Info fiscal – Noiembrie 2023

4 dec. 2023
Vizualizari: 559

CODUL FISCAL

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru sectoarele construcții, agricol și industria alimentară (M. Of. nr. 993/1 noiembrie 2023)

Comentarii

Prin O.U.G. nr. 93/2023, se stabilește nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru sectoarele construcții, agricultură și industria alimentară, pentru aplicarea facilităților fiscale. Astfel:

1. în sectorul construcții – salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este de 4.582 lei lunar pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând 27,714 lei/oră. Acest nivel se aplică exclusiv domeniilor prevăzute la art. 60 pct. 5 C. fisc.

2. în sectorul agricol și industria alimentară – salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este de 3.436 lei lunar pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând 20,782 lei/oră. Acest nivel se aplică exclusiv domeniilor prevăzute la art. 60 pct. 7 C. fisc.

Nivelul salariului minim stabilit prin această ordonanță de urgență nu include indemnizații, sporuri și alte adaosuri.

Nerespectarea prevederilor privind nivelul salariului minim de către societăți constituie contravenție și se sancționează conform art. 260 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 (amendă 300-2.000 lei).

Începând cu 1 Noiembrie 2023, se abrogă art. XLI din O.U.G. nr. 168/2022, art. III din Legea nr. 135/2022 și art. 2 din H.G. nr. 900/2023.

PROCEDURĂ FISCALĂ

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.857/2023 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă (M. Of. nr. 1021/9 noiembrie 2023)

Comentarii

Prin acest ordin se modifică OPANAF nr. 587/2016 astfel:

1. În Anexa nr. 3 la ordin:

– se actualizează pozițiile 65 – Taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc, regularizată periodic, în funcție de realizări, 67 – Taxa aferentă autorizației de exploatare a jocurilor de noroc pentru care obligația declarării și plății este lunară

– se abrogă poziția 72 – Impozit specific unor activități

– se introduce poziția 93 – Taxa aferentă autorizației de exploatare a jocurilor de noroc pentru care obligația declarării și plății este anuală/integrală.

Pentru această taxă, obligațiile de declarare revin operatorilor economici, conform O.U.G. nr. 77/2009 și H.G. nr. 111/2016. Declarația se depune lunar.

– poziția 86 – Taxa de promovare a activităților de jocuri de noroc, se completează, după caz, și de către prestatorii serviciilor de publicitate, potrivit contractului.

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.882/2023 pentru completarea anexei nr. 1.a la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.117/2018 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare a situației fiscale personale (M. Of. nr. 1044/17 noiembrie 2023)

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Comentarii

Anexa nr. 1 la OPANAF nr. 2.117/2018 se modifică cu privire la înscrisurile într-o limbă străină care trebuie însoțite de traducerea în limba română, certificată de traducători autorizați de Ministerul Justiției, conform art. 8 C. proc. fisc.

LEGISLAȚIA MUNCII

Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.915/988/2023 privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România — nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011 (M. Of. nr. 991/1 noiembrie 2023)

Legea nr. 342/2023 pentru completarea art. 10 și 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate (M. Of. nr. 1029/13 noiembrie 2023)

Comentarii

În vederea acordării concediului de risc maternal persoanelor fizice asigurate pe bază de contract de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, baza de calcul al indemnizațiilor de asigurări sociale o constituie media veniturilor lunare asigurate, înscrise în contractul de asigurare.

Aceste persoane beneficiază de dreptul la concediu de risc maternal, precum și de indemnizație de risc maternal care se acordă fără condiție de stagiu de asigurare.

FONFURI SPECIALE

Ordonanță de urgență nr. 96/2023 privind unele măsuri de eficientizare a gestionării deșeurilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (M. Of. nr. 1003/3 noiembrie 2023)

Comentarii

Prin această ordonanță de urgență, începând cu data de 1 ianuarie 2024, se introduce o contribuție datorată de către operatorii economici care introduc pe piață produse ambalate în ambalaje primare nereutilizabile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.074/2021 privind stabilirea sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile, republicată, cu modificările ulterioare.

Hotărârea Guvernului nr. 1075/2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.074/2021 privind stabilirea sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile (M. Of. nr. 1016/7 Noiembrie 2023)

ALTE REGLEMENTĂRI

Ordinul ministrului sănătății nr. 3.623/2023 privind aprobarea procedurii de transmitere a informațiilor suplimentare de către producătorii și importatorii de produse din tutun încălzit cu privire la încadrarea produselor în una dintre categoriile produse din tutun pentru fumat sau produse din tutun care nu arde, precum și a formatului pentru notificare (M. Of. nr. 995/2 noiembrie 2023)

Comentarii

Conform ordinului, produsele din tutun încălzit se includ, în funcție de caracteristici, în categoria:

– produselor din tutun pentru fumat sau

– produselor din tutun care nu arde.

Notificare

Producătorii și importatorii acestor produse au obligația de a transmite la Ministerul Sănătății, în plus față de informațiile transmise prin intermediul Platformei comune a Uniunii Europene de transmitere a datelor (EU Common Entry Gate — EU-CEG), o notificare – „Declarație privind produsele din tutun încălzit încadrate în categoria produselor din tutun pentru fumat sau a produselor din tutun care nu arde” (modelul acestei declarații este Anexa la ordinul 3.623/2023).

Declarația se transmite în format electronic la Ministerul Sănătății, la adresa de email: notificare.tutun@ms.ro.

Termen de transmitere a notificării

1. Pentru produsele din tutun pentru fumat sau produsele din tutun care nu arde existente pe piață – 60 de zile de la data intrării în vigoare a Ordinului 3.623/2023.

2. Pentru produsele din tutun pentru fumat sau produsele din tutun care nu arde care vor fi introduse pe piață – minimum 30 de zile înainte de data punerii pe piață.

În cazul acestor produse, până la data introducerii acestora pe piață, Ministerul Sănătății va lua măsurile necesare pentru a asigura confidențialitatea informațiilor transmise.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2023 pentru modificarea articolului LXIV din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung (M. Of. nr. 1026/10 noiembrie 2023)

Comentarii

Prin O.U.G. nr. 98/2023, se revine, parțial, la plafoanele de încasări și plăți anterioare celor stabilite prin Legea nr. 296/2023 (care urmau să se aplice de la 11 noiembrie 2023). Astfel:

a) Se vor aplica în continuare limitele de 5.000 lei pentru încasări și plăți la/de la operatori economici (10.000 lei pentru cash&carry), fără a depăși un plafon zilnic de 10.000 lei. Prin excepție, pentru avansurile spre decontare a fost păstrată limita de 1.000 lei introdusă prin Legea nr. 296/2023.

b) Se va aplica în continuare plafonul de 50.000 lei pentru operațiunile efectuate între persoane fizice.

Operațiunile de împrumuturi de la asociați/administratori și orice alte persoane fizice se vor efectua numai prin instrumente de plată fără numerar. Plafonul de casă rămâne la nivelul stabilit prin Legea nr. 296/2023 – 50.000 lei. Nivelul amenzilor din Legea nr. 206/2023 nu a fost modificat – acestea rămân la nivelul de 25% din sumele care depășesc plafoanele, dar nu mai puțin de 500 lei.

Ordinul ministrului finanțelor nr. 4.705/2023 privind modificarea Procedurii de stabilire a schimbului de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală, Uniunea Națională a Notarilor Publici din România și Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.489/2018 (M. Of. nr. 1032/14 noiembrie 2023)

Comentarii

Procedura aprobată prin OMF nr. 1,489/2018 se modifică cu privire la:

– obținerea certificatului de atestare fiscală în cazul dezbaterii procedurii succesorale (accesare platdformă de către notarul public, mesaje electronice ce conțin CAF-ul.

– transmiterea lunară a listei debitorilor persoane fizice care înregistrează obligații fiscale restante de către ANAF la CNARNN (Centrul Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale).

Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.539/2023 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informațiilor statistice de comerț intra-UE cu bunuri în anul 2024 (M. Of. nr. 1041/16 noiembrie 2023)

Comentarii

Ordinul aprobă următoarele praguri valorice pentru anul de referință 2024: 1.000.000 lei pentru expedieri de bunuri și, respectiv, 1.000.000 lei pentru introduceri de bunuri.

Operatorii economici care în cursul anului 2023 au efectuat schimburi de bunuri cu statele membre UE a căror valoare anuală, separat pentru cele două fluxuri, depășește valoarea pragurilor Intrastat stabilite pentru anul 2023 trebuie să completeze și să transmită la INS declarații statistice Intrastat începând cu luna ianuarie 2024.

În cursul anului 2024 pot deveni furnizori de date Intrastat și alți operatori economici care realizează schimburi intra-UE de bunuri a căror valoare cumulată de la începutul anului depășește pragurile Intrastat pentru anul 2024. Acești operatori vor completa și transmite declarații statistice Intrastat începând din luna în care valoarea cumulată de la începutul anului 2024 a expedierilor și/sau a introducerilor de bunuri depășește pragurile Intrastat stabilite, separat pentru cele două fluxuri.

Acest ordin abrogă Ordinul președintelui Institutului National de Statistică nr. 1.493/2022.

Ordinul președintelui Autorității Vamale Române nr. 3.660/2023 privind aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor”, cod M.F.-D.G.V. 56-2-6, destinat utilizării în activitatea de control a inspectorilor vamali din cadrul Autorității Vamale Române (M. Of. nr. 1067/27 noiembrie 2023)

 

Info fiscal – Noiembrie 2023 was last modified: decembrie 4th, 2023 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: