Info fiscal – Decembrie 2023

8 ian. 2024
Vizualizari: 353

CODUL FISCAL

Ordinul ministrului finanțelor nr. 5.308/2023 pentru abrogarea nr. crt. 120 din anexa la OMFP nr. 925/2017 privind aprobarea Nomenclatorului activităților independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activități desfășurate de contribuabilii care realizează venituri din activități de producție, comerț, prestări de servicii (M. Of. nr. 1.105/8 decembrie 2023)

Comentarii

Se abrogă norma de venit pentru poziția 120 din Nomenclator: Servicii executate în domeniul informaticii, altele decât cele care generează drepturi de autor sau drepturi conexe drepturilor de autor, care include:

– Codul CAEN 6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației.

– Codul CAEN 6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) al mijloacelor de calcul.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene (M. Of. nr. 1.139/15 decembrie 2023)

Comentarii

Se modifică prin această ordonanță de urgență Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, dar și alte acte normative cu implicații fiscale.

Modificările aduse Codului fiscal au în vedere:

– Impozitul pe profit (impozitul minim, cheltuieli deductibile limitat/nedeductibile, pierderi fiscale, profitul reinvestit, redirecționări, sponsorizare etc.);

– Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor (deținerea și condiții pentru entități, plafon privind veniturile microîntreprinderii, sponsorizare, inactivitate temporară, ieșirea din sistem etc.);

– Impozit pe venit (cheltuieli deductibile/nedeductibile, sponsorizări, redirecționări pentru diferite surse de venit, plafoane diurnă, recunoaștere venituri, calcul impozit pe venit, redirecționare impozit etc.);

– Contribuții sociale obligatorii (cota forfetară, calcul venit impozabil, calcul contribuții, indemnizații concediu medical etc.);

– TVA (limitare drept de deducere, cota redusă etc.);

– Accize (accize produse energetice, marcarea produselor etc.).

Alte acte normative cu impact fiscal modificate prin această ordonanță de urgență sunt: O.U.G. nr. 120/2021 (e-factura), Legea nr. 70/2015 (operațiuni cu numerar), Legea contabilității nr. 82/1991, O.U.G. nr. 41/2022 (e-transport).

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 27 din 17 decembrie 2023.

Ordinul ministrului finanțelor nr. 5.433/2023 privind stabilirea persoanelor juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale potrivit art. 18^3 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 1.185/28 decembrie 2023)

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2023 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (M. Of. nr. 1.196/29 decembrie 2023)

Comentarii

H.G. nr. 1.336/2023 modifică Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal cu referire la:

– impozit pe venit (venituri din transferul proprietăților imobiliare);

– TVA (cote reduse pentru produse alimentare, suspendarea anulării codului de TVA, înregistrare în scopuri de TVA la înființare);

– accize (accize la băuturi alcoolice, produse destinate inhalării fără ardere, formulare).

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 28 din 30 decembrie 2023.

PROCEDURĂ FISCALĂ

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.945/2023 pentru modificarea și completarea unor ordine ale președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mari și mijlocii (M. Of. nr. 1.097/6 decembrie 2023)

Comentarii

Se modifică, prin acest ordin, OPANAF nr. 1.721/2021 și OPANAF nr. 3.610/2016 cu privire la:

– definiția termenului „contribuabili mijlocii” – „Sunt contribuabili mijlocii contribuabilii care nu intră în categoria marilor contribuabili, stabiliți în ordine descrescătoare în funcție de criteriul de bază prevăzut la art. 5, selectați în limita unui număr maxim de 20.000 de contribuabili”;

– categoriile de contribuabili mijlocii care nu sunt administrați de către administrațiile județene ale finanțelor publice și de Administrația fiscală pentru contribuabili mijlocii constituită la nivelul DGRFP București;

– criteriile de selecție.

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.946/2023 pentru aprobarea procedurilor de punere în aplicare a prevederilor art. 2915 alin. (10)-(13) și alin. (19) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (M. Of. nr. 1.098/6 decembrie 2023)

Comentarii

Procedurile aprobate prin acest ordin se referă la schimbul automat obligatoriu de informații raportate de către Operatorii de platforme. Aceștia pot opta pentru înregistrarea la autoritatea competentă din România sau din oricare alt stat membru, în vederea îndeplinirii obligației de raportare, prevăzută în secțiunea III din anexa nr. 5 din Codul de procedură fiscală. Opțiunea se exercită prin completarea și transmiterea formularului (707) – „Cerere de înregistrare/mențiuni/renunțare pentru operatorii de platformă, definiți în sensul pct. 4 lit. b) din subsecțiunea A a secțiunii I din anexa nr. 5 din Codul de procedură fiscală”.

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.961/2023 pentru modificarea și completarea unor ordine ale președintelui ANAF privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale (M. Of. nr. 1.106/8 decembrie 2023)

Comentarii

Prin acest ordin se modifică:

1. OPANAF nr. 967/2017 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, emise și tipărite prin intermediul

Unității de imprimare rapidă

2. OPANAF nr. 1.155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale și procedurale.

Ordinul aprobă modelul, caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare și păstrare a unor formulare noi:

a) Decizie de restituire a sumelor de la buget sau de acordare a dobânzilor în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget.

b) Decizie de respingere a cererii de restituire a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule.

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.940/2023 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanțelor bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenței (M. Of. nr. 1.109/11 decembrie 2023)

Comentarii

Ordinul aprobă Procedura ce trebuie urmată de către organele fiscale centrale în ceea ce privește cesiunea creanțelor bugetare în cazul debitorilor aflați în procedura insolvenței, conform Legii nr. 85/2014, precum și formularele utilizate de organele fiscale centrale în derularea procedurii.

De asemenea, se stabilește că fac obiectul cesiunii creanțele bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenței, existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală, nestinse la data semnării contractului de cesiune. Nu fac obiectul cesiunii sumele de rambursat/restituit pentru care există cereri în curs de soluționare și cu sumele certe, lichide și exigibile pe care contribuabilul le are de încasat de la autoritățile contractante

Ordinul abrogă OPANAF nr. 942/2019.

Ordinul președintelui ANAF, al președintelui Casei Naționale de Pensii Publice, al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 1.994/880/1.181/4.594/2023 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” (M. Of. nr. 1.112/11 decembrie 2023)

Comentarii

În urma modificărilor aduse Codului fiscal prin Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung (art. III, pct. 8, 9, 10, 16-19, 23, 35) și a Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activității prestatorului casnic, se modifică formularul 112 astfel:

1. Nomenclatorul „Creanțe fiscale”

– se introduce CAS datorată de către persoanele fizice care beneficiază de facilitățile pentru veniturile realizate din activitatea de creare de programe pentru calculator (art. 60 pct. 2 C. fisc.).

– în cazul angajatorilor și persoanelor fizice salariate care desfășoară activități în sectorul construcții, în sectorul agricol/industria alimentară, se elimină pozițiile privind contribuția asiguratorie pentru muncă, CAS și CASS.

– se elimină CASS datorată de persoanele fizice, pensionari, care realizează venituri din pensii, pentru partea de venituri care depășește suma lunară de 4000 lei.

– se introduc impozitul pe venit și CAS datorată de persoanele fizice care realizează venituri din desfășurarea activităților casnice.

2. Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului”:

– se introduce tipul de asigurat „Persoane fizice care realizează venituri din desfășurarea activităților casnice”.

3. Nomenclatorul „Tip asigurat”:

– se introduce tipului de asigurat „Salariat care desfășoară activități de creare de programe pentru calculator care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 2 din Codul fiscal”

– se elimină pozițiile 1.11, 1.11.1, 1.12, ca urmare a încetării aplicabilității prevederilor O.U.G. nr. 132/2020 și O.U.G. nr. 36/2022 .

4. „Anexa asigurat”:

– se introduce o căsuță care se bifează în situația în care asiguratul este salariat, cetățean străin sau apatrid aflat în situații deosebite, provenit din zona conflictului armat din Ucraina.

– se introduc două rânduri referitoare la numărul de zile lucrate în România, respectiv în afara României (la secțiunile A.1 și B.4.1,).

– se introduc informații privind baza de calcul și CAS aferentă veniturilor realizate de persoanele fizice care desfășoară activități casnice potrivit Legii nr. 111/2022, precum și privind contravaloarea tichetelor de activități casnice acordate angajaților (la secțiunile C și E.3).

– se restructurează secțiunea E.3. prin declararea distinctă a veniturilor neimpozabile prevăzute la art. 76 alin. (4) C. fisc., respectiv a veniturilor care sunt neimpozabile în limita plafonului lunar prevăzut la art. 76 alin. (41) C. fisc. (33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat).

Prevederile ordinului se aplică începând cu veniturile aferente lunii noiembrie 2023, cu termen de declarare a obligațiilor până la data de 21 decembrie 2023.

Ordinul președintelui ANAF nr. 1930/2023 privind modificarea Ordinului președintelui ANAF nr. 420/2023 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Notificare de conformare emisă de organul de inspecție fiscală”, a procedurii de notificare și a periodicității de emitere, precum și pentru modificarea anexei nr. 1.a la Ordinul președintelui ANAF nr. 3.711/2015 privind modelul și conținutul formularelor și documentelor utilizate în activitatea de inspecție fiscală (M. Of. nr. 1.115/12 decembrie 2023)

Ordinul ministrului finanțelor și ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 5.329/2.201/2023 pentru aprobarea Procedurii privind stingerea, prin compensare, a creanțelor fiscale ale contribuabililor, certe, lichide și exigibile față de bugetele locale, stabilite prin hotărâri judecătorești definitive, cu obligațiile fiscale/bugetare datorate bugetului de stat, precum și schimbul de informații între organele fiscale locale și organele fiscale centrale (M. Of. nr. 1.116/12 decembrie 2023)

Comentarii

Se aprobă prin acest ordin:

1. Procedura privind stingerea, prin compensare, a creanțelor fiscale ale contribuabililor, certe, lichide și exigibile față de bugetele locale, stabilite prin hotărâri judecătorești definitive, cu obligațiile fiscale/bugetare datorate bugetului de stat, precum și schimbul de informații între organele fiscale locale și organele fiscale centrale:

– stingerea se realizează conform art. 165 C. proc. fisc.;

– contribuabilul va depune o cerere la organul fiscal competent împreună cu copia hotărârii judecătorești definitive;

– termenul de soluționare: 45 de zile de la data înregistrării cererii la organul fiscal local competent, cu posibilitatea prelungirii, potrivit legii.

2. Modelul și conținutul următoarelor formulare:

a) Dispoziție de stabilire a creanțelor fiscale ale contribuabililor față de bugetele locale ce pot face obiectul compensării cu obligațiile fiscale/bugetare către bugetul de stat.

b) Dispoziție de modificare a dispoziției de stabilire a creanțelor fiscale ale contribuabililor față de bugetele locale ce pot face obiectul compensării cu obligațiile fiscale/bugetare către bugetul de stat.

c) Decizie privind compensarea creanțelor fiscale certe, lichide și exigibile față de bugetul local, stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă, cu obligațiile fiscale/bugetare către bugetul de stat.

d) Referat privind adăugarea/scăderea în/din evidența analitică pe plătitori a creanțelor fiscalecerte, lichide și exigibile față de bugetele locale, stabilite prin hotărâri judecătorești definitive.

e) Borderou de adăugare/scădere în/din evidența analitică pe plătitori a creanțelor fiscale certe, lichide și exigibile față de bugetele locale, stabilite prin hotărâri judecătorești definitive.

Legea nr. 388/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 188/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (M. Of. nr. 1.123/13 decembrie 2023)

Comentarii

Legea nr. 388/2023 aprobă O.U.G. nr. 188/2022 cu modificări privind Codul de procedură fiscală.

Modificările se referă la începerea inspecției fiscale și data începerii inspecției care se consemnează în registrul unic de control ori de câte ori există obligația ținerii acestuia, indiferent dacă inspecția se desfășoară în spațiile de lucru ale contribuabilului/plătitorului.

Legea nr. 391/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2023 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuții de asigurări sociale de sănătate (M. Of. nr. 1.124/13 decembrie 2023)

Comentarii

Legea nr. 391/2023 aprobă O.U.G. nr. 4/2023 cu completări privind veniturile obținute din pensii din străinătate, pentru care termenul de declarare și plată a obligațiilor fiscale aferente este data de 25 mai 2023.

Persoanele fizice care au obținut astfel de venituri nu datorează, nu declară și nu plătesc CASS aferentă. În cazul în care persoanele fizice au depus Declarația unică, se anulează CASS declarată și nestinsă până la data de 16 decembrie 2023.

CASS stinsă de restituie contribuabililor în baza unei cereri.

Termenul de prescripție a dreptului de cerere de restituire începe să curgă de la data ce 16 decembrie 2023. Anularea CASS se efectuează din oficiu de către organul fiscal competent, prin emiterea și comunicarea unei decizii de anulare a acesteia.

Procedura de aplicare a prevederilor de mai sus se aprobă prin OPANAF, care se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestei legi (până la 15 ianuarie 2024).

Ordinul președintelui ANAF nr. 2.026/2023 privind procedura administrativă prin care un Operator de platformă care are obligația de raportare poate alege să efectueze în România procedurile de raportare prevăzute la secțiunea III din anexa nr. 5 la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (M. Of. nr. 1.144/19 decembrie 2023)

Comentarii

Prin O.G. nr. 16/2023 au fost transpuse prevederile Directivei (UE) 2021/514 a Consiliului din 22 martie 2021, de modificare a Directivei 2011/16/UE privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal. În consecință a fost modificat art. 2915 din Codul fiscal care include Operatorii de platforme în sfera de aplicare a schimbului automat obligatoriu de informații.

Prin acest ordin se stabilește că Operatorii de platformă care îndeplinesc condițiile prevăzute la Secțiunea I subsecțiunea A pct. 4 lit. a) C. proc. fisc. atât în România, cât și în statele membre, pot raporta într-un singur stat membru veniturile realizate de vânzători prin utilizarea platformei digitale. Aceștia pot alege România ca stat în care raportează informațiile prevăzute la Secțiunea III C. proc. fisc. și vor informa autoritatea competentă din România, precum și autoritățile competente din celelalte state membre în legătură cu alegerea sa.

Ordinul președintelui ANAF, al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 2.006/1.193/4.680/2023 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuției asiguratorii și evidența nominală a lucrătorilor culturali profesioniști pentru care a fost plătită contribuția” (M. Of. nr. 1.164/21 decembrie 2023)

Comentarii

Ordinul aprobă modelul și conținutul formularului 114 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuției asiguratorii și evidența nominală a lucrătorilor culturali profesioniști pentru care a fost plătită contribuția”.

Declarația 114 se completează și se depune de către plătitorii de venit ai lucrătorilor culturali profesioniști, care, în perioada de raportare, au încheiat contracte cu aceștia potrivit O.U.G. nr. 21/2023 privind Statutul lucrătorului cultural profesionist și care datorează o contribuție asiguratorie reprezentând 1% din valoarea fiecărui contract încheiat.

Declarația se depune semestrial până la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului în care au fost încheiate contractele cu lucrătorii culturali profesioniști.

Plătitorii de venit care au încheiat contracte cu lucrătorii culturali profesioniști începând cu data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 21/2023 (7 aprilie 2023) vor declara aceste contracte, precum și contribuția asiguratorie datorată în declarația aferentă semestrului II 2023.

Declarația 114 se completează cu ajutorul programului de asistență care este pus la dispoziția plătitorilor de venit gratuit de unitățile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe site-ul ANAF, la adresa www.anaf.ro.

Declarația se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, conform legii. Pentru depunerea declarației, plătitorul de venit/împuternicitul trebuie să dețină un certificat calificat.

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.996/2023 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului utilizat de Operatorii de platforme în vederea îndeplinirii obligației de raportare prevăzute la art. 2915 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (M. Of. nr. 1.167/21 decembrie 2023)

Comentarii

Se aprobă modelul Formularului F7000 utilizat de Operatorii de platforme în vederea îndeplinirii obligației de raportare prevăzute la art. 2915 alin. (1) C. proc. fisc.

În scopul raportării informațiilor, operatorii de platforme trebuie să utilizeze Formularul F7000, precum și programul de asistență, disponibil pe portalul A.N.A.F., la adresa www.anaf.ro, secțiunea Servicii online, meniul Descărcare declarații electronice. Formularul de raportare se transmite prin portal, sub forma unui fișier PDF cu XML atașat, semnat electronic, prin mijloace de transmitere la distanță. Pentru depunerea formularelor F7000, operatorii de platforme trebuie să dețină un certificat digital calificat.

Orice modificare a formularelor F7000 se aduce la cunoștința Operatorilor de platforme prin publicarea, pe portalul A.N.A.F., în secțiunea Servicii online, meniul Descărcare declarații electronice, cu minimum 15 zile înainte de aplicarea modificărilor efectuate.

Ordinul președintelui ANAF nr. 2.048/2023 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui ANAF nr. 2.594/2015 privind stabilirea organelor fiscale competente pentru organizarea și gestionarea cazierului fiscal, procedura de înscriere, scoatere și rectificare a informațiilor în/din cazierul fiscal, solicitare și eliberare a certificatului de cazier fiscal, modelul și conținutul formularisticii necesare, precum și nivelul de acces corespunzător la informațiile din cazierul fiscal (M. Of. nr. 1.181/28 decembrie 2023)

Comentarii

Modificarea OPANAF nr. 2.594/2015 prin acest ordin are în vedere următoarele aspecte:

– corelarea termenului de întocmire a fișelor de înscriere în cazierul fiscal a contravențiilor cu termenul legal de 15 zile în care organele competente comunică actele ce sancționează faptele înscrise în cazierul fiscal;

– schimbarea competenței de întocmire a fișelor de înscriere în cazierul fiscal a atragerii răspunderii solidare cu debitorul și de scoatere a acestor informații din cazier;

– clarificarea aspectelor privind înscrierea în cazierul fiscal a situațiilor de atragere a răspunderii solidare dacă au fost stinse obligațiile fiscale pentru care a fost atrasă răspunderea până la rămânerea definitivă a deciziei;

– corelarea fluxului procedural și a formularisticii folosite de organele fiscale pentru aplicarea unitară a prevederilor legale conform cărora inactivitatea fiscală se înscrie și în cazierul fiscal al noilor reprezentanți legali și pentru scoaterea din evidența cazierului a informațiilor privind inactivitatea fiscală.

Ordinul președintelui ANAF nr. 2.047/2023 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 4.156/2017 pentru aprobarea informațiilor conținute în registrul național de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în județe și în sectoarele municipiului București, precum și metodologia și procedura de înregistrare a acestora (M. Of. nr. 1.189/29 decembrie 2023)

Comentarii

Modificările aduse prin acest ordin au în vedere:

– creșterea acurateții datelor rezultate din înregistrarea informațiilor privind aparatele de marcat electronice fiscale;

– includerea aspectelor semnalate de operatorii economici în sfera de situații ce pot fi comunicate organului fiscal (informații privind casele de marcat în activitatea de transport alternativ, aparate integrate în echipamente nesupravegheate de tipul automatelor comerciale ce funcționează pe bază de plăți cu cardul, acceptoare de monede și bancnote, utilizarea caselor de marcat pentru notificarea organelor fiscale când intervin schimbări privind situația aparatului de marcat electronic fiscal).

Ordinul președintelui ANAF nr. 2.080/2023 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA (M. Of. nr. 1.190/29 decembrie 2023)

Comentarii

Acest ordin este o consecință a modificărilor aduse Codului fiscal prin Legea nr. 296/2023 prin care s-au modificat dispozițiile legale privind aplicarea cotei reduse de TVA la livrările de locuințe către persoane fizice, începând cu 1 ianuarie 2024. Potrivit acestor modificări, livrarea de locuințe cu o suprafață maximă de 120 mp (exclusiv anexele gospodărești) a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășește 600.000 lei (exclusiv TVA) este supusă unei cote reduse de TVA de 9% (anterior, 5%).

Pentru achiziția de locuințe pentru care s-au încheiat, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2023, acte juridice între vii care au ca obiect plata în avans, se
aplică cota redusă de 5%.

Prin acest ordin, se aprobă Procedura privind organizarea Registrului achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA. Registrul se completează și se consultă de către notarii publici și conține informații privind transferul dreptului de proprietate asupra locuințelor, de la persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA către persoane fizice, pentru care se aplică cota redusă de TVA.

Registrul va prelua informațiile din registrul utilizat în anul 2023 (registrul achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023) și va conține și informații privind achizițiile de imobile a căror valoare nu depășește 600.000 lei (exclusiv TVA) pentru care se va aplica cota de TVA de 9%, de la 1 ianuarie 2024.

LEGISLAȚIA MUNCII

Ordinul președintelui Casei Naționale de Pensii Publice nr. 865/2023 privind reglementarea modalităților de certificare a copiilor documentelor care atestă vechimea în muncă realizată anterior datei de 1 aprilie 2001 și a copiilor documentelor care atestă perioadele asimilate, precum și a existenței beneficiarilor nerezidenți (M. Of. nr. 1.124/13 decembrie 2023)

Comentarii

Pentru eficientizarea activității de stabilire și plată a pensiilor internaționale, acest ordin reglementează posibilitatea:

– certificării, pentru conformitate cu originalul, a copiilor documentelor care atestă vechimea în muncă realizată anterior datei de 1 aprilie 2001 și a copiilor documentelor care atestă perioadele asimilate;

– certificării existenței beneficiarilor nerezidenți.

Ordinul asigură aplicarea dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr.883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor Acordului comercial și de cooperare între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte, și a prevederilor acordurilor bilaterale de securitate socială la care România este parte.

FONFURI SPECIALE

Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 3.155/2023 privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 592/2017 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării creanțelor la Fondul pentru mediu (M. Of. nr. 1.140/18 decembrie 2023)

Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 3.173/2023 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu” și a instrucțiunilor de completare a acestuia (M. Of. nr. 1.154/20 decembrie 2023)

Comentarii

Prin acest ordin se aprobă modelul și conținutul formularului „Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu”. Ordinul abrogă Ordinul viceprim ministrului, ministrul mediului, nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu” și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia.

Ordinul președintelui ANRE nr. 118/2023 privind aprobarea tarifelor și contribuțiilor bănești percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2024 (M. Of. nr. 1.162/21 decembrie 2023)

ALTE REGLEMENTĂRI

Ordinul ministrului finanțelor nr. 5266/2023 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, precum și a Criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete (M. Of. nr. 1.087/4 decembrie 2023)

Ordinul președintelui ANAF și al președintelui Autorității Vamale Române nr. 1.967/3.746/2023 privind aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor”, destinat utilizării în activitatea de control a inspectorilor din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală, a modelului și conținutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor”, destinat utilizării în activitatea de control a lucrătorilor vamali din cadrul Autorității Vamale Române și a modelului și conținutului formularului „Proces-verbal de custodie” nr. 1.961/2023 Fiscală pentru modificarea și completarea unor ordine ale președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale (M. Of. nr. 1.110/11 decembrie 2023)

Ordonanță de urgență nr. 116/2023 privind unele măsuri pentru gestionarea și evidențierea veniturilor curente ale bugetului public prin implementarea unor proiecte de digitalizare (M. Of. nr. 1.138/15 decembrie 2023)

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2023 pentru completarea Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal (M. Of. nr. 1.142/18 decembrie 2023)

Comentarii

Prin această O.U.G. se introduc dispoziții privind suspendarea executării actului administrativ fiscal care are ca efect aplicarea de taxe la import sau la export corespunzător datoriei vamale și a altor taxe, în linie cu reglementările comunitare în domeniu.

Ordinul ministrului finanțelor nr. 5.389/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2023 (M. Of. nr. 1.143/18 decembrie 2023)

Comentarii

Potrivit ordinului, se stabilesc procedurile interne de urmat de către instituțiile publice pentru încheierea exrecițiului bugetar al anului 2023.

Potrivit acestui ordin, impozitele, taxele, contribuțiile și alte obligații către bugetul general consolidat, cu termene de plată scadente până la finele anului 2023 se vor achita de către persoanele juridice și fizice prin virament, conform programului stabilit de instituțiile de credit sau unitățile Trezoreriei Statului, după caz, la care au conturile deschise, astfel încât sumele respective să fie încasate în contul curent general al Trezoreriei Statului până la data de 29 decembrie 2023.

Aceste sume pot fi achitate și în numerar la casieriile unităților Trezoreriei Statului sau ale instituțiilor publice beneficiare, după caz, până la data de 29 decembrie 2023 inclusiv.

Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024 (M. Of. nr. 1.187/29 decembrie 2023)

Legea nr. 422/2023 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024 (M. Of. nr. 1.188/29 decembrie 2023)

Ordinul ministrului finanțelor nr. 5.454/2023 pentru completarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 3.225/2020 (M. Of. nr. 1.193/29 decembrie 2023)

 

Info fiscal – Decembrie 2023 was last modified: ianuarie 8th, 2024 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: