Modificare Cod procedură fiscală

1 sept. 2022
Vizualizari: 636

Ordonanța nr. 31/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (M. Of. nr. 857/31 august 2022)

Intrare în vigoare: 3 septembrie 2022

Ordonanța Guvernului nr. 31/2022 aduce o serie de modificări Codului de procedură fiscală, dintre care am selectat următoarele:

I. Titlul III – Dispoziții procedurale generale

1.1. Comunicare act administrativ-fiscal. Actul administrativ-fiscal emis în formă electronică se consideră comunicat la data punerii la dispoziția contribuabilului (anterior, în 15 zile de la data transmiterii către contribuabil).

1.2. Soluția fiscală individuală anticipată (SFIA). Cererea pentru emiterea soluției fiscale se poate depune pentru o singură situație fiscală de fapt viitoare și o singură obligație fiscală principală. Prin urmare, contribuabilul/Plătitorul de venit poate depune mai multe cereri în vederea reglementarii mai multor situații fiscale de fapt viitoare.

Taxa pentru emiterea unei soluții fiscale individuale anticipate este de 5.000 euro (curs BNR la data plății) pentru contribuabilii nerezidenți.

Taxa se restituie dacă:

– contribuabilul renunță la cererea pentru emiterea SFIA în termen de 15 zile de la data depunerii cererii (în perioada
efectuării analizei prealabile).

– contribuabilul comunică opțiunea sa cu privire la renunțare la cerere și solicită restituirea taxei de emitere (în ipoteza că este notificat de organul fiscal competent despre faptul că cererea nu a fost luată în considerare ca urmare a analizei prealabile, având posibilitatea depunerii unei noi cereri sau renunțarea la cererea curentă).

În cazul în care organul fiscal competent respinge emiterea soluției fiscale individuale anticipate, taxa nu se mai restituie. De asemenea, taxa nu se restituie dacă cererea pentru SFIA intră în procedura de analiză de fond.

Notă: Analiză prealabilă – analiza desfășurată de organul fiscal competent în termen de 15 zile de la depunerea cererii contribuabilului.

Analiza de fond – analiza efectuată de organul fiscal competent, ulterior finalizării analizei prealabile.

II. Titlul V – Stabilirea creanțelor fiscale

2.1. Anularea rezervei verificării ulterioare. Rezerva verificării ulterioare se anulează ca urmare a inspecției fiscale ori a verificării situației fiscale personale finalizată cu raport de inspecție/raport de verificare și decizie emisă conform art. 131, 145 și 146 C. proc. fisc.

III. Titlul VI – Controlul fiscal

3.1. Suspendarea prescripției în cazul decesului. Termenul de prescripție a dreptului de a stabili creanțe fiscale se suspendă pe perioada cuprinsă între data decesului persoanei fizice la care era în curs de desfășurare o acțiune de inspecție fiscală/verificare a situației fiscale personale și data luării la cunoștință de către organul de inspecție/verificare că există sau nu succesori, după caz.

3.2. Utilizarea mijloacelor electronice de comunicare. Colaborarea contribuabilului/plătitorului la constatarea stărilor de fapt fiscale se poate realiza și prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare la distanță, de comun acord cu organele de inspecție fiscală.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

3.3. Durata inspecției la nerezidenți. Durata efectuării inspecției fiscale nu poate depăși 180 zile pentru contribuabilii
nerezidenți.

3.4. Încetarea inspecției fiscale – sesizare penală. Inspecția fiscală încetează după sesizarea organelor de urmărire penală numai pentru obligațiile și perioadele fiscale care au făcut obiectul sesizării. Inspecția fiscală poate fi reluată (cu transmiterea unui nou aviz de inspecție fiscală) dacă procurorul dispune clasarea ori renunțarea la urmărirea penală sau dacă, după trimiterea în judecată, instanța lasă nesoluționată acțiunea civilă.

IV. Titlul VII – Colectarea creanțelor fiscale

4.1. Lista contribuabililor persoane juridice care nu au obligații fiscale restante. Organul fiscal central/local au obligația de a publica pe pagina de internet proprie lista contribuabililor persoane juridice care au declarat și au achitat la scadență obligațiile fiscale de plată și care nu au obligații restante. Lista se publică trimestrial, până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare. Procedura de aplicare se aprobă prin OPANAF sau hotărâre a consiliului local, după caz.

4.2. Ordinea stingerii creanțelor. Se sting cu prioritate sumele individualizate în deciziile de recuperare a ajutoarelor de stat
și/sau de minimis emise, după caz, de Comisia Europeană/entitățile ce dețin calitatea de furnizor sau de administrator de ajutor de stat sau de minimis/Consiliul Concurentei și dobânzile aferente datorate de la data plății ajutorului până la data recuperării sau a rambursării sale integrale.

4.3. Pentru debitorii în insolvență, stingerea se face astfel:

– obligațiile fiscale, altele decât cele înscrise la masa credală, în ordinea vechimii;

– obligațiile fiscale cu termene de plată stabilite în planul de reorganizare judiciară, precum și obligațiile fiscale accesorii datorate pe perioada reorganizării, dacă în plan s-au prevăzut calcularea și plata acestora;

– obligațiile fiscale admise la masa credală, în ordinea vechimii, până la stingerea integrală a acestora, în situația contribuabililor aflați în stare de faliment.

4.4. Eșalonare la plată – excepții. Nu se acordă eșalonare la plată pentru obligațiile fiscale/bugetare care reprezintă ajutor
de minimis de recuperat.

4.5. Menținere eșalonare la plată. Se stabilesc condiții suplimentare în care se menține eșalonarea la plată/eșalonarea la plată simplificată:

– sumele stabilite prin decizia de recuperare a ajutoarelor de stat emisă de către Comisia Europeană, inclusiv dobânzile aferente, datorate de la data plații ajutorului până la data recuperării sau a rambursării sale integrale se achită în maximum 3 zile de la data comunicării acestei decizii.

– sumele stabilite prin decizia de recuperare a ajutoarelor de stat sau de minimis emisă de către entitățile ce dețin calitatea de furnizor sau de administrator de ajutor de stat sau de minimis, inclusiv dobânzile aferente, datorate de la data plătii ajutorului până la data recuperării sau a rambursării sale integrale, se achită în maximum 3 zile de la data comunicării acestei decizii.

– sumele stabilite prin decizia de recuperare a ajutoarelor de minimis emisă de către Consiliul Concurenței, inclusiv dobânzile aferente, datorate de la data plații ajutorului până la data recuperării sau a rambursării sale integrale, se achită în maximum 3 zile de la data comunicării acestei decizii.

4.6. Garanții. Pentru debitorii care au solicitat eșalonarea la plată și care trebuie să achite obligațiile fiscale administrate de organul fiscal central într-un anumit termen pentru a se menține autorizația, acordul ori alt act administrativ similar, eșalonarea la plată se acordă numai cu condiția constituirii de garanții, conform art. 193 alin. (6) lit. a) sau b) C. proc. fisc.

4.7. Bunuri sechestrate. În cazul bunurilor sechestrate potrivit înțelegerii părților, prețul propus de cumpărător poate fi mai mic decât prețul de evaluare în cazul în care, din prețul oferit, se asigură acoperirea integrală a creanței fiscale, inclusiv a accesoriilor și a cheltuielilor de executare silită.

4.8. Debitori insolvabili. Debitorii care dețin în proprietate bunuri a căror valoare este mai mică de 2% din cuantumul
obligațiilor fiscale restante se consideră debitori care nu au venituri sau bunuri urmăribile.

4.9. Dispoziții speciale pentru executarea silită a ajutorului de stat de recuperat. Pentru recuperarea ajutoarelor de stat și de minimis, executarea silită prin poprire și/sau sechestru asupra bunurilor mobile sau imobile poate începe oricând după comunicarea somației, fără a fi necesară împlinirea termenului de 15 zile.

V. Titlul VIII – Soluționarea contestațiilor

5.1. Soluții privind contestațiile. În cazul respingerii contestației, se decide, după caz, confirmarea totală sau parțială a actului atacat.

VI. Titlul XII – Dispoziții tranzitorii și finale

6.1. Cereri de eșalonare în curs de soluționare. Prevederile O.G. nr. 31/2022 se aplică și cererilor în curs de soluționare la data intrării în vigoare a O.G. Pentru eșalonările în curs ale contribuabililor care au obligații de plată de care depinde acordarea unei autorizații, se acordă un termen (de grație) de 30 de zile pentru constituirea garanțiilor prevăzute de O.G. nr.
31/2022.

Modificare Cod procedură fiscală was last modified: septembrie 1st, 2022 by Emilian Duca

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: