Reglementări contabile

26 iun. 2023
Vizualizari: 382

Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.730/2023 pentru reglementarea unor aspecte contabile (M. Of. nr. 559/21 iunie 2023)

Intrare în vigoare: 21 iunie 2023

Prin acest ordin se modifică:

I. OMFP nr. 1.802/2014 și OMFP nr. 2.844/2016 cu privire la următoarele aspecte:

1. Filialele mijlocii și mari/filialele, controlate de către o societate-mamă finală care nu intră sub incidența legislației unui stat membru al UE au obligația să publice și să asigure accesul la un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit privind societatea-mamă finală, atunci când veniturile consolidate au depășit la data bilanțului său, pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei. În cazul unui grup a cărui societate mamă finală este dintr-o țară terță, obligația de publicare a raportului poate fi îndeplinită de oricare entitate afiliată din cadrul grupului.

2. Dacă nu este definit indicatorul cifră de afaceri netă la întocmirea situațiilor financiare anuale, se iau în calcul
veniturile, definite de IFRS-uri/cadrul de raportare financiară pe baza căruia se întocmesc situațiile financiare anuale, cu excepția ajustărilor de valoare și a dividendelor primite de la entități afiliate. Pentru a evita raportarea de mai multe ori a sumei câștigurilor acumulate, suma câștigurilor acumulate ale unei entități care a deschis sucursala trebuie atribuită jurisdicției fiscale în care își are sediul acea entitate. Jurisdicția respectivă poate fi situată în UE sau într-o țară terță.

În cazul în care cadrul de raportare financiară aplicabil la întocmirea situațiilor financiare anuale este diferit de IFRS-uri, veniturile care trebuie prezentate sunt:

– suma cifrei de afaceri nete, a altor venituri din exploatare, a veniturilor din interese de participare, cu excepția dividendelor primite de la entitățile afiliate, a veniturilor din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate, a altor dobânzi de încasat și a altor venituri similare; sau

– veniturile, astfel cum sunt acestea definite de cadrul de raportare financiară pe baza căruia se întocmesc situațiile financiare anuale, cu excepția ajustărilor de valoare și a dividendelor primite de la entități afiliate.

3. Dacă mai multe entități afiliate generează rezultat impozabil pe un teritoriu căruia îi corespunde un singur regim fiscal, informația raportată se determină prin agregarea informațiilor corespunzătoare tuturor entităților afiliate și sucursalelor supuse acelui regim fiscal.

4. La stabilirea unei anumite activități se are în vedere locul de unde este condusă respectiva activitate. Deoarece informațiile referitoare la venituri se referă la operațiunile unei entități stabilite pe teritoriul unei țări, subiect al unui singur regim fiscal, acestea sunt atribuibile numai acelui regim fiscal.

5. Dacă o entitate care a omis temporar prezentarea de informații în raport (în cazul în care prezentarea lor ar aduce prejudicii grave poziției comerciale a entităților la care se referă raportul) reia prezentarea acestora în cadrul perioadei de cinci ani de la data omisiunii inițiale, raportul publicat va cuprinde informații corespunzătoare exercițiului financiar curent și exercițiilor financiare anterioare pentru care nu a publicat informații.

II. OMFP nr. 2.048/2022 privind completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici:

1. Pentru o societate-mamă finală al cărui exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, primul an de raportare corespunde exercițiului financiar al anului 2023, raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit se va publica cel mai târziu până la data de 31 decembrie 2024. Pentru a determina dacă societatea-mamă are obligație de raportare în primul an de aplicare a prevederilor prezentului ordin, aceasta determină dacă veniturile consolidate
depășesc cuantumul de 3.700.000.000 lei, atât în exercițiul financiar al anului 2022, cât și în exercițiul financiar al anului 2023.

2. Pentru o societate-mamă finală al cărui exercițiu financiar corespunde perioadei 1 aprilie 2023—31 martie 2024, primul an de raportare corespunde datei de 31 martie 2024, raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit fiind publicat cel mai târziu până la data de 31 martie 2025.

3. Dacă o entitate raportoare are un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, exercițiul financiar al raportului privind informațiile referitoare la impozitul pe profit trebuie să corespundă cu exercițiul financiar al situațiilor financiare anuale consolidate.

O filială raportoare cu exercițiu financiar diferit de cel al societății – mamă finale își îndeplinește obligațiile de raportare pe baza unui raport care să corespundă exercițiului financiar al societății – mamă finale, și nu propriului exercițiu financiar.

4. Entitățile raportoare publică raportul în termen de 12 luni de la data la care se referă situațiile financiare
anuale consolidate.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Pentru raportarea informațiilor prevăzute de acest ordin, se utilizează formatul stabilit de Comisia Europeană, adoptat în temeiul art. 48c paragraful (4) din Directiva 2013/34/UE.

Reglementări contabile was last modified: iunie 26th, 2023 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: