Info fiscal – Mai 2020

2 iun. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 655

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 364/ 6 mai 2020

Hotărârea Guvernului nr. 340/2020 pentru modificarea și completarea titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată“ din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016.

Comentarii
Prin H.G. nr. 340/2020 se modifică Normele metodologice de aplicare a titlului VII cu privire la:
a) încadrarea pietrelor semiprețioase și a perlelor în categoria bunurilor second-hand;
b) criteriile pentru evaluarea riscului fiscal în cazul persoanelor impozabile cu sediul activității în România care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (1) lit. a) sau c) sau art. 316 alin. (12) lit. e) și cărora le-a fost anulată înregistrarea conform art. 316 alin. (11) lit. h) – societăți cu risc fiscal ridicat.
Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 25 din 7 mai 2020.

M. Of. nr. 376/ 11 mai 2020

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.926/2020 pentru punerea în aplicare a Deciziei (UE) 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020 privind scutirea de taxe la import și exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID19 în cursul anului 2020.

Comentarii
Acest ordin aprobă Lista bunurilor ce pot fi importate în regim de scutire de taxe la import și TVA conform Deciziei (UE) 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020 privind scutirea de taxe la import și exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare combaterii efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2020.
Organizațiile aprobate de autoritățile competente din statele membre (conform art. 1 alin. (1) din Decizia (UE) 2020.491) ce pot beneficia de prevederile acestui ordin sunt organizațiile cu caracter caritabil sau filantropic autorizate de ANAF prin unitățile sale subordonate.
Pentru autorizarea scutirii, aceste organizații trebuie să depună o cerere la:
– DGRFP-uri – pentru contribuabilii cu domiciliul fiscal în raza teritorială a acestora, cu excepția contribuabililor mijlocii și a celor cu domiciliul fiscal în raza teritorială a DGRFP București;
– administrațiile finanțelor publice pentru contribuabili mijlocii – pentru contribuabilii mijlocii cu domiciliul fiscal în raza teritorială a acestora;
– administrațiile finanțelor publice ale sectoarelor municipiului București – pentru contribuabilii care au domiciliul fiscal în raza teritorială a acestora, cu excepția contribuabililor mijlocii;
– DGRFP București – pentru contribuabilii care au domiciliul fiscal în raza teritorială a Administrației Județene a Finanțelor Publice Ilfov.
Decizia privind aprobarea autorizării de desfășurare a activității de import de bunuri în regim de scutire de la plata taxelor la import și a TVA este valabilă pentru toate importurile care îndeplinesc condițiile de scutire efectuate de către titularii deciziei în perioada 30 ianuarie 2020 – 31 iulie 2020 care îndeplinesc cumulativ condițiile:
– sunt organizații cu caracter caritabil sau filantropic;
– nu înregistrează la data depunerii cererii obligații fiscale restante administrate de ANAF, precum și alte creanțe bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal central în vederea recuperării;
– declară că îndeplinesc condițiile prevăzute de Decizia 2020/491 pentru aplicarea scutirii.
Entitățile care au efectuat importuri anterior datei de 11 mai 2020 și nu au beneficiat de scutirea prevăzută de acest ordin și se încadrează în prevederile Deciziei nr. 2020/491 pot solicita rambursarea taxelor la import și a TVA la organele vamale competente, conform Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 și Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

M. Of. nr. 393/ 14 mai 2020

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale.

Comentarii
I. Principalele modificări aduse Codului fiscal prin această ordonanță de urgență se referă la următoarele aspecte:
1. Impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii: introducere de bonificații la declarare și plată;
2. Înregistrarea în scopuri de TVA: prevederi referitoare la analiza de risc, regimul cererilor de înregistrare în scopuri de TVA depuse și nesoluționate până la 14 mai 2020;
3. Premii/stimulente: Tratamentul fiscal pentru premiile/stimulentele acordate pentru desfășurarea unor activități ce presupun contact direct cu cetățenii și care sunt supuse riscului de infectare cu coronavirus.
4. Prorogarea unor termene: Se prelungește până la 30 iunie 2020 depunerea Declarației unice, depunerea formularului (230) și plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii, datorate de persoanele.
5. Facilități la plata impozitului/taxei pe clădiri: posibilitatea reducerii impozitului anual;
6. Facilități la plata taxei și chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public;
7. Anularea unor obligații: Persoanele beneficiare (debitori) și obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020, anularea accesoriilor, aspecte procedurale.
Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 27 din 15 mai 2020.

M. Of. nr. 394/ 14 mai 2020
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative.

Comentarii
Potrivit O.U.G. nr. 70/2020, se modifică Codul fiscal cu privire la următoarele aspecte:
a) Limita de 30% din valoarea pierderii nete în cazul creanțelor cesionate nu se aplică în cazul cesiunilor de titluri de stat, obligațiuni și alte instrumente de datorie care conferă deținătorului un drept contractual de a încasa numerar.
b) Se modifică termenul de plată al impozitului pe venitul artiștilor, sportivilor etc. (rezidenți sau nerezidenți) în cazul în care evenimentele la care participă sunt reprogramate până la sfârșitul anului 2021.

M. Of. nr. 396/ 15 mai 2020

Legea nr. 54/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative.

Comentarii
Conform acestei legi, se aplică o bonificație de 10% din impozitul datorat pentru:
a) contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și plată (plată trimestrială, plăți anticipate, efectuate trimestrial – conform art. 41 Cod fiscal),
b) contribuabilii care plătesc impozit pe venitul microîntreprinderilor, care plătesc impozitul datorat la termenele
scadente, 25 iulie 2020 inclusiv – pentru trimestrul II și 25 octombrie 2020 inclusiv – pentru trimestrul III.

M. Of. nr. 443/ 26 mai 2020

Legea nr. 68/2020 pentru modificarea art. 456 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Comentarii

Original Black Friday pe UJmag.ro!

Potrivit modificărilor aduse prin această lege, clădirile unde funcționează cabinete de medicină de familie sunt scutite de la impozit/taxă pe clădiri.

PROCEDURA FISCALĂ

M. Of. nr. 368/ 7 mai 2020

Ordinul președintelui ANAF nr. 987/2020 pentru modificarea și completarea unor ordine ale președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale.

Comentarii
Prin acest ordin se modifică OPANAF nr. 63/2017 și OPANAF nr. 967/2017.
Conform modificărilor aduse OPANAF nr. 63/2017, se introduc noi formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale:
Adresă de înștiințare privind suspendarea măsurilor de executare silită
– Adresă de înștiințare privind continuarea măsurilor de executare silită.
– Adresă privind actualizarea sumelor rămase de recuperat, ca urmare a stingerilor efectuate, din popririle înființate.

Se modifică formularele:

Adresă de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești, ca urmare a transformării măsurilor asigurătorii în măsuri executorii;
– Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra sumelor datorate debitorului de către terți.

Se abrogă formularele:

Adresă de înființare a popririi executorii asupra sumelor datorate debitorului de către terți;
– Adresă de înștiințare privind înființarea popririi executorii ca urmare a transformării măsurilor asigurătorii în măsuri executorii.
Cu privire la OPANAF nr. 967/2017 se modifică formularul – Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra sumelor datorate debitorului de către terți.

 M. Of. nr. 407/ 18 mai 2020

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.029/2020 privind aprobarea formularului utilizat de intermediarii sau contribuabilii relevanți, după caz, în vederea raportării informațiilor cu privire la aranjamentele transfrontaliere care fac obiectul raportării.

Comentarii
Formularul aprobat prin acest ordin este utilizat pentru transmiterea informațiilor referitoare la aranjamentele transfrontaliere care prezintă indicii ale unor riscuri potențiale de evitare a obligațiilor fiscale. Transmiterea informațiilor se face conform art. 2914 C.proc.fisc (așa cum a fost modificat prin OG nr. 5/2020 – intrare în vigoare 1 iulie 2020).
Informațiile privind aranjamentele transfrontaliere care fac obiectul raportării pentru perioada cuprinsă între 25 iunie 2018 și 1 iulie 2020 vor fi raportate de către intermediarii sau contribuabilii relevanți până la data de 31 august 2020.

M. Of. nr. 426/ 21 mai 2020

Ordinul ministrului finanțelor publice, al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului sănătății nr. 1.942/979/819/2020 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate“.

Comentarii
Acest ordin aprobă modelul și conținutul formularului (112) „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” care se depune începând cu veniturile aferente lunii aprilie 2020. Noul formular este actualizat conform modificărilor aduse legislației în domeniul muncii și protecției sociale, pe perioada stării de urgență.
Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 32 din 22 mai 2020.

M. Of. nr. 427/ 21 mai 2020
Ordinul președintelui ANAF nr. 1061/2020 privind emiterea deciziilor referitoare la obligații fiscale accesorii.

Comentarii
Prin acest ordin a fost suspendată emiterea deciziilor referitoare la obligațiile fiscale accesorii pe durata stării de urgență și 30 de zile după încetarea acesteia.

M. Of. nr. 436/ 25 mai 2020
Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1058/2020 privind aprobarea procedurii și formularelor utilizate pentru aplicarea cap. II din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale.

M. Of. nr. 459/ 29 mai 2020

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative.

Prin această ordonanță de urgență se modifică următoarele acte normative:

1. O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale: restructurarea obligații bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 și anularea obligațiile bugetare accesorii.
2. O.U.G. nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare: Prelungirea unor termene de aplicare.
3. O.U.G. nr. 48/2020 privind unele măsuri financiarfiscale: Prelungirea unor termene de aplicare.
4. O.U.G. nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscalbugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative: Transferul sumelor neutilizate din bugetul ANRE la bugetul de stat.

Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 34 din 30 mai 2020.

FONDURI SPECIALE

M. Of. nr. 396/ 15 mai 2020

Legea nr. 53/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2019 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății

Comentarii
Prin această lege se aduc modificări modului de calcul al taxei clawback.

M. Of. nr. 416/ 19 mai 2020

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2020 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012.

M. Of. nr. 436/ 25 mai 2020

Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1058/2020 privind aprobarea procedurii și formularelor utilizate pentru aplicarea cap. II din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale.

LEGISLAȚIA MUNCII

M. Of. nr. 358/ 5 mai 2020

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Comentarii
Conform acestei ordonanțe de urgență, vor continua să fie acordate beneficiarilor pe perioada stării de urgență următoarele drepturi suportate de la bugetul de stat:
– drepturile aferente concediului și indemnizației pentru îngrijirea copilului cu dizabilități până la 7 ani (prevăzut de O.U.G. nr. 111/2010) – chiar dacă copilul a împlinit vârsta de 7 ani în perioada stării de urgență;
– drepturile aferente concediului de acomodare și indemnizației lunare (prevăzute de art. 50 din Legea nr. 273/2004) – chiar dacă perioada maximă de concediu prevăzută de lege s-a împlinit în perioada stării de urgență.
De asemenea, pentru personalul aflat în izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior (conform Ordonanței militare nr. 10/2020) se acordă drepturile salariale la nivelul celor avute în luna februarie, indiferent de timpul efectiv lucrat.

M. Of. nr. 364/ 6 mai 2020

Hotărârea Guvernului nr. 353/2020 pentru modificarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.017/2018.

Comentarii
Modificările aduse potrivit acestei hotărâri de guvern se referă la:
– redefinirea termenilor: „călătorie dus„ și „călătorie întors”.
– modalitatea de efectuare a călătoriei dus și întors între localități.
– legitimarea persoanei cu handicap în timpul călătoriei.

M. Of. nr. 372/ 8 mai 2020 

Hotărârea Guvernului nr. 362/2020 privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, precum și pentru prorogarea unor termene.

Comentarii
Termenul de aplicare a prevederilor HG nr. 140/2018 se prelungește până la data de 31 decembrie 2020. Termenele prevăzute la art. 7 lit. h), art. 24 lit. w), art. 42 lit. x), art. 59 lit. ț), art. 72 alin. (6) partea introductivă, alin. (7), (10) și (13), art. 74 lit. n), art. 76 lit. m), art. 92 alin. (1) lit. ag), art. 119 lit. u), art. 130 lit. ț), art. 141 lit. u), art. 149 alin. (4), art. 152 lit. l) și art. 154 lit. n) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 140/2018 se prorogă până la 31 decembrie 2020.

M. Of. nr. 394/ 14 mai 2020

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative.

Comentarii
Principalele aspecte vizate de O.U.G. nr. 70/2020 se referă la următoarele aspecte:
1. acordarea indemnizațiilor de șomaj tehnic potrivit O.U.G. nr. 30/2020;
2. Prelungire termenelor de acordare a unor indemnizații sociale;
3. Programul decalat de lucru;
4. Acordarea concediilor medicale.
Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 28 din 15 mai 2020.

M. Of. nr. 403/ 16 mai 2020

Ordinul ministrului muncii și al protecției sociale și al ministrului sănătății nr. 3.577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă.

Comentarii

Se stabilesc regulile ce trebuie implementate de către toți angajatorii din sectorul public și privat, pe perioada stării de alertă, în vederea continuării activității și prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 (reinstruire personal în domeniul securității și sănătății în muncă, identificare riscuri, stabilire activități ce pot fi continuate/ adaptate, consultări cu reprezentanții angajaților, informare cu privire la riscurile de infectare și afișare reguli de conduită, asigurare echipamente de protecție, individualizare program de lucru, etc).
Se stabilesc, de asemenea, măsuri speciale în cazul în care un angajat este suspect/confirmat cu infectare cu coronavirus, precum și obligațiile angajaților în perioada stării de alertă.

M. Of. nr. 415/ 19 mai 2020 

Ordinul președintelui CNAS nr. 540/2020 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a prevederilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență.

Comentarii 

Se stabilește, prin acest ordin, acordarea unui stimulent de risc în valoare de 2.500 lei brut pe lună pentru următoarele categorii:
– personalului de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar, inclusiv personalul de specialitate din structurile paraclinice medicosanitare și personalul paramedical, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19;
– personalului de mai sus car, în urma desfășurării activității, a fost diagnosticat cu COVID-19.
Persoanele menționate beneficiază de un singur stimulent de risc acordat lunar, chiria dacă își desfășoară activitatea în una sau mai multe unități angajatoare. Acest stimulent nu se include în baza de calcul a CAS, CASS, CAM.

M. Of. nr. 416/ 19 mai 2020

1. Legea nr. 59/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Comentarii
Prin Legea nr. 59/2020 a fost aprobată, cu modificări, O.U.G. nr. 30/2020. Prin această lege au fost aduse modificări următoarelor acte normative:
1. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii. Cu privire la acordarea tichetelor de masă și dreptul la indemnizația de șomaj tehnic;
2. Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ: Prevederi speciale pentru părinții cu copii cu dizabilități, prelungirea perioadei de acordare zile libere, modul de decontare a sumelor.
3. O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor.
4. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă: prelungirea perioadei de acordare a indemnizației de șomaj.
Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 30 din 20 mai 2020.

2. Legea nr. 60/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială.

Comentarii
Legea nr. 60/2020 aprobă, cu modificări O.U.G. nr. 32/2020. Legea definește sintagma „au realizat încasări”, în cazul avocaților care beneficiază de indemnizația de sprijin prevăzută de O.U.G. nr. 32/2020, a căror activitate a fost redusă ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență. Astfel, prin această sintagmă se înțelege situația în care aceștia au realizat venituri din exercitarea profesiei, dar și orice alte venituri prevăzute la art. 62 și art. 76 Cod fiscal (venituri din salarii și asimilate, ajutoare, recompense, indemnizații de maternitate, risc
maternal, despăgubiri, etc).

3. Legea nr. 61/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ

Comentarii

Legea nr. 61/2020 aprobă O.U.G. nr. 41/2020, cu unele completări. Astfel, Legea nr. 19/2020 se modifică în sensul în care se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor, în perioada următoare încetări stării de urgență, până la finalizarea cursurilor școlare aferente semestrului al II-lea.

M. Of. nr. 427/ 21 mai 2020

Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și protecției sociale nr. 1779/580/2020 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul I al anului 2020

Comentarii
Prin acest ordin valoarea sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul I al anului 2020 a fost stabilită la 470 lei.

M. Of. nr. 435/ 22 mai 2020

Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 872/543/2020 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017.

Comentarii
Se modifică, prin acest ordin, Normele de aplicare a O.U.G. nr. 158/2005, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017 după cum urmează:
1. Se introduc dispoziții specifice privind certificatele de concediu medical acordate începând cu data de 15 mai 2020 în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARSCoV-2 (stare de alertă).
Aceste certificate pot fi transmise prin mijloace electronice de transmitere la distanță către casele de asigurări de sănătate, către plătitorii de  indemnizații de asigurări sociale, către persoanele asigurate.
Certificatele depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanță constituie document justificativ de plată.
Se depun la casele de asigurări de sănătate dacă se solicită restituirea sumelor reprezentând indemnizații plătite angajaților proprii care au beneficiat de certificate de concediu medical.

Certificatele de concediu medical care cuprind a 91- a zi sau depășesc 183 de zile, precum și cele acordate pentru risc maternal se eliberează până la data de 30 iunie 2020 și se plătesc fără avizul medicului expert al asigurărilor sociale, respectiv fără avizul medicului de medicina muncii.
Certificatele de concediu medical, acordate de medici, alții decât medicii de familie, eliberate până la data de 30 iunie 2020, se plătesc fără avizul medicului de familie.
2. Durata cumulată a concediilor medicale acordate de medicul de familie pentru un asigurat, în ultimul an, pentru incapacitate temporară de muncă, nu include zilele de concediu medical acordate în perioada stării de alertă.

M. Of. nr. 447/ 27 mai 2020

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2020 pentru aprobarea acordării unui stimulent de risc pentru personalul centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, izolate preventiv la locul de muncă, pe perioada stării de urgență.

Comentarii
În baza prevederilor acestei ordonanțe de urgență, se aprobă acordarea unui stimulent de risc în suma fixă de 1.150 lei brut pentru angajații centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru angajații centrelor rezidențiale destinate altor categorii vulnerabile, publice și private.
Stimulentul se acordă o singură dată și nu se include în baza de calcul a CAS, CASS și contribuției asigurătorii pentru muncă.
Stimulentul se plătește din fondul de salarii al angajatorului, iar sumele necesare se asigură de la bugetul de stat. În acest sens, furnizorii de servicii sociale trebuie să transmită o solicitare de alocare a fondurilor însoțită de lista nominală a personalului beneficiar și numărul de zile de izolare la locul de muncă efectuate către agențiile județene pentru plăți și asistență socială/București. Plata sumelor se face de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale în maxim 10 zile lucrătoare de la primirea centralizatoarelor de la ANPIS.

M. Of. nr. 451/ 28 mai 2020

Hotărârea Guvernului nr. 423/2020 pentru aprobarea Listei cuprinzând urgențele medico-chirurgicale, precum și bolile infectocontagioase din grupa A, pentru care asigurații beneficiază de indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, fără îndeplinirea condiției de stagiu de asigurare.

M. Of. nr. 459/ 29 mai 2020

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative.

Comentarii
Prin această ordonanță de urgență se stabilesc măsuri de sprijin pentru angajatorii care au avut activitatea suspendată sau redusă în perioada stării de urgență în vederea reluării activității economice, menținerii și atragerii forței de muncă. În acest sens, au fost aprobate prevederi referitoare la:
1. Subvenții pentru menținere locuri de muncă.
2. Subvenții pentru angajare șomeri.
3. Prelungire șomaj tehnic.
4. Indemnizații constructori.
Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 35 din 30 mai 2020.

ALTE REGLEMENTĂRI

M. Of. nr. 353/ 4 mai 2020

Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr, 676/2020 privind aprobarea modelului și a conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de control și autorizare în domeniul turismului.

M. Of. nr. 355/ 4 mai 2020

Hotărârea Guvernului nr. 338/2020 pentru modificarea și completarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006. M. Of. nr. 358/ 5 mai 2020 Hotărârea președintelui CCF nr. 8/2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 7/2019 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2020.

Comentarii
Prin această hotărâre se stabilește că neplata integrală a cotizației fixe sau a cotizației variabile până la 31 decembrie 2020 atrage majorarea cu 10% atât a cotizației fixe datorate, cât și a celei variabile datorate.
În cazul în care au fost efectuate plăți parțiale, majorarea se aplică diferenței de plată.

M. Of. nr. 360/ 6 mai 2020

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Privatizare nr. 168/2020 pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum și a documentelor pe care debitorii le prezintă în vederea susținerii situației economice și financiare.

M. Of. nr. 372/ 8 mai 2020

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2020 pentru adoptarea unor măsuri în domeniul societăților, în vederea desfășurării reuniunilor organelor statutare.

Comentarii
Pe durata stării de urgență, adunările generale ale acționarilor/asociaților companiilor reglementate de Legea societăților nr. 31/1990 pot fi convocate prin:
– publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate (art. 117 alin. (3) din Legea nr. 31/1990.
– orice mijloace de comunicare la distanță care asigură transmiterea textului (cu condiția ca asociații/acționarii să fi comunicat adresa poștală, adresa de poștă electronică, alte coordonate la care se poate primi corespondența cu societatea).
Informațiile și documentele privind problemele înscrise pe ordinea de zi, situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, raportul directoratului și cel al consiliului de supraveghere, raportul cenzorilor/auditorilor financiari, propunerea cu privire la distribuirea de dividende și situația privind dividendele distribuite parțial în cursul anului financiar se publică pe pagina de internet a societății (dacă există) sau se
transmit prin poștă electronică, poștă, curier.
Adunările generale ale acționarilor/asociaților pot avea loc prin:
– corespondență – nu se aplică regulile privind prezența fizică a acționarilor/asociaților prevăzute de Legea nr. 31/1990.
– prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță (teleconferință, videoconferință).
În cazul în care este necesar votul secret, organul statutar care convoacă adunarea generală se va asigura ca votul acționarilor să fie exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decât acelor persoane însărcinate cu numărarea și validarea voturilor în cadrul adunării.
Termenul de întrunire a adunării generale ordinar a acționarilor, conform art. 111 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 se prelungește până la data de 31 iulie 2020 (adunarea se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar).
Pe perioada prelungirii, consiliul de administrație, respectiv directoratul nu are obligația convocării adunării generale, prevăzută la art. 15324 alin. (1) din Legea nr. 31/1990. O.U.G. nr. 62/2020 nu se aplică societăților aflate sub incidența Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

M. Of. nr. 373/ 8 mai 2020

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2020 pentru organizarea și desfășurarea unor campanii de informare publică în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19.

Comentarii
Această ordonanță de urgență se referă la campaniile de informare publică privind: (i) măsurile de prevenire și limitare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 și (ii) modul de reluare a activităților economice și sociale după încetarea stării de urgență ce vor fi difuzate, contra cost, prin intermediul serviciilor de programe de televiziune și
radiodifuziune, al ziarelor tipărite, revistelor, publicațiilor periodice, al furnizorilor de servicii media online și furnizorilor de publicitate prin mijloace de publicitate amplasate în localități, înregistrate în România.
Aceste campanii de informare vor fi realizate de Guvernul României și gestionate de către Secretariatul General al Guvernului și Autoritatea pentru Digitalizarea României pe o perioadă de 4 luni, începând cu data de 15 mai 2020, perioadă care poate fi prelungită poate fi prelungită în funcție de necesitățile de informare publică în contextul
situației epidemiologice actuale.
Pot participa la aceste campanii serviciile de programe de televiziune și radiodifuziune, ziarele tipărite, revistele, publicațiile periodice, furnizorii de servicii media online și furnizorii de publicitate prin mijloace de publicitate amplasate în localități care trebuie completeze o cerere de participare, împreună cu o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și autenticitatea datelor furnizate.
Ordonanța de urgență stabilește modul efectuării plăților către furnizori, dar și modul de distribuire al bugetului alocat.
De asemenea, se stabilesc condițiile cumulative ce trebuie îndeplinite de către participanți:
a) sunt profesioniști în sensul art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 sau asociații și fundații în sensul OG nr. 26/2000;
b) dețin licențe audiovizuale valabile pe care le utilizează efectiv și nu se află sub o interdicție impusă de autoritățile competente ale statului român sau funcționează ca reprezentant media, în baza unui contract de reprezentare cu societăți deținătoare de licență, încheiat anterior declarării stării de urgență;
c) au obținut în ultimul an venituri din activităț corespunzătoare unuia din următoarele coduri CAEN: 5813, 5814, 5819, 6010, 6020, 6311, 6312, 6391, 7311, 7312, 9412, 9499;
d) nu înregistrează obligații fiscale restante către bugetul general consolidat al statului sau respectă condițiile de eșalonare la plată, conform Codului de procedură fiscală;
e) respectă planul de reorganizare admis de instanță în cazul societăților aflate în insolvență;
f) să aibă un număr de minim 2 angajați pe perioadă nedeterminată, cu timp integral sau parțial de lucru, sau contracte de drepturi de autor încheiate cu cel puțin 2 redactori colaboratori, pe perioada ultimelor 6 luni anterioare decretării stării de urgență;
g) pentru portalurile web, să aibă o existenta neîntreruptă cel puțin 6 luni înainte de instituirea stării de urgență, iar pentru serviciile de programe de televiziune și radiodifuziune, decizia de autorizare să fi fost acordată cu cel puțin 6 luni înainte de instituirea stării de urgență;
h) pentru companiile ce înscriu publicații tipărite sau portaluri web în campaniile de informare, acestea își continuă funcționarea pe perioada de desfășurare a campaniei cu cel puțin o publicație tipărită sau online;
i) pentru portalurile web, fac dovada deținerii dreptului de a utiliza domeniul de internet;
j) pentru serviciile de programe de televiziune și radiodifuziune, să realizeze și să difuzeze producții proprii de știri și/sau emisiuni informative, iar pentru serviciile de programe de radiodifuziune, acestea să se realizeze și să
difuzeze producții proprii de știri și/sau emisiuni informative.

ȘI

M. Of. nr. 448/ 27 mai 2020

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2020 pentru organizarea și desfășurarea unor campanii de informare publică în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19.

Comentarii
O.U.G. nr. 86/2020 modifică O.U.G. nr. 63/2020 cu privire la:
– termenul în care se difuzează campanii de informare publică este de 120 zile de la data încheierii contractelor de prestări servicii, dar nu mai târziu de 31 octombrie 2020.
– se modifică prevederile referitoare la cererile de participare incomplete, stabilirea eligibilității, semnarea contractelor.

M. Of. nr. 382/ 12 mai 2020

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 67/2020 privind modificarea unor acte normative și prelungirea unor termene.

Comentarii
O.U.G. nr. 67/2020 modifică următoarele acte normative:
1. O.U.G. nr. 33/2020. Se vor elibera certificate pentru situații de urgență și pentru reducerea veniturilor în luna aprilie.
2. O.U.G. nr. 37/2020. Cu privire la suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor și comisioanelor.
3. Ordonanța militară nr. 4/2020.
Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 26 din 12 mai 2020.

M. Of. nr. 385/ 13 mai 2020

Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 1.706/2020 privind modificarea Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2.

Comentarii
Prin acest ordin se actualizează OMEEMA nr. 791/2020 cu referire la posibilitatea eliberării certificatului pentru situații de urgență și în cazul diminuării veniturilor/încasărilor din luna aprilie, cu actualizarea corespunzătoare a modelelor de certificate (galben și albastru).

M. Of. nr. 386/ 13 mai 2020

1. Legea nr. 52/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite.

Comentarii

Se modifică Legea nr. 77/2016 cu referire la următoarele aspecte:
1. în vederea stingerii creanței provenită dintr-un contract de credit și a accesoriilor prin dare în plată, se introduce o nouă condiție cumulativă referitoare la îndeplinirea condiției privind impreviziunea.
Reprezintă impreviziune:
a) pe durata executării contractului de credit, cursul de schimb valutar, aplicabil în vederea cumpărării monedei creditului, înregistrează la data transmiterii notificării de dare în plată o creștere de peste 52,6% față de data încheierii contractului de credit. În vederea calculării procentului de 52,6% se va avea în vedere cursul publicat de Banca Națională a României la data transmiterii notificării de plată și cursul de schimb publicat de Banca Națională a României la data încheierii contractului de credit;
b) pe durata executării contractului de credit, obligația de plată lunară înregistrează o creștere de peste 50% ca urmare a majorării ratei de dobândă variabilă.
2. Termenul de convocare la notar în vederea încheierii actului translativ de proprietate este cuprins între 30 zile libere și 90 zile, perioadă în care se suspendă orice plată către creditor.
3. Creditorul care a făcut notificarea nu va fi înscris în Biroul de credit sau alte baze negative pe perioada notificării și soluționării cererilor privind îndeplinirea condițiilor de admisibilitate a procedurii/constatării stingerii obligațiilor provenind  din contractul de credit ipotecar și transmiterii dreptului de proprietate către creditor.
4. De la data comunicării notificării de dare în plată, executările silite aflate în derulare, inclusiv popririle se suspendă automat.
5. Se consideră că există impreviziune în cazul în care debitorul, care formulează notificare de dare în plată, a fost supus unei executări silite a imobilului ipotecat, dar este în continuare executat silit, prin poprire sau alte forme de executare silită, pentru datoria inițială și pentru accesoriile acesteia, neacoperite prin executarea silită a imobilului
ipotecat
2. Ordinul președintelui ANAF nr. 991/2020 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului de colaborare în vederea schimbului de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală și Depozitarul Central – S.A.

M. Of. nr. 394/ 14 mai 2020

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative.

Comentarii
O.U.G. nr. 70/2020 aduce modificări referitoare la:
– Transmiterea documentelor la registrul comerțului;
– Emiterea certificatelor pentru situații de urgență;
– Obligații pentru furnizorii de utilități.
Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 28 din 15 mai 2020.

M. Of. nr. 396/ 15 mai 2020

Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

M. Of. nr. 419/ 20 mai 2020

Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 1.730/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2.

Comentarii
Prin acest ordin se actualizează modelul și conținutul certificatului pentru situații de urgență în sensul în care a fost aprobată (prin O.U.G. nr. 70/2020) emiterea acestuia pentru lunile aprilie și mai 2020. Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri poate elibera certificate pentru situații de urgență la cererea operatorilor economici până la data de 15 iunie 2020.
Adaptarea platformei http://prevenire.gov.ro corespunzător celor de mai sus se va face în 5 zile de la publicarea OMEEMA nr. 1.730/2020 (până pe 25 mai 2020).

M. Of. nr. 425/ 21 mai 2020
Legea nr. 62/2020 privind aplicarea unor facilități de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgență.

Comentarii
Prin această lege se acordă facilități:
1. Locatorilor (plătitori de impozit pe profit sau impozit pe veniturile microîntreprinderilor) – facilități pentru reducere chirie cu minim 30% față de valoarea aferentă lunii februarie 2020.
2. Locatarilor: (i) operatori economici, profesii liberale și alte entități juridice de drept privat care, pe perioada stării de urgență și-au întrerupt activitatea sau ale căror venituri/încasări sau redus cu cel puțin 15% în luna martie 2020, față de media ultimului an calendaristic, (ii) persoane fizice afectate economic direct sau indirect, pe perioada stării de urgență.
Aceste facilități se aplică în perioada 16 martie – 30 iunie 2020.

Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 31 din 21 mai 2020.

M. Of. nr. 434/ 22 mai 2020

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscalbugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și alte modificări fiscal-bugetare.

Comentarii
Modificările aduse O.U.G. nr. 114/2018 prin această ordonanță de urgență se referă la polițiștii din structurile Ministerului Afacerilor Interne (recalculare salarii de funcție aflate în plată pentru acordarea majorărilor salariale prevăzute de lege pentru anul 2022, inclusiv pentru perioada de 3 ani, calculată până la 30 ianuarie 2020, plata sumelor rezultate din recalculare, acordare concediu paternal pentru persoanele care nu au beneficiat în perioada 1 ianuarie 2020 – 4 aprilie 2020).

M. Of. nr. 437/ 25 mai 2020

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.958/2020 pentru aprobarea Procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform deciziei de plată a  sumelor de virat în contul Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (F.N.G.C.I.M.M.), emise în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA.

M. Of. nr. 457/ 29 mai 2020

Circulară BNR nr. 12/2010 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României.

Comentarii
Nivelul ratei dobânzii de referință a BNR, începând cu data de 2 iunie 2020, este de 1,75% pe an.

M. Of. nr. 458/ 29 mai 2020

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.

Info fiscal – Mai 2020 was last modified: iunie 2nd, 2020 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter