Info fiscal – Aprilie 2023

2 mai 2023
Vizualizari: 421

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 310/12 aprilie 2023

Legea nr. 88/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii

Legea nr. 88/2023 aduce modificări Codului fiscal numai cu privire la regimul scutirilor de TVA și se stabilesc noi categorii de servicii și produse scutite de plata TVA. Legea intră în vigoare în 60 zile de la publicare, respectiv la data de 11 iunie 2023.

Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 12 din 13 aprilie 2023.

PROCEDURĂ FISCALĂ

M. Of. nr. 287/6 aprilie 2023

Ordinul președintelui ANAF nr. 473/2023 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală

M. Of. nr. 290/6 aprilie 2023

Ordonanță de urgență nr. 20/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale

Comentarii

O.U.G. nr. 20/2023 modifică Codul de procedură fiscală cu privire la acordarea/menținerea eșalonărilor de plată și O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale.

În ce privește Codul de procedură fiscală, modificările au în vedere următoarele aspecte: Condiții eșalonare fără garanții, obligații fiscale excluse de la eșalonare, modificare/menținere eșalonare, eșalonare la plată în formă simplificată.

Modificările aduse O.G. nr. 6/2019 se referă la depunerea unei singure cereri de modificare/menținere a deciziei de înlesnire la plată într-un an/fracție de an calendaristic (anterior, de două ori).

Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 10 din 7 aprilie 2023.

M. Of. nr. 291/6 aprilie 2023

Ordinul președintelui ANAF nr. 420/2023 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Notificare de conformare emisă de organul de inspecție fiscală”, a procedurii de notificare și a periodicității de emitere, precum și pentru modificarea anexei nr. 1.a la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.711/2015 privind modelul și conținutul formularelor și documentelor utilizate în activitatea de inspecție fiscală

Comentarii

Ca urmare a modificărilor aduse Codului de procedură fiscală prin O.U.G. nr. 188/2022, prin OPANAF nr. 420/2023 se aprobă:

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

(i) modelul și conținutul formularului „Notificare de conformare emisă de organul de inspecție fiscală”;

(ii) Procedura de notificare și periodicitatea de emitere a formularului;

(iii) modificarea Anexei nr. 1 la OPANAF nr. 3.711/2015.

Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 11 din 11 aprilie 2023.

M. Of. nr. 292/7 aprilie 2023

Ordinul președintelui ANAF nr. 417/2023 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 675/2018 privind aprobarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor și a procedurii de aplicare a acestora

Comentarii

OPANAF nr. 417/2023 aprobă modelul Notificării de conformare, conform art. 1401 C. proc. fisc și modul de administrare a formularului și modifică și Procedura de aplicare a metodelor indirecte de stabilire a veniturilor în vederea corelării etapei preliminare a selectării persoanelor fizice pentru verificarea situației fiscale personale

Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 11 din 11 aprilie 2023.

M. Of. nr. 320/19 aprilie 2023

Legea nr. 93/2023 pentru completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Comentarii

Codul de procedură fiscală se modifică cu privire la introducerea de noi prevederi referitoare la reguli speciale privind stingerea creanțelor fără plată. Astfel, creanțele fiscale ale contribuabilului, certe, lichide și exigibile, față de bugetele locale, stabilite prin hotărâri judecătorești definitive, se sting la cererea contribuabilului și prin compensarea acestora cu obligațiile sale restante, curente sau viitoare către bugetul de stat, fără compensare între bugete, indiferent dacă obligațiile și creanțele supuse stingerii sunt administrate sau nu de aceeași autoritate publică.

Aceste prevederi se aplică și pentru stingerea creanțelor contribuabililor asupra bugetelor locale, stabilite prin hotărâri judecătorești rămase definitive până la data de 21 aprilie 2023.

Procedura de stingere și schimb de informații între organele fiscale locale și organele fiscale centrale se va aproba prin ordin comun al ministrului finanțelor și al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, în 30 zile de la intrarea în vigoare a Legii nr. 93/2023 (până la data de 20 mai 2023).

M. Of. nr. 344/24 aprilie 2023

Hotărârea Guvernului nr. 355/2023 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003

Comentarii

Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 28/1999 se modifică cu privire la introducerea unei noi categorii de aparate de marcat electronice fiscale – aparate sau terminale cu funcții de case de marcat electronice fiscale corespunzătoare prevederilor art. 3 alin. (2) din ordonanța de urgență, integrate în echipamente nesupravegheate de tipul automatelor comerciale ce funcționează pe bază de plăți cu cardul, precum și de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz (înregistrare și instalare, condiții de funcționare, funcții).

LEGISLAȚIA MUNCII

M. Of. nr. 290/6 aprilie 2023

Hotărârea Guvernului nr. 302/2023 pentru modificarea Normelor metodologice privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale pe teritoriul României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 337/2017

Comentarii

Întreprinderile stabilite pe teritoriul unui stat membru, altul decât România, ori pe teritoriul Confederației Elvețiene care, în cadrul prestării de servicii transnaționale, detașează pe teritoriul României salariați cu care au stabilite raporturi de muncă desemnează o persoană care să asigure legătura cu autoritățile competente naționale (anterior, întreprinderile aveau reprezentant legal în România, iar în cazul în care acesta nu exista, era desemnat în această calitate unul din salariații detașați).

Persoana desemnată are obligația de a pune la dispoziția inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora, documentele necesare realizării controlului privind respectarea condițiilor de muncă. Refuzul persoanei desemnate de a pune la dispoziție aceste documente constituie contravenție (se sancționează cu amendă 5.000-9.000 lei).

M. Of. nr. 316/13 aprilie 2023

Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 1.320/227/2023 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

Comentarii

Normele de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 158/2005 se modifică, prin acest ordin, cu privire la:

1. Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate de către persoanele fizice, altele decât cele care realizează venituri în baza unui contract de muncă, raport de serviciu, act de detașare sau șomeri – acesta este venitul lunar ori media lunară a venitului înscris în declarația fiscală depusă pentru plata CASS și este cuprins între un salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată și 3 salarii minime.

Dacă aceste persoane nu realizează venituri sau suma înscrisă este sub nivelul unui salariu minim, atunci venitul asigurat este salariul minim.

Persoanele care încheie astfel de contracte sunt obligate să depună, la casa de asigurări de sănătate unde sunt luate în evidență, o copie a declarației fiscale depusă pentru plata CASS.

Baza de calcul al indemnizațiilor este media veniturilor lunare asigurate din ultimele 6 luni, anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical, din cele 12 luni din care se constituie stagiul de asigurare, până la limita a 3 salarii minime brute pe țară lunar.

2. Certificatele de concediu medical se pot elibera și la o dată ulterioară, numai pentru luna în curs sau luna anterioară în următoarele situații: (i) pentru certificatele de risc maternal în continuare, (ii) în cazul transferului pacientului la alt spital.

3. Concediul pentru sarcină și lăuzie nu poate fi întrerupt. Certificatul de concediu medical pentru lăuzie se eliberează începând cu data nașterii copilului.

FONDURI SPECIALE

M. Of. nr. 342/24 aprilie 2023

Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului finanțelor nr. 868/1.303/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2022 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și a modelului și conținutului unor formulare

Comentarii

Ordinul aprobă:

1. Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 93/2022.

2. Modelul și conținutul următoarelor formulare:

a) Referat privind soluționarea cererii de restituire a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule.

b) Decizie de soluționare a cererii privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule.

c) Decizie de respingere a cererii de restituire a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule.

d) Proces-verbal privind calculul dobânzilor aferente sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule.

e) Borderou privind programarea plății sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și a dobânzilor aferente acestora.

f) Evidenta cererilor de restituire și a sumelor aprobate la restituire.

g) Dispoziție de restituire a unor sume reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrul de mediu pentru autovehicule, plătite eronat.

h) Dispoziție de respingere a cererii privind confirmarea plății efectuate eronat a taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule, taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrului de mediu pentru autovehicule.

i) Situația centralizatoare a deciziilor de soluționare a cererilor privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule și taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, emise în săptămâna ………. .

ALTE REGLEMENTĂRI

M. Of. nr. 297/7 aprilie 2023

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2023 privind Statutul lucrătorului cultural profesionist

Comentarii

Prin O.U.G. nr. 21/2023 a fost aprobat Statutul lucrătorului cultural profesionist. Ordonanța nu are un termen de intrare în vigoare, deci intră în vigoare de la data publicării in Monitorul Oficial – 7 aprilie 2023. Punerea în aplicare este, însă, condiționată de publicarea unor norme metodologice (termenul de aprobare a acestora este de 120 de zile) de către Ministerul Culturii.

Practic, prin această lege se introduce o nouă profesie reglementată – lucrătorul cultural profesionist, profesie în care se pot înregistra (prin opțiune) următoarele categorii de persoane fizice:

a) Autorul sau artistul interpret și executant, definiți de Legea nr. 8/1996;

b) Persoana fizică care desfășoară activitate culturală de suport sau auxiliară (enumerate în Anexa la O.U.G.: vezi extrasul de mai jos). Este vorba de personalul de suport din zona culturala, care nu putea fi remunerat pe drepturi de autor.

Sunt eligibile persoanele fizice de mai sus care au obținut în anul anterior înregistrării, cel puțin 50% din venituri din:

a) Cesiunea drepturilor de autor sau a drepturilor conexe (sunt excluse veniturile dobândite prin cesiune sau prin moștenire);

b) Activități independente din categoria celor din Anexa la O.U.G.;

c) Contracte individuale de muncă pe durată determinată (pentru activități culturale și în domeniul cultural), ajunse la termen până la data depunerii cererii de înregistrare.

Înregistrarea se face în Registrul lucrătorilor culturali profesioniști (ținut de Ministerul Culturii) și ulterior la ANAF (se eliberează un certificat de înregistrare fiscală). Înregistrarea este valabilă pentru trei ani consecutivi.

Regimul fiscal al lucrătorului cultural profesionist

Se aplică aceleași reguli ca în cazul drepturilor de autor pentru persoanele care desfășoară activitate culturală de suport sau auxiliară (din Anexa la O.U.G.), respectiv impozitul pe venit se reține la sursă și este final, iar baza de calcul este diminuată cu o cota forfetară de 40% din venitul brut.

Contribuțiile sociale se calculează la fel ca în cazul drepturilor de autor si pentru persoanele care desfășoară activitate culturală de suport sau auxiliară (ex. depășire plafon, desemnare plătitor de venit pentru reținere CAS/CASS).

Plătitorii de venituri achită o contribuție asiguratorie de 1% din valoarea fiecărui contract (declararea sumelor se face semestrial, plata se va face lunar, la fel ca la contribuția asiguratorie pentru muncă).

Lucrătorul cultural profesionist va beneficia de indemnizație de șomaj (dacă are stagiu de cotizare de minim 12 luni in ultimele 24 de luni și nu are venituri/are venituri sub nivelul indicatorului social de referință – ) și de indemnizații de concediu medical (inclusiv de maternitate și risc maternal).

M. Of. nr. 336/21 aprilie 2023

Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.307/2023 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 158/2015 privind aprobarea modelului autorizației de distribuție a aparatelor de marcat electronice fiscale

M. Of. nr. 359/27 aprilie 2023

Ordinul președintelui Autorității Vamale Române nr. 724/2023 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea pentru simplificarea determinării sumelor care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor

 

Info fiscal – Aprilie 2023 was last modified: mai 2nd, 2023 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: