Info fiscal – Februarie 2024

4 mart. 2024
Vizualizari: 332

COD FISCAL

M. Of. nr. 120/12 februarie 2024

Ordinul ministrului finanțelor nr. 265/2024 pentru aprobarea nivelului accizei specifice la țigarete.

Comentarii

Pentru perioada 1 aprilie 2024 – 31 martie 2025, nivelul accizei specifice la țigarete este de 543,81 lei/1.000 de țigarete.

PROCEDURĂ FISCALĂ

M. Of. nr. 100/2 februarie 2024

1. Ordinul președintelui ANAF nr. 154/2024 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 179/2022 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 205 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit” și 207 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți”

Comentarii

Prin acest ordin se modifică formularul (205) – „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit”, ca urmare a modificărilor aduse Codului fiscal prin Legea nr. 142/2022 și Legii nr. 376/2022.

Informații suplimentare se regăsesc în Tax focus nr. 4 din 6 Februarie 2024.

2. Ordinul președintelui ANAF nr. 172/2024 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă.

Comentarii

OPANAF nr. 172/2024 modifică formularul (100) – „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat” și formularul (710) – „Declarație rectificativă” referitor la:

– introducerea unei rubrici pentru identificarea contribuabililor care stabilesc impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri.

– modificarea anexei la formularul (100) – „Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat”, prin redenumirea
unor obligații și introducerea unor poziții noi, corespunzător impozitelor nou introduse începând cu 1 ianuarie 2024.

Informații suplimentare se regăsesc în Tax focus nr. 4 din 6 Februarie 2024.

M. Of. nr. 109/7 februarie 2024

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Ordinul președintelui ANAF nr. 159/2024 privind abrogarea Ordinului președintelui ANAF nr. 1.889/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea emiterii de titluri de garanție izolată, utilizării garanției globale și a exonerării de garanție în cadrul regimului de tranzit unional/comun.

M. Of. nr. 112/8 februarie 2024

Ordinul președintelui ANAF nr. 161/2024 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.984/2019 pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de ducere la îndeplinire a atribuțiilor Agenției Naționale de Administrare Fiscală în domeniul sancțiunilor internaționale.

Comentarii

Se modifică componența Comisiei permanente constituite la nivelul ANAF, conform OPANAF nr. 1.984/2019, prin înlocuirea reprezentanților Direcției Generale a Vămilor (actuală Autoritatea Vamală Română) cu reprezentanții Direcției Generale de Management al Riscurilor, asigurându-se, la nivelul Comisiei permanente, gradul adecvat de reprezentativitate și ducerea la îndeplinire a atribuțiilor ANAF în domeniul sancțiunilor internaționale.

M. Of. nr. 135/16 februarie 2024

Ordinul președintelui ANAF nr. 253/2024 pentru modificarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului 208 „Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului justiției nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată și rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și a modelului și conținutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit.

Comentarii

Modificările aduse Codului fiscal prin OUG nr. 115/2023 vizează și obligațiile declarative ale notarilor publici în ceea ce privește impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal (formularul 208).
Prin acest ordin se modifică formularul (208) cu privire la:

– includerea informației referitoare la numărul cadastral al proprietății imobiliare înstrăinate;

– înlocuirea sintagmei „Venit impozabil” cu sintagma „Baza de calcul a impozitului” în vederea actualizării terminologiei utilizate cu dispozițiile legale în vigoare;

– actualizarea instrucțiunilor de completare a declarației informative.

LEGISLAȚIA MUNCII

***

FONDURI SPECIALE

M. Of. nr. 122/13 februarie 2024

Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 209/2024 privind modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 572/2019 pentru depunerea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Comentarii

Ordinul se referă, în principal, la următoarele aspecte:

1. depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanță a declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu prin serviciul «eTAX — comunicare AFM online», de pe website-ul www.afm.ro.

– Prin intermediul eTAX se pot transmite actele administrativ-fiscale și alte acte emise în formă electronică de către Administrația Fondului pentru Mediu în executarea legii (aceste acte se transmit exclusiv prin acest mod)

– contribuabilii pot transmite Administrației Fondului pentru Mediu declarații, cereri sau alte documente.

– e pot comunica următoarele acte: Decizie referitoare la obligațiile de plată accesorii la Fondul pentru mediu , Titlu executoriu, Somație, Decizie de încetare a măsurilor de executare silită, Certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, Fișe de declarații și încasări, Răspunsul AFM la cererea de înregistrare în Registrul AFM-APR 8.
Notificări, Informări , Anunțuri.

2. contul de acces și condiții de utilizare a sistemului (funcțiuni, împuternicire notarială).

3. comunicarea actelor (termene, condiții).

M. Of. nr. 160/27 februarie 2024

Norma ASF nr. 3/2024 privind cotele contribuțiilor datorate de asigurători Fondului de garantare a asiguraților.

ALTE REGLEMENTĂRI

M. Of. nr. 101/2 februarie 2024

Ordinul președintelui Autorității Vamale Române nr. 464/2024 pentru completarea Ordinului președintelui Autorității Vamale Române nr. 3.660/2023 privind aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor”, cod M.F.-D.G.V. 56-2-6, destinat utilizării în activitatea de control a inspectorilor vamali din cadrul Autorității Vamale Române.

M. Of. nr. 108/6 februarie 2024

1. Ordinul președintelui Autorității Vamale Române nr. 461/2024 privind aprobarea Normelor de aplicare a art. 303 alin. (2) și a art. 3011 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României.

Comentarii

Art. 303 alin. (2) și art. 3011 din Legea nr. 86/2006 se referă la cererea de suspendare a executării actului administrativ fiscal care are ca efect aplicarea de taxe la import sau la export corespunzător datoriei vamale și a altor taxe (componența și atribuțiile comisiei de soluționare, verificare condiții pentru emiterea deciziei).

2. Ordinul președintelui Autorității Vamale Române nr. 480/2024 pentru modificarea anexei la Ordinul președintelui Autorității Vamale Române nr. 3.767/2022 privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalități vamale cu produse strategice.

M. Of. nr. 136/19 februarie 2024

1. Ordinul ministrului justiției nr. 379/C/2024 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistență prestate de Oficiul Național al Registrului Comerțului prin oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale

2. Ordinul ministrului justiției nr. 380/C/2024 privind aprobarea tarifului pentru eliberarea de informații și documente din registrul comerțului.

3. Ordinul ministrului justiției nr.381/C/2024 privind aprobarea tarifelor pentru informațiile și documentele eliberate din Buletinul procedurilor de insolvență.

M. Of. nr. 153/23 februarie 2024

Hotărârea Guvernului nr. 153/2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creșterii accizei la motorina utilizată drept combustibil pentru motor.

Info fiscal – Februarie 2024 was last modified: martie 4th, 2024 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: