Info fiscal – Februarie 2023

3 mart. 2023
Vizualizari: 686

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 163/24 februarie 2023

Legea nr. 43/2023 pentru anularea unor obligații fiscale

Comentarii

Această lege anulează diferențele de obligații fiscale principale și accesorii (stabilite de către organele fiscale prin decizie de impunere) ca urmare a reîncadrării veniturilor din tichete cadou obținute de persoane fizice de la alte persoane decât angajatorii, din categoria veniturilor din alte surse în categoria veniturilor din salarii și asimilate salariilor. Aceste prevederi se aplică pentru perioadele fiscale de la intrarea în vigoare a Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și tichetelor de creșă (26 mai 2006) și, respectiv, a Legii nr. 165/2018 pentru acordarea tichetelor de valoare (1 ianuarie 2019) până la 31 decembrie 2020, inclusiv și care nu au fost plătite până la 27 februarie 2023.

Diferențele de obligații fiscale vor fi plătite contribuabililor la cererea acestora. Termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea sumelor începe să curgă de la data de 27 februarie 2023.

Procedura de restituire va fi aprobată prin ordin al președintelui ANAF în 30 zile de la intrarea în vigoare a acestei legi (până la 27 martie 2023).

PROCEDURĂ FISCALĂ

M. Of. nr. 113/9 februarie 2023

Ordinul președintelui ANAF nr. 172/2023 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă

Comentarii

Se modifică OPANAF nr. 587/2016 în sensul introducerii în „Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat” a unei noi creanțe fiscale – Contribuție de solidaritate, conform O.U.G. nr. 186/2022. Contribuția se plătește anual, până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor sau până la data de 25 a celei de-a șasea luni inclusiv, de la închiderea anului fiscal modificat/exercițiului financiar diferit.

M. Of. nr. 119/10 februarie 2023

Ordinul președintelui ANAF, președintelui Casei Naționale de Pensii Publice președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 165/7/1.272/456/2023 privind modificarea Ordinului președintelui ANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă

Comentarii

Luând în considerare prevederile: O.U.G. nr. 168/2022 (prin care s-au adus modificări regimului fiscal aplicabil veniturilor din salarii și asimilate salariilor), O.U.G. nr. 67/2022 (prin care încetează aplicarea măsurii 200 lei în plus la salariul minim), Legii nr. 351/2022 (prin care se introduc noi condiții de muncă), Legii nr. 34/2023 (prin care se introduc noi deduceri la calculul impozitului pe venitul din salarii) și abrogarea Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, prin acest ordin se modifică formularul (112) cu privire la:

1. Nomenclatorul „Tip asigurat”

2. Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului”

3. Nomenclatorul „Creanțe fiscale”

4. Nomenclatorul „Indicativ condiții speciale/deosebite”

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

5. „Anexa asigurat” – se introduc poziții privind:

5. Secțiunea E.3 Date detaliate privind impozitul pe venit și unele contribuții sociale obligatorii

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 6 din 10 februarie 2023.

M. Of. nr. 120/13 februarie 2023

Ordinul președintelui ANAF nr. 188/2023 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui ANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă

Comentarii

Prin acest ordin se modifică OPANAF nr. 587/2016 cu privire la:

1. introducerea în „Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat” a două noi poziții:

– Impozit pe veniturile din înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, conform Legii nr. 17/2014, art. 42, alin. (1) și (7). Declarația 100 se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost încasat de notarul public.

– Impozit pe veniturile din transferul titlurilor de valoare și din operațiuni cu instrumente financiare derivate, conform art. 97 alin. (84) și art. 132 alin. (1) C. fisc. Declarația 100 se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut impozitul.

2. „Impozitul pe veniturile din alte surse” din Nomenclator (poziția 12) se declară de către plătitorii de venituri din alte surse pentru care impozitul se reține la sursă, potrivit art. 115 C. fisc, cu excepția plaților anticipate cu titlu de impozit reținute la sursă pentru veniturile prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k1) C. fisc. La această poziție se declară și impozitul reținut la sursă pentru sumele provenite din încasarea bacșișului de către salariați, potrivit O.U.G. nr. 28/1999.

M. Of. nr. 128/15 februarie 2023

Ordinul președintelui ANAF nr. 170/2023 privind completarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic

Comentarii

În Anexa la OPANAF nr. 1.612/2018 se introduce o nouă poziție – Impozit pe veniturile din transferul titlurilor de valoare și din operațiuni cu instrumente financiare derivate, conform art. 97 alin. (84) și art. 132 alin. (1) C. fisc.

M. Of. nr. 164/27 februarie 2023

Ordinul președintelui ANAF nr. 234/2023 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui ANAF nr. 1.443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală

M. Of. nr. 165/27 februarie 2023

Ordinul președintelui ANAF nr. 216/2023 privind aprobarea Procedurii de stabilire a impozitului pe veniturile din înstrăinarea terenurilor agricole situate în extravilan/pachetului de control al persoanelor juridice care au în proprietate unul sau mai multe terenuri agricole situate în extravilan, precum și a modelului și conținutului unor formulare

Comentarii

Prin acest ordin se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:

– 213 „Declarație privind veniturile realizate de persoana fizică și/sau juridică din înstrăinarea, prin vânzare, a pachetului de control al persoanelor juridice care au în proprietate unul sau mai multe terenuri agricole situate în extravilan”.

– 214 „Cerere pentru stabilirea impozitului privind venitul realizat de persoana fizică și/sau juridică din înstrăinarea, prin hotărâre judecătorească, a terenurilor agricole situate în extravilan/pachetului de control al persoanelor juridice care au în proprietate unul sau mai multe terenuri agricole situate în extravilan”.

– „Referat privind stabilirea bazei de calcul al impozitului în cazul în care transferul dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole situate în extravilan/pachetului de control al persoanelor juridice care au în proprietate unul sau mai multe terenuri agricole situate în extravilan se realizează prin hotărâre judecătorească”.

– 259 „Decizie de impunere privind venitul realizat de persoana fizică și/sau juridică din înstrăinarea terenurilor agricole situate în extravilan/pachetului de control al persoanelor juridice care au în proprietate unul sau mai multe terenuri agricole situate în extravilan”.

LEGISLAȚIA MUNCII

M. Of. nr. 135/16 februarie 2023

Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale și al președintelui Institutului National de Statistică nr. 42/8/2023 privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România — nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011

M. Of. nr. 138/17 februarie 2023

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2023 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuții de asigurări sociale de sănătate

Comentarii

Potrivit O.U.G. nr. 4/2023, sumele reținute din veniturile din pensii realizate de persoanele fizice, cu titlu de CASS în perioada 1 ianuarie 2022-27 decembrie 2022 inclusiv, se restituie lunar în perioada 1 martie 2023-28 februarie 2024, după recalcularea venitului impozabil corespunzător lunilor pentru care se efectuează restituirea și reținerea diferențelor de impozit pe venit datorate. Aceste prevederi se aplică și sumelor reținute cu titlu de CASS din pensiile private/pensiile facultative, pentru partea care depășește suma lunară de 4.000 de lei.

Procedura se aplică și pentru sumele prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 28 decembrie 2022-1 martie 2023.

FONDURI SPECIALE

M. Of. nr. 93/2 februarie 2023

Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului finanțelor nr. 396/2022/883/2023 pentru aprobarea Procedurii privind calculul, încasarea și plata impozitului, precum și obligațiile declarative stabilite în condițiile art. 42 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului

M. Of. nr. 128/15 februarie 2023

Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 185/2023 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Declarație privind anumite produse din plastic de unică folosință” și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia

Comentarii

Se aprobă, prin acest ordin, modelul și conținutul formularului „Declarație privind anumite produse din plastic de unică folosință”.

Declarația se completează de către contribuabilii cărora le revin obligații conform O.G. nr. 6/2021 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului. Aceasta se transmite în format electronic la Administrația Fondului pentru Mediu, utilizând serviciul „Depunere declarații on-line” de pe website-ul www.afm.ro.

ALTE REGLEMENTĂRI

M. Of. nr. 97/3 februarie 2023

Ordinul ministrului finanțelor nr. 890/2023 pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 4.234/2022 privind modelul și conținutul „Declarației privind nomenclatorul de produse” și modalitatea de declarare a sortimentelor de țigarete în vederea atribuirii codului de produs utilizat pentru completarea declarației privind preturile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete și modalitatea de delistare a sortimentelor de țigarete, precum și modelul și conținutul „Declarației privind preturile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete” și modalitatea de depunere a „Declarației privind preturile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete”, precum și modelul și conținutul „Situației eliberărilor pentru consum de țigarete, țigări și țigări de foi, tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete, alte tutunuri de fumat” și modalitatea de depunere a „Situației eliberărilor pentru consum de țigarete, țigări și țigări de foi, tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete, alte tutunuri de fumat”

M. Of. nr. 110/8 februarie 2023

Hotărârea președintelui CCF nr. 1/2023 privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2023

Comentarii

Potrivit hotărârii nr. 1/2023, în anul 2023, cuantumul taxei pentru examenul de atribuire a calității de consultant fiscal/ consultant fiscal asistent, precum și cuantumul taxei pentru interviu (în cazurile prevăzute de lege) este de 600 de lei. Plata taxei se poate face în contul CCF (C.I.F. 18677087), deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani — IBAN RO36BTRL04101202D58602XX, precum și în numerar sau cu cardul la sediul Camerei Consultanților Fiscali din municipiul București, str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sectorul 1.

M .Of. nr. 111/8 februarie 2023

Hotărârea președintelui CCF nr. 2/2023 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2022

M. Of. nr. 121/13 februarie 2023

Ordinul președintelui Autorității Vamale Române nr. 195/2023 pentru aprobarea modelului documentului administrativ simplificat electronic, a instrucțiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic și a documentului administrativ simplificat electronic utilizând aplicația EMCS-RO – Mișcări de control al mișcărilor cu produse accizabile

Comentarii

Acest ordin abrogă Ordinul președintelui AVR nr. 5.964/2022 pentru aprobarea Instrucțiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicația EMCS-RO – Mișcări de control al mișcărilor cu produse accizabile în regim
suspensiv/de scutire/exceptare de accize.

M. Of. nr. 120/13 februarie 2023

Ordinul președintelui Autorității Vamale Române nr. 247/2023 privind procedura și condițiile în care se realizează înregistrarea destinatarilor certificați și a expeditorilor certificați

Comentarii

Cererea de înregistrare ca destinatar certificat/expeditor certificat se depune la la biroul vamal de interior sau de frontieră cu atribuții în domeniul produselor accizabile în a cărui rază de competență se află sediul/domiciliul solicitantului, cu excepția marilor contribuabili care depun cererea la Direcția Regională Vamală București — Biroul autorizări mari contribuabili.

 

Info fiscal – Februarie 2023 was last modified: martie 3rd, 2023 by Emilian Duca

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: