Info fiscal – Iunie 2023

4 iul. 2023
Vizualizari: 661

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 541/16 iunie 2023

Decizia ÎCCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept – nr. 16/2023

Comentarii

În interpretarea dispozițiilor art. 18 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, baza de impozitare folosită la determinarea impozitului minim în cotă de 5% în cazul pariurilor în cotă fixă se constituie din totalitatea sumelor colectate de operatorul economic de la jucătorii participanți.

PROCEDURĂ FISCALĂ

M. Of. nr. 558/21 iunie 2023

Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.677/2023 pentru punerea în aplicare a prevederilor pct. 3 lit. b) din subsecțiunea C a secțiunii II din anexa nr. 5 la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Comentarii

Pentru aplicarea prevederilor pct. 3 lit. b) din subsecțiunea C a secțiunii II din Anexa nr. 5, se vor utiliza formularele aprobate prin OMFP nr. 583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 și 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Notă: Conform Anexei nr. 5 C. proc. fisc. (Procedură de diligență fiscală, procedură de raportare și alte norme pentru Operatorii de platforme), Secț II subsecțiunea C (Verificarea informațiilor despre Vânzător) pct. 3 lit. b), operatorul de platformă care are obligația de raportare va solicita vânzătorului corectarea informațiilor constatate incorecte și furnizarea de documente justificative, date sau informații, provenite dintr-o sursă independentă, precum un certificat de rezidență fiscală, aprobat prin ordin al ministrului finanțelor.

M. Of. nr. 579/27 iunie 2023

Decizia ÎCCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept – nr. 20 din 20 martie 2023

Comentarii

În interpretarea și aplicarea art. 281 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, prin raportare la prevederile art. 8 alin. (1) teza finală din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, motivele de nelegalitate invocate în cererea de anulare a deciziei de soluționare a contestației și a actelor administrative fiscale la care aceasta se referă nu sunt limitate la cele invocate în contestația administrativă.

În interpretarea și aplicarea art. 266 alin. (4^1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, anularea obligației fiscale datorate de debitorul persoană fizică care desfășoară activități în mod independent, ca urmare a radierii debitorului din registrul în care a fost înregistrat potrivit legii, nu împiedică preluarea obligației fiscale de către persoana fizică în condițiile art. 23 alin. (3) și (4) din Codul de procedură fiscală.

M. Of. nr. 585/28 iunie 2023

1. Ordinul președintelui ANAF nr. 915/2023 privind desemnarea Biroului central de legătură responsabil pentru cooperare administrativă și schimbul de informații în domeniul fiscal

Comentarii

Cooperarea administrativă în domeniul fiscal cu statele membre ale UE și cu statele cu care România s-a angajat printr-un instrument juridic de drept internațional se realizează prin intermediul Serviciului schimb internațional de informații din cadrul ANAF — Direcția generală de informații fiscale (Biroul central de legătură). Conform ordinului, Biroul este responsabil cu transmiterea, către Comisia Europeană și alte organizații internaționale la care România este parte, a informațiilor, datelor și statisticilor prevăzute la titlul X cap. I din Codul de procedură fiscală.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

2. Ordinul președintelui ANAF nr. 936/2023 pentru abrogarea OPANAF nr. 3.741/2015 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și a Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.740/2015 privind condițiile de delegare a competenței de soluționare a contestațiilor altui organ de soluționare.

M. Of. nr. 586/28 iunie 2023

Ordinul președintelui ANAF nr. 906/2023 privind aprobarea Procedurii pentru anularea obligațiilor fiscale ce pot face obiectul anulării prevăzute de Legea nr. 43/2023 pentru anularea unor obligații fiscale, cuprinse în lista întocmită și transmisă de către structura de control, precum și modalitățile de restituire a acestora

Comentarii

1. Prin acest ordin se aprobă:

a) Procedura privind întocmirea și transmiterea de către structura de control fiscal a listei cu obligațiile fiscale ce pot face obiectul anulării prevăzute de Legea nr. 43/2023 pentru anularea unor obligații fiscale.

b) Procedura pentru anularea obligațiilor fiscale ce pot face obiectul anularii prevăzute de Legea nr. 43/2023 pentru anularea unor obligații fiscale, precum și modalitățile de restituire a acestora.

c) Modelul unor formulare.

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 16 din 28 Iunie 2023.

M. Of. nr. 587/28 iunie 2023

Ordinul președintelui ANAF nr. 927/2023 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui ANAF nr. nr. 3.666/2020 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară

Comentarii

Anexa nr. 2 la OPANAF nr. 3.666/20202 se referă la modelul Invitației pentru audiere.

LEGISLAȚIA MUNCII

M. Of. nr. 509/9 iunie 2023

Ordinul președintelui CNAS nr. 362/2023 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 633/2012 pentru aprobarea structurii informațiilor înscrise pe cardul național de asigurări sociale de sănătate

Comentarii

În Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 633/2012 se modifică poziția G5 (câmpul Certificat digital necalificat MAI este înlocuit cu Certificat digital necalificat CNAS 2).

M. Of. nr. 526/14 iunie 2023

Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 892/291/2023 privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România — nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011

FONDURI SPECIALE

M. Of. nr. 554/20 iunie 2023

Legea nr. 175/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

Comentarii

Modificările aduse O.U.G. nr. 196/2005 prin această lege se referă, în principal, la:

– atribuțiile Administrației Fondului pentru Mediu.

– veniturile Fondului pentru mediu, excepții de la plata contribuției.

– stabilirea unor noi termeni (deșeu organic/biologic stabilizat, CLO) în vederea calculării contribuției pentru economia circulară.

– obligația utilizării aplicației SIATD de către operatorii care gestionează anvelope uzate, baterii și acumulatori portabili, echipamente electrice și electronice, de la data de 1 august 2023.

– constituirea, executarea și actualizarea garanției.

– se actualizează (i) valoarea contribuției pentru economia circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcții și desființări, destinate a fi eliminate prin depozitare și (ii) valoarea contribuției pentru echipamente electrice și electronice.

ALTE REGLEMENTĂRI

M. Of. nr. 527/14 iunie 2023

Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 594/2023 pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 4 din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale

Comentarii

Prin acest ordin se individualizează sancțiunile aplicate pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute de art. 4 din Legea nr. 11/1991.

Sancțiunile se aplică ținându-se seama de gravitatea și durata faptei, de alte elemente stabilite de Instrucțiunile aprobate prin acest ordin, precum și de procedura de acordare a unui tratament favorabil întreprinderilor care recunosc săvârșirea unei fapte de concurență neloială.

M. Of. nr. 559/21 iunie 2023

Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.730/2023 pentru reglementarea unor aspecte contabile

Comentarii

Prin acest ordin se modifică:

I. OMFP nr. 1.802/2014 și OMFP nr. 2.844/2016 cu privire la următoarele aspecte:

– Filialele mijlocii și mari/filialele, controlate de către o societate-mamă finală care nu intră sub incidența legislației unui stat membru al UE;

– Definirea indicatorului cifra de afaceri netă pentru întocmirea situațiilor financiare anuale;

– Raportarea informațiilor în cazul în care mai multe entități afiliate generează rezultat impozabil pe un teritoriu căruia îi corespunde un singur regim fiscal;

– Stabilirea unei anumite activități;

– Omiterea informațiilor din raport.

II. OMFP nr. 2.048/2022 privind completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici cu privire la determinarea situațiilor în care există obligații de raportare, stabilirea primului an de raportare în cazul în care exercițiul financiar coincide/este diferit cu/de anul calendaristic.

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 15 din 26 iunie 2023.

M. Of. nr. 561/22 iunie 2023

Ordinul ministrului justiției nr. 887/C/2023 privind modificarea Ordinului ministrului justiției nr. 7.324/C/2020 pentru aprobarea Procedurii de înscriere/radiere a mențiunilor provizorii în/din Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului

Comentarii

Principalele modificări aduse Ordinului 7.324/C/2020 se referă, în principal, la procedura de actualizare a Registrului beneficiarilor reali.

Astfel:

– ONRC poate verifica, din oficiu sau în baza informării efectuate de autoritățile care au acces la Registrul beneficiarilor reali ori la sesizarea entităților raportoare, concordanța între datele înscrise în registrul comerțului central computerizat, datele privind beneficiarii reali din

Registrul beneficiarilor reali și datele din declarațiile privind beneficiarii reali depuse de persoanele.

– dacă se constată neconcordanțe între informațiile din declarațiile privind beneficiarii reali și cele din Registrul beneficiarilor reali, se vor înscrie datele din declarații.

– dacă sunt necesare informații suplimentare pentru soluționarea neconcordanțelor, acestea sunt solicitate entității raportoare, urmând radierea mențiunilor existente și înregistrarea datelor comunicate.

M. Of. nr. 568/23 iunie 2023

Ordin al ministrului finanțelor și al secretarului general al Guvernului nr. 1.785/706/2023pentru modificarea și completarea Procedurii de avizare tehnică a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului comunicațiilor și societății informaționale nr. 3.247/1.179/2017

M. Of. nr. 585/28 iunie 2023

Ordinul președintelui ANAF nr. 920/2023 privind persoanele fizice cu averi mari

Comentarii

Potrivit ordinului, în categoria persoanelor fizice cu avere mare se includ persoanele fizice rezidente fiscal în România care dețin o avere, atât în România, cât și în străinătate, estimată la o valoare mai mare de 25 de milioane de euro (echivalentul în lei, calculat la cursul mediu al euro din anul precedent estimării averii, stabilit de BNR, pe baza datelor deținute/obținute de ANAF în conformitate cu dispozițiile legale).

Pentru estimarea averii se vor lua în calcul: bunurile imobile și mobile deținute, activele financiare deținute.

În vederea conformării fiscale voluntare a acestor persoane, ANAF poate proceda la:

a) aplicarea unor tratamente fiscale alternative de creștere a conformării fiscale voluntare, pe baza riscurilor identificate: (i) îndrumarea persoanelor fizice cu averi mari în scopul facilitării conformării fiscale voluntare, (ii) ) derularea unor programe de notificare a acestor persoanele privind problemele de neconformare identificate.

M. Of. nr. 603/30 iunie 2023

Ordonanță de urgență nr. 63/2023 pentru stabilirea unor măsuri la nivelul structurii organizatorice aferente unităților sanitare, precum și stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul sanitar public și pentru completarea unor acte normative în domeniul sănătății și în domeniul fiscal

Comentarii

Potrivit acestei ordonanțe de urgență se extinde termenul de depunere a solicitării de restructurare (întocmită potrivit O.G. nr. 6/2019) până la data de 31 iulie 2024.

 

Info fiscal – Iunie 2023 was last modified: iulie 4th, 2023 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: