Info fiscal – Ianuarie 2022

1 feb. 2022
Vizualizari: 359

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 13/5 ianuarie 2022

Legea nr. 4/2022 pentru ratificarea Protocolului, semnat la Ierusalim la 3 noiembrie 2020, de modificare a Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Statului Israel pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Ierusalim la 15 iunie 1997.

Comentarii

Legea intră în vigoare la data de 8 ianuarie 2022. Protocolul se referă la modificarea art. 27 Schimbul de informații, din Convenție.

M. Of. nr. 28/10 ianuarie 2022

Legea nr. 5/2022 privind ratificarea Convenției multilaterale pentru implementarea în cadrul tratatelor fiscale a măsurilor legate de prevenirea erodării bazei impozabile și a transferului profiturilor, deschisă spre semnare și semnată de România la Paris la 7 iunie 2017.

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

M. Of. nr. 29/10 ianuarie 2022

Circulară BNR nr. 1/2022 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României.

Comentarii

Începând cu data de 11 ianuarie 2022, nivelul ratei dobânzii de referință a BNR este de 2,00% pe an (în creștere cu 0,25% față de nivelul anterior).

M. Of. nr. 70/21 ianuarie 2022

Decizia ÎCCJ nr. 84/2021 Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.

Comentarii

Prin această Decizie se stabilește că, în cazul vânzărilor de autovehicule second-hand, se aplică regimul special de TVA pentru second-hand dacă vânzătorii îndeplinesc condițiile de fond și nu s-au autorizat ca profesioniști.

M. Of. nr. 92/28 ianuarie 2022

Ordonanța Guvernului nr. 4/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru prorogarea unui termen.

Comentarii

Au fost introduse scutiri noi de TVA și, în domeniul accizelor, O.G. nr. 4/2022 transpune prevederile Directivei (UE) 2020/1151 a Consiliului din 29 iulie 2020 de modificare a Directivei 92/83/CEE privind armonizarea structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice și prevederile Directivei (UE) 2020/262 a Consiliului din 19 decembrie 2019 de stabilire a regimului general al accizelor (reformare) care au incidență directă asupra funcționării pieței interne, precum și prevederile Directivei (UE) 2019/2235 a Consiliului din 16 decembrie 2019 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată și a Directivei 2008/118/CE privind regimul general al accizelor, în ceea ce privește acțiunile de apărare din cadrul Uniunii.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 4 din 30 ianuarie 2022.

M. Of. nr. 97/31 ianuarie 2022

Ordonanța Guvernului nr. 11/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea unor termene.

Comentarii

Informații privind conținutul acestei ordonanțe au fost transmise prin Tax focus nr. 5 din 1 februarie 2022.

PROCEDURĂ FISCALĂ

M. Of. nr. 10/5 ianuarie 2022

Ordinul președintelui ANAF nr. 2.127/2021 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 212 „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”.

Comentarii

Formularul (212) aprobat prin acest ordin se utilizează de către persoanele fizice pentru declararea impozitului pe veniturile realizate și a contribuțiilor sociale datorate începând cu anul 2021, precum și pentru declararea impozitului pe veniturile estimate și a contribuțiilor sociale datorate începând cu anul 2022.

Declarația se depune și de către următoarele categorii de contribuabili:

− profesioniști, reglementați de art. 3 alin. (2) Codul civil și persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe care au beneficiat de: indemnizația prevăzută la art. XV din O.U.G. nr. 30/2020, indemnizația prevăzută la art. 3 din O.U.G. nr. 132/2020, indemnizația prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. a) și/sau lit. b) din O.U.G. nr. 111/2021;

− avocații care au beneficiat de indemnizația prevăzută la art. XV din O.U.G. nr. 30/2020.

Declarația se completează și se depune și de către persoanele fizice care nu realizează venituri și care optează pentru plata CASS.

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 1 din 6 ianuarie 2022.

M. Of. nr. 27/10 ianuarie 2022

1. Ordinul președintelui ANAF nr. 10/2022 pentru aprobarea unor proceduri de colectare a creanțelor bugetare reprezentând TVA datorată de contribuabilii care aplică regimurile speciale prevăzute de art. 314, 315 și 315² din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Comentarii

Prin acest ordin se aprobă:

a) Procedura de evidențiere și plată a sumelor reprezentând TVA datorată de contribuabilii care utilizează regimurile speciale.

b) Procedura de restituire a sumelor reprezentând TVA plătită în plus de contribuabilii care utilizează regimurile speciale.

Aceste proceduri se aplică contribuabililor care utilizează regimurile speciale prevăzute de Codul fiscal la art. 314 – Regimul special pentru servicii prestate de persoane impozabile nestabilite în Uniunea Europeană, art. 315 – Regimul special pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță, pentru livrările de bunuri interne efectuate de interfețele electronice care facilitează aceste livrări și pentru serviciile prestate de persoane impozabile stabilite în Uniunea Europeană, dar nu în statul membru de consum, art. 315² – Regimul special pentru vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe.

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 2 din 12 ianuarie 2022.

2. Ordinul președintelui ANAF nr. 12/2022 privind stabilirea produselor cu risc fiscal ridicat, comercializate în relația B2B.

Comentarii

Prin acest ordin au fost stabilite categoriile de produse cu risc fiscal ridicat, pentru care se aplică prevederile art. XXXVII din O.U.G. nr. 130/2021.

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 2 din 12 ianuarie 2022.

M. Of. nr. 77/26 ianuarie 2022

Ordinul președintelui ANAF nr. 41/2022 privind abrogarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.338/2008 pentru aprobarea Procedurii privind îndrumarea și asistența contribuabililor de către organele fiscale.

M. Of. nr. 87/28 ianuarie 2022

Decizia ÎCCJ nr. 66/2021 – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală.

Comentarii

Cu privire la aplicarea prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 privind evaziunea fiscală, completul a stabilit că: „Dobânzile și penalitățile la care se referă art. 10 alin. (11) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale se aplică doar la prejudiciul produs prin comiterea faptei, fără a se lua în considerare majorarea cu 20% din baza de calcul”.

M. Of. nr. 95/31 ianuarie 2022

1. Ordinul președintelui ANAF nr. 77/2022 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA și pentru aprobarea modelului și conținutului declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA.

Comentarii

Prin acest ordin se actualizează formularul (394) în sensul completării operațiunilor pentru care se aplică taxarea inversă cu livrarea de gaze naturale către un comerciant persoană impozabilă, stabilit în România, conform modificărilor aduse Codului fiscal prin Legea nr. 296/2020 [se introduce lit. l) la art. 331 alin. (2) C. fiscal].

Astfel, se completează Cartușul C – Operațiuni desfășurate cu persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România – cu livrările de gaze naturale pentru care se aplică taxare inversă. Tranzacțiile pentru care se aplică taxarea inversă se completează separat față de celelalte operațiuni, pentru fiecare cod de înregistrare în scopuri de TVA, categorie de bunuri/servicii supuse taxării inverse și pentru fiecare cotă defalcată de TVA.

2. Ordinul președintelui ANAF nr. 83/2022 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.721/2021 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili, precum și privind unele obligații declarative.

Comentarii

Conform ordinului:

− marii contribuabili care au fost selectați în această categorie înainte de data de 3 noiembrie 2021 conform criteriului participării directe nu sunt administrați de către DGAMC (nu și cei conform criteriului de reprezentare fiscală).

− marii contribuabili selectați în funcție de criteriul continuității care înregistrează o scădere a cifrei de afaceri în 2020 față de 2019 cu cel puțin 50%, precum și cei care au declarat cifră de afaceri zero în 2019 și 2020 nu mai sunt administrați de DGAMC și vor fi preluați de către organele fiscale în a căror rază teritorială își au domiciliul fiscal.

Acești contribuabili vor depune Declarația informativă D406. Data de depunere a formularului este stabilită în Anexa nr. 5 la OPANAF nr. 1.783/2021.

M. Of. nr. 96/31 ianuarie 2022

Ordinul președintelui ANAF nr. 80/2022 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 15/2021 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

Comentarii

Acest ordin modifică OPANAF nr. 15/2021, cu privire la:

− actualizarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii;

− aprobarea modelului și conținutului formularului „Situație centralizatoare a datelor cuprinse în formularul 230”;

− modificarea formularelor „Notificare privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult” și „Referat de stabilire a sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult”.

M. Of. nr. 97/31 ianuarie 2022

Ordonanța Guvernului nr. 11/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea unor termene.

Comentarii

Informații privind conținutul acestei ordonanțe au fost transmise prin Tax focus nr. 5 din 1 februarie 2022.

LEGISLAȚIA MUNCII

M. Of. nr. 1/3 ianuarie 2022

1. Ordinul ministrului Sănătății și al președintelui CNAS nr. 3.010/1.149/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a Normelor metodologice privind utilizarea și modul de completare a formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu.

Comentarii

Prin modificările aduse, sintagma „venituri din pensii și indemnizație socială pentru pensionari de până la 1.299 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri” se înlocuiește cu sintagma „venituri din pensii și indemnizație socială pentru pensionari de până la 1.429 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri”.

2. Ordinul ministrului Sănătății și al președintelui CNAS nr. 3.011/1.147/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022.

Comentarii

Prin modificările aduse, sintagma „venituri din pensii și indemnizație socială pentru pensionari de până la 1.299 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri” se înlocuiește cu sintagma „venituri din pensii și indemnizație socială pentru pensionari de până la 1.429 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri”.

M. Of. nr. 45/14 ianuarie 2022

Ordinul ministrului Sănătății și al președintelui CNAS nr. 85/29/2022 pentru modificarea și completarea anexei nr. 50 la Ordinul ministrului Sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022.

Comentarii

Modificările se referă la următoarele aspecte:

− Investigațiile paraclinice (privind COVID-19, boli oncologice, diabet zaharat, boli rare, boli cardiovasculare, boli cerebrovasculare și boli neurologice) se fac în maximum 5 zile lucrătoare de la data solicitării acestora de către pacienți, în termenul de valabilitate a biletelor de trimitere, dar nu mai târziu de ultima zi a lunii în care încetează starea de alertă.

− Servicii medicale de tip spitalicesc – spitalizare de zi pentru persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.513/2020, condiții de acordare și decontare.

M. Of. nr. 50/17 ianuarie 2022

Ordinul ministrului Sănătății nr. 83/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de acordare a majorării prevăzute la art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Comentarii

Conform art. 7 alin. (4) din O.U.G. nr. 110/2021, în situația în care angajatorul nu aprobă cererea de acordare a zilelor libere plătite, conform prevederilor O.U.G. nr. 110/2021, pentru personalul din unitățile sanitare publice, solicitantul are dreptul la o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantum de 75% din salariul de bază/salariul de funcție/solda de funcție corespunzătoare unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Pentru aprobarea majorării, solicitantul va depune o cerere la conducerea unității până cel târziu la data de 3 a lunii curente pentru luna anterioară, împreună cu documente justificative.

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 3 din 20 ianuarie 2022.

M. Of. nr. 61/20 ianuarie 2022

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Comentarii

Prin O.U.G. nr. 2/2022 se stabilesc măsuri de protecție socială în cazul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în perioada 20 ianuarie-31 martie 2022.

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 3 din 20 ianuarie 2022.

M. Of. nr. 90/28 ianuarie 2022

Hotărârea Guvernului nr. 132/2022 privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2022.

Comentarii

Pentru anul 2022 s-a stabilit un contingent de 100.000 de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă din România.

Serviciile de eliberare a avizelor de angajare/detașare, respectiv de acordare a vizelor de intrare pe teritoriul României pentru cetățenii străini sunt asigurate de către Ministerul Afacerilor Interne/Ministerul Afacerilor Externe.

M. Of. nr. 99/31 ianuarie 2022

Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 94/2022 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Comentarii

Prin acest ordin se aprobă modelele cererilor, declarației pe propria răspundere și listei persoanelor beneficiare a indemnizație prevăzute la art. 1 alin. (1) din O.U.G. nr. 2/2022.

FONDURI SPECIALE

M. Of. nr. 48/17 ianuarie 2022

Hotărârea Guvernului nr. 70/2022 pentru aprobarea Procedurii privind încasarea redevenței obținute prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase.

Comentarii

Această hotărâre reglementează modul de plată și încasare a redevenței obținute prin concesionare:

1) din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului, reprezentând terenuri cu destinație agricolă (în acord cu art. 307 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019);

2) din activități de exploatare a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase și resurselor la suprafață ale statului (minereuri feroase și neferoase, cărbune, metale nobile, substanțe metalifere, roci magmatice, bazalt, travertin, marmură etc.) pentru aplicarea art. 45¹ din Legea minelor nr. 85/2003.

Redevențele se constituie venit la bugetele locale, județene, dar și la bugetul statului.

Redevențele care se constituie venit la bugetul statului se declară de către concesionar la organul fiscal central competent. Pentru celelalte redevențe, concesionarul depune o declarație fiscală la fiecare dintre organele fiscale locale de la nivelul unităților administrativ-teritoriale care beneficiază de plata cotelor din redevența obținută, împreună cu un borderou privind distribuirea către bugetele locale a sumelor.

Modelul declarațiilor fiscale va fi aprobat prin OPANAF în 30 zile de la intrarea în vigoare a acestei Hotărâri de Guvern (până pe 16 februarie).

Plata redevenței se face de către concesionar lunar, trimestrial, semestrial sau anual, după caz, în funcție de clauzele contractului de concesiune.

ALTE REGLEMENTĂRI

M. Of. nr. 11/5 ianuarie 2022

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.947/2021 pentru aprobarea Normelor privind funcționarea Laboratorului vamal central și modalitatea de efectuare a analizelor.

M. Of. nr. 28/10 ianuarie 2022

Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.592/2021 pentru modificarea și completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici.

M. Of. nr. 43/14 ianuarie 2022

Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării BAailor nr. 2/2022 pentru abrogarea Ordinului președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 380/2021 privind informarea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor de către entitățile raportoare cu privire la neconcordanțele referitoare la beneficiarii reali, în temeiul art. 19 alin. (71) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

M. Of. nr. 45/14 ianuarie 2022

Legea nr. 22/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România.

Comentarii

Principalele modificări aduse O.U.G. nr. 194/2002 se referă la nomazii digitali: (i) definirea termenului de „nomad digital”, (ii) completarea situațiilor în care se poate acorda viză de lungă ședere pentru alte scopuri în România și condițiile în care aceasta se acordă, (iii) situații de prelungire a dreptului de ședere temporară și condiții de realizare.

M. Of. nr. 62/20 ianuarie 2022

Ordinul președintelui ANAF nr. 35/2022 privind aprobarea cuantumului taxei administrative prevăzute la art. 19 alin. (82) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Comentarii

La art. 19 alin. (8²) din Legea nr. 129/2019 se prevede plata unei taxe pentru accesul la:

− registrul central organizat la nivelul ONRC pentru persoanele juridice care au obligația de înmatriculare în registrul comerțului, cu excepția regiilor autonome, companiilor și societăților naționale;

− registrul central organizat la nivelul Ministerului Justiției pentru asociații și fundații;

− registrul central organizat la nivelul ANAF în cazul fiduciilor sau construcțiilor juridice similare acestora.

Cuantumul taxei este de 60 lei/cerere. Plata taxei administrative se efectuează în contul de venit al bugetului de stat – 20.A.33.08.00 „Venituri din prestări de servicii”, deschis la unitatea de trezorerie unde plătitorul este arondat fiscal, pe codul de identificare fiscală al acestuia.

M. Of. nr. 72/25 ianuarie 2022

Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 5/2022 privind aprobarea Normelor de completare a Declarației statistice Intrastat.

Info fiscal – Ianuarie 2022 was last modified: februarie 1st, 2022 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: