Cod fiscal. Proceduri fiscale

30 oct. 2023
Vizualizari: 1144

Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung (M. Of. nr. 977/27 octombrie 2023)

Intrare în vigoare: 30 octombrie 2023.

Modificările Codului fiscal se aplică începând cu 1 ianuarie 2024, cu excepțiile menționate în text.

Modificările aduse procedurilor fiscale și celorlalte acte normative se aplică de la 11 noiembrie 2023, cu excepțiile menționate în text.

A. MODIFICARE COD FISCAL

I. Titlul I – Dispoziții generale

1.1. Se introduce un nou impozit: impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare.

II. Titlul II – Impozitul pe profit

2.1. La acest titlu, se introduc (i) impozitul minim (impozitul pe cifra de afaceri), (ii) impozitul suplimentar pentru instituțiile de credit (persoane juridice române și sucursalele din România ale instituțiilor de credit – persoane juridice străine) și (iii) impozitul suplimentar pentru persoane juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale.

2.2. Impozitul minim se datorează de plătitorii de impozit pe profit, care au înregistrat în anul precedent o cifra de afaceri (CA) de minim 50.000.000 euro și care calculează un impozit pe profit mai mic decât impozitul minim, cu excepția:

a) contribuabililor prevăzuți la art. 15 C. fisc. (culte, asociații de proprietari, unitățile de învățământ preuniversitar și instituțiile de învățământ superior, particulare, Crucea Roșie, organizații nonprofit, organizații sindicale, patronale);

b) instituțiilor de credit (persoane juridice române și sucursalele din România ale instituțiilor de credit – persoane juridice străine) – care datorează impozit suplimentar (vezi mai jos);

c) persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale – care datorează impozit suplimentar (vezi mai jos);

d) operatorilor economici care desfășoară exclusiv activități de distribuție/furnizare/transport de energie electrică și gaze naturale, reglementați de ANRE.

Impozitul minim se calculează prin aplicarea cotei de 1% la baza de calcul (cifra de afaceri ajustată – CAA). Cifra de afaceri ajustată se determină după formula:

CAA = VT – Vs – I – A, unde

VT = veniturile totale înregistrate de contribuabil;

Vs = veniturile scutite de impozit (venituri neimpozabile, veniturile din subvenții, venituri din producție neterminată/servicii în curs/imobilizări, venituri din despăgubiri, contravaloarea accizelor reflectate concomitent în conturile de venituri și cheltuieli);

I = valoarea imobilizărilor în curs de execuție ocazionate de achiziția/producția de active înregistrate în evidența contabilă, începând cu 1 ianuarie 2024 sau prima zi a anului fiscal modificat, care începe în anul 2024, după caz.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

A = Amortizarea contabilă la nivelul costului istoric aferentă activelor achiziționate/produse începând cu 1 ianuarie 2024 sau prima zi a anului fiscal modificat, care începe în anul 2024, după caz. Nu se include amortizarea activelor care au fost incluse in valoarea indicatorului I.

2.3. Impozitul suplimentar datorat de operatorii din sectoarele petrol și gaze naturale se determină prin aplicarea cotei de impozit de 0,5% la baza de calcul determinată în mod similar ca în cazul impozitului minim.

Acest impozit se adaugă la impozitul pe profit datorat.

2.4. Impozitul suplimentar datorat de instituțiile de credit (persoane juridice române și sucursalele din România ale instituțiilor de credit – persoane juridice străine) se determină prin aplicarea cotei de impozit asupra cifrei de afaceri. Cota de impozit este:

– 2% în perioada 1 ianuarie 2024-31 decembrie 2025;

– 1% începând cu 1 ianuarie 2026.

Acest impozit se adaugă la impozitul pe profit datorat.

III. Titlul III. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

3.1. Cotele de impozit pe veniturile micro se modifică:

(i) 1% – pentru microîntreprinderile care înregistrează venituri până la 60.000 euro și care nu realizează veniturile din activități corespunzătoare codurilor CAEN: 5821, 5829, 6201, 6209, 5510, 5530, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629, 5630, 6910, 8621, 8622, 8623, 8690 (excluderi).

(ii) 3% pentru microîntreprinderile cu venituri de peste 60.000 euro sau care desfășoară oricare din activitățile cu codurile CAEN de mai sus.

3.2. Dacă în cursul anului fiscal:

(i) veniturile depășesc plafonul de 60.000 euro sau microîntreprinderile încep să desfășoare cel puțin una din activitățile de mai sus – se aplică cota de 3%, începând cu trimestrul în care se înregistrează această situație.

(ii) dacă microîntreprinderea nu mai desfășoară activitățile de mai sus și veniturile sunt sub 60.000 euro – se aplică cota de 1% începând cu trimestrul în care se înregistrează această situație.

(iii) dacă microîntreprinderea desfășoară activități cu codurile CAEN de mai sus, dar se obțin venituri și din alte activități corespunzătoare altor coduri CAEN, se aplică cota de 3% pentru toate veniturile.

IV. Titlul IV – Impozitul pe venit

4.1. Programatori. Scutirea de impozit pe venit pentru venituri din salarii și asimilate pentru activitatea de creare de programe pentru calculator se va aplica până la 31 decembrie 2028, pentru un venit brut lunar de maxim de 10.000 lei. Scutirea se aplică la angajatorul unde se află funcția de bază.

Intrare în vigoare: Se aplică începând cu veniturile aferente lunii următoare intrării în vigoare a legii (de la 1 noiembrie 2023).

4.2. Impozitul pe veniturile din contracte de activitate sportivă se calculează aplicând cota de 10% asupra venitului brut din care se deduce contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS).

Intrare în vigoare: Începând cu veniturile aferente anului 2024.

4.3. Pentru venituri din activități independente, determinate în sistem real, venitul net anual impozabil reprezintă suma tuturor veniturilor nete anuale recalculate din care se deduce contribuția de asigurări sociale (CAS) și CASS, cu excepția diferenței de CASS prevăzută la art. 174 alin. (5) Cod fiscal (adică CASS achitată peste plafon).

Intrare în vigoare: Începând cu veniturile aferente anului 2024.

4.4. Pentru venituri din drepturi de proprietate intelectuală determinate în sistem real, venitul net anual impozabil reprezintă suma veniturilor nete anuale recalculate (după deducerea din venitul net anual a pierderilor fiscale reportate) din care se deduce CAS.

Intrare în vigoare: Începând cu veniturile aferente anului 2024.

4.5. Orice venituri realizate de persoane fizice a căror sursă nu a fost identificată se impun cu cota de 70% asupra bazei impozabile ajustată.

Intrare în vigoare: Începând cu 1 iulie 2024.

V. Titlul IV – Contribuții sociale obligatorii

5.1. Pentru venituri din salarii și asimilate din activitatea de creare de programe pentru calculator, domeniul construcțiilor, sectorul agricultură și industria alimentară:

a) cota de CAS se reduce cu punctele procentuale corespunzătoare cotei de contribuție la fondul de pensii administrat privat prevăzut de Legea nr. 411/2004 și se aplică până la 31 decembrie 2028. Se poate opta pentru plata contribuției la fondul de pensii administrat privat.

b) angajatorii nu mai beneficiază de scutirea de CAS, datorată de aceștia pentru condiții deosebite, speciale și alte condiții de muncă.

c) angajatorii nu mai beneficiază de reducerea CAM până 31 decembrie 2028, așa cum era prevăzut la art. 2203 alin. (2) și (3), care se abrogă. De la această dată, persoanele angajate în baza unui contract individual de muncă în domeniul construcțiilor, agricultură și industria alimentară nu mai beneficiază de scutirea de la plata CAM. De la 1 noiembrie 2023, se abrogă și art. 68 din O.U.G. nr. 114/2018.

Intrare în vigoare: Se aplică începând cu veniturile aferente lunii următoare intrării în vigoare a legii (de la 1 noiembrie 2023)

5.2. Angajații din sectorul construcții, agricultură și industrie alimentară nu mai sunt scutiți de la plata CASS.

Intrare în vigoare: Se aplică începând cu veniturile aferente lunii următoare intrării în vigoare a legii (de la 1 noiembrie 2023)

5.3. CASS nu se datorează pentru veniturile realizate de către prosumatori (persoane fizice).

Intrare în vigoare: Se aplică începând cu veniturile aferente lunii următoare intrării în vigoare a legii (de la 1 noiembrie 2023)

5.4. Tichetele de masă și voucherele de vacanță intră în baza de calcul a CASS.

Intrare în vigoare: Se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2024.

5.5. În cazul veniturilor din activități independente, se introduce un nou plafon pentru calculul CASS – 60 salarii minime brute pe economie.

Contribuția se calculează la venitul net anual realizat/brut sau norma anuală de venit și nu poate depăși plafonul.

a) Dacă baza anuală de calcul a CASS pentru veniturile estimate este egală cu cea pentru veniturile realizate și este cuprinsă între 6 și 60 salarii minime, nu există obligația depunerii declarației unice.

b) Dacă baza de calcul este mai mică de 6 salarii minime, persoana fizică datorează o diferența de CASS până la nivelul celei corespunzătoare bazei de calcul egală cu 6 salarii minime. În acest caz se depune declarația unică până la 25 mai a anului următor.

c) Dacă baza de calcul depășește 60 salarii minime, persoana fizică este obligată să recalculeze CASS și să depună declarația unică până la 25 mai a anului următor.

Intrare în vigoare: Începând cu veniturile aferente anului 2024.

5.6. Pentru venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din asocierea cu o persoană juridică, din cedarea folosinței bunurilor, din activități agricole, agricultură, silvicultură, din investiții, din alte surse, rămân plafoanele de 6, 12 și 24 salarii minime (pentru CASS) și de 12/24 salarii minime (pentru CAS).

VI. Titlul VII – Taxa pe valoarea adăugată

6.1. Se completează definiția pentru „locuințe care în momentul livrării pot fi locuite ca atare” și se introduce definiția pentru termenul „zahăr adăugat”.

6.2. Se modifică cotele de TVA astfel:

a) 19% – pentru alimente cu zahăr adăugat al căror conținut total de zahăr este de minim 10 g/100 g produs, altele decât cozonacul și biscuiții (crește de la 9%).

b) 9% – pentru livrarea de locuințe ca parte a politicii sociale, livrarea și instalarea panourilor fotovoltaice, panourilor solare termice, pompe de căldură, cu emisii scăzute potrivit Regulamentului (UE) 29 2015/1.189, livrarea și instalarea de componente pentru repararea și sau extinderea acestor sisteme (crește de la 5%). Pentru aplicarea cotei de 9% este necesară o declarație pe propria răspundere a beneficiarului.

c) 9% – pentru locuințe de până la 120 mp și valoare de 600.000 lei (crește de la 5%). Se aplică cota de TVA de 5% în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2024 dacă s-au încheiat acte juridice între vii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2023 având ca obiect plata în avans pentru achiziționarea unei astfel de locuințe.

d) 9% pentru accesul la bâlciuri, parcuri de distracții/parcuri recreative – încadrate la codurile CAEN 9321 și 9329; târguri, expoziții, cinematografe și evenimente culturale, altele decât cele scutite de taxă; pentru accesul la evenimente sportive (crește de la 5%);

e) 19% pentru accesul la facilități sportive și transportul de persoane în scop turistic și de agrement (crește de la 5%).

6.3. Se înființează Registrul achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA (de la 1 ianuarie 2024).

6.4. În ce privește operațiunile realizate între persoane impozabile stabilite în România conform art. 266 alin. (2) Cod fiscal, vor fi considerate facturi numai cele care îndeplinesc condițiile din O.U.G. nr. 120/2021 (RO e-Factura).

Intrare în vigoare: Începând cu 1 iulie 2024.

6.5. Utilizarea facturii electronice face obiectul acceptării de către destinatar, cu excepția facturilor care îndeplinesc condițiile din O.U.G. nr. 120/2021.

Intrare în vigoare: Începând cu 1 iulie 2024.

VII. Titlul VIII – Accize

7.1. Se completează sfera de cuprindere a accizelor nearmonizate cu „băuturi nealcoolice cu zahăr adăugat”, „lichide fără nicotină destinate inhalării fără ardere”, „produse destinate inhalării fără ardere ce conțin înlocuitori de tutun”.

7.2. Pentru operațiunile cu produsele din tutun (producție, achiziție din alte state UE, import) este necesară autorizarea operatorului economic de către autoritatea vamală teritorială. Pentru băuturi nealcoolice cu zahăr adăugat (producție, achiziție din alte state UE, import) este necesară ca operatorul economic să transmită o notificare către autoritatea vamală teritorială.

7.3. Nivelul accizelor din Anexa 1 la titlul VIII (Anexa) se majorează, cu următoarele mențiuni:

a) grupele 1-5 (bere, vinuri, băuturi fermentate, produse intermediare, alcool etilic) în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2024, nivelul accizelor nu se actualizează cu creșterea prețurilor de consum.

b) Pentru țigarete, țigări de foi și tutun de fumat (grupele 6-9), în perioada 1 ianuarie 2024-31 martie 2025, nivelul accizelor este cel din coloana 3 din Anexă. Acciza specifică pentru țigarete, în perioada 1 ianuarie 2024-31 martie 2024, este 540,938 lei/1.000 țigarete.

7.4. Operatorii economici care doresc să distribuie angro băuturi alcoolice, tutun prelucrat (angro) și produse energetice (angro sau en detail) trebuie să înștiințeze autoritățile competente asupra oricăror modificări aduse datelor pe baza cărora a fost făcuta înregistrarea în 30 zile de la producerea modificării.

7.5. Se consideră contravenție, dacă faptele nu au fost săvârșite astfel încât să poată fi considerată infracțiune conform legii:

a) neînregistrarea ca expeditor calificat/destinatar certificat;

b) neînsoțirea băuturilor alcoolice livrate de producători către distribuitori/comercianți angro de copia certificatului de marcă al producătorului.

c) operatorul economic care produce, achiziționează din alte state UE sau importă produse supuse accizelor nearmonizate în situația în care nu se autorizează la autoritatea competentă. Pe lângă amendă, se aplică și suspendarea activității de comercializare a produselor pentru 1-3 luni.

d) nerespectarea prevederilor privind produsele duale sau produsele energetice folosite în alte scopuri decât combustibili pentru motor sau încălzire.

Intrare în vigoare: Începând cu 11 noiembrie 2023.

VIII. Titlul X1- Impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare

8.1. Se introduce impozitul special pe bunuri mobile și imobile de valoare mare, astfel:

a) impozitul special pe bunurile imobile este datorate de persoanele fizice având în proprietate clădiri rezidențiale cu valoare impozabilă (individuală) de minim 2.500.000 lei. Impozitul este de 0,3% asupra diferenței dintre valoarea impozabilă comunicată de organul fiscal prin decizia de impunere și plafonul neimpozabil de 2.500.000 lei. Impozitul se calculează și se plătește până la 30 aprilie a anului fiscal curent.

b) impozitul special pe bunurile mobile (autoturisme) este datorat de persoane fizice și juridice având în proprietate autoturisme a căror valoare (individuală) de achiziție depășește 375.000 lei. Impozitul este de 0,3% asupra diferenței dintre valoarea de achiziție și plafonul neimpozabil de 375.000 lei. Impozitul se calculează și se plătește până la 31 decembrie a anului fiscal curent.

B. PROCEDURI FISCALE

Intrare în vigoare: în termen de 15 zile de la data publicării legii în Monitorul Oficial (la 11 noiembrie 2023).

I. Titlul III – Dispoziții procedurale generale

1.1. Informațiile privind bunurile imobile deținute de rezidenți ai altor state UE se transmit de către organul fiscal local către organul fiscal central anual, până la 10 aprilie a anului curent pentru anul anterior.

1.2. Informațiile privind bunurile imobile și mijloace de transport deținute de persoane fizice sau juridice supuse declarării potrivit prevederilor Codului fiscal se transmit de către organul fiscal local către organul fiscal central lunar, până la 15 aprilie a lunii următoare celei pentru care se declară.

II. Titlul XI – Sancțiuni

2.1. Se introduc noi contravenții:

a) netransmiterea, transmiterea cu întârziere, incorectă sau incompletă de către organele fiscale locale a informațiilor de la pct. 1.1. și 1.2. de mai sus. Constatarea se face de către persoane din cadrul aparatului de inspecție economico-financiară.

b) netransmiterea, transmiterea cu întârziere, incorectă sau incompletă de către organele fiscale centrale a informațiilor cu relevanță fiscală stabilite pe bază de protocol. Constatarea se face de către persoane din cadrul autorităților administrației publice locale.

2.2. Contravențiile de mai sus se sancționează cu amendă de la 1.000-5.000 lei.

C. ALTE PREVEDERI

I. Generalizare RO e-Factura

Intrare în vigoare: în termen de 15 zile de la data publicării legii în Monitorul Oficial (la 11 noiembrie 2023), cu unele excepții.

1.1. Facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice se aplică în cazul unei relații B2G:

a) operatorilor economici stabiliți în România, conform art. 266 alin. (2) Cod fiscal;

b) operatorilor economici nestabiliți în România, care optează pentru utilizarea sistemului RO e-Factura.

1.2. În cazul livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii care au locul livrării/prestării în România, conform art. 275 și 278-279 CF, efectuate în relația cu instituțiile publice – persoanele impozabile stabilite în România, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA, au obligația de a transmite facturile prin sistemul RO e-Factura, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistrați în acest sistem.

Intrare în vigoare: Se aplică începând cu 1 iulie 2024.

1.3. În cazul livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii care au locul livrării/prestării în România, conform art. 275 și 278-279 Cod fiscal, efectuate în relația B2B – persoanele impozabile stabilite în România, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA, au obligația de a transmite facturile prin sistemul RO e-Factura, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistrați în acest sistem.

Intrare în vigoare: Se aplică începând cu 1 iulie 2024.

1.4. Furnizorii/prestatorii care au optat pentru RO e-Factura sunt obligați să transmită facturile către destinatari prin sistemul RO e Factura (sistem B2B sau B2G).

Intrare în vigoare: Se aplică începând cu 1 iulie 2024.

1.5. Persoanele impozabile nestabilite în România, pot opta pentru sistemul RO e-Factura, în relația comercială B2B sau B2G. Opțiunea se exercită potrivit procedurii aprobate prin OPANAF.

1.6. În cazul livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii care au locul livrării/prestării în România, efectuate în relația B2B – persoanele impozabile stabilite în România, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA, au obligația de a transmite facturile prin sistemul RO e-Factura în perioada 1 ianuarie 2024-30 iunie 2024, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistrați în acest sistem.

1.7. În cazul livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii care au locul livrării/prestării în România, efectuate în relația cu instituțiile publice (altele decât B2G) – persoanele impozabile stabilite în România, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA, au obligația de a transmite facturile prin sistemul RO e-Factura în perioada 1 ianuarie 2024-30 iunie 2024, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistrați în acest sistem.

1.8. În cazul livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii care au locul livrării/prestării în România, conform art. 275, 278-279 Cod fiscal, efectuate în relația B2B – persoanele impozabile nestabilite în România, dar înregistrate în scopuri de TVA, au obligația de a transmite facturile prin sistemul RO e-Factura, începând cu 1 ianuarie 2024, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistrați în acest sistem.

1.9. Furnizorii/prestatorii menționați mai sus, sunt obligați să transmită facturile către destinatari, în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2023, cu excepția situației în care furnizorul/prestatorul și destinatarul sunt înregistrați în RO e-Factura.

1.10. Facturile se transmit prin sistem în maxim 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data limită prevăzută la art. 319 alin. (16) Cod fiscal (a 15-a zi a lunii următoare celei în care ia naștere faptul generator).

Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă:

– 5.000 – 10.000 lei – mari contribuabili;

– 2.500 – 5.000 lei – contribuabili mijlocii;

– 2.500 lei – celelalte persoane juridice și persoane fizice.

În perioada 1 ianuarie-31 martie 2024, nerespectarea prevederilor privind termenul limită de transmitere a facturilor nu se sancționează.

1.11. Primirea și înregistrarea de către destinatarul, persoană impozabilă stabilită în România, a unei facturi emise de operatori economici stabiliți în România, în relația B2B, fără a se respecta prevederile privind structura facturii electronice (art. 4 alin. (1) din O.U.G. nr. 120/2021) se sancționează cu amendă egală cu TVA înscris în factură.

Intrare în vigoare: Se aplică începând cu 1 iulie 2024.

II. Prevederi speciale pentru combaterea evaziunii fiscale

Intrare în vigoare: în termen de 15 zile de la data publicării legii în Monitorul Oficial (la 11 noiembrie 2023).

2.1. Se interzice desfășurarea de activități economice de către persoane care nu sunt organizate în conformitate cu prevederile legale, inclusiv în perioada când acestea sunt suspendate.

Sancțiune: Amenda: 2.000 – 15.000 lei (persoane fizice), 5.000-35.000 lei (persoane juridice) și confiscarea bunurilor.

2.2. Se interzice desfășurarea de activități economice cu bunuri care nu sunt însoțite de documente de proveniență (factură, aviz de însoțire, documente vamale, alte documente justificative).

Sancțiune: Amenda între 2.000 – 15.000 lei (persoane fizice), 5.000-35.000 lei (persoane juridice) și indisponibilizare bunuri în vederea confiscării (pentru 24 ore). Dacă, în decurs de 12 luni de la ultima contravenție pentru care a fost sancționat, operatorul săvârșește altă contravenție similară, se aplică ca sancțiune: amenda: 4.000-30.000 lei (persoane fizice), 10.000-60.000 lei (persoane juridice) și suspendarea activității operatorului până la 15 zile.

2.3. În cazul transportului internațional rutier de marfă, documentul de însoțire (proveniență) este documentul de transport adică documentul care se află la bordul autovehiculului rutier pe toată durata derulării transportului, având înscrise date privind întreprinderea care efectuează transportul, expeditorul, beneficiarul transportului, mărfurile sau persoanele transportate, după caz, și care trebuie să facă posibilă stabilirea categoriei și a tipului de transport rutier efectuat (O.G. nr. 27/2011, art. 3 pct. 14).

2.4. În categoria bunurilor a căror proveniență nu este dovedită se includ numerarul și substitutele de numerar pentru care nu sunt prezentate documente legale. Pentru operatorii obligați la utilizarea caselor de marcat, verificarea numerarului și a substitutelor de numerar se face conform O.U.G. nr. 28/1999.

2.5. RO e-Sigiliu este un sistem informatic care asigură respectarea trasabilității transporturilor rutiere pe teritoriul României. Sistemul utilizează dispozitive electronice (sigilii inteligente) și o aplicație care permite determinarea potențialelor puncte de deturnare a transporturilor rutiere. Aplicarea sigiliilor se face de către ANAF și AVR.

III. Disciplina financiară (Legea nr. 70/2015)

Intrare în vigoare: în termen de 15 zile de la data publicării legii în Monitorul Oficial (la 11 noiembrie 2023).

3.1. Se introduc noi plafoane pentru efectuarea de încasări și plăți în numerar:

a) încasări – 1.000 lei/zi/persoană (anterior 5.000 lei);

b) încasări efectuate de către magazinele de tipul cash and carry – 2.000 lei/zi/persoană (anterior, 10.000 lei);

c) plăți și avansuri spre decontare – 1.000 lei/zi/persoană, dar nu mai mult de un plafon total pe zi de 2.000 lei/zi (anterior, 5.000 lei, plafon total 10.000 lei);

d) plăți către magazinele de tipul cash and carry – plafon total zilnic 2.000 lei (anterior, 10.000 lei).

3.2. Plafonul pentru încasări și plăți în numerar între persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesioniști, persoane fizice care desfășoară activități în mod independent, asocieri și alte entități cu sau fără personalitate juridică și persoane fizice pentru livrări de bunuri, prestări servicii, dividende, cesiuni de creanțe, alte drepturi, primiri, restituiri de împrumuturi sau alte finanțări este de 5.000 lei (până la 31 decembrie 2024) și 2.500 lei (de la 1 ianuarie 2025). Sunt interzise încasările și plățile fragmentate, cu excepția livrărilor/prestărilor efectuate cu plata în rate, dacă sunt încheiate contracte de vânzare-cumpărare cu plata în rate.

3.3. Plafonul pentru sumele în numerar din casierie este de 50.000 lei la sfârșitul zilei. Sumele care depășesc plafonul vor fi despuse la bancă în termen de două zile.

Se admite depășirea plafonului pentru plata drepturilor de personal și alte operațiuni cu persoane fizice, pentru o perioadă de 3 zile de la data prevăzută pentru plata acestora.

3.4. Încasările și plățile în numerar între persoane fizice ca urmare a transferului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi, prestării de servicii, acordarea/restituirea de împrumuturi – plafon zilnic de 10.000 lei/tranzacție până la 31 decembrie 2024 și 5.000 lei/tranzacție, de la 1 ianuarie 2025.

3.5. Nerespectarea prevederilor acestei legi se sancționează cu amendă de 25% din suma încasată/plătită/deținută în casierie care depășește plafonul stabilit, dar nu mai puțin de 500 lei.

3.6. Acordarea de avantaje clienților pentru efectuarea de plăți în numerar, eliberarea de sume în numerar peste plafon, fragmentarea solicitărilor de eliberare de numerar se sancționează cu amendă între 15.000-20.000 lei.

IV. Utilizarea caselor de marcat (O.U.G. nr. 28/1999)

Intrare în vigoare: în termen de 15 zile de la data publicării legii în Monitorul Oficial (la 11 noiembrie 2023).

4.1. A fost eliminată sancțiunea avertismentului pentru unele contravenții, precum și sancțiunile aplicate pentru repetarea contravențiilor în termen de 30 de zile.

V. Legea societăților nr. 31/1990

Intrare în vigoare: în termen de 15 zile de la data publicării legii în Monitorul Oficial (la 11 noiembrie 2023).

5.1. Societățile pentru care urmează să se formuleze acțiuni de dizolvare/radiere în urma dizolvării se afișează în Buletinul electronic al Registrului comerțului cu cel puțin 45 zile calendaristice înainte și se transmite ANAF.

5.2. ANAF comunică ONRC, în 45 zile calendaristice de la data primirii listei, societățile care înregistrează obligații bugetare restante sau cele la care este în curs o acțiune de control fiscal.

5.3. În aceste cazuri nu se pronunță dizolvarea/radierea până la stingerea obligațiilor restante sau finalizarea controlului fiscal.

VI. Regimul contravențiilor

Intrare în vigoare: în termen de 15 zile de la data publicării legii în Monitorul Oficial (la 11 noiembrie 2023).

6.1. Pentru amenzile aplicate conform prevederilor Capitolului IV din Legea nr. 296/2023 (Secțiunea C din Tax focus), Legii contabilității nr. 82/1991, Legii nr. 70/2015, O.U.G. nr. 28/1999, Legii nr. 227/2015 (Codul fiscal), Legii nr. 207/2015 (Codul de procedură fiscală) și O.U.G. nr. 41/2022 (e-Transport), contravenientul nu (mai) beneficiază de facilitatea de a achita jumătate din minimul amenzii în termen de 15 zile.

 

Cod fiscal. Proceduri fiscale was last modified: octombrie 30th, 2023 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: