Ioan Lazăr

Ioan Lazăr

Este doctor în drept, conf. univ., avocat în cadrul Baroului Alba, lector asociat INPPA, arbitru în cadrul Camerei de Comerţ și Industrie Mureș, și cercetător științific asociat în cadrul Institutului de Cercetări Juridice „Academician Andrei Rădulescu” al Academiei Române.

Educație și formare

Licențiat în drept, absolvent de studii postuniversitare (specializarea Drept judiciar public) și masterale în domeniul dreptului (specializarea Științe Penale și Criminalistică) și a științelor economice (specializarea Managementul serviciilor publice). Doctor în drept, cu teza intitulată „Jurisdicţii administrative în materie financiară”.

Experiență profesională

Autorul este avocat în cadrul Baroului Alba, arbitru în cadrul Camerei de Comerţ și Industrie Mureș și deține titlul științific de conferenţiar universitar, predând disciplinele Dreptul finanţelor publice, Dreptul european al concurenţei, la nivel licență, respectiv disciplina Fundamentarea drepturilor civile la nivel de masterat, lector asociat INPPA.
Totodată, acesta deține calitatea de cercetător ştiintific asociat în cadrul Institutului de Cercetări Juridice „Academician Andrei Rădulescu” al Academiei Române.
Autorul este membru în comitetele ştiinţifice sau de redacţie ale unor publicații juridice din România, precum: Revista “Dreptul” (membru în Comitetul de redacție); Revista “Law Review” (Editor asociat), Revista “Reflecții Academice” (membru în Comitetul științific); Revista “Curentul Juridic” (membru în Comitetul de redacție) şi Revista română de executare silită (membru în Comitetul de redacție).
Dl. Ioan Lazăr este membru fondator, respectiv membru al unor asociaţii cu profil juridic sau economic, precum: Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene – ARDAE (București); Centrul de Excelență Academică - CExA (Bucureşti); Societatea Română de Cercetare pentru Afaceri Publice şi Private – SOROCAPP (Târgu Mureș); Institutul de Ştiinţe Administrative din Republica Moldova – ISAM (Chişinău, Republica Moldova); Comitetul Consultativ al Organizaţiei Studenţeşti de Consultanţă Economică „Theory & Practice Consult” (Cluj-Napoca); Asociaţia „Jus Alba” (Alba Iulia); Institutul de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu” (Sibiu).

Premii și dinstincții

Autorul s-a remarcat în domeniul creaţiei juridice ca autor de monografii, cursuri, manuale, studii şi articole de specialitate. Teza de doctorat elaborată de acesta a obținut din partea Uniunii Juriştiilor din România, prestigiosul premiu “Anibal Teodorescu”, ca o recunoaștere a originalității şi valorii lucrării.
Actitivitatea didactică a d-lui Ioan Lazăr a primit o recunoaştere de nivel naţional, fiindu-i decernată distincţia „Profesor Bologna” de către Uniunea Naţională a Organizaţilor Studenţeşti din România, în anii 2009 și 2014.
Totodată, pentru activitatea de coordonare a cercetării științifice studențești în domeniul juridic, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii din Craiova i-a acordat “Diploma pentru merite deosebite în activitatea de coordonare a cercetării studențești”.

Activitate științifică

Cărţi relevante
• „Jurisdictii administrative în materie financiara”, monografie publicată în cadrul bibliotecii de Drept public coordonat de dl. profesor Ion Deleanu, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011, ISBN nr. 978-973-127-449-2;
• Dreptul finanțelor publice, vol. I, Drept bugetar, Ed. Universul Juridic, București, 2013, ISBN 978-606-673-119-5 – curs universitar.

Unele dintre articole relevante publicate în reviste de specialitate
• „Medierea. Studiu asupra unei metode de soluţionare a conflictelor” în Revista de Drept Comercial nr. 3/2006, Ed. Lumina Lex, ISSN 1220-8515, p. 49-57, autor;
• „Sancţiunea nepublicităţii şedinţei de judecată. Problemă juridică ce necesită un recurs în interesul legii” în revista Dreptul nr. 11/2007, Ed. CH Beck, ISSN 1018-04-35, p. 190-193, coautor;
• „Avantajele jurisdicţiilor administrative în procesul de înfăptuire a justiţiei, cu privire specială şi asupra medierii” în Revista de Drept Public nr. 1/2009, Ed. C.H. Beck, ISSN 1224-4872, p. 57-77, autor;
• „Delimitarea dintre opoziţia la executare prevăzută în legea cambiei si biletului la ordin nr. 58/1934 si contestaţia la executare silită prevăzută în Codul de procedură civilă” în „Revista Română de Drept al afacerilor” nr. 4/2009, Ed. Wolters Kluwer, ISSN 1583-493X, p. 62-74, autor;
• „Căile de atac în materia titlurilor de credit. Opoziţia la executarea biletelor la ordin”, în Revista Română de Executare Silită nr. 2/2009, Ed. Universul Juridic, ISSN 1584-8892, autor;
• „Unele consideraţii în materia actelor administrative fiscale”, în revista Dreptul nr. 7/2009, Ed. C.H. Beck, ISSN 1018-04-35, p. 109-119, autor;
• „Cu privire la natura juridică a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor” în revista „Dreptul” nr. 2/2010, ISSN 1018-04-35, autor;
• ”Recursul cvasi-contencios în materie financiară” în Revista de Drept Public nr. 1/2010, ISSN 1018-04-35, autor;
• „Consideraţii privind achiziţiile publice în contextul adoptării Tratatului de la Lisabona” în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 4/2010, p. 62-74, autor;
• „Garantarea liberului acces la informaţii de interes public în reglementările unor state membre ale Uniunii Europene” în revista Pandectele Române nr. 3/2010, ISSN 1582-4756, p. 70-90, coautor;
• „Trăsăturile actului administrativ-jurisdicţional în contextul legislaţiei române actuale” în revista Dreptul nr. 8/2010, ISSN 1018-04-35, p. 182-203, autor;
• „Contractul administrativ în activitatea administraţiei publice” în Revista >Transilvană de Ştiinţe Administrative, nr. 1/2010, ISSN 1454-1378, p. 93-129, autor;
• „Jurisdicţiile administrative în materie financiară în dreptul comparat. Studiu de caz: Belgia” în revista Pandectale Române nr. 8/2010, ISSN 1582-4756, p. 71-103, autor;
• “Jurisdicţiile administrative în materie financiară în dreptul comparat. Studiu de caz: Austria” în Revista Româna de Executare Silită nr. 3/2010, ISSN 1584-8892, p. 62-91, autor;
• „Natura juridică a procedurii de contestare a actelor de control/audit întocmite de Curtea de Conturi a României” în revista Pandectele Române nr. 10/2010, p. 65-73, coautor;
• ”Considerations on the Role of the E.U.'s Competition Policy in Achieving the Objectives of the Strategy Europe 2012”, în revista Curentul Juridic nr. 3/2010, Ed. Universităţii „Petru Maior” Tîrgu Mureş, ISSN 1224-9173, p. 83 - 89, autor;
• „Discuţii în legătură cu liberarea provizorie sub control judiciar”, în revista Dreptul nr. 3/2011, ISSN 1018-04-35, autor;
• „Percheziţia în contextul prevederilor Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi ale statutului profesiei de avocat” în revista Dreptul nr. 6/2011, ISSN 1018-04-35, autor;
• „Implicaţiile hotărârii pronunţate de CJUE în cauza Tatu contra României privitor la cazul special de revizuire reglementat de articolul 21 alin.2 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului adminstrativ” în revista Pandectele Române nr. 7/2011, ISSN 1582-4756, pp. 97-108, coautor;
• ”Considerații privind funcțiile finanțelor publice” (partea a I-a) în revista Curierul fiscal nr. 1/2012, ISSN 1841-7779, p. 46-50;
• ”Considerații privind funcțiile finanțelor publice” (partea a II-a) în revista Curierul fiscal nr. 2/2012, ISSN 1841-7779, p. 51-53;
• ”Aspecte legate de arbitrajul comercial internațional în materie de concurență în Uniunea Europeană”, în Revista Română de Drept Privat (RRDP) nr. 6/2011, p. 114-124, ISSN 1843-2646, coautor;
• ”Discuții privind natura executării silite și a activității executorului judecătoresc în reglementarea noului Cod de procedură Civilă” în Revista Româna de Executare Silită nr. 3/2011, ISSN 1584-8892, p. 100-122, autor;
• ”Considerations on International Commercial Arbitration în Competition Matters in the European Union” în revista ”Curentul Juridic” nr. 2/2012, Ed. Universităţii „Petru Maior” Tîrgu Mureş, ISSN 1224-9173, p. 103 -111, coautor;
• ”Studiu de drept comparat privind activitatea administrativ-jursidicțională în domeniul concurenței” în revista „Pandectele Române” nr. 9/2012, ISSN 1582-4756, p. 63-83, coautor;
• ”Izvoarele dreptului finanțelor publice” în revista ”Curierul fiscal” nr. 8/2012, ISSN 1841-7779, p. 47-52, autor;
• ”Statul și abuzul de poziție dominantă în dreptul Uniunii Europene” în Revista de Drept Public nr. 4/2012, p. 153-161, ISSN 1224-4872, coautor.
• ”Validarea popririi in actualul si viitorul cod de procedura civilă” în Revista româna de executare silită nr. 3/2012, ISSN 1584-8892, autor;
• ”The Quasi-Contentious Appeal” în revista Law Review, vol II., oct.-dec. 2012, ISSN 2246-9435, autor;
• ”Reflecții particulare asupra competenței judiciare în materie civilă” în Pandectele Române nr. 2/2013, p. 18-35, coautor;
• ”Instituțiile financiare internaționale” în Pandectele Române nr. 4/2013, p. 67-88, autor;
• “Considerații privind conceptul de ”dreptul finanțelor publice” în revista Curierul fiscal nr. 6/2013, ISSN 1841-7779, p. 310-315, autor;
• “Noţiuni relevante în dreptul european al concurenței”, în Pandectele Române nr. 9/2014, p. 17-56, ISSN 1582-4756, autor.

Sursa informațiilor

Postări - Ioan Lazăr