Legislația muncii. O.U.G. nr. 111/2021

12 oct. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1283

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică (M. Of. nr. 945/4 octombrie 2021)

Intrare în vigoare: 4 octombrie 2021

I. Sfera de aplicare

În cazul suspendării temporare a contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului, conform art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, în perioada 4 octombrie 2021 – 31 decembrie 2021, salariații pot beneficia de indemnizații în cotă de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.

Aceste indemnizații se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu pot depăși 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 nr. 16/2021 (5.380 lei). Indemnizația poate fi suplimentată de către angajator dacă bugetul pentru plata cheltuielilor de personal permite acest lucru.

1.1. Beneficiari: Salariații:

(i) pe perioada întreruperii temporare a activității, total sau parțial, în contextul creșterii incidenței răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2; sau

(ii) pe perioada suspendării activității ca urmare a anchetei epidemiologice efectuate de direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, cu excepția salariaților aflați în concediu medical și care primesc indemnizația de asigurări sociale aferentă.

Nu beneficiază de indemnizație salariații următorilor angajatori:

– instituții și autorități publice;

– angajatorii care la data solicitării acordării acestor sume se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitățile suspendate sau asupra cărora sunt impuse restricții din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

1.2. Calculul indemnizației

Indemnizația se calculează pentru numărul de zile în care activitatea a fost suspendată, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2021.
Indemnizația este supusă impozitului pe venit, CAS și CASS. Pentru această indemnizație nu se datorează CAM din partea angajatorilor. Calculul, reținerea și plata impozitului pe venit și a contribuțiilor datorate se realizează de către angajator din indemnizațiile încasate din bugetul asigurărilor pentru șomaj. Declararea obligațiilor fiscale se face prin formularul (112), termenul de plată este data de 25 a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor pentru șomaj.
În cazul în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă din care cel puțin unul este activ, nu beneficiază de indemnizația prevăzută de această ordonanță. Dacă toate contractele sunt suspendate, va beneficia de indemnizația aferentă contractului cu drepturile salariale cele mai avantajoase.

Perioada în care contractele de muncă sunt suspendate, iar angajatorii nu datorează CAM constituie stagiu de cotizare fără plata contribuției în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate prevăzute de O.U.G. nr. 158/2005.

1.3. Procedura

Angajatorii depun prin poșta electronică, la AJOFM (AMOFM București) în raza cărora își au sediul social o cerere semnată și datată de reprezentantul legal, însoțită de o declarație pe propria răspundere și de lista beneficiarilor, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, în termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a acestei ordonanțe de urgenta (până pe 14 octombrie, inclusiv).

Modelul cererii va fi aprobat prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale, la propunerea ANOFM.
Documentele se depun în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară. Plata din bugetul asigurărilor pentru șomaj se face în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor. Plata indemnizației către salariat se face în maximum 3 zile lucrătoare de la primirea de către angajator a sumelor.

II. Alte categorii de beneficiari

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Pentru aceeași perioadă 4 octombrie 2021 – 31 decembrie 2021, în situația întreruperii temporare a activității ca urmare a răspândirii coronavirusului, beneficiază de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale de o indemnizație lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 nr. 16/2021și următoarele categorii de persoane:

1. Profesioniștii, definiți conform Legii nr. 287/2009 privind de Codul civil;

2. Persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, reglementate de Legea nr. 8/1996;

3. Persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005.

Persoanele prevăzute la art. 671 alin. (1) lit. a)-c) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, beneficiază de o indemnizație de 75% din drepturile în bani aferente contraprestației activității sportive, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 16/2021, dacă contractul de activitate sportivă a fost suspendat din inițiativa structurii sportive.

Pentru aceste indemnizații se datorează impozit pe venit, CAS și CASS. Pentru indemnizațiile plătite din bugetul de stat, nu se datorează CAM. Calculul indemnizației brute se face de către persoana beneficiară/cooperația cu care s-a încheiat convenția sau structura sportivă și se declară prin Declarația unică pentru veniturile realizate în anul în care au fost obținute indemnizațiile. Indemnizația se calculează pentru numărul de zile în care activitatea a fost întreruptă, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2021.

Indemnizația se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere, însoțită de documentul care atestă întreruperea temporară a activității, total sau parțial și de copia documentului de identitate (pentru persoanele de la pct. 1, 2, 3 de mai sus).

Cererea și documentele se depun lunar, prin mijloace electronice, la agențiile pentru plăti și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, de către persoana beneficiară/ cooperație sau structura sportivă, până în ultima zi a lunii următoarele celei pentru care se solicită indemnizația. Modelele cererii și documentelor se aprobă prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale, la propunerea ANPIS.

Plata indemnizației se face direct la beneficiar sau prin cooperație/structura sportivă.

Aceste prevederi nu se aplică societăților reglementate de Legea societăților nr. 31/1990 și nici grupurilor de interese economice reglementate de Legea nr. 161/2003.

III. Dispoziții finale și tranzitorii

Persoanele care beneficiază de un drept de pensie și persoanele încadrate în grad de handicap pot beneficia de drepturile prevăzute de această ordonanță.

Dacă o persoană se încadrează pentru a beneficia atât de indemnizația menționată la pct. I, cât și de la pct. II de mai sus, atunci aceasta va beneficia de o singură indemnizație, în cuantumul prevăzut la pct. II.

Persoanele fizice beneficiare ale indemnizațiilor menționate la pct. I și pct. II de mai sus nu pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat aferent acestor indemnizații, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private. De asemenea, pentru aceste sume nu se acordă facilități fiscale.

Legislația muncii. O.U.G. nr. 111/2021 was last modified: octombrie 12th, 2021 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: