Info fiscal – August 2023

6 sept. 2023
Vizualizari: 318

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 722/4 august 2023

Hotărârea Guvernului nr. 653/2023 pentru modificarea și completarea titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologicede aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

Comentarii

Prin H.G. nr. 653/2023 au fost modificate normele metodologice referitoare la TVA având în vedere, în principal, aplicarea modificărilor aduse de Legea nr. 88/2023. Modificările se referă la:
a) aplicarea cotelor reduse de TVA.
b) aplicarea unor scutiri de TVA, conform Legii nr. 88/2023.

Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 21 din 16 August 2023

PROCEDURĂ FISCALĂ

M. Of. nr. 720/4 august 2023

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.176/2023 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.253/2021 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”

Comentarii

Formularul (300) se modifică prin acest ordin ca urmare a modificărilor aduse art. 294 C. fisc. prin Legea nr. 88/2023. S-au introdus, astfel, scutiri de TVA pentru:

a) Servicii de construire, reabilitate, modernizare a unor unități spitalicești din rețeaua publică de stat sau prestate de entități nonprofit înscrise în Registrul public organizat de ANAF conform art. 25 alin. (41) C.fisc, dacă aceste servicii sunt destinate unităților spitalicești deținute și exploatate de unitatea nonprofit sau celor din rețeaua publică.

b) Livrări de echipamente medicale, aparate, dispozitive, articole accesorii și echipamente de protecție, materiale si consumabile de uz sanitar destinate în mod normal utilizării în domeniul îngrijirilor de sănătate sau pentru utilizarea de către persoanele cu handicap, bunuri esențiale pentru compensarea handicapurilor, adaptarea, repararea, închirierea și leasingul unor astfel de bunuri efectuate de unități spitalicești de stat sau entități nonprofit înscrise în Registrul public organizat de ANAF, dacă aceste servicii sunt destinate unităților spitalicești deținute și exploatate de unitatea nonprofit sau celor din rețeaua publică.

c) Livrarea de proteze și accesorii, cu excepția protezelor dentare scutite de taxă.

d) Livrarea de produse ortopedice.

Ca urmare, în formularul (300) au fost introduse două noi rânduri (14.1 și 14.2) pentru raportarea distinctă a operațiunilor scutite de TVA menționate mai sus față de alte operațiuni scutite.

M. Of. nr. 743/16 august 2023

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.226/2023 pentru aprobarea procedurilor de punere în aplicare a prevederilor art. 2915 alin. (8) și (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Comentarii

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Prin acest ordin se stabilesc proceduri administrative pentru efectuarea verificărilor și controalelor de către ANAF și comunicarea ulterioară cu operatorii de platforme, care să fie aplicabile în cazurile în care informațiile raportate sunt incomplete sau incorecte.
Conform art. 2915 C. proc. fisc, operatorii de platforme, cărora le revine obligația de raportare, trebuie să îndeplinească procedurile de diligență fiscală și de raportare, prevăzute în Secțiunile II și III din Anexa 5 la Codul de procedură fiscală.

M. Of. nr. 756/21 august 2023

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.229/2023 pentru aprobarea Procedurii de prezentare a legitimației de inspecție fiscală și a ordinului de serviciu în cadrul acțiunilor de inspecție fiscală

LEGISLAȚIA MUNCII

M. Of. nr. 787/31 august 2023

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2023 pentru modificarea și/sau completarea unor acte normative din domeniul pensiilor publice

Comentarii

O.U.G. nr. 70/2023 modifică:

1. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu privire la:

a) locuri de muncă încadrate în condiții deosebite de muncă în baza avizelor a căror valabilitate a fost prelungită până la data de 1 septembrie 2023.

Perioada de activitate desfășurată în aceste locuri de muncă constituie stagiu de cotizare în condiții deosebite de muncă, pentru care angajatorii datorează contribuția de 4% potrivit prevederilor art. 138 lit. b) C.fisc.

b) locurile de muncă prevăzute în Anexele nr. 2 și 3 la Legea nr. 263/2010 sunt locuri de muncă în condiții speciale de muncă.

c) adeverințele eliberate de angajatori/deținătorii legali de arhive, precum și documentele necesare stabilirii și/sau recalculării drepturilor de pensie emise potrivit dispozițiilor legale în vigoare se certifică prin ștampilă și semnătură olografă a conducătorului entității sau a persoanei delegate în acest sens.

2. O.U.G. nr. 163/2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum și pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii. Se prelungește (de la 31 august 2023 la 31 decembrie 2024) termenul până la care persoanele care nu au calitatea de pensionari pot încheia un contract de asigurare socială în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă. Până la această dată se poate efectua plata CAS datorate într-o singură tranșă sau eșalonat, în tranșe lunare. Dacă plata nu este achitată în totalitate, nu este achitată în întregime, stagiul de cotizare se constituie corespunzător plății efectuate.

FONDURI SPECIALE

M. Of. nr. 779/30 august 2023

Ordinul ministrului sănătății nr. 2.906/2023 pentru aplicarea în trimestrul II 2023 a prevederilor art. 37 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății

Comentarii

Prin acest ordin, se aprobă lista aferentă trimestrului II 2023, conținând clasificarea medicamentelor de uz uman autorizate pentru punere pe piață în România și raportate de furnizorii de servicii medicale și de medicamente la casele de asigurări de sănătate și validate de acestea, suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate și din bugetul Ministerului Sănătății, în medicamente de tip I, tip II și tip III, potrivit prevederilor art. 37 din O.U.G. nr. 77/2011.

Potrivit prevederilor art. 37 din O.U.G. nr. 77/2011, în vederea calculării contribuției trimestriale, medicamentele se clasifică în medicamente:
– de tip I (medicamentul autorizat în conformitate cu art. 704 și 706 din Legea nr. 95/2006, sau un medicament autorizat în Uniunea Europeană prin procedura centralizată conform Regulamentului (CE) nr. 726/2004);
– tip II (medicament produs pe o linie de fabricație din România, indiferent dacă prin modul de autorizare se poate clasifica ca medicament de tip I sau medicament de tip III);
– tip III (medicamentul definit conform art. 708 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006).

ALTE REGLEMENTĂRI

M. Of. nr. 724/7 august 2023

Regulamentul BNR nr. 6/2023 pentru modificarea și completarea Regulamentului BNR nr. 4/2005 privind regimul valutar

Comentarii

Prin acest regulament se stabilește dreptul instituțiilor financiare si bancare de a solicita documente și informații care justifică efectuarea operațiunilor în valută de către agenții economici.

M. Of. nr. 731/9 august 2023

1. Hotărârea Consiliului superior CCF nr. 9/2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului superior al CCF nr. 14/2021 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali

Comentarii

Se stabilesc condițiile cumulative ce trebuie îndeplinite pentru acordarea vizei anuale de liberă practică, separat, pentru persoane fizice și persoane juridice.

Astfel,

1. în cazul persoanelor fizice, condițiile sunt:
a) nu au declarații de activitate nedepuse, cu termene de depunere în anii precedenți;
b) nu înregistrează obligații de plată restante, cu termene de scadență în anii precedenți;
c) nu înregistrează restanțe la orele de pregătire profesională stabilite în obligația acestora, conform normelor legale emise de Camera Consultanților Fiscali, până în anul precedent inclusiv.

2. în cazul persoanelor juridice:
a) nu au declarații de activitate nedepuse, cu termene de depunere în anii precedenți;
b) nu înregistrează obligații de plată restante, cu termene de scadență în anii precedenți;
c) cel puțin un consultant fiscal activ dintre asociați/acționari și administratori îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute la pct. 1 de mai sus.

2. Hotărârea Consiliului superior CCF nr. 10/2023 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al CCF nr. 3/2022

Comentarii

Modificările Regulamentului CCF se referă la desfășurarea sedințelor Consiliului superior, mandatul de reprezentare, adoptarea hotărârilor.

M. Of. nr. 743/16 august 2023

Ordinul președintelui Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc nr. 142/2023 pentru aprobarea modelelor unor formulare emise și utilizate în domeniul colectării creanței bugetare reprezentând contribuția anuală reglementată la art. 10 alin. (4)-(61) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, precum și a caracteristicilor de tipărire, modul de difuzare, utilizare și păstrare a acestor formulare.

Comentarii

Ordinul aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:
1. „Înștiințare de plată creanță bugetară”.
2. „Notificare — Titlu executoriu”.
3. „Somație”.
4. „Decizie referitoare la obligațiile bugetare accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere”.
Creanța bugetară stabilită prin O.U.G. nr. 77/2009 pentru care s-au aprobat aceste formulare se referă la
activitatea de promovare a respectării principiilor și măsurilor privind jocurile de noroc responsabile social.
Este o activitate finanțată integral din venituri proprii, acestea având natura juridică a unei creanțe bugetare.

M. Of. nr. 763/23 august 2023

Ordinul președintelui Autorității Vamale Române nr. 1.760/2023 pentru aprobarea Normelor tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici și a altor persoane

Comentarii

Normele stabilesc procedura de înregistrare în România, la autoritatea vamală, a următoarelor categorii de persoane:
a) operatori economici sunt stabiliți în România, conform art. 9 alin. (1) C. vam.
b) persoane altele decât operatorii economici, stabilite în România, potrivit art. 9 alin. (3) lit. a) C. vam și art. 6 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446.
c) operatori economici care nu sunt stabiliți pe teritoriul vamal al Uniunii, în condițiile respectării prevederilor art. 9 alin. (2) C. vam.
d) persoane, altele decât operatorii economici, care nu sunt stabilite pe teritoriul Uniunii Europene, în condițiile respectării prevederilor art. 9 alin. (3) lit.
b) C. vam.

Pentru înregistrarea persoanelor menționate, este necesară depunerea unei cereri pentru atribuirea numărului EORI (www.customs.ro, secțiunea „eCustoms”, subsecțiunea EORI, Sistem Informatic).

Cererea se transmite se transmite:
– la direcția regională vamală în a cărei rază de competență teritorială are sediul/reședința solicitantul, în cazul persoanelor stabilite în România.
– la direcția regională vamală în a cărei rază de competență teritorială urmează ca solicitantul să desfășoare activități – Iîn cazul operatorilor economici și al altor persoane care nu sunt stabilite pe teritoriul vamal al UE.

M. Of. nr. 764/23 august 2023

Ordinul ONPCSB nr. 215/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea entității raportoare în evidențele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Comentarii

Prin acest regulament se stabilește modul de înregistrare a entităților raportoare în evidențele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prin portalul de raportare ONPCSB.

 

Info fiscal – August 2023 was last modified: septembrie 6th, 2023 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: