Info fiscal – Aprilie 2024

9 mai 2024
Vizualizari: 161

COD FISCAL

Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 470/2024 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaționale (M. Of. nr. 288/3 aprilie 2024)

Comentarii

1. La data de 16 octombrie 2023 a intrat în vigoare Protocolul de modificare a Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Statului Israel pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, ratificat prin Legea nr. 4/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 13 din 5 ianuarie 2022.

2. La data de 29 februarie 2024 a intrat în vigoare Convenția dintre România și Principatul Liechtenstein pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital și prevenirea evaziunii fiscale și a evitării plății impozitelor, ratificată prin Legea nr. 16/2024, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 31 din 15 ianuarie 2024.

Lege nr. 74/2024 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 290/3 aprilie 2024)

Comentarii

Prin această lege sa introdus posibilitatea acordării unei reduceri a impozitului/taxei pe clădiri pentru persoanele fizice care fac dovada a cel puțin trei donări de sânge.

Ordinul ministrului finanțelor nr. 643/2024 pentru abrogarea art. 2 din OMF nr. 5.433/2023 privind stabilirea persoanelor juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale potrivit art. 183 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 329/10 aprilie 2024)

Comentarii

Prin abrogarea art. 2 din OMF nr. 5.433/2023, pentru determinarea impozitului specific, se vor cuprinde în cadrul indicatorilor VT, Vs, I și A din formula de calcul a impozitului specific pe cifra de afaceri și elementele corespunzătoare activităților în sectoarele petrol și gaze naturale (codurile CAEN: 0610, 0620, 1920, 3522, 3523, 4671, 4730, 4950, 3513, 3513, 3514).

Ordonanță de urgență nr. 34/2024 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de cupluri mamă—nou-născut defavorizate cu tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile pentru nou-născuți, pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și prorogarea unui termen (M. Of. nr. 347/12 aprilie 2024)

Comentarii

Prin această ordonanță de urgență se modifică unele prevederi ale Titlului V – Contribuții sociale obligatorii, din Codul fiscal, referitoare la plata contribuției de asigurări sociale (CASS), pentru indemnizațiile de concedii medicale. Detalii au fost transmise prin Tax focus nr. 8 din 15 aprilie 2024.

Ordonanța de urgență nr. 43/2024 pentru modificarea și completarea unor acte normative (M. Of. nr. 409/30 aprilie 2024)

Prin O.U.G. nr. 43/2024 s-a modificat Codul fiscal cu privire la impozitul pe profit, accize și impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare.

Detalii au fost transmise prin Tax focus nr. 11 din 2 mai 2024.

Hotărârea Guvernului nr. 451/2024 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (M. Of. nr. 410/30 aprilie 2024)

Comentarii

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Prin H.G. nr. 451/2024 se modifică prevederi din domeniul TVA și al accizelor. Detalii au fost transmise prin Tax focus nr. 11 din 2 mai 2024.

PROCEDURĂ FISCALĂ

Ordinul președintelui ANAF nr. 665/2024 pentru modificarea unor ordine ale președintelui ANAF privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mari și mijlocii (M. Of. nr. 344/12 aprilie 2024)

Comentarii

Prin acest ordin, se aprobă diminuarea pachetului de mari contribuabil, de la data de 1 iulie 2024, în funcție de criteriul de baza agregat, raportat la ponderea acestora în veniturile bugetare declarate.

Conform referatului de aprobare se reglementează predarea de la DGAMC către administrațiile județene ale finanțelor publice/Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii București, a unui număr de 1064 de contribuabili, din care 64 de contribuabili sunt selectați în baza criteriului de grup fiscal unic.

Ordinul președintelui ANAF nr. 748/2024 privind aprobarea procedurii pentru anularea obligațiilor fiscale ce pot face obiectul facilității prevăzute la art. II din Legea nr. 10/2024 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare, precum și pentru stingerea unor obligații fiscale datorate de cooperativele agricole (M. Of. nr. 347/12 aprilie 2024)

Comentarii

Ordinul aprobă:

a) Procedura privind întocmirea și transmiterea de către organul de inspecție fiscală a listei cu obligațiile fiscale ce pot face obiectul anulării prevăzute de art. II din Legea nr. 10/2024 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare, precum și pentru stingerea unor obligații fiscale datorate de cooperativele agricole.

b) Procedura pentru anularea obligațiilor fiscale ce pot face obiectul facilității prevăzute la art. II din Legea nr. 10/2024 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare, precum și pentru stingerea unor obligații fiscale datorate de cooperativele agricole, precum și modalitățile de restituire a acestora.

c) modelul formularului „Decizie de anulare a obligațiilor fiscale prevăzute de art. II din Legea nr. 10/2024”.

d) modelul formularului „Cerere de anulare a obligațiilor fiscale prevăzute de art. II din Legea nr. 10/2024”.

e) modelul formularului „Decizie de respingere a cererii de anulare a obligațiilor fiscale prevăzute de art. II din Legea nr. 10/2024”.

Ordinul președintelui ANAF nr. 779/2024 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul declarării impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale (M. Of. nr. 374/22 aprilie 2024)

Comentarii

Prin acest ordin se modifică formularele de declarații fiscale (101, 301, 307, 311, 710) prin introducerea unor căsuțe distincte pentru declarațiile rectificative întocmite ca urmare a notificărilor de neconformare (venituri din digitalizare). Detalii au fost transmise prin Tax focus nr. 9/2024.

Ordin al președintelui ANAF, al președintelui Casei Naționale de Pensii Publice, al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 723/31/474/1.264 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” (M. Of. nr. 376/22 aprilie 2024)

Comentarii

Prin acest ordin se actualizează formularul 112 conform modificărilor aduse legislației fiscale (Codul fiscal și alte reglementări incidente). Detalii au fost transmise prin Tax focus nr. 10 din 24 aprilie 2024.

Ordinul președintelui ANAF nr. 825/2024 pentru aprobarea procedurii de punere în aplicare a prevederilor art. 3212 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (396) „Declarație informativă privind plățile transfrontaliere efectuate de prestatorii de servicii de plată” (M. Of. nr. 398/29 aprilie 2024)

Comentarii

Acest ordin aprobă:

– modelul, conținutul, modul și instrucțiunile de completare ale formularului (396) „Declarație informativă privind plățile transfrontaliere efectuate de prestatorii de servicii de plată”.

– procedura de punere în aplicare a prevederilor art. 3212 alin. (7) lit. b) Cod fiscal.

Conform noilor prevederilor fiscale aduse prin Legea nr. 33/2024 (care transpune Directiva (UE) 2020/284 a Consiliului din 18 februarie 2020, de de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește introducerea anumitor cerințe pentru prestatorii de servicii de plată prin completarea Titlului VII „Taxa pe valoare adăugată” – Capitolul XIII ”Obligații”), prestatorii de servicii de plată care oferă servicii de plată au obligația dea. monitoriza și transmite informații despre beneficiarii plăților transfrontaliere care primesc mai mult de 25 de plăți transfrontaliere pe trimestru.

Prestatorii de servicii de plată trebuie să utilizeze formularul (396), precum și programul de asistență, disponibil pe portalul A.N.A.F. la adresa www.anaf.ro, în scopul raportării informațiilor și trebuie să dețină certificat calificat. Formularul de raportare se transmite prin portalul e-guvernare.ro, secțiunea „Depunere declarații ANAF”, sub forma unui fișier PDF cu XML atașat, semnat electronic, prin mijloace de transmitere la distanță.

LEGISLAȚIA MUNCII

Legea nr. 87/2024 pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, precum și pentru modificarea alin. (21) al art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță (M. Of. nr. 338/11 aprilie 2024)

Comentarii

Legea nr. 165/2018 și O.U.G. nr. 8/2009 se modifică cu privire la:

– noțiunea de „suport electronic” – orice dispozitiv fizic sau instrument virtual care poate fi utilizat de către beneficiarul său pentru a efectua operațiuni cu biletele de valoare.

– modalitatea de acordare a biletelor de valoare este stabilită de către angajatori, împreună cu organizațiile sindicale legal constituite sau, după caz, cu reprezentanții salariaților. La cererea salariatului, angajatorul care optează pentru emiterea biletelor de valoare exclusiv printr-un instrument virtual poate solicita oricând unității emitente și emiterea dispozitivului fizic al biletului de valoare, conform contractului încheiat cu unitatea emitentă.

Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 573/180/2024 privind completarea Clasificării ocupațiilor din România — nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011 (M. Of. nr. 344/12 aprilie 2024)

Ordin MAE nr. 684/2024 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaționale (M. Of. nr. 381/23 aprilie 2024)

Comentarii

La 1 iunie 2024 va intra în vigoare Aranjamentul administrativ, semnat la 22 iulie 2022 la Podgorica, de aplicare a Acordului dintre România și Muntenegru în domeniul securității sociale, semnat la 22 iulie 2022 la Podgorica, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 209/2024, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 18 martie 2024.

Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 377/2024 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN (M. Of. nr. 385/254 aprilie 2024)

FONDURI SPECIALE

Legea nr. 105/2024 pentru modificarea art. 45^1 alin. (2) din Legea minelor nr. 85/2003 (M. Of. nr. 358/17 aprilie 2024)

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Comentarii

Redevența minieră obținută prin concesionare, din activități de exploatare a resurselor la suprafață, a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase, a apelor minerale terapeutice și a apelor termominerale se constituie venit după cum urmează:

a) 35% la bugetul local al județului pe teritoriul căruia există activitatea de exploatare;

b) 45% la bugetul local al comunei, al orașului sau al municipiului, după caz, pe teritoriul căreia/căruia există activitate de exploatare;

c) 20% la bugetul de stat.

Ordinul președintelui CNAS nr. 383/2024 privind modificarea Ordinului președintelui CNAS nr. 212/2015 pentru aprobarea Metodologiei și a formatului de raportare a Listei actualizate a medicamentelor pentru care se datorează contribuție trimestrială (M. Of. nr. 376/22 aprilie 2024)

ALTE REGLEMENTĂRI

Ordinul președintelui Autorității Vamale Române nr. 976/2024 privind stabilirea pieselor de utilaje folosite în fabricarea produselor din tutun, identificate prin cod unic generat de emitentul de ID din România (M. Of. nr. 396/29 aprilie 2024)

Ordonanța de urgență nr. 43/2024 pentru modificarea și completarea unor acte normative (M. Of. nr. 409/30 aprilie 2024)

Comentarii

Prin O.U.G. nr. 43/2024 au fost modificate și unele prevederi referitoare la raportarea datelor fiscale din aparatele de marcat electronice fiscale și cu privire la sistemul RO e-Transport. Detalii au fost transmise prin Tax focus nr. 11 din 2 mai 2024.

 

Info fiscal – Aprilie 2024 was last modified: mai 9th, 2024 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: