Info fiscal – Decembrie 2022

4 ian. 2023
Vizualizari: 525

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 1186/9 decembrie 2022

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Comentarii

Prin O.U.G. nr. 168/2022 se modifică, printre alte acte normative, Codul fiscal și O.G. nr. 16/2022. Principalele modificări de natură fiscală se referă la: (i) impozit pe profit, (ii) impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, (iii) impozit pe venit, (iv) TVA, (v) impozite și taxe locale.

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 38 din 12 decembrie 2022.

M. Of. nr. 1228/20 decembrie 2022

Legea nr. 370/2022 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale.

Comentarii

Prin această lege se aprobă O.G. nr. 16/2022 cu următoarele modificări de natură fiscală referitoare la: (i) impozit pe profit, (ii) impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, (iii) impozitul pe venit, (iv) contribuții sociale, (v) accize și alte taxe speciale, (vi) impozite și taxe locale.

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 40 din 12 decembrie 2022.

M. Of. nr. 1255/27 decembrie 2022

Legea nr. 376/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

Comentarii

Legea nr. 376/2022 reglementează noțiunea de bacșiș – „orice sumă de bani oferită în mod voluntar de client, în plus față de contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de către operatorii economici care desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN: 5610 — «Restaurante», 5630 — «Baruri și alte activități de servire a băuturilor».”

Bacșișul se evidențiază pe bonul fiscal/factura fiscală și nu poate fi asimilat, din punctul de vedere al TVA, unei livrări de bunuri sau unei prestări de servicii.

Pentru livrarea produselor la domiciliul clienților, operatorii economici nu au obligația evidențierii bacșișului pe bonul fiscal.

Sumele provenite din încasarea bacșișului de către salariați sunt considerate venituri din alte surse și se supun regimului fiscal prevăzut de titlul IV — cap. X Cod fiscal.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Impozitul pe venit datorat de salariat se reține la sursă la momentul distribuirii bacșișului de către plătitorii de venituri și se achită la bugetul de stat. Aceste sume nu pot fi reîncadrate fiscal ca venituri salariale sau asimilate salariilor.

Legea intră în vigoare la 1 ianuarie 2023.

M. Of. nr. 1275/30 decembrie 2022

Ordinul ministrului finanțelor 4.636/2022 privind activele utilizate în activitatea de producție și procesare și activele reprezentând retehnologizare pentru care se aplică scutirea de impozit a profitului reinvestit, potrivit art. 22 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

M. Of. nr. 1282/30 decembrie 2022

Ordinul ministrului finanțelor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 4.634/397/2022 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrășăminte și pesticide de tipul celor utilizate în mod normal în producția agricolă, semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării, precum și pentru prestările de servicii de tipul celor utilizate în mod normal în producția agricolă.

Comentarii

Conform art. 291 alin. (2) lit. h) C. fisc, cota redusă de TVA de 9% se aplică pentru livrarea următoarelor bunuri:

a) îngrășăminte care se încadrează la codul NC 3101 00 00, 3102— 3105 90 80;

b) semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării, care se încadrează la codurile NC 0601, 0602, 0701 10 00, 0703 10 11, 0712 90 11, 0713 10 10, 0713 33 10, 1001 11 00, 1001 91, 1002 10 00, 1003 10 00, 1004 10 00, 1005 10, 1006 10 10, 1007 10, 1008 21 00, 1201 10 00, 1202 30 00, 1204 00 10, 1205 10 10, 1206 00 10, 1207 21 00, 1207 40 10, 1207 50 10, 1207 70 00, 1207 91 10, 1207 99 20, 1209.

c) pesticide care se încadrează la codurile NC 3808 52, 3808 59, 3808 61, 3808 62, 3808 69, 3808 91, 3808 92, 3808 93, 3808 99 10.

Prestările de servicii pentru care se aplică cota redusă de TVA de 9% sunt prevăzute în anexa la acest ordin.

Ordinul intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023, dată la care se abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.155/868/2016.

PROCEDURĂ FISCALĂ

M. Of. nr. 1164/5 decembrie 2022

Ordin președintelui ANAF nr. 2.031/2022 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 114/2019 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de locațiune, precum și a modelului și conținutului formularului „Cerere de înregistrare a contractelor de locațiune”.

Comentarii

Ordinul aprobă, pe lângă modelul și conținutul formularului „Cerere de înregistrare a contractelor de locațiune” și formularul „Notificare privind nedepunerea la termen a cererii de înregistrare a contractelor de închiriere”.

Persoanele fizice care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare și cele din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, au obligația înregistrării contractului încheiat între părți, precum și a modificărilor survenite ulterior, în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea/producerea modificării acestuia, potrivit art. 120 alin. (61) C. fisc.

În cazul contractelor de închiriere aflate în derulare la data de 1 ianuarie 2023, înregistrarea la organul fiscal competent a contractului încheiat între părți și a modificărilor survenite se efectuează în termen de cel mult 90 de zile de la data la care a intervenit obligația înregistrării acestora.

Ordinul intră în vigoare la 1 ianuarie 2023.

M. Of. nr. 1181/9 decembrie 2022

Ordinul președintelui ANAF nr. 2.034/2022 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.699/2021 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal.

Comentarii

Prin acest ordin se modifică:

– formularul (015) – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care nu au sediu permanent în România.

– formularul (030) – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal.

– Instrucțiunile de completare a formularului (010) – „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică și formularului (700) – „Declarație pentru înregistrarea/ modificarea în mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum și pentru radierea înregistrării fiscale”.

Modificările au în vedere eliminarea din categoria obligațiilor fiscale a impozitului specific unor activități ca urmare a abrogării Legii nr. 170/2016, începând cu data de 1 ianuarie 2023 și completarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor cu codurile CAEN corespunzătoare activităților desfășurate de persoanele juridice române care au intrat sub incidența impozitului specific și optează pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

M. Of. nr. 1190/12 decembrie 2022

Ordinul președintelui ANAF nr. 2.420/2022 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru unele indemnizații reprezentând măsuri în domeniul protecției sociale și pentru unele venituri obținute din străinătate, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare.

Comentarii

Acest ordin aprobă procedura și formularele pentru stabilirea din oficiu a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru indemnizațiile acordate conform O.U.G. nr. 30/2020, O.U.G. nr, 132/2020, O.U.G. nr. 111/2021, O.U.G. nr. 2/2022, respectiv pentru veniturile asimilate salariilor pentru activitatea desfășurată în străinătate și veniturile obținute din pensii din străinătate, persoane care nu și-au îndeplinit obligațiile declarative privind CAS, CASS și impozitul pe venit.

Astfel, se aprobă formularele:

– Notificare privind nedeclararea obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru indemnizații reprezentând măsuri în domeniul protecției sociale și pentru unele venituri obținute din străinătate.

– Referat privind estimarea bazei de calcul în cazul stabilirii din oficiu a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru indemnizații reprezentând măsuri în domeniul protecției sociale și pentru unele venituri obținute din străinătate.

– (672) Decizie privind stabilirea din oficiu a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru unele indemnizații reprezentând măsuri în domeniul protecției sociale și pentru unele venituri obținute din străinătate, precum și anexa la aceasta – Situație privind stabilirea obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru indemnizația prevăzută la secțiunea I, pct….

– (662) Decizie de anulare a Deciziei privind stabilirea din oficiu a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru unele indemnizații reprezentând măsuri în domeniul protecției sociale și pentru unele venituri obținute din străinătate.

M. Of. nr. 1207/15 decembrie 2022

Ordinul președintelui ANAF nr. 2.518/2022 pentru modificarea unor ordine ale președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mari și mijlocii.

Comentarii

Se modifică prin acest ordin următoarele acte normative:

1. OPANAF nr. 1.721/2021 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili: termenul pentru actualizarea listei marilor contribuabili, inclusiv a listei sediilor secundare ale acestora, care se împlinește în anul 2022, se prorogă până la data de 10 decembrie 2023.

2. OPANAF nr. 3.610/2016 privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mijlocii:

a) sunt considerați contribuabili mijlocii acei contribuabili care nu intră în categoria marilor contribuabili, stabiliți în ordine descrescătoare în funcție de criteriul de bază prevăzut la art. 5 din ordin (criteriul valoric agregat care este rezultatul agregării a 3 indicatori: cifra de afaceri – 50%, volumul obligațiilor fiscale declarate – 30%, volumul cheltuielilor cu personalul – 20%), selectați în limita unui număr maxim de 15.000 de contribuabili.

b) criteriul de reprezentare fiscală („din categoria contribuabililor mijlocii fac parte contribuabilii nerezidenți pentru care contribuabilii mijlocii au calitatea de reprezentanți sau reprezentanți fiscali, potrivit legii”) nu mai este un criteriu specific pentru încadrarea în categoria contribuabililor mijlocii.

3. OPANAF nr. 1.783/2021: se modifică Anexa nr. 5 la acest ordin privind natura informațiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fișierul standard de control fiscal (SAF-T), modelul de raportare, procedura și condițiile de transmitere, precum și termenele de transmitere și data/datele de la care categoriile de contribuabili/ plătitori sunt obligate să transmită fișierul standard de control fiscal (declarația informativă D 406).

M. Of. nr. 1210/16 decembrie 2022

Ordinul ministrului finanțelor și al ministrului energiei nr. 3.954/1.170/2022 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind colectarea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute din vânzarea gazelor naturale din producția internă proprie extrase din perimetrele petroliere off-shore și/sau perimetrele petroliere on-shore de adâncime.

M. Of. nr. 1237/22 decembrie 2022

Ordinul ministrului finanțelor nr. 4.234/2022 privind modelul și conținutul „Declarației privind nomenclatorul de produse” și modalitatea de declarare a sortimentelor de țigarete în vederea atribuirii codului de produs utilizat pentru completarea declarației privind preturile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete și modalitatea de de listare a sortimentelor de țigarete, precum și modelul și conținutul „Declarației privind prețurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete” și modalitatea de depunere a „Declarației privind prețurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete”, precum și modelul și conținutul „Situației eliberărilor pentru consum de țigarete, țigări și țigări de foi, tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete, alte tutunuri de fumat” și modalitatea de depunere a „Situației eliberărilor pentru consum de țigarete, țigări și țigări de foi, tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete, alte tutunuri de fumat”.

Comentarii

Ordinul aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:

1. „Declarație privind nomenclatorul de produse” și „Declarație privind preturile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete”. Aceste formulare se depun de către persoana care eliberează pentru consum ori importă țigarete în România, atunci când apar modificări, potrivit H.G. nr. 1106/2022.

2. „Situația eliberărilor pentru consum de țigarete, țigări și țigări de foi, tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete, alte tutunuri de fumat”. Formularul se depune lunar (până pe 15 ale lunii următoare) de către antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați, importatorii autorizați sau destinatarii certificați pentru produse din grupa tutunului prelucrat.

M. Of. nr. 1246/23 decembrie 2022

Ordinul președintelui ANAF nr. 2.541/2022 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 212 „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”.

Comentarii

Principalele modificări aduse formularului (212) în baza O.G. nr. 16/2022 și O.U.G. nr. 2/2022 se referă la:

– introducerea (la Capitolul I) unei subsecțiuni pentru persoanele fizice care obțin din străinătate venituri din pensii pentru care datorează CASS;

– eliminarea (de la Capitolul I) a secțiunii referitoare la obligațiile fiscale datorate de contribuabili pentru indemnizațiile prevăzute de O.U.G. nr. 30/2020 și introducerea a unei secțiuni pentru stabilirea obligațiilor fiscale datorate pentru indemnizațiile prevăzute de O.U.G. nr. 2/2022 (indemnizații pentru profesioniști și persoane fizice care obțin venituri exclusiv din drepturi de autor și drepturi conexe) și actualizarea secțiunii „Sumarul obligațiilor privind impozitul pe venitul realizat și contribuțiile sociale datorate, stabilite prin declarația curentă”;

– introducerea (la Capitolul II) a indicatorului „Venit anual impozabil” care se completează de contribuabilii care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor;

– introducerea (la Capitolul II) a unor câmpuri pentru stabilirea și declararea CAS și CASS datorate de contribuabili în funcție de încadrarea în plafonul minim anual.

M. Of. nr. 1252/23 decembrie 2022

Ordinul ministrului cercetării, inovării și digitalizării, ministrului educației, ministrului muncii și solidarității sociale și ministrului finanțelor nr. 21.813/6.421/2.246/4.433/2022 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator.

Comentarii

Acest ordin abrogă Ordinul ministrului comunicațiilor și societății informaționale, al ministrului educației naționale, al ministrului muncii și justiției sociale și al ministrului finanțelor publice nr. 1.168/2017/3.024/2018/492/2018/3.337/2017 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator.

Principala modificare, față de reglementarea anterioară, se referă la faptul că pot beneficia de scutirea de impozit pe venit și angajații din instituțiile publice pentru perioada în care desfășoară activități de creare de programe pentru calculator, potrivit competențelor și atribuțiilor specifice prevăzute în fișa postului, dacă sunt îndeplinite cumulativ și condițiile privind:

(i) includerea postului într-un compartiment specializat de informatică,

(ii) deținerea unei diplome acordată după finalizarea unei forme de învățământ superior de lungă durată sau de scurtă durată/diplomă acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licență, eliberată de o instituție de învățământ superior acreditată/diplomă de bacalaureat și urmează cursurile unei instituții de învățământ superior acreditate și prestează efectiv una din activitățile din Anexa la ordin.

Ordinul intră în vigoare la 1 ianuarie 2023.

M. Of. nr. 1258/28 decembrie 2022

Ordinul ministrului finanțelor nr. 4.249/2022 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 221/2016 pentru aprobarea configurației Codului de accize și a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate.

Comentarii

Ordinul intră în vigoare la 13 februarie 2023.

M. Of. nr. 1264/29 decembrie 2022

Ordin al președintelui ANAF și al președintelui Autorității Vamale Române nr. 2.545/6.316/2022 pentru aprobarea Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport.

Comentarii

Prin acest ordin se aprobă Procedura de utilizare și funcționare a sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport. Operatorii economici care se înregistrează în SPV pentru utilizarea Sistemului RO e-Transport se supun prevederilor OPANAF nr. 1.090/2022 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică.

Categoriile de vehicule rutiere care fac obiectul monitorizării în Sistemul RO e-Transport sunt cele care au o masă maximă tehnic admisibilă de minimum 2,5 tone, încărcate cu bunuri cu risc fiscal ridicat cu o masă brută totală mai mare de 500 kg sau o valoare totală mai mare de 10.000 de lei, aferente cel puțin unei partide de bunuri care face obiectul transportului.

M. Of. nr. 1272/29 decembrie 2022

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 188/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Comentarii

Principalele modificări aduse Codului de procedură fiscală prin O.U.G. nr. 188/2022 se referă, în principal, la:

a) definirea unor termeni utilizați în cuprinsul Codului;

b) modul de realizare a comunicării cu organele fiscale;

c) actualizarea procedurilor de control fiscal (inspecție fiscală sau control antifraudă), respectiv modul de selectare a contribuabililor, principiile inspecției fiscale, decizii de impunere parțială, realizarea verificării documentare, sancțiuni etc.

Aceste prevederi se aplică, cu unele excepții, de la 29 decembrie 2022.

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 41 din 30 decembrie 2022.

M. Of. nr. 1276/30 decembrie 2022

Ordinul ministrului finanțelor nr. 4.574/2022 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 2.004/2013 pentru aprobarea Procedurii privind registrul entităților publice.

Comentarii

Prin acest ordin se modifică prevederi referitor la înregistrarea entităților publice.

M. Of. nr. 1278/30 decembrie 2022

Ordinul președintelui ANAF nr. 2.578/2022 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.699/2021 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal.

Comentarii

Prin acest ordin se modifică cu privire la eliminarea impozitului specific din: (i) categoria obligațiilor fiscale de declarare cu caracter permanent și din (ii) secțiunea C a formularelor (010) și (700), ca urmare a abrogării Legii nr. 170/2016.

În acest context, se completează impozitul pe veniturile microîntreprinderilor cu codurile CAEN corespunzătoare activităților desfășurate de persoanele juridice române care au intrat sub incidența Legii nr. 170/2016.

LEGISLAȚIA MUNCII

M. Of. nr. 1173/7 decembrie 2022

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 164/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor.

Comentarii

Modificările au în vedere, printre altele, calculul indemnizației lunare pentru creșterea copiilor și în cazul persoanelor care au beneficiat de concediu de acomodare și au primit indemnizație corespunzător, a persoanelor care obțin venituri din țară și din alte state cu/fără suprapunerea perioadelor de activitate sau în cazul copiilor născuți din sarcini gemelare/tripleți/multipleți.

M. Of. nr. 1180/9 decembrie 2022

Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 2.171/2022 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă.

Comentarii

Prin acest ordin se aprobă modelul-cadru al contractului individual de muncă care va cuprinde următoarele elemente (secțiuni) obligatorii:

A. Părțile contractului

B. Obiectul contractului

C. Durata contractului

D. Perioada de probă

E. Locul de muncă

F. Felul muncii

G. Durata timpului de muncă și repartizarea acestuia

H. Concediul

I. Salariul

J. Alte clauze

K. Atribuțiile postului

L. Riscurile specifice postului

M. Criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului

N. Procedura privind utilizarea semnăturii electronice, semnăturii electronice avansate și semnăturii electronice calificate.

O. Formarea profesională

P. Condițiile de muncă

Q. Drepturile și obligațiile părților privind securitatea și sănătatea în muncă

R. Drepturile și obligațiile generale ale părților

S. Dispoziții finale.

Prin negociere între părți, contractul individual de muncă poate cuprinde și clauze specifice.

Acest ordin abrogă Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă.

M. Of. nr. 1186/9 decembrie 2022

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Comentarii

Prin O.U.G. nr. 168/2022 se modifică, printre alte acte normative, Codul muncii referitor la stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru sectorul construcțiilor.

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 38 din 12 decembrie 2022.

M. Of. nr. 1186/9 decembrie 2022

1. Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

2. Hotărârea Guvernului nr. 1.448/2022 privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2023.

Comentarii

Salariul de bază minim brut este de 3.000 lei începând cu 1 ianuarie 2023.

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 39 din 12 decembrie 2022.

M. Of. nr. 1196/13 decembrie 2022

Legea nr. 351/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Comentarii

Această lege modifică Legea nr. 263/2010 cu privire la stabilirea unor noi categorii de locuri de muncă în condiții speciale. Aceste categorii beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 13 ani dacă au realizat stagiu de cotizare de cel puțin 25 ani. Stagiul complet de cotizare este de 25 ani pentru persoanele care au realizat cel puțin 30 de ani în aceste locuri de muncă. Perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001 în care salariații au desfășurat activități încadrate în aceste categorii noi este asimilată stagiului de cotizare în condiții speciale.

Legea se aplică de la 1 ianuarie 2023.

M. Of. nr. 1238/22 decembrie 2022

Legea 367/2022 privind dialogul social

Comentarii

Legea nr. 367/2022 abrogă, de la 25 decembrie 2022, Legea nr. 62/2011. Printre modificările aduse de această lege menționăm obligația inițierii de negocieri, pentru încheierea contractelor colective de muncă, în cazul angajatorilor care au cel puțin 10 angajați (20 de angajați în vechea reglementare).

M. Of. nr. 1241/22 decembrie 2022

Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului sănătății nr. 2.172/3.829/2022 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă.

Comentarii

Conform acestui ordin, angajatorul este obligat să acorde concediul de îngrijitor, salariatului, la solicitarea scrisă a acestuia pentru îngrijirea unei persoane care este rudă cu acesta ori locuiește în aceeași gospodărie cu salariatul, persoană care suferă de probleme medicale grave.

Salariatul este obligat să depună la angajator, în maxim 30 zile de la solicitare, documentele prin care face dovada faptului că persoana căreia i-a acordat ajutor este rudă sau locuiește în aceeași gospodărie cu acesta, precum și dovada existenței problemei medicale.

Lista problemelor medicale grave în baza cărora salariatul poate solicita concediu de îngrijitor este prevăzută în anexa la acest ordin.

ALTE REGLEMENTĂRI

M. Of. nr. 1214/19 decembrie 2022

Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023.

M. Of. nr. 1215/19 decembrie 2022

Legea nr. 369/2022 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023.

M. Of. nr. 1265/29 decembrie 2022

Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.623/2022 privind aprobarea Normelor de completare a Declarației statistice Intrastat.

Comentarii

Institutul Național de Statistică a stabilit un nivel al pragurilor valorice Intrastat de 1.000.000 lei atât pentru expedieri de bunuri, cât și pentru introduceri de bunuri. Acest ordin abrogă Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 5/2022 privind aprobarea Normelor de completare a Declarației statistice Intrastat.

M. Of. nr. 1279/30 decembrie 2022

Hotărârea Guvernului nr. 1.568/2022 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2015 privind faptele pentru care se înscriu informații în cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislației în vigoare.

Comentarii

Prin această H.G. se actualizează informațiile care se înscriu în cazierul fiscal. Această hotărâre de guvern intră în vigoare la 30 zile de la data publicării în Monitorul Oficial (29 ianuarie 2023).

M. Of. nr. 1281/30 decembrie 2022

Ordinul ministrului finanțelor nr. 4.635/2022 pentru punerea în aplicare a Deciziei (UE) 2022/1.108 a Comisiei din 1 iulie 2022 privind scutirea de taxe la import și scutirea de TVA la importuri, acordate pentru mărfuri destinate distribuirii sau punerii la dispoziție cu titlu gratuit persoanelor care fug din calea războiului din Ucraina și persoanelor aflate în dificultate în Ucraina.

Comentarii

Acest ordin aprobă lista bunurilor care pot fi importate în regim de scutire de taxe la import și TVA, conform Deciziei (UE) 2022/1.108 a Comisiei din 1 iulie 2022 privind scutirea de taxe la import și scutirea de TVA la importuri, acordate pentru mărfuri destinate distribuirii sau punerii la dispoziție cu titlu gratuit persoanelor care fug din calea războiului din Ucraina și persoanelor aflate în dificultate în Ucraina, denumită în cuprinsul prezentului ordin Decizia (UE) 2022/1.108. Organizațiile aprobate de autoritățile competente din statele membre, în sensul art. 1 alin. (1) lit. c) din Decizia (UE) 2022/1.108, sunt organizațiile cu caracter caritabil sau filantropic autorizate de Autoritatea Vamală Română prin direcțiile regionale vamale să beneficieze de o astfel de scutire.

În vederea autorizării pentru a importa bunuri în regim de scutire de la plata taxelor la import și a TVA, organizațiile de mai sus trebuie să depună o cerere la direcțiile regionale vamale în a căror rază teritorială își au sediul. Persoanele care au efectuat importuri fără a beneficia de scutire de la plata taxelor la import și a TVA anterior datei de 30 decembrie 2022 și se încadrau în prevederile Deciziei (UE) 2022/1.108 pot solicita rambursarea taxelor la import și a TVA la organele vamale competente, în conformitate cu prevederile referitoare la rambursarea/remiterea taxelor la import din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, și cu dispozițiile art. 168 C. proc. fisc.

 

Info fiscal – Decembrie 2022 was last modified: ianuarie 4th, 2023 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: