Info fiscal – Ianuarie 2023

2 feb. 2023
Vizualizari: 545

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 36 12 ianuarie 2023

Legea nr. 34/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Comentarii

Prin această lege se introduc facilități fiscale pentru:

a) contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilităților sportive în vederea practicării sportului și educației fizice cu scop de întreținere, profilactic sau terapeutic oferite de furnizori ale căror activități sunt încadrate la codurile 9311 (Activități ale bazelor sportive), 9312 (Activități ale cluburilor sportive) și 9313 (Activități ale centrelor de fitness), precum și,

b) contravaloarea abonamentelor, oferite de același furnizor (de mai sus) care acționează în nume propriu sau în calitate de intermediar, ce includ atât servicii medicale, cât și dreptul de a utiliza facilitățile sportive, în vederea practicării sportului și educației fizice cu scop de întreținere, profilactic sau terapeutic.

Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 2 din 17 ianuarie 2023.

M. Of. nr. 40/12 ianuarie 2023

Legea nr. 3492023 pentru completarea art. 291 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Comentarii

Prin această lege se introduce cota redusă de TVA de 5% pentru livrarea și instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, sisteme de încălzire cu emisii scăzute de înaltă eficiență, care se încadrează în valorile de referință pentru emisiile de PM stabilite în anexa V la Regulamentul (UE) 2015/1.189 și în anexa V la Regulamentul (UE) 2015/1.185, destinate locuințelor, precum și clădirilor administrației publice centrale sau locale și entităților aflate în coordonarea/subordonarea acestora, cu excepția societăților comerciale.

M. Of. nr. 62/25 ianuarie 2023

Ordinul ministrului finanțelor nr. 626/2023 privind indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plaților anticipate în contul impozitului pe profit anual.

Comentarii

Indicele preturilor de consum utilizat pentru actualizarea plaților anticipate în contul impozitului pe profit anual, pentru anul fiscal 2023, este 109,6%.

PROCEDURĂ FISCALĂ

M. Of. nr. 29/10 ianuarie 2023

Ordinul președintelui ANAF nr. 2559/2022 privind aprobarea Procedurii de stabilire a taxei pe valoarea adăugată datorată în România, potrivit art. 294 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, de către Comisia Europeană sau de către o agenție ori un organism înființat în temeiul dreptului Uniunii Europene, aferentă contravalorii livrării/prestării pentru care s-a aplicat scutirea de taxă, potrivit art. 294 alin. (1) lit. k1) din Codul fiscal, dar destinația bunurilor/serviciilor a fost schimbată, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

M. Of. nr. 47/17 ianuarie 2023

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Ordinul președintelui ANAF nr. 18/2023 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui ANAF nr. 179/2022 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 205 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit” și 207 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți”.

Comentarii

OPANAF nr. 18/2023 modifică formularul (205) Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit”, precum și Instrucțiunile de completare a declarației informative, în conformitate cu modificările aduse Codului fiscal prin O.G. nr. 8/2021 și OUG nr. 130/2021.

Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 3 din 18 Ianuarie 2023.

M. Of. nr. 59/20 ianuarie 2023

Ordinul președintelui ANAF nr. 59/2023 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă.

Comentarii

Prin acest ordin se modifică OPANAF nr. 587/2016 cu privire la:

– completarea Nomenclatorului obligațiilor de plată la bugetul de stat cu o nouă obligație – „Contribuție de solidaritate”.

– actualizarea instrucțiunilor de completare a formularului 100.

Contribuția de solidaritate a fost stabilită prin O.U.G. nr. 186/2022 și se plătește de către plătitorii de impozit pe profit/impozit pe veniturile microîntreprinderilor care activează în domeniul țițeiului, gazelor naturale, cărbunelui și rafinăriilor. Contribuția se declară și se plătește anual până la data de 25 iunie a anului următor sau până la data de 25 a celei de a șasea luni de la închiderea anului fiscal modificat/exercițiului financiar diferit.

M. Of. nr. 86/31 ianuarie 2023

Ordonanța Guvernului nr. 16/2023 pentru modificarea și completarea legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Comentarii

Prin această ordonanță au fost aduse modificări Codului de procedură fiscală cu privire la următoarele aspecte:

1. Abilitarea ANAF pentru a realiza verificarea respectării, de către instituțiile financiare raportoare, a obligației de a furniza informații referitoare la conturile financiare ale contribuabililor nerezidenți (pentru schimbul automat de informații prevăzut în acorduri internaționale și în Acordul FATCA);

2. Modul de derulare a procedurii amiabile în domeniul impozitării internaționale, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 5/2022 pentru ratificarea Convenției multilaterale pentru implementarea în cadrul tratatelor fiscale a măsurilor legate de prevenirea erodării bazei impozabile și a transferului profiturilor;

3. Cooperarea administrativă în domeniul fiscal, prin transpunerea Directivei 2021/514 pentru modificarea Directivei 2011/16/UE (publicată în JO nr. 104/1 din 25 martie 2021). În acest context, se introduc obligații de raportare pentru operatorii de platforme software-uri/aplicații care permit utilizatorilor să achiziționeze bunuri sau servicii de la vânzători (ex. magazine online, market place-uri).

Termenii relevanți sunt definiți în Anexa la ordonanță care devine Anexa 5 la Codul de procedură fiscală.

4. Pentru nerespectarea obligațiilor referitoare la raportare au fost introduse contravenții care intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ordonanței.

LEGISLAȚIA MUNCII

M. Of. nr. 6/4 ianuarie 2023

Hotărârea Guvernului nr. 1.577/2022 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 244/2000.

Comentarii

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 210/1999 se modifică, în principal, cu privire la:

– durata concediului paternal – 10 zile lucrătoare (anterior, 5 zile lucrătoare), inclusiv pentru persoanele care satisfac stagiul militar.

– titularul concediului paternal – persoana care desfășoară activitate în baza unui raport de muncă/serviciu, contract de activitate sportivă, convenții de muncă individuale, contract de mandat (Legea 31/1990), contract de management (Legea 66/1993), contract de management și de administrare (Legea 95/2006), funcție de demnitate publică.

M. Of. nr. 30/11 ianuarie 2023

Legea nr. 26/2023 pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996 și a Legii nr. 53/2003 — Codul muncii

Comentarii

Prin această lege s-a instituit obligația ca angajatorii aflați în procedură de insolvență, faliment sau lichidare să elibereze in termen de 60 de zile calendaristice un document care sa ateste activitatea desfășurata de salariați.

M. Of. nr. 41/13 ianuarie 2023

Legea nr. 41/2023 pentru ratificarea Acordului dintre România și Republica Chile în domeniul securității sociale, semnat la Santiago, Chile, la 26 februarie 2021.

M. Of. nr. 87/31 ianuarie 2023

Ordonanța Guvernului nr. 21/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul sănătății.

Comentarii

Prin această ordonanță se modifică și OUG nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate și vor intra în vigoare începând cu data de 3 februarie 2023, cu unele excepții.

Principalele modificări au în vedere următoarele aspecte:

– se asimilează stagiului de asigurare în sistemul de asigurări sociale de sănătate și perioadele în care persoanele asigurate au realizat, în temeiul legislației unui stat cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, stagii de asigurare atestate prin intermediul formularului privind totalizarea perioadelor de asigurare, eliberat de instituția competentă la care acestea au fost asigurate anterior.

– indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă survenită în timpul concediului de odihnă sau concediului fără plată se acordă și în situația în care a fost instituită măsura de prevenire a răspândirii bolilor infectocontagioase.

– pentru persoanele asigurate care desfășoară activitatea la mai mulți angajatori, indemnizațiile se calculează și se plătesc de fiecare angajator la care este îndeplinit stagiul minim de asigurare de 6 luni.

Baza de calcul pentru fiecare indemnizație o constituie numai venitul obținut pe fiecare loc de realizare. Excepție: cadrele didactice care desfășoară activitatea la mai mulți angajatori pentru completarea normei didactice. Aceste prevederi intră în vigoare începând cu data de 2 martie 2023.

– constituie contravenție desfășurarea de activități în baza cărora se obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor la unul/unii angajatori, în perioada în care persoanele asigurate beneficiază de concedii medicale și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, prevăzute de O.U.G. nr. 158/2005. Aceste prevederi intră în vigoare începând cu data de 2 martie 2023.

FONDURI SPECIALE

M. Of. nr. 1/3 ianuarie 2023

Ordinul ministrului sănătății nr. 3.986/2022 pentru aplicarea în trimestrul III 2022 a prevederilor art. 37 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății.

Comentarii

Ordinul aprobă lista, aferentă trimestrului III 2022, conținând clasificarea medicamentelor de uz uman autorizate pentru punere pe piață în România și raportate de furnizorii de servicii medicale și de medicamente la casele de asigurări de sănătate și validate de acestea, suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate și din bugetul Ministerului Sănătății, în medicamente de tip I, tip II și tip III, potrivit prevederilor art. 37 din O.U.G. nr. 77/2011.

Potrivit prevederilor art. 37 din O.U.G. nr. 77/2011, în vederea calculării contribuției trimestriale, medicamentele se clasifică în medicamente:

– de tip I (medicamentul autorizat în conformitate cu art. 704 și 706 din Legea nr. 95/2006, sau un medicament autorizat în Uniunea Europeană prin procedura centralizată conform Regulamentului (CE) nr. 726/2004),

– tip II (medicament produs pe o linie de fabricație din România, indiferent dacă prin modul de autorizare se poate clasifica ca medicament de tip I sau medicament de tip III)

– tip III (medicamentul definit conform art. 708 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006).

M. Of. nr. 21/9 ianuarie 2023

Legea nr. 17/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor.

Comentarii

Prin această lege se modifică O.U.G. nr. 92/2021 cu privire la următoarele aspecte:

1. Obiectivele O.U.G. 92/2021 se completează cu transportul și trasabilitatea deșeurilor.

2. Introducere/modificare definiții: abandonare, ascundere, îngropare, aruncare, introducere/scoatere de deșeuri pe/de pe teritoriul României.

3. Prevenirea și reducerea cantității de deșeuri constituie elementul prioritar privind ierarhia deșeurilor.

4. Modificarea condițiilor cumulative ce trebuie îndeplinite de către o substanță pentru a fi considerată subprodus și nu deșeu (existența unui contract ferm sau altă formă de garantare a utilizării deșeului).

5. Modificarea condițiilor cumulative pentru încetarea statutului de deșeu (contracte de vânzare-cumpărare). Stabilirea unor termene pentru verificarea îndeplinirii condițiilor pentru încetare (60 zile calendaristice de la solicitare) și propunere criterii pentru încetarea statutului (180 zile calendaristice de la solicitare).

6. Răspunderea extinsă a producătorilor (acoperirea costurilor de funcționare a organizațiilor care implementează răspunderea extinsă a producătorilor din sumele plătite de producător cu titlu de contribuții financiare pentru conformarea cu obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului).

7. Transportul/transferul deșeurilor – autovehicule inscripționate și pe anumite rute.

8. Obligații ale autorităților administrației publice locale.

9. Este interzisă aruncarea și ascunderea deșeurilor, precum și deținerea ori păstrarea acestora în afara spațiilor autorizate.

10. Autorizare și înregistrare – emitere și revizuire autorizație/autorizație integrată de mediu.

11. Evidența lunară a deșeurilor se transmite numai electronic la agenția județeană pentru protecția mediului.

12. Contravenții, infracțiuni și sancțiuni – modificare limite amenzi pentru persoane fizice și juridice, noi sancțiuni și infracțiuni (confiscare bunuri și mijloace folosite la săvârșirea contravenției, păstrare și deținere deșeuri în spații neautorizate, etc).

M.Of. nr. 83/31 ianuarie 2023

Ordonanța Guvernului nr. 10/2023 pentru modificarea art. 21 alin. (1) lit. h) din Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale.

Comentarii

Prin O.G. nr. 10/2023 se restrânge domeniul de aplicare a contribuției la Fondul Cultural Național numai la activitățile economice efectuate în incinta monumentelor istorice.

M. Of. nr. 87/31 ianuarie 2023

Ordonanța Guvernului nr. 21/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul sănătății.

Comentarii

Prin O.G. nr. 21/2023 se modifică și O.U.G. nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății. Astfel:

– se actualizează definiția reprezentantului legal – persoana juridică română sau, după caz, dezmembrământul fără personalitate juridică al societății care are administrația centrală ori sediul principal în alte state membre ale Uniunii Europene sau în state aparținând Spațiului Economic European, denumite în continuare state membre, împuternicită de către deținătorul autorizației de punere pe piață̆ care nu este persoană juridică română pentru a duce la îndeplinire obligațiile legale prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

– deținătorii autorizației de punere pe piață, care nu sunt persoane juridice române, au obligația să desemneze un reprezentant legal, persoană juridică română sau, după caz, dezmembrământul din România fără personalitate juridică al societății care are administrația centrală ori sediul principal în alte state membre, care să negocieze și să încheie contracte cost-volum/cost-volum-rezultat, să declare și să plătească contribuțiile.

ALTE REGLEMENTĂRI

M. Of. nr. 3/3 ianuarie 2023

Legea nr. 3/2023 pentru completarea art. 28 din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar.

Comentarii

Această lege introduce posibilitatea eliberării cazierului judiciar și în formă electronică. Certificatele de cazier judiciar eliberate în formă electronică sunt semnate cu semnătură electronică calificată și sunt asimilate înscrisurilor autentice.

Procedurile pentru eliberarea în formă electronică a cazierului judiciar se vor stabili prin ordin comun al ministrului afacerilor interne și al ministrului cercetării, inovării și digitalizării, în 6 luni de la intrarea în vigoare a acestei legi (până pe 6 iulie 2023).

M. Of. nr. 10/5 ianuarie 2023

Ordinul președintelui Autorității Vamale Române nr. 6.602/2022 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate de Autoritatea Vamală Română în activitatea de supraveghere și control în domeniul produselor accizabile.

Comentarii

Se aprobă formularele pentru activitatea de supraveghere și control în domeniul produselor accizabile:

– Ordin de control;

– Proces-verbal;

– Proces-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri;

– Proces-verbal de sigilare/desigilare;

– Invitație;

– Notă explicativă;

– Somație;

– Decizie de impunere privind obligațiile fiscale declarate/suplimentare de plată, stabilite de structurile vamale pentru persoane fizice producătoare de alcool din fructe;

– Decizie de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare de plată, stabilite de structurile vamale pentru persoane juridice la care se constată diferențe de accize în cazul mișcării produselor accizabile în regim suspensiv de accize sau în situațiile în care distrugerea sau pierderea produselor accizabile nu se admite ca neimpozabilă.

M. Of. nr. 18/6 ianuarie 2023

Ordinul ministrului finanțelor nr. 4.291/2022 pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Comentarii

Prin acest Ordin se modifică unele reglementări contabile.

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 1 din 9 ianuarie 2023.

M. Of. nr. 19/6 ianuarie 2023

Ordinul ministrului finanțelor nr. 4.148/2022 pentru aprobarea procedurii privind activitatea de monitorizare și control al respectării de către structurile de specialitate din cadrul Autorității Vamale Române a condițiilor legale privind autorizarea antrepozitarilor autorizați, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați.

M. Of. nr. 22/9 ianuarie 2023

Ordinul ministrului finanțelor nr. 4.268/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Comentarii

Conform ordinului, termenele de depunere a situațiilor financiare anuale sunt:

– 150 zile de la încheierea exercițiului financiar – pentru societăți, societăți/companii naționale, regii autonome, institute naționale de cercetare-dezvoltare (inclusiv entitățile supravegheate de BNR), subunități din România ale unor persoane juridice cu sediul/domiciliul în străinătate, sediile permanente (30 mai 2023 inclusiv);

– 120 zile de la încheierea exercițiului financiar – pentru celelalte entități (2 mai 2023).

– 90 zile de la încheierea anului calendaristic – pentru persoanele juridice aflate în lichidare (30 martie 2023).

Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 1 din 9 ianuarie 2023.

M. Of. nr. 36/12 ianuarie 2023

Legea nr. 36/2023 pentru modificarea Legii contabilității nr. 82/1991, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

Comentarii

Legea nr. 36/2023 modifică:

1. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu privire la păstrarea datelor înregistrate în contabilitate cu ajutorul sistemelor informatice și a registrelor de contabilitate obligatorii și documentelor justificative, inclusiv statele de salarii.

2. O.U.G. nr. 28/1999 cu privire la păstrarea datelor în memoria fiscală a aparatelor de marcat electronice fiscale, păstrarea memoriilor fiscale, a registrului special și a rapoartelor Z.

Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 4 din 31 ianuarie 2023.

M. Of. nr. 58/20 ianuarie 2023

Ordinul președintelui ANAF și al ministrului justiției nr. 2.509/5.672/C/2022/ pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Cerere de înregistrare fiscală” și a instrucțiunilor de completare a formularului „Cerere de înregistrare fiscală”.

Comentarii

Formularul aprobat prin acest ordin se anexează la cererile de înregistrare în registrul comerțului prevăzute în anexele nr. 2a și 2b la Ordinul ministrului justiției nr. 307/C/2022. Cererea de înregistrare fiscală se completează și se depune de către persoanele juridice sau persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale supuse obligației de înmatriculare/înregistrare, după̆ caz, în registrul comerțului. Cererea se completează și se depune cu ocazia înmatriculării/înregistrării, după caz, în registrul comerțului, înainte de începerea activității economice.

M. Of. nr. 84/31 ianuarie 2023

Ordonanța Guvernului nr. 12/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și cartea electronică de identitate.

M. Of. nr. 86/31 ianuarie 2023

Ordonanța Guvernului nr. 20/2023 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/1.020 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor și de modificare a Directivei 2004/42/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 765/2008 și (UE) nr. 305/2011, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Comentarii

Prin această ordonanță sunt stabilite responsabilități pentru gestionarea sistemului de control a calității produselor introduse pe piață în România (în cazul importului, Autoritatea Vamală Română verifică îndeplinirea condițiilor).

 

Info fiscal – Ianuarie 2023 was last modified: februarie 2nd, 2023 by Emilian Duca

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: