Modificări fiscale 2023 (Proiect)

22 sept. 2023
Vizualizari: 785

Prevederile intră în vigoare la 1 ianuarie 2024, cu excepțiile menționate în text

A. LEGISLAȚIE FISCALĂ (MODIFICARE CODUL FISCAL)

I. Titlul I – Dispoziții generale

1.1. Se reglementează un nou impozit – impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare.

II. Titlul II – Impozitul pe profit

2.1. Se introduc (i) impozitul minim și (ii) impozitul suplimentar pentru instituțiile de credit – persoane juridice române și sucursalele din România ale instituțiilor de credit – persoane juridice străine. Astfel:

a) se stabilește plata unui impozit minim de 1%, aplicat la cifra de afaceri ajustate (CA), în cazul contribuabililor, alții decât cei prevăzuți la art. 15 C. fisc. (culte, asociații de proprietari, unitățile de învățământ preuniversitar și instituțiile de învățământ superior, particulare, Crucea Roșie, organizații nonprofit, organizații sindicale, patronale), care înregistrează în anul precedent o CA de minim 50.000.000 euro și care calculează un impozit pe profit mai mic decât impozitul minim.

b) Instituțiile de credit (persoane juridice române și sucursalele din România ale instituțiilor de credit – persoane juridice străine) datorează, pe lângă impozitul pe profit, un impozit egal cu 1% din CA.

III. Titlul III. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

3.1. Cotele de impozit pe veniturile micro se modifică:

(i) 1% – pentru micro cu maxim 60.000 euro venituri și care nu realizează activități corespunzătoare codurilor CAEN: 5821, 5829, 6201, 6209, 5510, 5530, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629, 5630, 6910, 8621, 8622, 8623, 8690 (excluderi).

(ii) 3% pentru micro cu venituri de peste 60.000 euro sau care desfășoară oricare din activitățile cu CAEN de mai sus. 3.2. Dacă în cursul anului fiscal:

(i) veniturile depășesc 60.000 euro sau micro încep să desfășoare din activitățile de mai sus – se aplică cota de 3%.

(ii) dacă nu mai desfășoară activitățile de mai sus și veniturile sunt sub 60.000 euro – se aplică cota de 1%.

(iii) dacă se desfășoară activități cu codurile CAEN de mai sus, dar se obțin venituri și din alte activități corespunzătoare altor coduri CAEN, se aplică cota de 3% și pentru aceste ultime activități.

3.2. Comunicarea ieșirii din sistemul de impunere pe veniturile micro de către micro care devin plătitoare de impozit pe profit se face în termen de 15 zile de la sfârșitul trimestrului în care a avut loc evenimentul care conduce la ieșirea din sistem (depășire plafon venituri/consultanță&management, neîndeplinire condiție salariat, număr de micro/asociat).

IV. Titlul IV – Impozitul pe venit

4.1. Scutirea de impozit pe venit pentru venituri din salarii și asimilate pentru activitatea de creare de programe pentru calculator se aplică până la 31 decembrie 2028, pentru un venit brut lunar de maxim de 10.000 lei. Scutirea se aplică la un singur angajator/plătitor pentru un singur contract de muncă.

Cota de CAS se reduce cu punctele procentuale corespunzătoare cotei de contribuție la fondul de pensii administrat privat prevăzut de Legea nr. 411/2004 și se aplică până la 31 decembrie 2028. Se poate opta pentru plata contribuției la fondul de pensii administrat privat.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Intrare în vigoare: începând cu veniturile aferente lunii următoare intrării în vigoare a legii (probabil de la 1 octombrie 2023).

4.2. Sunt cheltuieli deductibile limitat sumele reprezentând echivalentul în lei a tichetelor de masă, acordat, în aceleași limite și condiții ca pentru tichete, angajaților care nu beneficiază de tichete de masă (în cazul veniturilor din activități independente).

4.3. Echivalentul în lei a tichetelor de masă, poate fi acordat, în aceleași limite și condiții ca pentru tichete, angajaților care nu beneficiază de tichete de masă. Aceste sume sunt considerate avantaje în bani/natură, însă nu se includ în baza de calcul a CAS. Se aplica CASS.

Intrare în vigoare: începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2024.

4.4. Impozitul se calculează aplicând cota de 10% asupra venitului brut din care se deduce CASS.

Intrare în vigoare: începând cu veniturile aferente ianuarie 2024.

4.5. Pentru venituri din activități independente, determinate în sistem real, venitul net anual impozabil reprezintă suma tuturor veniturilor nete anuale recalculate din care se deduce CAS și CASS, cu excepția diferenței de CASS prevăzută la art. 174 alin. (5) CF.

Intrare în vigoare: începând cu veniturile aferente anului 2024.

4.6. Pentru venituri din drepturi de proprietate intelectuală determinate în sistem real, venitul net anual impozabil reprezintă suma veniturilor nete anuale recalculate (deducerea din venitul net anual a pierderilor fiscale reportate) din care se deduce CAS.

Intrare în vigoare: începând cu veniturile aferente anului 2024.

2.1. Orice venituri realizate de persoane fizice a căror sursă nu a fost identificată se impun cu 70% asupra bazei impozabile ajustată.

Intrare în vigoare: începând cu 1 iunie 2024.

V. Titlul IV – Contribuții sociale obligatorii

5.1. Pentru venituri din salarii și asimilate în domeniul creării de programe pentru calculator, construcțiilor, agricultură și industria alimentară:

a) cota de CAS se reduce cu punctele procentuale corespunzătoare cotei de contribuție la fondul de pensii administrat privat prevăzut de Legea nr. 411/2004 și se aplică până la 31 decembrie 2028.

Se poate opta pentru plata contribuției la fondul de pensii administrat privat.

b) angajatorii nu mai beneficiază de scutirea de CAS, datorată de aceștia pentru condiții deosebite, speciale și alte condiții de muncă.

c) angajatorii nu mai beneficiază de reducerea CAM până 31 decembrie 2028, așa cum era prevăzut la art. 2203 alin. (2) și (3), care se abrogă.

Intrare în vigoare: începând cu veniturile aferente lunii următoare intrării în vigoare a legii (probabil de la 1 octombrie 2023).

5.2. Angajații din sectorul construcții, agricultură și industrie alimentară nu mai sunt scutiți de la plata CASS.

Intrare în vigoare: începând cu veniturile aferente lunii următoare intrării în vigoare a legii (probabil de la 1 octombrie 2023).

5.3. CASS nu se datorează pentru veniturile realizate de către prosumatori.

5.4. Se supun CASS și tichetele de masă, voucherele de vacanță, echivalentul în lei a tichetelor de masă.

5.5. În cazul veniturilor din activități independente, se introduce un nou plafon pentru calculul CASS – 60 salarii minime. Contribuția se calculează la venitul net anual realizat/brut sau norma anuală de venit, dar nu poate depăși plafonul.

a) Dacă baza anuală de calcul a CASS pentru veniturile estimate este egală cu cea pentru veniturile realizate și este cuprinsă între 6 și 60 salarii minime, nu există obligația depunerii declarației unice.

b) Dacă baza de calcul este mai mică de 6 salarii minime, persoana fizică datorează o diferența de CASS până la nivelul celei corespunzătoare bazei de calcul egală cu 6 salarii minime. În acest caz se depune declarația unică până la 25 mai a anului următor.

c) Dacă baza de calcul este depășește 60 salarii minime, persoana fizică este obligată să recalculeze CASS și să depună declarația unică până la 25 mai a anului următor.

Intrare în vigoare: începând cu veniturile aferente anului 2024.

5.6. Pentru venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din asocierea cu o persoană juridică, din cedarea folosinței bunurilor, din activități agricole, agricultură, silvicultură, din investiții, din alte surse, rămân plafoanele de 6, 12, 24 salarii minime. Calculul CASS și depunerea declarației unice – similar cu veniturile din activități independente, dar cu respectarea plafoanelor. Declarația se depune până la 25 mai a anului următor. Persoanele care obțin venituri sub nivelul a 6 salarii minime, pot opta pentru plata contribuției.

Intrare în vigoare: începând cu veniturile aferente anului 2024.

5.7. Începând cu data de 1 a lunii următoare intrării în vigoare a legii (probabil de la 1 octombrie 2023), se abrogă art. 68 din O.U.G. nr. 114/2018. De la această dată persoanele angajate în baza unui contract individual de muncă în domeniul construcțiilor, agricultură și industria alimentară nu ar mai fi asigurate în sistemul asigurărilor de sănătate, șomaj, accidente de muncă și boli profesionale, concedii și indemnizații fără plata contribuției.

VI. Titlul VII – TVA

6.1. Se completează definiția pentru „locuințe care în momentul livrării pot fi locuite ca atare” și se introduce definiția pentru termenul „zahăr adăugat”.

6.2. Se modifică cotele de TVA astfel:

a) 19% – pentru alimente cu zahăr adăugat al căror conținut total de zahăr este de minim 10 g/100 g produs, altele decât cozonacul și biscuiții (crește de la 9%).

b) 9% – pentru livrarea de locuințe ca parte a politicii sociale, livrarea și instalarea panourilor fotovoltaice, panourilor solare termice, pompe de căldură, cu emisii scăzute potrivit Regulamentului (UE) 29 2015/1.189, livrarea și instalarea de componente pentru repararea și
sau extinderea acestor sisteme (crește de la 5%). Pentru aplicarea cotei de 9% este necesară o declarație pe propria răspundere a beneficiarului.

c) 9% – pentru locuințe de până la 120 mp și valoare de 600.000 lei. Se aplică cota de TVA de 5% în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2024 dacă s-au încheiat acte juridice între vii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2023 având ca obiect plata în avans pentru achiziționarea unei astfel de locuințe.

d) 19% pentru accesul la bâlciuri, parcuri de distracții/recreative, evenimente sportive (accesul la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură și arheologice, grădini zoologice și botanice, târguri, expoziții, cinematografe și evenimente culturale, altele decât cele scutite conform art. 292 alin. (1) lit. m) CF rămân la cota de 5%);

e) 19% pentru accesul la facilități sportive și transportul de persoane în scop turistic și de agrement (crește de la 5%).

6.3. Se înființează Registrul achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA (de la 1 ianuarie 2024).

6.4. În ce privește operațiunile realizate între persoane impozabile stabilite în România conform art. 266 alin. (2) CF, vor fi considerate facturi numai cele care îndeplinesc condițiile din O.U.G. nr. 120/2021 (RO e-Factura).

Intrare în vigoare: începând cu 1 iulie 2024.

6.5. Utilizarea facturii electronice face obiectul acceptării de către destinatar, cu excepția facturilor care îndeplinesc condițiile din O.U.G. nr. 120/2021.

Intrare în vigoare: începând cu 1 iulie 2024.

VII. Titlul VIII – Accize

7.1. Se completează sfera de cuprindere a accizelor nearmonizate cu „băuturi nealcoolice cu zahăr adăugat”, „lichide fără nicotină destinate inhalării fără ardere”, „produse destinate inhalării fără ardere ce conțin înlocuitori de tutun”. Pentru operațiunile cu produsele din tutun (producție, achiziție din alte state UE, import) este necesară autorizarea operatorului economic de către autoritatea vamală teritorială.

Pentru băuturi nealcoolice cu zahăr adăugat (producție, achiziție din alte state UE, import) este necesară ca operatorul economic să transmită o notificare către autoritatea vamală teritorială.

7.2. Nivelul accizelor din Anexa 1 la titlul VIII se majorează, cu următoarele mențiuni:

a) grupele 1-5 (bere, vinuri, băuturi fermentate, produse intermediare, alcool etilic) în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2024, nivelul accizelor nu se actualizează cu creșterea prețurilor de consum.

b) Pentru țigarete, țigări de foi, tutun de fumat (grupele 6 – 9), în perioada 1 ianuarie 2024-31 martie 2025, nivelul accizelor este cel din coloana 3 din Anexa. (nivelul anului 2022). Acciza specifică pentru țigarete, în perioada 1 ianuarie 2024 – 31 martie 2024, este 540,938 lei/1000 țigarete.

7.3. Operatorii economici care doresc să distribuie angro băuturi alcoolice, tutun prelucrat (angro) și produse energetice (angro sau en detail) trebuie să înștiințeze autoritățile competente asupra oricăror modificări aduse datelor pe baza cărora a fost făcuta înregistrarea în 30 zile de la producerea modificării.

7.4. Se consideră contravenție, dacă faptele nu au fost săvârșite astfel încât să poată fi considerată infracțiune conform legii:

a) neînregistrarea ca expeditor calificat/ destinatar certificat

b) neînsoțirea băuturilor alcoolice livrate de producători către distribuitori/comercianți angro de copia certificatului de marcă al producătorului.

c) operatorul economic care produce, achiziționează din alte state UE sau importă produse supuse accizelor nearmonizate în situația în care nu se autorizează la autoritatea competentă.

Pe lângă amendă, se aplică și suspendarea activității de comercializare a produselor pentru 1-3 luni.

d) nerespectarea prevederilor privind produsele duale sau produsele energetice folosite în alte scopuri decât combustibili pentru motor sau încălzire.

VIII. Titlul X1

– Impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare (NOU)

8.1. Se introduce impozitul special pe bunuri mobile și imobile de valoare mare, astfel:

a) impozitul special pe bunurile imobile este datorate de persoanele fizice având în proprietate clădiri rezidențiale cu valoare impozabilă de minim 2.500.000 lei. Impozitul este de 0,3% asupra diferenței dintre valoarea impozabilă comunicată de organul fiscal prin decizia de impunere și plafonul neimpozabil de 2.500.000 lei. Impozitul se calculează și se plătește până la 30 aprilie a anului fiscal curent.

b) impozitul special pe bunurile mobile (autoturisme) este datorat de persoane fizice și juridice având în proprietate autoturisme a căror valoare de achiziție depășește 375.000 lei. Impozitul este de 0,3% asupra diferenței dintre valoarea de achiziție și plafonul neimpozabil de 375.000 lei.

Impozitul se calculează și se plătește până la 31 decembrie a anului fiscal curent.

B. PROCEDURI FISCALE (MODIFICARE CPF)

I. Titlul III – Dispoziții procedurale generale

1.1. Informațiile privind bunurile imobile deținute de rezidenți ai altor state UE se transmit de către organul fiscal local către organul fiscal central anual, până la 10 aprilie a anului curent pentru anul anterior.

1.2. Informațiile privind bunurile imobile și mijloace de transport deținute de persoane fizice sau juridice pentru care există obligația declarării conform CF se transmit de către organul fiscal local către organul fiscal central lunar, până la 15 aprilie a lunii următoare celei pentru care se declară.

II. Titlul XI – Sancțiuni

2.1. Se introduc noi contravenții:

a) netransmiterea, transmiterea cu întârziere, incorectă sau incompletă de către organele fiscale locale a informațiilor de la pct. 1.1. și 1.2. de mai sus. Constatarea se face de către persoane din cadrul aparatului de inspecție economico-financiară.

b) netransmiterea, transmiterea cu întârziere, incorectă sau incompletă de către organele fiscale centrale a informațiilor cu relevanță fiscală stabilite pe bază de protocol. Constatarea se face de către persoane din cadrul autorităților administrației publice locale.

2.2. Contravențiile de mai sus se sancționează cu amendă de la 1.000-5.000 lei.

C. ALTE PREVEDERI

I. Generalizare RO e-Factura

1.1. În cazul livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii care au locul livrării/prestării în România, conform art. 275, 278-279 CF, efectuate în relația B2B – persoanele impozabile stabilite în România, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA, au obligația de a transmite facturile prin sistemul RO e-Factura în perioada 1 ianuarie 2024 – 30 iunie 2024, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistrați în acest sistem.

1.2. În cazul livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii care au locul livrării/prestării în România, conform art. 275, 278-279 CF, efectuate în relația cu instituțiile publice – persoanele impozabile stabilite în România, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA, au obligația de a transmite facturile prin sistemul RO e-Factura în perioada 1 ianuarie 2024 – 30 iunie 2024, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistrați în acest sistem.

1.3. În cazul livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii care au locul livrării/prestării în România, conform art. 275, 278-279 CF, efectuate în relația B2B – persoanele impozabile nestabilite în România, dar înregistrate în scopuri de TVA, au obligația de a transmite facturile prin sistemul RO e-Factura, începând cu 1 ianuarie 2024, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistrați în acest sistem.

1.4. Furnizorii/prestatorii sunt obligați să transmită facturile către destinatari, cu excepția situației în care furnizorul/prestatorul și destinatarul sunt înregistrați în RO e-Factura.

1.5. Facturile se transmit prin sistem în maxim 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data limită prevăzută la art. 319 alin. (16) CF (a 15-a zi a lunii următoare celei în care ia naștere faptul generator). Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă:

– 5.000-10.000 lei – mari contribuabili;

– 2.500-5.000 lei – contribuabili mijlocii;

– sub 2.500 lei – celelalte persoane juridice și persoane fizice.

În perioada 1 ianuarie-31 martie 2024, nerespectarea prevederilor privind termenul limită de transmitere a facturilor nu se sancționează.

1.6. Primirea și înregistrarea de către destinatarul, persoană impozabilă stabilită în România, a unei facturi emise de operatori economici stabiliți în România, în relația B2B, fără respectarea prevederilor privind structura facturii electronice (art. 4 alin. (1) din OUG 120/2021) se sancționează cu amendă egală cu TVA înscris în factură.

II. Prevederi speciale pentru combaterea evaziunii fiscale

Intrare în vigoare: în termen de 15 zile de la data publicării legii în Monitorul Oficial.

2.1. Se interzice desfășurarea de activități economice de către persoane care nu sunt înregistrate fiscal, inclusiv în perioada când acestea sunt suspendate. Sancțiune: Amenda: 2.000-15.000 lei (persoane fizice), 5.000 – 35.000 lei (persoane juridice) și confiscarea bunurilor.

2.2. Se interzice desfășurarea de activități economice cu bunuri neînsoțite de documente de proveniență (factură, aviz de însoțire, documente vamale, alte documente justificative). Sancțiune: Amenda între 2.000-15.000 lei (persoane fizice), 5.000 – 35.000 lei (persoane juridice) și indisponibilizare bunuri în vederea confiscării (pentru 24 ore).

Dacă, în decurs de 12 luni de la ultima contravenție pentru care a fost sancționat, operatorul săvârșește altă contravenție similară, se aplică ca sancțiune: amenda: 4.000-30.000 lei (persoane fizice), 10.000-60.000 lei (persoane juridice), suspendarea activității operatorului până la 15 zile.

2.3. În cazul transportului internațional de bunuri, documentul de însoțire (proveniență) este documentul de transport adică documentul care se află la bordul autovehiculului rutier pe toată durata derulării transportului, având înscrise date privind întreprinderea care efectuează transportul, expeditorul, beneficiarul transportului, mărfurile sau persoanele transportate, după caz, și care trebuie să facă posibilă stabilirea categoriei și a tipului de transport rutier efectuat (O.G. nr. 27/2011, art. 3 pct. 14).

2.4. În categoria bunurilor a căror proveniență nu este dovedită se includ numerarul și substitutele de numerar pentru care nu sunt prezentate documente legale (de proveniență). Pentru operatorii obligați la utilizarea caselor de marcat, verificarea numerarului și a substitutelor de numerar se face conform O.U.G. nr. 28/1999.

2.5. RO e-Sigiliu este un sistem informatic care asigură respectarea trasabilității transporturilor rutiere pe teritoriul României. Sistemul utilizează dispozitive electronice (sigilii inteligente) și o aplicație care permite determinarea potențialelor puncte de deturnare a transporturilor rutiere. Aplicarea sigiliilor se face de către ANAF și AVR.

III. Reglementări contabile (Legea contabilității nr. 82/1991)

Intrare în vigoare: în termen de 15 zile de la data publicării legii în Monitorul Oficial.

3.1. Persoanele juridice fără scop patrimonial vor întocmi o declarație care însoțește declarațiile financiare pentru sumele primite sub formă de subvenții, sponsorizări, sume redirecționate din impozitul pe profit/impozitul micro/impozitul pe venit datorat de persoane fizice sau alte forme de finanțare care depășesc cumulat valoarea stabilită prin OMF (acesta va fi emis în 60 zile de la intrarea în vigoare a acestei legi).

Situațiile financiare anuale împreună cu această declarație vor fi auditate de către un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România. Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenție.

Intrare în vigoare: Se aplică începând cu situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2023.

3.2. Se modifică limita amenzilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor din Legea nr. 82/1991, după cum urmează:

a) deținerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor și datoriilor, precum și efectuarea de operațiuni economico-financiare, fără să fie înregistrate în contabilitate – 2.000-20.000 lei

b) nerespectarea reglementărilor emise de MFP referitoare la:

i. aprobarea politicilor și procedurilor contabile prevăzute de legislație – 4.000-10.000 lei

ii. utilizarea și ținerea registrelor de contabilitate, întocmirea și utilizarea documentelor justificative și contabile pentru toate operațiunile efectuate, înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se referă, păstrarea și arhivarea acestora, precum și reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse – 2.000-20.000 lei

iii. efectuarea inventarierii 3.000-20.000 lei

iv. întocmirea și semnarea situațiilor financiare – 2.000-3.000 lei

v. depunerea în termenul legal a situațiilor financiare anuale și, după caz, a situațiilor financiare anuale consolidate, a situațiilor financiare interimare, precum și a raportărilor contabile – 300-1.000 lei (perioada de întârziere între 1 – 15 zile lucrătoare), 1.000-3.000 lei (perioada de întârziere între 16-30 zile lucrătoare), 1.500-4.500 lei (perioada de întârziere depășește 30 zile lucrătoare).

vi. întocmirea și depunerea în termenul legal a raportului administratorilor, raportului de audit sau raportului comisiei de cenzori, raportului privind plățile către guverne, propunerii de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile – 1.000-3.000 lei (perioada de întârziere între 1-15 zile lucrătoare), 2.000-4.000 lei (perioada de întârziere depășește 16-30 zile lucrătoare), 3.000-5.000 lei (perioada de întârziere depășește 30 zile lucrătoare).

vii. întocmirea, semnarea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și anuale ale instituțiilor publice 3.000-6.000 lei.

viii. depunerea declarației din care să rezulte că entitățile nu au desfășurat activitate, respectiv a înștiințării privind exercițiul financiar ales – 1.000-1.500 lei

c) prezentarea de situații financiare care conțin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare – 1.000-3.000 lei

d) nerespectarea prevederilor referitoare la întocmirea declarațiilor pentru asumarea răspunderii asupra situațiilor întocmite – 2.000-10.000 lei

e) nerespectarea prevederilor referitoare la obligația membrilor organelor de administrație, conducere și supraveghere de a întocmi și de a publica situațiile financiare anuale – 1.000-5.000 lei

f) nerespectarea prevederilor referitoare la obligația membrilor organelor de administrație, conducere și supraveghere ale societății-mamă de a întocmi și de a publica situațiile financiare anuale consolidate – 10.000-30.000 lei

g) nerespectarea obligației privind auditarea situațiilor financiare anuale, a situațiilor financiare anuale consolidate, precum și a situațiilor financiare interimare – 30.000-40.000 lei

h) nedepunerea situațiilor financiare anuale, a situațiilor financiare anuale consolidate, a situațiilor financiare interimare, precum și a raportărilor contabile – 2.000-5.000 lei

i) nerespectarea obligației privind organizarea și conducerea contabilității, depunerea mai multor seturi de situații financiare pentru același exercițiu financiar – 1.000-10.000 lei.

IV. Disciplina financiară ( Legea nr. 70/2015)

Intrare în vigoare: în termen de 15 zile de la data publicării legii în Monitorul Oficial.

4.1. Se introduc noi plafoane pentru efectuarea de încasări și plăți în numerar:

a) încasări – 1.000 lei/zi/persoană (anterior 5.000 lei);

b) încasări efectuate de către magazinele de tipul cash and carry – 2.000 lei/zi/persoană (anterior, 10.000 lei);

c) plăți – 1.000 lei/zi/persoană, dar nu mai mult de un plafon total pe zi de 2.000 lei/zi (anterior, 5.000 lei, plafon total 10.000 lei);

d) plăți către magazinele de tipul cash and carry – plafon total zilnic 2.000 lei (anterior, 10.000 lei).

4.2. Plafonul pentru încasări și plăți în numerar între persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesioniști, persoane fizice care desfășoară activități în mod independent, asocieri și alte entități cu sau fără personalitate juridică și persoane fizice pentru livrări de bunuri, prestări servicii, dividende, cesiuni de creanțe, alte drepturi, primiri, restituiri de împrumuturi sau alte finanțări este de 5.000 lei (până la 31 decembrie 2024) și 2.500 lei (de la 1 ianuarie 2025). Sunt interzise încasările și plățile fragmentate, cu excepția livrărilor/prestărilor efectuate cu plata în rate dacă sunt încheiate contracte de vânzare-cumpărare cu plata în rate.

4.3. Plafonul pentru sumele în numerar din casierie este de 50.000 lei la sfârșitul zilei, cu excepția sumelor reprezentând salarii și alte drepturi de personal, alte operațiuni cu persoane fizice pentru maxim 3 zile lucrătoare de la data prevăzută a plății.

4.4. Încasările și plățile în numerar între persoane fizice ca urmare a transferului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi, prestării de servicii, acordarea/restituirea de împrumuturi – plafon zilnic de 10.000 lei/tranzacție până la 31 decembrie 2024 și 5.000 lei/tranzacție de la 1 ianuarie 2025.

4.5. Nerespectarea prevederilor acestei legi se sancționează cu amendă de 25% din suma încasată/plătită/deținută în casierie care depășește plafonul stabilit, dar nu mai puțin de 500 lei.

4.6. Acordarea de avantaje clienților pentru efectuarea de plăți în numerar, eliberarea de sume în numerar peste plafon, fragmentarea solicitărilor de eliberare de numerar, se sancționează cu amendă între 15.000-20.000 lei.

V. Legea societăților nr. 31/1990

Intrare în vigoare: în termen de 15 zile de la data publicării legii în Monitorul Oficial.

5. 1. Societățile pentru care urmează să se formuleze acțiuni de dizolvare/radiere în urma dizolvării se afișează în Buletinul electronic al RC cu cel puțin 45 zile calendaristice înainte și se transmite ANAF. ANAF comunică ONRC, în 45 zile calendaristice de la data primirii listei, societățile care înregistrează obligații bugetare restante sau cele la care este în curs o acțiune de control fiscal. În aceste cazuri nu se pronunță dizolvarea/radierea până la stingerea obligațiilor restante sau finalizarea controlului fiscal.

VI. Contravenții

Intrare în vigoare: în termen de 15 zile de la data publicării legii în Monitorul Oficial.

6.1. Pentru amenzile aplicate conform acestei legi, Legii contabilității nr. 82/1991, Legii nr. 70/2015, O.U.G. nr. 28/1999, Legii nr. 227/2015 (Codul fiscal), Legii nr. 207/2015 (Codul de procedură fiscală) și O.U.G. nr. 41/2022 (e-Transport) nu se (mai) aplică prevederile referitoare la achitarea a jumătate din minimul amenzii în termen de 15 zile.

 

Modificări fiscale 2023 (Proiect) was last modified: septembrie 22nd, 2023 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: