Info fiscal – Noiembrie 2021

3 dec. 2021
Vizualizari: 529

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 1039/1 noiembrie 2021

Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului finanțelor publice și ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 190/1157/1460/2021 pentru stabilirea criteriilor și modalităților potrivit cărora membrii cooperatori și cooperativele agricole beneficiază de scutirile prevăzute la art. 76 alin. (1) lit. b), e) și e¹) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004.

M. Of. nr. 1041/1 noiembrie 2021

Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.345/2021 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea prevederilor art. 293 alin. (1) lit. f¹), art. 293 alin. (3), art. 294 alin. (1) lit. k¹) și ale art. 294 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Comentarii

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

Normele aprobate prin acest ordin au în vedere scutirea de TVA în cazul importurilor de bunuri și achizițiilor intracomunitare, pentru exporturi sau alte operațiuni similare, pentru livrări intracomunitare și pentru transportul internațional și intracomunitar.

Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 34 din 2 noiembrie 2021.

M. Of. nr. 1073/9 noiembrie 2021

Circulară BNR nr. 25/2021 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României.

Comentarii

Începând cu data de 10 noiembrie 2021, nivelul ratei dobânzii de referință a BNR este de 1,75 la sută pe an.

PROCEDURA FISCALĂ

M. Of. nr. 1039/1 noiembrie 2021

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.608/2021. Ordin privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.547/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

Comentarii

Prezentul ordin modifică OPANAF nr. 2.547/2019 cu privire la indemnizațiile prevăzute la art. XV alin. (1), (1¹) și (4) din O.U.G. nr. 30/2020.

Aceste indemnizații au fost stabilite în situația întreruperii/reducerii activității ca urmare a situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 pe perioada stării de urgență și au fost acordate:

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

− profesioniștilor reglementați de art. 3 alin. (2) Cod civil;

− persoanelor care au încheiat convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației;

− avocaților;

− persoanelor fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, reglementate de Legea nr. 8/1996.

Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 33 din 2 noiembrie 2021.

M. Of. nr. 1040/1 noiembrie 2021

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.713/2021 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea și înscrierea în cadrul Registrului RO e-Factura, precum și a modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului (084) „Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunțarea la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura“.

Comentarii

În conformitate cu O.U.G. nr. 120/2021, acest ordin aprobă:

1. Procedura privind organizarea și înscrierea în cadrul Registrului RO e-Factura.

2. Modelul și conținutul formularului (084) „Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunțarea la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura”.

Pentru utilizarea acestui sistem trebuie ca, atât emitentul facturii, cât și destinatarul să fie înregistrați în Registrul RO e-Factura care este organizat de ANAF și gestionat din punct de vedere informatic, cu ajutorul aplicației informatice puse la dispoziție de Centrul Național pentru Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor.

Registrul RO e-Factura este public și se afișează pe pagina de internet a ANAF. Înscrierea în Registru se face prin transmiterea formularului (084) prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

M. Of. nr. 1051/3 noiembrie 2021

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.721/2021 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili.

Comentarii

Prin acest ordin a fost actualizată lista marilor contribuabili. Noua listă intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2022.

M. Of. nr. 1056/4 noiembrie 2021

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.699/2021 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal.

M. Of. nr. 1057/4 noiembrie 2021

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.768/2021 pentru aprobarea competențelor de constatare a contravențiilor și de aplicare a amenzilor prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991.

Comentarii

Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991 se face de către persoanele din cadrul ANAF și din structurile subordonate ANAF care au atribuții de inspecție fiscală și atribuții de antifraudă fiscală.

Personalul din cadrul structurilor subordonate ANAF cu atribuții în domeniul gestiunii declarațiilor fiscale și bilanțurilor are atribuții de constatare și sancționare a contravențiilor privind nedepunerea în termenul legal la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor a situațiilor financiare anuale și, după caz, a situațiilor financiare anuale consolidate, a situațiilor financiare interimare, a raportărilor contabile sau, după caz, a declarației din care rezultă că persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(3) din Legea contabilității nr. 82/1991, nu au desfășurat activitate.

M. Of. nr. 1065/8 noiembrie 2021

1. Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.365/2021 pentru aprobarea Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului național privind factura electronică RO e-Factura, precum și de primire și descărcare a facturii electronice de către destinatarii facturii electronice emise în relația B2G în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.

Comentarii

Conform acestui ordin, Sistemul național privind factura electronică RO e-Factura este disponibil în Spațiul privat virtual (SPV). Pentru utilizarea sistemului RO e-Factura, operatorii economici trebuie să fie înregistrați în SPV în nume propriu sau prin reprezentant legal, prin reprezentant desemnat ori prin împuternicit, cu respectarea OMFP nr. 660/2017.

Pentru utilizarea sistemului în relația B2B, este obligatoriu ca atât emitentul, cât și destinatarul să fie înregistrați în Registrul RO e-Factura.

2. Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.366/2021 pentru aprobarea Specificațiilor tehnice și de utilizare a elementelor de bază ale facturii electronice – RO_CIUS – și a regulilor operaționale specifice aplicabile la nivel național.

Comentarii

Specificațiile tehnice și de utilizare a elementelor de bază ale facturii electronice – RO_CIUS – și regulile operaționale specifice aplicabile la nivel național sunt conforme cu standardul european de facturare electronică SR EN 16931-1.

M. Of. nr. 1072/9 noiembrie 2021

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.767/2021 pentru aprobarea Procedurii de acordare a eșalonării la plată, în formă simplificată, de către organul fiscal central.

Comentarii

Acest ordin aprobă Procedura de acordare a eșalonării la plată, în formă simplificată, de către organul fiscal central, conform cap. IV¹ „Eșalonare la plată, în formă simplificată, pentru obligațiile fiscale administrate de organul fiscal central” din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 35 din 15 noiembrie 2021.

M. Of. nr. 1073/9 noiembrie 2021

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.783/2021 privind natura informațiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fișierul standard de control fiscal, modelul de raportare, procedura și condițiile de transmitere, precum și termenele de transmitere și data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să transmită fișierul standard de control fiscal.

Comentarii

Fișierul standard de control fiscal (SAF-T) este prevăzut la art. 59¹ alin. (1) C.proc.fisc și este utilizat pentru transferul electronic de date din evidenta contabilă și fiscală, de la contribuabili/plătitori către autoritățile fiscale și auditori.

SAF-T permite organelor fiscale accesul la date din evidenta contabilă și fiscală ale contribuabililor/plătitorilor, stocate și prelucrate în mediu electronic, într-un format ușor de citit pentru testarea substanțială a controalelor și datelor sistemului, folosind software de audit proprietar, ca parte a unei metodologii care asigură eficacitate și productivitate crescută în controlul fiscal asistat de computer.

Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 36 din 15 noiembrie 2021.

M. Of. nr. 1096/17 noiembrie 2021

1. Ordinul președintelui ANAF nr. 1.831/2021 pentru aprobarea Procedurii privind exercitarea opțiunii de utilizare, de către operatorii economici nerezidenți, a sistemului național privind factura electronică RO e-Factura, precum și a modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului (083) „Opțiune privind utilizarea, de către operatorii economici nerezidenți, a sistemului național privind factura electronică RO e-Factura“.

Comentarii

Prin acest ordin se aprobă:

− Procedura privind exercitarea opțiunii de utilizare, de către operatorii economici nerezidenți, a sistemului național privind factura electronică RO e-Factura.

− Modelul și conținutul formularului (083) „Opțiune privind utilizarea, de către operatorii economici nerezidenți, a sistemului național privind factura electronică RO e-Factura”.

Operatorii nerezidenți pot opta pentru utilizarea sistemului național RO E-factura prin depunerea formularului (083). Formularul se completează și se depune de către operatorii economici nerezidenți care optează pentru utilizarea sistemului RO e-Factura în relația comercială cu alt operator economic (relație comercială B2B) sau în relația cu autorități contractante, respectiv entități contractante (relație B2G), conform O.U.G. nr. 120/2021.

În urma depunerii formularului, operatorul economic primește un număr de evidență[1], apoi este înscris în Registrul RO e-factura, începând cu data de 1 a lunii următoare exercitării opțiunii. Pentru relația B2G, operatorii economici nerezidenți vor fi înscriși într-o evidență specială.

2. Ordinul președintelui ANAF nr. 1.832/2021 privind modificarea și completarea anexei nr. 5 „Procedură pentru emiterea deciziilor de anulare a obligațiilor fiscale în baza art. 5 din Legea nr. 209/2015 privind anularea unor obligații fiscale și a prevederilor Legii nr. 225/2015 privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice“ la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.202/2015.

Comentarii

Conform modificărilor aduse Anexei nr. 5 la OPANAF nr. 2.202/2015, compartimentul de specialitate verifică dacă dacă obligațiile fiscale de natura celor prevăzute la art. 1-4 din Legea nr. 209/2015 au fost stinse după data intrării în vigoare a acestei legi (23 iulie 2015). Dacă au fost efectuate astfel de stingeri, compartimentul de specialitate va reanaliza evidența fiscală și va reface stingerile, astfel încât obiectul anulării să îl reprezinte obligațiile fiscale nestinse la data de 23 iulie 2015.

Obligațiile fiscale prevăzute la art. 1-4 din Legea nr. 209/2015 se referă la:

− diferențe de obligații fiscale principale și obligații fiscale accesorii aferente în urma reconsiderării/reîncadrării unei activități ca activitate dependentă, pentru perioadele fiscale de până la 1 iulie 2015 și neachitate până la 23 iulie 2015.

− diferențe de obligații fiscale principale și obligații fiscale accesorii aferente stabilite ca urmare a recalificării sumelor reprezentând indemnizația primită pe perioada delegării și detașării de către angajații care și-au desfășurat activitatea pe teritoriul altei țări, aferente perioadelor fiscale de până la 1 iulie 2015 și neachitate până la 23 iulie 2015.

− diferențele de TVA aferentă veniturilor realizate din drepturi de proprietate intelectuală, precum și obligații fiscale accesorii aferente, stabilite ca urmare a depășirii plafonului și neînregistrării ca plătitor de TVA, pentru perioadele anterioare datei de 1 iulie 2015 și neachitate până la 23 iulie 2015.

− CASS și obligații fiscale accesorii aferente acestora, datorată de persoanele pentru care baza lunară de calcul al CASS este mai mică decât salariul de bază minim brut pe țară, pentru perioadele fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2012 și 30 iunie 2015 și neachitate până la 23 iulie 2015.

M. Of. nr. 1109/22 noiembrie 2021

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.722/2021 privind legitimațiile de verificare fiscală.

Comentarii

Legitimațiile se utilizează pentru verificarea situației fiscale personale, conform Titlului VI, Cap. IV C.proc.fisc. de către inspectorii din cadrul direcției generale control venituri persoane fizice și din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, încadrați în structurile cu atribuții de verificare fiscală.

Acest ordin abrogă OPANAF nr. 2.225/2016.

LEGISLAȚIA MUNCII

M. Of. nr. 1045/2 noiembrie 2021

Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 790/2021 pentru completarea Ordinului ministrului muncii și justiției sociale nr. 2.004/2018 privind aprobarea modelelor-cadru ale certificatului și contractului de internship, precum și al cererii pentru solicitarea primei de promovare a angajării.

Comentarii

Prin acest ordin se aprobă modelul-cadru al (i) certificatului de absolvire a programului de internship și al (ii) contractului de internship al organizatorului – Secretariatul General al Guvernului.

Aceste documente se eliberează doar internilor care desfășoară Programul oficial de internship al Guvernului României, organizat în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

M. Of. nr. 1046/2 noiembrie 2021

Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1.004/2021 privind aprobarea modelului cererii și al declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Comentarii

Conform art. 7 alin. (2) din O.U.G. nr. 111/2021, se aprobă prin acest ordin modelul cererii și declarației pe propria răspundere pentru:

a) profesioniștii reglementați de art. 3 alin. (2) Cod civil;

b) persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, reglementate de Legea nr. 8/1996;

c) persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației;

d) sportivi, antrenori, medici, asistenți medicali, maseuri, kinetoterapeuți, cercetători care au încheiat contracte de activitate sportivă conform Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului.

M. Of. nr. 1098/18 noiembrie 2021

Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 2.473/1.017/2021 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.192/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical și a instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizații asiguraților din sistemul asigurărilor sociale de sănătate și din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

M. Of. nr. 1126/25 noiembrie 2021

Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1.120/2021 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1.004/2021 privind aprobarea modelului cererii și al declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

ALTE REGLEMENTĂRI

M. Of. nr. 1076/10 noiembrie 2021

Legea nr. 267/2021 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Comentarii

Prin această lege se interzice instituțiilor publice și organelor de specialitate ale administrației publice centrale să solicite, în vederea soluționării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii după avize sau alte documente emise de instituții publice/organe de specialitate ale administrației publice.

Aceste prevederi intră în vigoare de la 1 ianuarie 2022.

M. Of. nr. 1077/10 noiembrie 2021

1. Legea nr. 268/2021 pentru înființarea Autorității Vamale Române și pentru modificarea unor acte normative.

2. Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2021 pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006.

M. Of. nr. 1091/16 noiembrie 2021

Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 773/2021 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informațiilor statistice de comerț intra-UE cu bunuri în anul 2022.

Comentarii

Pentru anul 2022, pentru colectarea informațiilor statistice de comerț intra-UE se aprobă următoarele praguri valorice Intrastat:

– 900.000 lei pentru exporturi intra-UE de bunuri și

– 900.000 lei pentru importuri intra-UE de bunuri.

Operatorii economici care în cursul anului 2021 au efectuat schimburi de bunuri cu statele membre UE, a căror valoare anuală, separat pentru cele două fluxuri, depășește valoarea pragurilor Intrastat stabilite, trebuie să completeze și să transmită la Institutul Național de Statistică declarații statistice Intrastat începând cu luna ianuarie 2022.

În cursul anului 2022 pot deveni furnizori de date Intrastat și alți operatori economici care realizează schimburi intra-UE de bunuri, a căror valoare cumulată de la începutul anului depășește pragurile Intrastat pentru anul 2022.

Acești operatori economici trebuie să completeze și să transmită declarații statistice Intrastat începând din luna în care valoarea cumulată de la începutul anului 2022 a exporturilor și/sau a importurilor intra-UE de bunuri depășește pragurile Intrastat stabilite, separat pentru cele două fluxuri, exporturi și respectiv importuri intra-UE de bunuri.

M. Of. nr. 1108/22 noiembrie 2021

Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.420/2021 privind publicarea pe serverul Ministerului Finanțelor a informațiilor cu caracter public.

Comentarii

Informațiile cu caracter public publicate pe serverul MF se încarcă pe portalul Guvernului la adresa www.data.gov.ro. Acestea conțin informații extrase din documentele depuse de entități la unitățile MF (situații financiare, raportări contabile anuale) și aflate în bazele de date centrale ale acestuia, actualizate conform normelor în vigoare.

Publicarea datelor se face zilnic astfel încât să reflecte modificările apărute în baza de date cu o întârziere de maximum 24 de ore. Perioada de publicare/actualizare a informațiilor este de două ori pe an, respectiv la un interval de 6 luni. Datele rămân publicate pe o perioadă de 10 ani, după care nu mai pot fi vizualizate/descărcate.

Acest ordin abrogă OMFP nr. 1.485/1999.

M. Of. nr. 1141/26 noiembrie 2021

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 122/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 și la instituirea cadrului legal pentru acordarea unui împrumut subordonat de către statul român, prin Ministerul Finanțelor, în calitate de acționar, către CEC Bank – S.A..

M. Of. nr. 1142/26 noiembrie 2021

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 123/2021 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021.


[1] Ca urmare a depunerii formularului (083) având bifată secțiunea IV „Opțiune privind utilizarea sistemului național
privind factura electronică RO e-Factura” pentru relații comerciale B2B, organul fiscal atribuie un număr de evidență, pe care îl comunică la adresa de e-mail înscrisă în formular. Numărul de evidență nu reprezintă cod de identificare fiscală în România conform titlului IV „Înregistrarea fiscală” din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Numărul de evidență atribuit de organul fiscal poate fi utilizat numai pentru sistemul național privind factura electronică RO e-Factura. Dacă din relațiile comerciale derulate cu alți operatori economici sau autorități contractante/entități contractante operatorul economic nerezident dobândește calitatea de subiect al unui raport juridic fiscal, respectiv dobândește drepturi și obligații în legătură cu creanțele fiscale, acesta trebuie să solicite înregistrarea fiscală, prin depunerea declarației de înregistrare fiscală, în condițiile prevăzute de titlul IV „Înregistrarea fiscală” din Codul de procedură fiscală.
Info fiscal – Noiembrie 2021 was last modified: decembrie 3rd, 2021 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: