Info legislativ – Septembrie 2019

3 oct. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 612

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

CODUL FISCAL

PROCEDURA FISCALĂ

M. Of. nr. 741/ 11 septembrie 2019

Ordinul președintelui ANAF nr. 2.288/2019 privind procedura de transfer al sumelor recuperate în cadrul asistenței reciproce la recuperare și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare.

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

Comentarii:

Prin acest ordin se aprobă: Procedura de transfer a sumelor recuperate în cadrul asistenței reciproce la recuperare. Modelul și conținutul următoarelor formulare:

– Referat privind transferul sumelor recuperate reprezentând creanțe stabilite în alte state;

– Notă pentru plata la extern a sumelor aferente creanțelor stabilite în alte state;

– Informare privind solicitarea de asistență la recuperare pentru creanțe stabilite în România privind sumele ce urmează a fi încasate în alte state;

– Referat privind transferul sumelor recuperate în alte state, reprezentând creanțe stabilite în România;

– Referat privind stingerea obligațiilor fiscale restante recuperate în altestate

 

M. Of. nr. 784/ 26 septembrie 2019

O.G. nr. 67/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK -S.A., precum și a O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale

Comentarii:

– Prin această OUG a fost prelungit termenul de depunere a notificării pentru restructurarea obligațiilor bugetare până la 31 octombrie 2019. De asemenea, se suspendă executarea silită începând cu data depunerii notificării;

Videoconferința regională de insolvență Buzău

– Începând cu data intrării în vigoare a acestei OUG, entitățile care au depus notificarea nu sunt excluse de la participarea la achizițiile publice.

 

M. Of. nr. 785/ 27 septembrie2019

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.894/2019 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică.

Comentarii:

Conform modificărilor aduse prin acest ordin:

– protecția datelor cu caracter personal prelucrate se realizează conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE;

– se stabilesc drepturile persoanei fizice în ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de rectificare a datelor, dreptul de ștergere a datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a-și retrage consimțământul, dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanței judecătorești pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Regulamentul (UE) 2016/679, dreptul de a fi notificat de către operator în caz de încălcări privind securitatea datelor cu caracter personal);

– dacă se respinge cererea de înregistrare a certificatului calificat, este obligatorie comunicarea motivului respingerii;

– prin SPV se transmit informații cu privire la evidența fiscală a creanțelor fiscale ale persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entități fără personalitate juridică;

– la expirarea termenului de păstrarea documentelor, acestease retrag din SPV și se arhivează în arhiva electronică conform normelor legale în vigoare;

– se stabilesc condiții de depunere a declarațiilor de înregistrare fiscală de către persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică;

– se actualizează lista documentelor ce pot fi comunicate prin SPV în cazul persoanelor fizice, persoanelor juridice sau entităților fără personalitate juridică.

 

M. Of. nr. 786/ 27 septembrie 2019

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.126/2019 pentru aprobarea Procedurii de anularea obligațiilor de plată accesorii și privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei.

Comentarii:

Prin acest ordin se aprobă Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii, conform prevederilor OG nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale. Procedura se aplică obligațiilor bugetare administrate de organul fiscal central reprezentând impozite, taxe, contribuții sociale, drepturi vamale și alte sume datorate bugetului general consolidat, precum și obligații accesorii aferente acestora.

Facilitățile fiscale ce se pot acorda sunt:

– amânarea la plată a obligațiilor accesorii rămase nestinse la data emiterii certificatului de atestare fiscală, până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 16 decembrie 2019 inclusiv, în cazul nedepunerii acestei cereri, pentru debitorii care notifică organul fiscal conform art. 28, alin. (1) din OG nr. 6/2019;

– anularea obligațiilor de plată accesorii.

– anularea obligațiilor de plată accesorii.

Pot beneficia de aceste facilități:

– debitorii, persoane juridice, persoane fizice sau entități fără personalitate juridică care au obligații bugetare principale restante sub un milion lei, la data de 31 decembrie 2018;

– debitorii, persoane fizice sau entități fără personalitate juridică, unități administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului București ori instituțiile publice, care au obligații bugetare principale restante de minim un milion lei la data de 31 decembrie 2018;

Se includ în categoria debitorilor de mai sus și:

– debitorii declarați insolvabili, potrivit legii;

– persoanele cărora li s-a stabilit răspunderea solidară conform Legii nr. 207/2015, răspunderea potrivit Legii nr. 85/2014 sau Legii nr. 85/2006 pentru obligațiile bugetare aferente perioadei anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv, indiferent de data emiterii deciziei de atragere a răspunderii sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de atragere a răspunderii;

– debitorii aflați în procedura insolvenței sau în dizolvare;

– debitorii care la data de 31 decembrie 2018 înregistrează numai obligații de plată accesorii nestinse aferente obligațiilor bugetare principale stinse până la această dată, iar accesoriile nu au fost stinse până la data de 8 august 2019 (data intrării în vigoare a OG nr. 6/2019);

– debitorii cărora li s-au comunicat decizii de impunere aferente unor obligații bugetare principale scadente până la data de 31 decembrie2018, ca urmare a unei inspecții fiscale în derulare la data de 8 august 2019, indiferent de cuantumul obligațiilor bugetare principale și de data comunicării deciziei de impunere.

Pentru a beneficia de facilitățile fiscale ce se pot acorda conform acestui ordin, debitorii trebuie să depună o notificare la (i) registratura organului fiscale central competent, (ii) prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primiresau (iii) prin SPV. În termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării notificării, organul fiscal va emite și comunica debitorului decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii și certificatul de atestare fiscală.

Prin acest ordin se actualizează și anexele la Procedura de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale de minim un milion lei, aprobată prin OMFP nr. 2.810/2019.

 

FONDURI SPECIALE

M. Of. nr. 727/ 4 septembrie 2019

Decizia ORDA nr. 81/2019 privind modificarea, pe baza indicelui de inflație stabilit la nivel național, a remunerațiilor cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental, prevăzute în Metodologia privind remunerațiile datorate titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental, publicată în M.O. al României, Partea I, prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 266/2011, astfel cum a fost modificată prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 198/2012.

 

M. Of. nr. 733/ 6 septembrie 2019

Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară (republicare).

 

M. Of. nr. 758/ 18 septembrie 2019

H.G. nr. 691/2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice și modalitățile de percepere, încasare, virare, utilizare și evidențiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia, aprobate prin H.G. nr. 1.502/2007.

Comentarii:

Potrivit acestei hotărâri, fondurile obținute din aplicarea timbrului monumentelor istorice se utilizează de Institutul Național al Patrimoniului în conformitate cu Procedura privind acordarea de finanțări din fondurile obținute din aplicarea timbrului monumentelor istorice.

Finanțările se pot acorda pentru proiecte care au ca scop protejarea și promovarea monumentelor istorice în domenii precum: restaurarea monumentelor istorice, reparații curente și întreținere, intervenții de urgență -ante-și postdezastru, punere în valoare -interpretare și prezentare -a monumentelor istorice, acțiuni tematice, restaurare, elaborare a documentației tehnice pentru intervenții asupra monumentelor istorice, educație și formare.

 

LEGISLAȚIA MUNCII

M. Of. nr. 770/ 23 septembrie 2019

Ordinul ministrului muncii și justiției sociale/ministrului finanțelor publice nr. 1.253/2.892/2019 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2019.

Comentarii:

Conform acestui ordin, valoarea nominală a unui tichet de masă, pentru semestrul II al anului 2019 este de maxim 15,18 lei. Această valoare se va aplica și pentru primele luni ale semestrului I, al anului 2020.

 

ALTE REGLEMENTĂRI

M. Of. nr. 738/ 10 septembrie 2019

Hotărârea președintelui CCF nr. 6/2019 privind susținerea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent – sesiunea noiembrie 2019.

Comentarii:

Examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal/consultant fiscal asistent va avea loc în data de 2 noiembrie 2019, în București.

 

M. Of. nr. 747/13 septembrie 2019

Ordinul președintelui ANAF și ministrului economiei nr. 2.237/1.053/2019 pentru punerea în aplicare a unor standarde tehnice referitoare la sistemul de trasabilitate pentru produsele din tutun.

 

Info legislativ – Septembrie 2019 was last modified: octombrie 4th, 2019 by Emilian Duca

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter