Reglementări contabile

30 iun. 2023
Vizualizari: 400

Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.730/2023 pentru reglementarea unor aspecte contabile (M. Of. nr. 559/21 iunie 2023)

Intrare în vigoare: 21 iunie 2023

Prin acest ordin se modifică:

I. OMFP nr. 1.802/2014 și OMFP nr. 2.844/2016 cu privire la următoarele aspecte:

1. Filialele mijlocii și mari/filialele, controlate de către o societate-mamă finală care nu intră sub incidența legislației unui stat membru al UE au obligația să publice și să asigure accesul la un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit privind societatea-mamă finală, atunci când veniturile consolidate au depășit la data bilanțului său, pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei. În cazul unui grup a cărui societatemamă finală este dintr-o țară terță, obligația de publicare a raportului poate fi îndeplinită̆ de oricare entitate afiliată din cadrul grupului.

2. Dacă nu este definit indicatorul cifră de afaceri netă la întocmirea situațiilor financiare anuale, se iau în calcul veniturile, definite de IFRS-uri/cadrul de raportare financiară pe baza căruia se întocmesc situațiile financiare anuale, cu excepția ajustărilor de valoare și a dividendelor primite de la entități afiliate. Pentru a evita raportarea de mai multe ori a sumei câștigurilor acumulate, suma câștigurilor acumulate ale unei entități care a deschis sucursala trebuie atribuită jurisdicției fiscale în care își are sediul acea entitate. Jurisdicția respectivă poate fi situată în UE sau într-o țară terță.
În cazul în care cadrul de raportare financiară aplicabil la întocmirea situațiilor financiare anuale este diferit de
IFRS-uri, veniturile care trebuie prezentate sunt:
– suma cifrei de afaceri nete, a altor venituri din exploatare, a veniturilor din interese de participare, cu excepția dividendelor primite de la entitățile afiliate, a veniturilor din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate, a altor dobânzi de încasat și a altor venituri similare; sau
– veniturile, astfel cum sunt acestea definite de cadrul de raportare financiară pe baza căruia se întocmesc situațiile financiare anuale, cu excepția ajustărilor de valoare și a dividendelor primite de la entități afiliate.

3. Dacă mai multe entități afiliate generează rezultat impozabil pe un teritoriu căruia îi corespunde un singur regim fiscal, informația raportată se determină prin agregarea informațiilor corespunzătoare tuturor entităților afiliate și sucursalelor supuse acelui regim fiscal.

4. La stabilirea unei anumite activități se are în vedere locul de unde este condusă respectiva activitate.
Deoarece informațiile referitoare la venituri se referă la operațiunile unei entități stabilite pe teritoriul unei țări, subiect al unui singur regim fiscal, acestea sunt atribuibile numai acelui regim fiscal.

5. Dacă o entitate care a omis temporar prezentarea de informații în raport (în cazul în care prezentarea lor ar aduce prejudicii grave poziției comerciale a entităților la care se referă raportul) reia prezentarea acestora în cadrul perioadei de cinci ani de la data omisiunii inițiale, raportul publicat va cuprinde informații corespunzătoare exercițiului financiar curent și exercițiilor financiare anterioare pentru care nu a publicat informații.

II. OMFP nr. 2.048/2022 privind completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici:

1. Pentru o societate-mamă finală al cărui exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, primul an de raportare corespunde exercițiului financiar al anului 2023, raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit se va publica cel mai târziu până la data de 31 decembrie 2024. Pentru a determina dacă societatea-mamă are obligație de raportare în primul an de aplicare a prevederilor prezentului ordin, aceasta determină dacă veniturile consolidate
depășesc cuantumul de 3.700.000.000 lei, atât în exercițiul financiar al anului 2022, cât și în exercițiul financiar al anului 2023.

2. Pentru o societate-mamă finală al cărui exercițiu financiar corespunde perioadei 1 aprilie 2023—31 martie 2024, primul an de raportare corespunde datei de 31 martie 2024, raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit fiind publicat cel mai târziu până la data de 31 martie 2025.

3. Dacă o entitate raportoare are un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, exercițiul financiar al raportului privind informațiile referitoare la impozitul pe profit trebuie să corespundă cu exercițiul financiar al situațiilor financiare anuale consolidate.
O filială raportoare cu exercițiu financiar diferit de cel al societății – mamă finale își îndeplinește obligațiile de raportare pe baza unui raport care să corespundă exercițiului financiar al societății – mamă finale, și nu propriului exercițiu financiar.

4. Entitățile raportoare publică raportul în termen de 12 luni de la data la care se referă situațiile financiare
anuale consolidate.

Pentru raportarea informațiilor prevăzute de acest ordin, se utilizează formatul stabilit de Comisia Europeană, adoptat în temeiul art. 48c paragraful (4) din Directiva 2013/34/UE.

Informații relevante:

1. Entități obligate să întocmească aceste raportări

a. Societățile-mamă finale (din UE) și entitățile autonome, a căror cifră de afaceri netă consolidată a depășit la data bilanțului lor, pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei (echivalentul a 747.474.740 euro la cursul valutar publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 21 decembrie 2021), astfel cum se reflectă în situațiile lor financiare anuale consolidate.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Excepție. Această obligație nu se aplică entităților autonome sau societăților-mamă finale și entităților lor afiliate în cazul în care aceste entități, inclusiv sucursalele lor, sunt stabilite, își au sediul comercial fix sau au o activitate economică permanentă pe teritoriul unui singur stat membru și în nicio altă jurisdicție fiscală.

b. Filialele mijlocii și mari, așa cum sunt definite la pct. 9 alin. (4) [n.n. vezi Nota], care sunt controlate de către o societate-mamă finală care nu intră sub incidența legislației unui stat membru al UE, atunci când veniturile consolidate au depășit la data bilanțului său, pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei, astfel cum se reflectă în situațiile financiare anuale consolidate.

Nota. Această obligație se aplică în cazul entităților mijlocii și marirespectiv entitățile care, la data bilanțului, depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii:

a) totalul activelor: 17.500.000 lei (echivalentul a 3.946.953 euro);

b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei (echivalentul a 7.893.906 euro);

c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.

c. Sucursalele din România, înființate de entități care nu intră sub incidența legislației unui stat membru, au obligația să publice și să asigure accesul la un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit privind societatea-mamă finală sau entitatea autonomă menționată la alin. (6) lit. a) [n.n. vezi Nota], în ceea ce privește cel mai recent dintre ultimele două exerciții financiare consecutive.

Nota. Această obligație se aplică în cazul în care se îndeplinesc următoarele condiții:

(i) Grupul din care face parte a înregistrat o cifră de afaceri netă consolidată care a depășit la data bilanțului lor, pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei; și

(ii) Societatea mamă finală nu are o filiale mijlocie sau mare într-un stat membru.

În cazul entităților auditate, raportul de audit stabilește dacă entitatea respectivă a avut obligația de a publica un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit și, în caz afirmativ, dacă raportul a fost publicat în conformitate cu reglementările contabile.

2. Termenul de depunere a primei raportări

Primul an de raportare este anul 2023, cu termen de depunere a raportului la 31 decembrie 2024. În cazul entităților care au exerciții financiare diferite de anul calendaristic, primul an de raportare este primul an modificat care începe după 1 ianuarie 2023. Explicații suplimentare referitoare la aplicarea acestor prevederi se regăsesc în OMF nr. 2048/2022 privind completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici, publicat in M.Of. nr. 878 din 7 septembrie 2022.

Reglementări contabile was last modified: iunie 30th, 2023 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: