Info legislativ – iulie 2019

19 aug. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 695

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 616/ 25 iulie 2019

Original Black Friday pe UJmag.ro!

Sentința 263/2016 a Curții de Apel Oradea – Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal

Comentarii

Ca urmare a respingerii recursului de către ÎCCJ la 13.06.2019 au fost abrogate parțial unele prevederi ale pct. 79 si 82 din Normele metodologice de aplicare a titlului VII Cod fiscal, după cum urmează:

(i) sintagma „în antrepozitul fiscal în care acestea au fost produse” din cuprinsul normei 82 alin. (2) teza II din H.G. nr. 1/2016 prin care a fost redefinit în mod fundamental diferit față de vechea reglementare noțiunea de sistem integrat: „Prin sistem integrat se înțelege utilizarea alcoolului etilic și a altor produse alcoolice, în antrepozitul fiscal în care acestea au fost
produse, pentru realizarea de produse finite care se consumă ca atare, fără a mai fi supuse vreunei modificări;”

(ii) sintagma „în care a fost produs și a fost denaturat alcoolul etilic – materie primă, respectiv prin utilizarea sistemului integrat, așa cum este acesta definit la pct. 82 alin. (2) teza a doua” din cuprinsul normei 79 alin. (5) teza II din H.G. nr. 1/2016:

“(4) Realizarea în interiorul antrepozitelor fiscale de producție a produselor care nu sunt destinate consumului uman prevăzut la pct. 78 alin. (10) este interzisă.

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), alcoolul sanitar se realizează numai în interiorul antrepozitului fiscal de producție în care a fost produs și a fost denaturat alcoolul etilic – materie primă, respectiv prin utilizarea sistemului integrat, așa cum este acesta definit la pct. 82 alin. (2) teza a doua.”

 

M. Of. nr. 625/ 26 iulie 2019

Legea nr. 156/2019 pentru modificarea art. 25 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii

Modificările aduse Codului fiscal prin Legea nr. 156/2019 se referă la stabilirea plafonului pentru sponsorizare. Astfel, conform art. 25 alin. (4) lit. i) C.fisc, cheltuielile de sponsorizare și/sau mecenat, precum și cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii, sunt considerate cheltuieli nedeductibile.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

În acest context, contribuabilii care efectuează sponsorizări sau acordă burse private vor scădea sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre:

(i) cota de 0,75% aplicat la cifra de afaceri (în reglementarea anterioară, cota era de 0,50% aplicat la cifra de afaceri); și

(ii) 20% din impozitul pe profit datorat.

Notă: Potrivit prevederilor art. 4 Cod fiscal, modificările aduse Codului fiscal, prin lege, intră în vigoare în termen de minim 6 luni de la data publicării legii în Monitorul Oficial.

Informațiile de mai sus au fost transmise prin Tax focus nr. 29 din 29 iulie 2019.

 

M. Of. nr. 636/ 31 iulie 2019

H.G. nr. 524/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind determinarea cotei de piață, marjei de dobândă, a activelor financiare nete și a celor care se scad din baza impozabilă, precum și raportarea indicatorilor necesari calculării taxei pe active, prevăzute la art. 86-88 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

 

PROCEDURA FISCALĂ

M. Of. nr. 549/ 4 iulie 2019

OPANAF nr. 1.757/2019 pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum și a documentelor pe care debitorii le prezintă în vederea susținerii situației economice și financiare

Comentarii

OPANAF nr. 1.757/2019 aprobă procedura de mediere, prevăzută la art. 2301 Cod procedură fiscal ca o procedură de evitare a executării silite pentru unele obligații fiscale.

Prin acest ordin au fost reglementate:

– Procedura de mediere;
– Documentele pe care debitorii le prezintă în vederea susținerii situației economice și financiare;
– Modelul, conținutul, caracteristicile de tipărire ale formularelor:

a) Notificare privind intenția de mediere;
b) Înștiințare privind organizarea medierii;
c) Proces verbal privind rezultatul medierii.

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 24 din 4 iulie 2019.

 

M. Of. nr. 556/ 5 iulie 2019

O.U.G. nr. 60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare, precum și unele măsuri referitoare la obligațiile de plată
aferente împrumuturilor din venituri din privatizare și împrumuturilor contractate de statul român de la instituții de credit și sub-împrumutate operatorilor economici

Comentarii

Această ordonanță de urgență reglementează o modalitate de stingere a obligațiilor și bugetare ale operatorilor economici care dețin capacități de producere a energiei electrice instalate în Sistemul electroenergetic național, administrate de ANAF.

 

M. Of. nr. 559/ 8 iulie 2019

OPANAF nr. 1783/2019 pentru aprobarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului (085) „Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”

Comentarii

Formularul (085) se completează de persoanele impozabile care îndeplinesc condițiile stabilite la art. 278 alin. (8) Cod fiscal (intrate în vigoare la 20 aprilie 2019), respectiv:

– sunt persoane impozabile stabilite sau își au domiciliul stabil ori reședința în România; și
– prestează serviciile electronice (menționate mai sus) către persoane neimpozabile stabilite în alt stat membru; și
– valoarea totală a serviciilor nu depășește 10.000 euro (echivalent – 46.337 lei) în anul calendaristic curent și nici nu a depășit această valoare în anul precedent.

Informațiile suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 25 din 9 iulie 2019.

 

M. Of. nr. 561/ 9 iulie 2019

OPANAF nr. 1.886/2019 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice“

Comentarii

Acest ordin modifică OPANAF nr. 49/2019 în sensul revenirii la modalitatea de depunere a Declarației unice în format hârtie.

Declarația se depune la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire. Data depunerii declarației în format hârtie este data la care declarația a fost înregistrată la organul fiscal sau data depunerii prin poștă. În acest sens, se aprobă modelul și conținutul formularului „Anexa nr…..la Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”. Acest formular se depune numai împreună cu Declarația unică.

Veniturile care nu se cuprind în declarația inițială se vor declara prin depunerea unei declarații rectificative.

Persoanele care obțin venituri din mai multe surse sau categorii de venit vor completa câte o secțiune pentru fiecare din acestea (atât pentru veniturile realizate în 2018, cât și pentru cele estimate pentru 2019), utilizând, dacă este cazul și Anexa la Declarația unică.

Persoanele care utilizează programul de asistență pentru completarea Declarației unice nu vor completa și Anexa.

Informațiile de mai sus au fost transmise prin Tax focus nr. 26 din 10 iulie 2019.

 

M. Of. nr. 574/ 12 iulie 2019

Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și justiției sociale nr. 2.460/901/2019 pentru abrogarea alin. 2 al art. 10 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii și procedura de efectuare a restituirilor, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al ministrului finanțelor publice nr. 2.073/1.623/2014

Comentarii

Prin acest ordin se abrogă alin. (2) al art. 10 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 125/2014. Astfel, nu se mai emit decizii de recuperare a sumelor plătite necuvenit, corespunzătoare perioadei de după data de 1 octombrie 2014, în contul pensionarilor aflați în evidența sistemului public de pensii.

 

M. Of. nr. 583/ 16 iulie 2019

OPANAF nr. 1.984/2019 pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de ducere la îndeplinire a atribuțiilor Agenției Naționale de Administrare Fiscală în domeniul sancțiunilor internaționale

Comentarii

Procedura aprobată prin acest ordin definește activitățile desfășurate de direcțiile de specialitate din cadrul aparatului central al ANAF, DGAMC, direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, inclusiv prin direcțiile regionale vamale și unitățile subordonate acestora, în vederea dispunerii și aplicării măsurilor de blocare a fondurilor sau a resurselor economice care se află în proprietatea, sunt deținute sau se află sub controlul, direct sau indirect, al persoanelor fizice sau juridice identificate ca fiind persoane sau entități desemnate, inclusiv a fondurilor sau a resurselor economice derivate ori generate din bunuri deținute sau controlate de persoanele fizice ori juridice identificate ca fiind persoane sau entități desemnate, sau de revocare a măsurilor dispuse.

 

M. Of. nr. 586/ 17 iulie 2019

Decizia ÎCCJ nr. 12/2019 [Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii] privind situația impozitelor locale datorate pentru bunuri valorificate în procedura de insolvență, pentru perioada ulterioară deschiderii acesteia, respectiv ordinea lor de prioritate la distribuiri.

Comentarii

Completul ÎCCJ a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Cluj și, în consecință, stabilește că:

„Sumele reprezentând impozite locale datorate pentru bunuri valorificate în procedură, grevate de o cauză de preferință în favoarea unui creditor (sau „de ipoteci, gajuri sau alte garanții reale mobiliare ori drepturi de retenție de orice fel”, în terminologia Legii nr. 85/2006), devenite scadente după data intrării în faliment a debitorului, nu beneficiază de ordinea de prioritate la plată instituită prin art. 121 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 159 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare.”

 

M. Of. nr. 592/ 18 iulie 2019

OPANAF nr. 1.888/2019 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată

Comentarii

Prin acest ordin se aprobă modelul și conținutul formularului „Decizie privind înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 317 alin. (11) din Codul fiscal”. De asemenea, se aduc modificări formularelor (091) și (094).

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 28 din 25 iulie 2019.

 

M. Of. nr. 600/ 22 iulie 2019

OPANAF nr. 1.960/2019 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 „Conținutul cererii de acordare a eșalonării la plată și documentele justificative anexate acesteia“ și a anexei nr. 2 „Procedura de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central“ la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 90/2016

Comentarii

Principalele modificări se referă la:

1. Cererea de acordare a eșalonărilor la plată cuprinde mențiuni referitoare la înlesnirile la plată acordate până la data depunerii cererii stabilite în baza Cap. IV ”Înlesniri la plată” al Titlului VII „Colectarea creanțelor fiscale” C.proc.fisc.

2. La cererea de acordare a eșalonărilor la plată nu se anexează:

– situația încasărilor și plăților pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii, precum și programul de restructurare sau de redresare financiară – în cazul debitorilor cu risc fiscal mic sau al celor care nu dețin bunuri în proprietate pentru a constitui garanțiile prevăzute de lege;

– copia ultimei situații financiare anuale, copia ultimei balanțe de verificare și situația privind indicatorii orientativi – în cazul debitorilor care nu au obligația să organizeze și să conducă evidențe contabile potrivit legislației naționale (se va menționa în cerere cauza care a condus la situația de dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești).

3. Persoanele juridice și cele fizice vor anexa la cerere și graficul de eșalonare referitor la cuantumul ratelor. Nu se mai atașează declarația pe propria răspundere a administratorului/administratorilor și/sau asociaților din care să rezulte că nu au deținut, în ultimii 5 ani anteriori depunerii cererii, calitatea de administrator sau asociat la persoane juridice care au fost lichidate sau la care a fost declanșată procedura insolvenței și la care au rămas obligații fiscale neachitate.

4. În cazul debitorilor care nu dețin bunuri în proprietate pentru a constitui garanțiile prevăzute de lege, precum și al celor care desfășoară activități cu caracter sezonier, ratele de eșalonare se stabilesc în baza prevederilor art. 7 alin. (131) lit. a) și b) din Anexa 2 la OMFP nr. 90/2016.

5. Organul fiscal poate acorda și următoarea înlesnire la plată: amânarea la plată a unui procent de 50% din dobânzile cuprinse în CAF, în vederea anulării, până la data finalizării eșalonării la plată.

6. Creanțele rezultate din săvârșirea unei infracțiuni (prejudicii, cheltuieli judiciare și amenzi judiciare/penale) reprezintă obligații fiscale. Sumele ce fac obiectul unei confiscări sau cele care reprezintă echivalentul în bani a unor bunuri care au fost considerate a constitui produs direct sau indirect al unei infracțiuni nu sunt considerate creanțe rezultate din săvârșirea unor infracțiuni și nu se acordă înlesniri la plată.

7. Cererea pentru acordarea eșalonării la plată se soluționează în cel mult 15 zile lucrătoare de la data depunerii la organul fiscal și în cazul debitorilor care nu dețin bunuri în proprietate sau al debitorilor pentru care nu este necesară constituirea de garanții.

8. În cazul în care bunurile constituite ca garanție s-au degradat ori dreptul de proprietate asupra acestora a fost schimbat prin hotărâri judecătorești ce constituie titluri executorii, organul fiscal central va solicita (în 5 zile de la constatarea faptului) reconstituirea garanțiilor pentru obligațiile fiscale rămase nestinse din eșalonarea la plată dacă celelalte garanții nu sunt îndestulătoare.

9. Se introduc prevederi privind modul de calcul al ratei de eșalonare pentru debitorii care desfășoară activități cu caracter sezonier, debitorii care nu dețin bunuri în proprietate pentru a constitui garanții sau debitorii cu risc fiscal mic.

10. Pentru soluționarea cererii de eșalonare la plată, CAF-ul va fi emis de către organul fiscal în maxim 3 zile de la depunerea cererii.

 

M. Of. nr. 621/ 26 iulie 2019

Decizia 18/2019 [Completul pentru Soluționarea Recursului în Interesul Legii] referitoare la recursul în interesul legii privind interpretarea prevederilor art. 714 și art. 95 din Codul de procedură civilă

Comentarii

ÎCCJ a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Constanța și, în consecință, stabilește că: „În interpretarea și aplicarea unitară a prevederilor art. 714 și art. 95 din Codul de procedură civilă, secțiile civile ale tribunalelor sunt competente funcțional să soluționeze apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunțate de judecătorii asupra contestațiilor formulate împotriva executărilor silite pornite în temeiul dispozițiilor art. 260 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare”.

 

FONDURI SPECIALE

M. Of. nr. 542/ 2 iulie 2019

Regulamentul ASF nr. 7/2019 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară

 

M. Of. nr. 543/ 2 iulie 2019

O.U.G. nr. 50/2019 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu și pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje

Comentarii

OUG nr.50/2019 modifică OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu și Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje. OUG nr. 50/2019 transpune prevederile Directivei (UE) 2018/852 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje.

Modificările se referă la contribuțiile care se constituie venituri ale Fondului pentru mediu, introducerea Sistemul informatic de asigurare a trasabilității deșeurilor (SIATD), obligațiile persoanelor juridice, atribuțiile organizațiilor care implementează răspunderea extinsă a producătorului (OIREP).

Informații suplimentare în Tax focus nr. 23 din 4 iulie 2019.

 

M. Of. nr. 544/ 3 iulie 2019

Ordinul ministrului mediului nr. 572/2019 pentru depunerea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanță

Comentarii

Prin acest ordin se aprobă depunerea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanță, ca metodă alternativă de depunere a declarațiilor.

Tot prin acest ordin se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:

– Solicitare deschidere cont de acces în serviciul „Depunere declarații on-line”

– Cerere de înrolare.

Pentru depunerea declarațiilor prin mijloace electronice se va utiliza serviciul „Depunere declarații on-line” de pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu (www.afm.ro). Pentru accesarea acestui serviciu, este necesară generarea unui cont de acces care se realizează în baza solicitării scrise a reprezentantului legal/împuternicitului reprezentantului legal al contribuabilului, depusă la sediul AFM. Declarația depusă prin mijloace electronice va avea atașată o semnătură electronică calificată.

Nu se utilizează simultan mai multe mai multe metode de depunere a declarațiilor, pentru aceeași perioadă de raportare. În caz contrar, se va înregistra prima declarație depusă. Contribuabilul care a folosit ambele metode de transmitere a declarațiilor pe parcursul unui an fiscal este obligat să depună declarația aferentă lunii decembrie prin intermediul
serviciului „Depunere declarații on-line”, altfel declarația se va considera necomunicată.

 

M. Of. nr. 552/ 4 iulie 2019

O.U.G. nr. 54/2019 privind instituirea unor măsuri în domeniul comunicațiilor electronice și al infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice

 

LEGISLAȚIA MUNCII

M. Of. nr. 552/ 4 iulie 2019

O.U.G. nr. 56/2019 pentru completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.

Comentarii

Prin această ordonanță de urgență se stabilește calitatea de beneficiari, în sensul Legii nr. 52/2011, a unităților din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, astfel că aceste unități pot utiliza personal zilier în desfășurarea activității curente.

De asemenea, se stabilesc noi domenii în care se poate presta muncă necalificată cu caracter zilier:

– hoteluri și alte facilități de cazare – diviziunea 55; facilități de cazare similare – clasa 5510; facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată – clasa 5520 – tabere de copii, organizate de Ministerul Tineretului și Sportului, direct sau prin unitățile din subordinea acestuia;

– facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată – clasa 5520 – cabane;

– activități ale bazelor sportive – clasa 9311;

– activități ale cluburilor sportive – clasa 9312.

 

M. Of. nr. 558/ 8 iulie 2019

Legea nr. 124/2019 privind cerințele minime de creștere a mobilității salariaților între statele membre prin îmbunătățirea dobândirii și păstrării drepturilor la pensie suplimentară

Comentarii

Această lege stabilește cerințele privind condițiile de dobândire a drepturilor în cadrul schemelor de pensie suplimentară, păstrarea drepturilor latente la pensie suplimentară și informarea participanților, urmărind facilitarea exercitării drepturilor salariaților la libera circulație între statele membre UE prin reducerea obstacolelor create de normele care reglementează schemele de pensie suplimentară legate de existența unui raport de muncă.

Legea transpune prevederile Directivei 2014/50/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerințele minime de creștere a mobilității lucrătorilor între statele membre prin îmbunătățirea dobândirii și a păstrării drepturilor la pensie suplimentară, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 128 din 30 aprilie 2014.

 

M. Of. nr. 563/ 9 iulie 2019

Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii

Comentarii

Legea urmează să intre în vigoare la 1 septembrie 2021, cu excepția unor prevederi care vor intra în vigoare înainte de această dată (ex. recalcularea pensiilor).

 

M. Of. nr. 573/ 12 iulie 2019

Decizia ÎCCJ [Completul pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept] nr. 19/2019 – Dosar nr. 131/1/2019

Comentarii

Completul ÎCCJ admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Bacău – Secția I civilă, în Dosarul nr. 1.621/110/2016, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile și, în consecință, stabilește că: „În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 10, art. 38, art. 57, art. 134 alin. (1) și art. 254 alin. (3) și (4) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stipularea clauzei penale în contractul individual de muncă sau într-un act adițional al acestuia, prin care este evaluată paguba produsă angajatorului de salariat din vina și în legătură cu munca sa, este interzisă și este sancționată cu nulitatea clauzei astfel negociate.”

 

M. Of. nr. 575/ 15 iulie 2019

Legea nr. 132/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri

Comentarii

Principalele modificări aduse Legii nr. 52/2011 se referă la următoarele aspecte:

1. Se definește noțiunea de „cotă forfetară” – 10% din salariul minim brut pe țară garantat în plată, pentru fiecare zilier.

2. Sunt considerate beneficiari în sensul Legii nr. 52/2011 și: institutele naționale, stațiunile didactico-experimentale ale universităților aflate sub coordonarea Ministerului Educației Naționale (MEN), liceele de profil în subordinea MEN, instituțiile publice autorizate să efectueze cercetări arheologice (universități, institute de cercetare, muzee).

3. În domeniul agricol, silvic, viticol, pomicol, legumicol, floricol, piscicol și în activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniul agricol al Academiei de Științe Agricole și Silvice și al institutelor, centrelor și stațiunilor de cercetare-dezvoltare din subordine se pot utiliza zilieri pentru o perioadă mai mare de 90 zile pe durata unui an calendaristic, dar nu mai mult de 180 zile cumulate.

4. Pentru domeniile de mai sus, precum și în cel al creșterii animalelor în sistem extensiv, Registrul electronic de evidență a zilierilor se întocmește lunar.

5. Munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta și în domeniile:

– activități de cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste (7220 – săpături arheologice),

– creșterea materialului săditor (0130),

– activități privind tabere de copii organizate de MTS (5520).

6. Se introduc prevederi cu referire la măsurile privind activitatea zilierilor în domeniul creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier în mod tradițional al ovinelor, caprinelor sau bovinelor, în regim semiliber.

 

M. Of. nr. 584/ 17 iulie 2019

Ordinul ministrului comunicațiilor și societății informaționale nr. 599/2019 privind aprobarea Normelor metodologice de identificare a operatorilor de servicii esențiale și furnizorilor de servicii digitale

 

M. Of. nr. 587/ 17 iulie 2019

Legea nr. 135/2019 pentru modificarea art. 56 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Comentarii

Modificările se referă la reducerea vârstei standard de pensionare (cu 20 ani) și în cazul persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare de cel puțin 15 ani în unități miniere, cu cel puțin 50% muncă în subteran, în cazul în care activitatea minieră încetează ca urmare a obligațiilor pe care și le asumă statul român în negocierile cu Comisia Europeană.

 

M. Of. nr. 623/ 26 iulie 2019

Legea nr. 153/2019 pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

Comentarii

Modificările se referă la stabilirea, până la data de 15 ianuarie, pentru personalul bugetar, a zilelor lucrătoare pentru care se acordă zile libere, zile care precedă și/sau care succedă zilelor de sărbătoare legală în care nu se lucrează.

 

ALTE REGLEMENTĂRI

M. Of. nr. 537/1 iulie 2019

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto

 

M. Of. nr. 542/ 2 iulie 2019

Ordinul ministrului comunicațiilor și societății informaționale privind aprobarea Normelor metodologice de organizare și funcționare a Registrului operatorilor de servicii esențiale

 

M. Of. nr. 548/ 3 iulie 2019

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2425/2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.235/2003

 

M. Of. nr. 555/ 5 iulie 2019

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

 

M. Of. nr. 564/ 9 iulie 2019

Legea nr. 128/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe

 

M. Of. nr. 587/ 17 iulie 2019

1. Legea nr. 138/2019 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001

2. Legea nr. 136/2019 pentru abrogarea alin. (1), (2) și (4) ale art. 40 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

3. Legea nr. 134/2019 privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și pentru modificarea unor acte normative.

 

M. Of. nr. 589/ 18 iulie 2019

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Comentarii

Informații privind prevederile acestei legi vor fi furnizate într-un material separat.

 

M. Of. nr. 596/ 19 iulie 2019

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.493/2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor prevederi contabile

Comentarii

Prin OMFP nr. 2.493/2019 a fost aprobat Sistemul de raportare contabilă la data de 30 iunie 2019 pentru operatorii economici.

Termenul de depunere a raportărilor contabile la 30 iunie 2018 este 14 august 2019. Nedepunerea raportărilor contabile anuale la 30 iunie 2019 se sancționează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991.

Acest ordin abrogă OMFP nr. 2.531/2018 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile.

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 27 din 23 iulie 2019.

 

M. Of. nr. 611/ 24 iulie 2019

Legea nr. 147/2019 pentru modificarea și completarea Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010

 

M. Of. nr. 621/ 26 iulie 2019

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.623/2019 pentru modificarea și completarea Precizărilor privind formatul, schema XSD și elementele extraselor de cont în format electronic emise de unitățile Trezoreriei Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.768/2017

Info legislativ – iulie 2019 was last modified: august 19th, 2019 by Emilian Duca
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter