional cu câștigul salarial brut de bază pentru un program de lucru în medie de 165,333 de ore pe lună.

M. Of. nr. 611/4 iulie 2023

Ordinul ministrului finanțelor nr. 2.043/2023 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.525/2022 privind stabilirea Procedurii de acordare a facilităților fiscale în sectorul agricol și în industria alimentară

Comentarii

Acest ordin modifică Anexa la OMF nr. 1.525/2022 cu privire la următoarele aspecte:

1. Persoanele fizice care desfășoară activitate în România, în sectorul agricol și industrie alimentară, în baza unui contract individual de muncă, vor beneficia de facilități fiscale, pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor, dacă sunt îndeplinite condițiile de la art. 60 pct. 7 C. fisc., până la 31 decembrie 2028.

2. Pentru acordarea facilităților, angajatorii înregistrați la registrul comerțului/înregistrați fiscal trebuie să desfășoare efectiv activitate în sectorul agricol și în industria alimentară (cel puțin unul dintre codurile CAEN prevăzute la art. 60 pct. 7 lit. a) C. fisc.).

3. Pentru calculul cifrei de afaceri obținută efectiv din activitatea în sectorul agricol și industria alimentară, pentru stabilirea veniturilor din vânzarea de produse, inclusiv prin unitățile proprii de desfacere, se iau în calcul veniturile realizate din vânzarea produselor finite, semifabricatelor, produselor reziduale și a mărfurilor, care sunt obținute din producția proprie.

Se iau, de asemenea în calcul și produsele comercializate de grupurile și organizațiile de producători din sectorul agricol, organizațiile de producători și alte forme asociative din sectorul fructe-legume, recunoscute de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, potrivit legislației comunitare și legislației naționale specifice în vigoare, precum și de cooperativele agricole organizate în conformitate cu Legea cooperației agricole nr. 566/2004, achiziționate în scopul revânzării de la membrii proprii.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Pentru aplicarea facilităților, se ia în calcul cifra de afaceri realizată pe bază de contract, comandă sau alte documente specifice sectorului agricol și industriei alimentare, din activități aferente codurilor CAEN prevăzute la art. 60 pct. 7 lit. a) C. fisc. Cifra de afaceri cuprinde inclusiv producția realizată și nefacturată care corespunde valorii produselor existente în stoc la sfârșitul perioadei de raportare, înregistrată în contabilitate la sfârșitul lunilor de raportare.

Este definit termenul de angajator: „persoana fizică sau juridică care desfășoară activitățile corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 60 pct. 5 lit. a) din Codul fiscal, îndeplinește cumulativ condițiile de acordare a facilităților fiscale și poate, potrivit legii, să încheie contracte individuale de muncă”. În acest context se prevede că acordarea facilităților fiscale constituie responsabilitatea angajatorului/ plătitorului de venituri.

4. Salariul brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi este de minim 3.000 lei lunar și este stabilit proporțional cu câștigul salarial brut de bază pentru un program de lucru în medie de 167,333 de ore pe lună.

M. Of. nr. 633/11 iulie 2023

Legea nr. 216/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii

Legea nr. 216/2023 modifică art. 291 din Codul fiscal cu privire la aplicarea cotelor reduse de TVA (5%).

Informații suplimentare – Tax focus nr. 17 din 12 iulie 2023.

M. Of. nr. 643/13 iulie 2023

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.090/2023 pentru aprobarea Procedurii privind determinarea și regularizarea diferenței de impozit pe profit/impozit pe veniturile microîntreprinderilor care a fost redirecționată în plus față de sumele care pot fi redirecționate, potrivit legii, precum și privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă

Comentarii

OPANAF nr. 1.090/2023 aprobă Procedura privind determinarea și regularizarea diferenței de impozit pe profit/impozit pe veniturile microîntreprinderilor care a fost redirecționată în plus față de sumele care pot fi redirecționate. Această procedură a fost aprobată ca urmare a modificărilor aduse Codului fiscal (art. 42 alin. (41) și art. 56 alin. (23), introduse prin O.U.G. nr. 168/2022).

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 18 din 13 iulie 2023.

PROCEDURĂ FISCALĂ

M. Of. nr. 615/6 iulie 2023

Ordinul ministrului finanțelor nr. 2.045/2023 pentru modificarea și completarea Procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019

Comentarii

Principalele modificări vizează următoarele aspecte:

a) Procedura se aplică debitorilor, persoane juridice de drept public sau privat, care înregistrează obligații bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2021, nestinse până la data emiterii certificatului de atestare fiscală de către organul fiscal central, precum și obligații bugetare accesorii.

b) În categoria obligațiilor bugetare care pot face obiectul restructurării se includ și obligațiile de plată aferente sumelor acordate, în perioada stării de urgență, cu titlul de împrumut din venituri rezultate din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și transmise spre recuperare organului fiscal central, care nu privesc sume ce fac obiectul ajutorului de stat.

c) Prevederile se aplică și obligațiilor de plată reprezentând TVA cu scadențe anterioare datei de 31 decembrie 2021 inclusiv și care rezultă din înscrierea în rândurile de regularizări din decontul de TVA a taxei colectate, precum și a taxei deductibile, prin care se corectează TVA cu scadențe anterioare datei de 31 decembrie 2021 inclusiv.

d) Nu fac obiectul restructurării:

(i) obligațiile bugetare principale și accesorii reprezentând ajutor de stat de recuperat, acordate din surse sau resurse de stat ori gestionate de stat, fonduri europene sau fonduri publice naționale aferente fondurilor europene, precum și taxele vamale, accizele și TVA pentru care administrarea, cu excepția inspecției fiscale și a executării silite, revine Autorității Vamale Române;

(ii) obligațiile bugetare rămase de plată ca urmare a unei restructurări acordate în temeiul cap. I din O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, pentru care a eșuat planul de restructurare.

e) Până la depunerea cererii prin care se solicită restructurarea obligațiilor bugetare, trebuie achitate și următoarele obligații bugetare:

(i) obligațiile bugetare scadente în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2022 și data depunerii cererii.

(ii) obligațiile bugetare principale și accesorii reprezentând ajutor de stat de recuperat, acordate din surse sau resurse de stat ori gestionate de stat, fonduri europene sau fonduri publice naționale aferente fondurilor europene, precum și taxele vamale, accizele și taxa pe valoarea adăugată pentru care administrarea, cu excepția inspecției fiscale și a executării silite, revine Autorității Vamale Române, înscrise în certificatul de atestare fiscală emis.

(iii) obligațiile bugetare rămase de plată ca urmare a unei restructurări acordate în temeiul cap. I din O.G. nr. 6/2019 pentru care a eșuat planul de restructurare.

M. Of. nr. 670/20 iulie 2023

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.107/2023 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate în activitatea de verificare și control al instituțiilor financiare raportoare de către personalul Direcției generale de informații fiscale și al structurilor de informații fiscale aflate în coordonarea acesteia

Comentarii

Se aprobă modelul și conținutul formularelor:

a) Ordin de serviciu;

b) Invitație la sediu;

c) Cerere de furnizare a informațiilor/documentelor;

d) Notă explicativă;

e) Înștiințare;

f) Proces-verbal;

g) Declarație.

Acțiunile de verificare și control se realizează de către personalul Direcției generale de informații fiscale și al structurilor de informații fiscale din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, precum și din cadrul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili.

M. Of. nr. 671/21 iulie 2023

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.106/2023 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor”, utilizat de personalul Direcției generale de informații fiscale și al structurilor de informații fiscale

LEGISLAȚIA MUNCII

M. Of. nr. 629/10 iulie 2023

Legea nr. 212/2023 pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Comentarii

Se actualizează lista localităților afectate de poluare (extracția cărbunelui, minereuri uraniu, minereuri feroase și neferoase, etc) pentru persoanele care au locuit cel puțin 30 ani în aceste zone și care pot beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizare.

M. Of. nr. 640/13 iulie 2023

Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 2.321/541/2023 pentru modificarea anexei nr. 2a la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 2.168/502/2023 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și a Instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

M. Of. nr. 662/19 iulie 2023

1. Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 2.386/555/2023 pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 15/2018/1.311/2017

Comentarii

Stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d1) din O.U.G. nr. 158/2005 (concedii medicale și indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obișnuite sau de accidente în afara muncii, concedii medicale și indemnizații pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă, exclusiv pentru situațiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale, concedii medicale și indemnizații pentru maternitate, concedii medicale și indemnizații pentru îngrijirea copilului bolnav, concedii medicale și indemnizații pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice) este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă certificatul de concediu medical inițial.

2. Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 2.387/554/2023 privind modificarea Anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 1.192/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical și a instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizații asiguraților din sistemul asigurărilor sociale de sănătate și din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale

Comentarii

Se modifică codul de indemnizație 09 și se introduce parafa medicului la rubrica „Urgență medico-chirurgicală”.

M. Of. nr. 673/21 iulie 2023

Legea nr. 241/2023 pentru completarea Legii nr. 53/2003 — Codul muncii

Comentarii

Conform acestei legi, salariații care au în întreținere copii în vârstă de până la 11 ani pot beneficia, la cerere, de 4 zile pe lună de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă, în condițiile Legii nr. 81/2018, cu excepția situațiilor în care natura sau felul muncii nu permite desfășurarea activității în astfel de condiții.

Cererea va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte sau reprezentant legal, din care să rezulte faptul că, pentru aceeași perioadă, acesta nu a solicitat concomitent desfășurarea activității în regim de muncă la domiciliu sau telemuncă.

Nu este necesară cererea dacă părintele sau reprezentantul legal se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 277/2010 (necăsătorit, văduv, divorțat, soț/soție declarat dispărut sau arestat preventiv pentru mai mult de 30 zile ori execută pedeapsă privativă de libertate, nu a împlinit 18 ani și se află în situațiile anterioare, a fost numit tutore și este necăsătorit/divorțat/văduv).

M. Of. nr. 691/27 iulie 2023

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2023 pentru modificarea art. 14 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru aplicarea acestor prevederi

Comentarii

Se modifică art. 14 din Legea nr. 165/2018 astfel:

a) De la 1 august 2023, valoarea nominală a unui tichet de masă este de maximum 35 lei. Această valoare se va aplica în perioada 1 august-31 decembrie 2023.

b) De la 1 ianuarie 2024, valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăși 40 lei. Această valoare se va aplica și pentru lunile august și septembrie 2024.

De la 1 august 2023 se abrogă Ordinul ministrului finanțelor si al ministrului muncii și solidarității sociale nr. 1.263/654/2023 privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2023.

FONDURI SPECIALE

M. Of. nr. 639/12 iulie 2023

Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.908/2023 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 572/2019 pentru depunerea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanță

Comentarii

Împuternicirea notarială pentru înrolarea în sistem în vederea utilizării serviciului de depunere online a declarațiilor ori pentru prelungirea valabilității împuternicirii existente nu se mai comunică prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și nu se mai depune direct la sediul Administrației Fondului pentru Mediu.

M. Of. nr. 651/17 iulie 2023

Legea nr. 228/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, precum și a Legii serviciului de salubrizarea localităților nr. 101/2006

Comentarii

Modificările privesc sfera de aplicare a O.U.G. nr. 92/2021, termeni și definiții, condiții de acordare a licențelor în domeniul salubrizării, obligații ale autorităților locale, întocmire documente.

M. Of. nr. 655/17 iulie 2023

Legea nr. 225/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății

Comentarii

Din trimestrul III 2023, clasificarea medicamentelor pentru care se calculează contribuția trimestrială este:

– medicamente de tip I – medicament autorizat potrivit prevederilor art. 704, 706 și 710 din Legea nr. 95/2006, precum și medicamentul pentru care s-a acordat o autorizație de uz pediatric (PUMA), pentru care, în ultima lună din fiecare trimestru, nu există cel puțin un medicament generic sau biosimilar care să îndeplinească condițiile de comercializare pe teritoriul României – contribuția trimestrială este de 25% asupra valorii aferente consumului centralizat al acestora, comunicat de CNAS.

– medicament de tip II – medicamentul definit potrivit prevederilor art. 708 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Medicamentele autorizate potrivit prevederilor art. 708 alin. (3), art. 709 și 710 — cu indicație de substituție, art. 711, 715 și 718 din Legea nr. 95/2006, precum și oricare alte medicamente care nu se încadrează în definiția prevăzută la medicamente de tip I sunt considerate medicamente de tip II – contribuția trimestrială este de 15% asupra valorii aferente consumului centralizat al acestora, comunicat de CNAS.

Se au în vedere: (i) medicamentele incluse în programele naționale de sănătate, (ii) medicamentele cu sau fără contribuție personală, folosite în tratamentul ambulatoriu pe bază de prescripție medicală prin farmaciile cu circuit deschis, (iii) medicamentele utilizate în tratamentul spitalicesc, (iv) medicamentele utilizate în cadrul serviciilor medicale acordate prin centrele de dializă, suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate și din bugetul Ministerului Sănătății.

Stabilirea, calculul și declararea contribuției trimestriale se efectuează de către deținătorii autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor care sunt persoane juridice române, precum și deținătorii autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor care nu sunt persoane juridice române, prin reprezentanții legali ai acestora, după scăderea TVA-ului de către aceștia din valoarea aferentă consumului trimestrial de medicamente transmis de CNAS. Contribuția trimestrială se declară de către plătitori la organul fiscal competent, până la data de 25 a celei de-a doua luni următoare încheierii trimestrului pentru care se datorează contribuția.

ALTE REGLEMENTĂRI

M. Of. nr. 625/10 iulie 2023

1. Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 191/2023 pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 4 din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale

Comentarii

Prin acest ordin se aprobă:

a) Forma și conținutul Raportului de tranzacții suspecte pentru entități raportoare bancare și nonbancare.

b) Forma și conținutul Raportului de tranzacții cu numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, inclusiv operațiunile care au o legătură între ele, pentru entități bancare și nonbancare.

c) Forma și conținutul Raportului de transferuri externe, în și din conturi, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele, pentru instituțiile de credit și instituțiile financiare.

d) Forma și conținutul Raportului privind transferurile de fonduri pentru activitatea de remitere de bani a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 2.000 euro.

e) Metodologia de transmitere a rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Acest ordin abrogă Ordinul președintelui ONPCSB nr. 14/2021.

2. Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 192/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind transmiterea informațiilor către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

M. Of. nr. 667/20 iulie 2023

Legea nr. 222/2023 pentru modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și a Legii nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului

Comentarii

Legea nr. 222/2023 transpune Directiva (UE) 2019/2.121 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 de modificare a Directivei (UE) 2017/1.132 în ceea ce privește transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 321 din 12 decembrie 2019, și art. 1 pct. 5 și 6, în ceea ce privește art. 13i, respectiv art. 16 alin. (6) din Directiva (UE) 2019/1.151 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 de modificare a Directivei (UE) 2017/1.132 în ceea ce privește utilizarea instrumentelor și a proceselor digitale în contextul dreptului societăților comerciale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 186 din 11 iulie 2019.

Această lege modifică Legea societăților nr. 31/1990 și Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului.

I. Cu privire la Legea nr. 31/1990, cele mai importante modificări și completări se referă la:

1. Adunarea generală extraordinară – aceasta se întrunește și pentru probleme privind: fuziunea și divizarea transfrontalieră ori transformarea transfrontalieră a societății.

2. Retragerea acționarilor – cei care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale au dreptul de a se retrage din societate și de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către societate, numai dacă acea hotărâre a adunării generale are ca obiect, printre altele: transformarea transfrontalieră a societății sau fuziunea sau divizarea societății, inclusiv transfrontalieră.

3. Împărțirea de active – în cazul împărțirii de active între asociați, după plata creditorilor (prin hotărâre luată prin vot unanim), la cererea de radiere a societății se va anexa și dovada îndeplinirii obligației de calculare, reținere și plată a impozitului pe venit din lichidarea societății (conform art. 97 alin. (5) C. fisc.) și a impozitului pe veniturile realizate de nerezidenți din lichidarea unui rezident (conform art. 223 alin. (1) lit. o) coroborat cu art. 224 C. fisc.). Aceste informații vor fi depuse, dacă este cazul, de către lichidatori la momentul terminării lichidării la registrul comerțului.

4. Prevederi noi privind: fuziunea, transformarea și divizarea transfrontalieră (Titlul III – Cap. IV, V și VI) din lege.

II. Legea nr. 265/2022 se modifică cu privire la: definiții noi (stat membru), realizarea sistemului de interconectare a registrelor comerțului (informații conținute în acest sistem, comunicarea de informații și documente către celelalte registre ale comerțului din UE).

M. Of. nr. 670/20 iulie 2023

Ordonanța Guvernului nr. 23/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 201/2016 privind stabilirea condițiilor pentru fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun

Comentarii

Modificările aduse Legii nr. 201/2016 au în vedere:

a) introducerea unor definiții noi: produs din tutun încălzit (produs nou din tutun care este încălzit pentru a produce o emisie care conține nicotină și alte substanțe chimice, care este apoi inhalată de utilizator/ utilizatori și care, în funcție de caracteristicile sale, este un produs din tutun care nu arde sau un produs din tutun pentru fumat).

b) interdicții, obligații: produsele din tutun pentru fumat, altele decât țigaretele, tutunul de rulat, tutunul pentru narghilea și produsele din tutun încălzit sunt exceptate de la:

• unele interdicții (introducerea de piață a produselor cu arome caracteristice sau tutun ori nicotină în filtre, hârtii sau capsule);

• unele obligații: mesajul de informare de pe ambalaj, poziționarea avertismentului general.

c) notificarea noilor produse din tutun: producătorii și importatorii de produse din tutun încălzit notifică Ministerul Sănătății cu privire la încadrarea produsului în una din categoriile: produse din tutun pentru fumat sau produs de tutun care nu arde.

Formatul pentru notificare și procedura pentru transmiterea informațiilor suplimentare de către producătorii și importatorii de produse din tutun încălzit privind încadrarea produsului în una dintre categoriile: produse din tutun pentru fumat sau produs de tutun care nu arde vor fi aprobate în 30 zile de la intrarea în vigoare a O.G. nr. 23/2023 (până la 22 iulie 2023).

Prevederile O.G. nr. 23/2023 vor intra în vigoare la data de 23 octombrie 2023, cu excepția celor privind notificarea noilor produse din tutun (pct. c) care intră în vigoare la 21 octombrie 2023.

O.G. nr. 23/2023 transpune Directiva delegată (UE) 2022/2.100 a Comisiei din 29 iunie 2022 de modificare a Directivei 2014/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește retragerea anumitor exceptări care vizează produsele din tutun încălzit, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 283 din 3 noiembrie 2022.

M. Of. nr. 677/24 iulie 2023

Ordinul ministrului finanțelor nr. 2.195/2023 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2023 a operatorilor economici

Comentarii

Sistemul de raportare contabilă la data de 30 iunie 2023 se aplică entităților care, în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro și cărora le sunt incidente:

1. Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014.

2. Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016.

Data limită de depunere: 16 august 2023.

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 19 din 28 iulie 2023.

 

Info fiscal – Iulie 2023 was last modified: august 1st, 2023 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: