Codul de procedură fiscală

4 ian. 2023
Vizualizari: 1309

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 188/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (M. Of. nr. 1272/ 30 decembrie 2022)

Intrare în vigoare: 29 decembrie 2022; cu excepțiile menționate în text

Prin această O.U.G. se modifică Codul de procedură fiscală, după cum urmează:

I. Titlul I – Dispoziții generale

1.1. Definiții. Se definesc termenii: „dosarul administrativ al acțiunii de control fiscal” și „dosarul fiscal”. Organul fiscal este obligat să pună la dispoziția contribuabilului supus controlului fiscal, dosarul administrativ al acțiunii de control fiscal.

1.2. Rolul activ al organului fiscal. Clasa/subclasa de risc va fi comunicată contribuabilului, la cererea acestuia, prin orice mijloc de comunicare care asigură dovada primirii informației.

[Aceste prevederi intră în vigoare la 1 ianuarie 2026]

II. Titlul III – Dispoziții procedurale generale

2.1. Mijloace de probă. Pentru determinarea stării de fapt fiscale, organele fiscale pot proceda la controale inopinate și controale antifraudă.

2.2. Prezentarea de înscrisuri. Organul fiscal nu va solicita de la contribuabil și nu va specifica în cererea de furnizare a informațiilor documente pe care deja le deține în vederea stabilirii situației fiscale reale a acestuia. Înscrisurile pot fi puse la dispoziția organului fiscal de către contribuabil și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, inclusiv în procedura de control fiscal sau de soluționare a contestației.

III. Titlul VI – Controlul fiscal

3.1. Principii inspecție fiscală. Activitatea de inspecție fiscală efectuată de organul fiscal central se organizează în baza programelor întocmite la nivel central. În cazul organului fiscal local, inspecția fiscală se exercită pe baza principiilor independenței, unicității, autonomiei ierarhizării, teritorialității și descentralizării. În cazul organului fiscal central, inspecția fiscală se exercită pe baza principiilor independenței, unicității, autonomiei ierarhizării și deconcentrării.

[Aceste prevederi intră în vigoare la 1 ianuarie 2026]

3.2. Identificare organe fiscale. La începerea inspecției fiscale, ordinul de serviciu și legitimația pot fi prezentate și prin utilizarea mijloacelor video de comunicare la distanță.

Începerea inspecției fiscale se înscrie în Registrul unic de control, dacă există obligația ținerii acesteia și numai dacă inspecția se desfășoară în spațiile de lucru ale contribuabilului/plătitorului.

3.3. Competența organe de inspecție. În cazul creanțelor administrate de organul fiscal central, organele de inspecție fiscală au competență de efectuare a inspecției și verificării documentare pe întreg teritoriul țării.

[Aceste prevederi intră în vigoare la 1 ianuarie 2026]

3.4. Selectarea contribuabililor pentru inspecție. Selectarea contribuabililor pentru inspecția fiscală se face la nivelul aparatului central al ANAF, în funcție de nivelul riscului stabilit pe baza analizei de risc. Selectarea contribuabililor se poate face aleatoriu pentru efectuarea unei acțiuni de inspecție fiscală, în condițiile stabilite prin OPANAF.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

[Aceste prevederi intră în vigoare la 1 ianuarie 2026]

3.5. Notificarea de conformare. Înainte de selectarea pentru inspecția fiscală, contribuabilii vor fi notificați în scris, prin notificarea de conformare, cu privire la posibilitatea de a reanaliza situația fiscală și a depune/corecta declarațiile fiscale. Termenul pentru depunere/corectare este 30 zile calendaristice de la data comunicării notificării. În cazul în care nu se remediază riscurile fiscale în termenul de mai sus, contribuabilii vor fi supuși obligatoriu unei inspecții fiscale sau verificări documentare.

3.6. Depunere/corectare declarații fiscale. Avizul de inspecție fiscală va cuprinde și posibilitatea depunerii/corectării declarației de impunere aferentă perioadelor și creanțelor fiscale ce vor face obiectul inspecției, până la data începerii inspecției fiscale.

3.7. Locul inspecției fiscale. Inspecția fiscală se desfășoară, de regulă, la sediul organului de inspecție. Din inițiativa organului de inspecție fiscală ori la cererea motivată a contribuabilului, inspecția se poate desfășura la sediul contribuabilului. Dacă cererea contribuabilului privind locul inspecției fiscale nu se soluționează in termen de 3 zile, cererea se consideră acceptată tacit.

3.8. Decizia de impunere provizorie. Dacă contribuabilul nu a fost informat referitor la finalizarea verificării unei perioade fiscale si a unui tip de obligație fiscală, acesta poate solicita emiterea deciziei de impunere provizorie după împlinirea a ½ din durata legală de efectuare a inspecției fiscale. Decizia de impunere provizorie trebuie emisă într-un termen de 5 zile lucrătoare (10 zile pentru mari contribuabili). Dacă nu se emite în acest termen, contribuabilul nu datorează dobânzi și penalități de nedeclarare pentru perioada dintre data împlinirii termenului de emitere și comunicare și data la care decizia a fost comunicată.

[Aceste prevederi se aplică și inspecțiilor fiscale în derulare].

3.9. Controlul antifraudă. Se introduc noi prevederi referitoare la controlul antifraudă:

a) organele competente pentru acest tip de control sunt funcționarii publici din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală;

b) situații în care se poate efectua controlul fără etapa analiză de risc:

(i) dacă se constată încălcări flagrante ale legislației fiscale în exercitarea atribuțiilor de serviciu, sau

(ii) pentru efectuarea de acțiuni în scopul combaterii fraudei și evaziunii fiscale;

c) drepturile și obligații ale organelor de control antifraudă;

d) drepturile contribuabililor pe durata controlului antifraudă.

3.10. Notificarea de conformare. Înainte de selectarea pentru verificarea situației fiscale personale, persoanele fizice vor fi notificate, în scris, prin Notificarea de conformare, cu privire la posibilitatea de a reanaliza situația fiscală și a depune/corecta declarațiile fiscale. Termenul pentru corectare este 30 zile calendaristice de la data comunicării notificării.

3.11. Traducere înscrisuri. În cazul verificării situației fiscale personale, înscrisurile în altă limbă trebuie însoțite de traducerea în limba română.

3.12. Verificare documentară. Verificarea documentară poate fi efectuată de (i) organele de inspecție fiscală, (ii) organele de control antifraudă fiscală și (iii) organele fiscale competente pentru verificarea situației fiscale personale. Organele de control antifraudă fiscală au competență pentru efectuarea verificării documentare pe întreg teritoriul țării. Se introduc reguli specifice pentru verificarea documentară: selectare perioade, operațiuni, documente, metode utilizate și comunicare.

3.13. Audierea contribuabilului. În vederea clarificării situației fiscale a contribuabilului, organul fiscal solicită de la acesta și explicații scrise.

Decizia de impunere poate fi emisă fără audierea contribuabilului, dacă acesta din urmă notifică organul fiscal că renunță la audiere. Contribuabilul își poate prezenta în scris punctul de vedere în urma audierii în termen de 5 zile lucrătoare de la audiere. Deciziile de impunere (emise sub rezerva verificării ulterioare) se emit în maxim 25 zile lucrătoare de la audiere.

IV. Titlul IX- Sancțiuni

4.1. Neîndeplinire măsuri dispuse de organele anti-fraudă. Constituie contravenție neîndeplinirea măsurilor dispuse de organele de control antifraudă fiscală.

[Aceste prevederi intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării in Monitorul Oficial – respectiv la 8 ianuarie 2023].

 

Codul de procedură fiscală was last modified: ianuarie 4th, 2023 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: