Guvernul României. H.G. pentru aprobarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2024-2028 și alte acte adoptate în ședința din 16 mai 2024

17 mai 2024
Vizualizari: 200

Guvernul României a făcut publică lista proiectelor de acte normative adoptate în cadrul ședinței din 15 mai 2024, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial:

I. PROIECTE DE LEGI

– Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 49/2022 privind desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, precum și pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală.

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ

– Ordonanță de urgență pentru modificarea art. 34 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
– Ordonanță de urgență privind reglementarea cadrului general de preluare de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a unor creanțe bugetare restante aflate în administrarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală asupra unor societăți cu capital majoritar sau integral de stat
Ordonanța de urgență stabilește cadrul legal prin care Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS) preia creanțele bugetare asupra unor societăți cu capital majoritar și/sau integral de stat de importanță strategică pentru economia României, care sunt administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și se află într-una din procedurile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.
Măsura de preluare a creanțelor de către AAAS vizează monitorizarea printr-o singură instituție maximizarea recuperării creanțelor, cu rezultate benefice asupra activității economice a acestor societăți. Această procedură va contribui la încasarea creanțelor, concomitent cu dezvoltarea activității economice a acestor societăți, prin atragerea unor potențiali investitori, și va avea un impact social important, prin păstrarea locurilor de muncă aflate în acest moment în pericol.
Concret, AAAS preia de la ANAF creanțele bugetare – impozite, taxe, contribuții, amenzi și alte venituri ale bugetului general consolidat, inclusiv accesorii –  asupra unor societăți cu capital majoritar sau integral de stat.
Creanțele vor fi calculate până la data intrării în vigoare a ordonanței de urgențe aprobate, iar după preluarea de către ANAF își vor păstra același regim juridic.
În acest sens, vor fi emise hotărâri de guvern pentru fiecare preluare în parte.
Creanțele preluate de AAAS vor fi scoase din evidențele ANAF și implicit, din contabilitatea bugetară.
Pentru litigiile existente și procedurile reglementate de Legea nr. 85/2014, AAAS preia toate drepturile și obligațiile ANAF, iar actele îndeplinite anterior rămân valabile.
ANAF va notifica debitorii privind preluarea de către AAAS a creanțelor.

III. HOTĂRÂRI DE GUVERN

– Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2024-2028
Adoptarea acestui document strategic reprezintă următorul pas pe care România îl face în cadrul eforturilor de modernizare a procesului de gestionare a prevenirii și combaterii fenomenului traficului de persoane pe teritoriul național, precum și al asistenței acordate victimelor.
Prin  acest document strategic se dorește ca  în România, la finalul anului 2028,  să funcționeze un sistem național de luptă împotriva traficului de persoane, care va avea alocate resursele necesare și va dispune eficient de acestea. În cadrul acestui sistem, instituțiile centrale și locale, în colaborare cu organizațiile neguvernamentale, societatea civilă, cât și cu organizațiile internaționale, vor pune în practică măsuri eficace de diminuare a fenomenului, de identificare și asistență a victimelor acestuia și de pedepsire a traficanților.
Scopul Strategiei este reducerea impactului și a dimensiunilor traficului de persoane la nivel național prin prioritizarea și eficientizarea activităților desfășurate de instituțiile publice, structurile societății civile și mediul privat.
Strategia este construită în jurul celor 4 piloni de bază anti-trafic: Prevenire, Pedepsire, Protecție și Parteneriat.
Ca un element de noutate, prin prezenta strategie, se dorește operaționalizarea unui mecanism guvernamental integrat de alocare a fondurilor necesare pentru protecția și asistența furnizate victimelor traficului de persoane. Prin acest mecanism se urmărește identificarea surselor și responsabilităților instituționale specifice pentru  finanțarea guvernamentală integrată a serviciilor publice și private, de asistență socială, protecție și servicii specializate pentru victimele traficului de persoane.
– Hotărâre de Guvern pentru modificarea lit. h) a articolului unic din Hotărârea Guvernului nr. 319/2019 privind stabilirea bazelor de date relevante pentru compararea datelor din registrul cu numele pasagerilor din transportul aerian
Actul normativ vizează extinderea bazelor de date gestionate de către Inspectoratul General al Poliției Române, din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, cu care Unitatea națională de informații privind pasagerii să poată compara datele din registrul cu numele pasagerilor din transportul aerian.
Astfel, se completează litera h) a articolului unic din Hotărârea Guvernului nr. 319/2019, cu următoarele baze de date:
•Evidența informatică a persoanelor date în urmărire – „Urmăriți”;
•Evidența informatică a persoanelor dispărute – „Dispăruți”;
•Evidența informatică a măsurilor preventive neprivative de libertate și a persoanelor față de care s-au dispus ordine de protecție/ordine de protecție provizorii – INTERDIT Plus;
•Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor;
•Evidența persoanelor obligate în cadrul procedurilor judiciare și execuționale penale să poarte un dispozitiv electronic de supraveghere – ”Sistemul informatic de monitorizare electronică”.
Aceste modificări au drept scop creșterea siguranței cetățenilor prin îmbunătățirea capacității de monitorizare și de identificare a persoanelor urmărite, dispărute, supravegheate electronic sau față de care s-au dispus ordine de protecție, inclusiv a celor care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor.
– Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorii de inventar și a adresei poștale pentru un imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Instituției Prefectului – Județul Mehedinți, din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
– Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea unor acte normative privind conținutul permisului de ședere pentru beneficiarii protecției temporare
Hotărârea adoptată vizează simplificări ale procedurii de obținere a atestării reședinței în România de către beneficiarul protecției temporare, precum și modificări referitoare la stabilirea formei și conținutului permiselor de ședere pentru beneficiarii protecției temporare.
– Hotărâre de Guvern privind plata contribuțiilor financiare voluntare restante anunțate de România pentru anul 2023 în cadrul Conferinței Bruxelles VII în valoare de 200.000 EUR
Această contribuție face parte din angajamentele asumate deja de România  la nivel înalt cu privire la creșterea sprijinirea financiar pentru viitorul Siriei și al regiunii, direcționat către bugetul unor organizații internaționale. Suma de 200.000 de euro, asumată în cadrul Conferinței Bruxelles VII, va fi alocată bugetului programelor ONU, respectiv Comitetului Internațional al Crucii Roșii, cu mențiunea direcționării contribuției în beneficiul Siriei și regiunii.
– Hotărâre de Guvern privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat, în anul școlar/universitar 2024 – 2025
Actul normativ stabilește numărul de locuri disponibile pentru școlarizarea copiilor, elevilor și studenților pentru anul școlar/universitar 2024-2025, inclusiv pentru etnici români din afara granițelor, cetățeni români cu domiciliul stabil în străinătate și pentru cetățeni străini în baza documentelor bilaterale în vigoare și a angajamentelor unilaterale.
Cifra totală de școlarizare pentru învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2024 – 2025, cu excepția învățământului preuniversitar militar, se menține la nivelul celei aprobate pentru anul școlar 2023-2024. Cifrele de școlarizare propuse cuprind locuri pentru minori care solicită sau au dobândit o formă de protecție în România, respectiv locuri pentru minori apatrizi a căror ședere pe teritoriul României este oficial recunoscută.
Astfel, pentru educația timpurie (creșe și grădinițe) este alocat un număr de 665.000 locuri. Pentru învățământul primar sunt prevăzute 933.000 locuri, iar pentru învățământul gimnazial cu frecvență la zi sunt prevăzute 813.000 locuri. Pentru învățământul liceal – clasa a IX-a sunt prevăzute 134.000 de locuri pentru învățământul de zi, la care se adaugă 9.500 de locuri pentru învățământ seral și cu frecvență redusă. Totodată, 16.000 de locuri sunt alocate pentru clasa a XI-a, învățământ seral.
Pentru învățământul profesional, anul I, sunt finanțate 60.000 locuri și 600 de locuri pentru stagii de pregătire practică. Pentru învățământul terțiar non-universitar (postliceal) sunt prevăzute 35.911 de locuri.
Pentru învățământul de artă, nivel primar și gimnazial, sunt prevăzute 21.500 de locuri; pentru învățământul sportiv, nivel primar și gimnazial: 15.500 de locuri; pentru învățământul sportiv suplimentar –cluburi sportive școlare: 53.000.
Pentru învățământul obligatoriu cu frecvență redusă, nivel primar și gimnazial și programului „A doua șansă”, inclusiv cel organizat în penitenciare, sunt finanțate 30.000 de locuri.
Pentru învățământul special pentru copii și elevi cu deficiențe și/sau boli cronice din cadrul unităților de învățământ și/sau a unităților sanitare sunt finanțate 30.450 de locuri.
Pentru învățământul superior/granturi de studii au fost alocate un număr de 113.078 de locuri, din care 68.092 de locuri pentru studii universitare de licență, 36.164 pentru studii universitare de master, 3.422 pentru studii universitare de doctorat, iar 5.400 pentru rezidențiat.
Pentru românii de pretutindeni, sunt prevăzute 1.900 de locuri pentru învățământul preuniversitar, respectiv 7.065 de locuri pentru învățământul superior cu un număr total de luni-bursă de 800.
Pentru cetățenii străini, au fost alocate 1.800 de locuri pentru învățământul preuniversitar, respectiv 4.430 de locuri pentru învățământul superior cu un număr total de luni-bursă de 1.710.
– Hotărâre de Guvern privind actualizarea denumirii persoanei juridice care administrează bunul imobil identificat cu nr. MF 27822 și a denumirii acestuia, a datelor tehnice și valorii de inventar ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Educației, prin Inspectoratul Școlar Județean Vrancea și Clubul Sportiv Școlar Focșani, ca urmare a reevaluării și a înscrierii acestora în cartea funciară
– Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorii de inventar, pentru un bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale – pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice și Medicinale Buzău din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
– Hotărâre de Guvern privind trecerea unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Direcției pentru Agricultură Județeană Bacău, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în domeniul public al comunei Măgura, județul Bacău
– Hotărâre de Guvern privind trecerea unor părți de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, constituite din construcții și amenajări la terenuri, situate în județele Suceava, Brașov, Buzău, Bacău, Brăila, Harghita, Ilfov, Iași, Bihor și municipiul București din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1.198/2022 privind drepturile de transport, pe teritoriul național, ale personalului din instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională
Prin actul normativ adoptat de Guvern, se aduc unele clarificări legislative și se introduc condiții și criterii suplimentare de acordare a drepturilor de transport. Între acestea sunt clarificate situațiile în care sunt mai mulți membri ai familiei care locuiesc împreună în localitatea pentru care solicită decontarea.
– Hotărâre de Guvern privind înscrierea imobilului 3643 situat pe teritoriul statului belgian în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale și completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Hotărâre de Guvern privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil și darea acestuia în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dolj
– Hotărâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire Centru național multirol, sat Izvorani, comuna Ciolpani, județul Ilfov”
– Hotărâre de Guvern privind actualizarea denumirii, datelor de identificare, codului de clasificație și a valorii de inventar ale unui bun imobil, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscale, și modificarea Anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Hotărâre de Guvern privind rectificarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2024
– Hotărâre de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes”
Prin această hotărâre, se majorează valoarea totală Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes” (Programul MTN) de la 68 miliarde euro la 75 miliarde euro. Măsura este necesară pentru acoperirea nevoilor de finanțare de pe piețele externe pentru anul 2024 precum și pentru a crea flexibilitatea necesară pentru prefinanțarea nevoilor aferente anului 2025.
Suma de 7 miliarde euro care este propusă pentru suplimentarea plafonului acestui program are în vedere acoperirea unul plan de emisiuni estimat de 10,5 miliarde de euro aferent anului 2024 și a unui estimat de 8,5 miliarde euro pentru anul 2025.
Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat, „Medium Term Notes”  reprezintă o facilitate neangajantă, care se încheie între Ministerul Finanțelor, în calitate de emitent și un grup de instituții financiare selectate, în cadrul căreia pot fi lansate periodic emisiuni de titluri de stat pe piețele externe în baza unei documentații contractuale standard.
– Hotărâre de Guvern privind aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin Scrisoarea de amendament nr. 6 semnată la Bruxelles la 2 aprilie 2024 și la București la 5 aprilie 2024, la Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar – îmbunătățirea calității și eficienței sistemului sanitar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 17 iunie 2014 și a amendamentelor convenite între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin Scrisoarea de amendament semnată la Bruxelles la 2 aprilie 2024 și la București la 5 aprilie 2024, la Acordul de împrumut (Finanțare adițională pentru Proiectul privind reforma sectorului sanitar – îmbunătățirea calității și eficienței sistemului sanitar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 11 iunie 2021
Pentru dezvoltarea infrastructurii medicale, Guvernul a prelungit perioada în care poate fi accesată finanțare pentru mai multe proiecte din sectorul sanitar.
Construirea centrelor pentru pacienții cu arsuri grave în cadrul Spitalelor ”Pius Brînzeu” din Timișoara, a celui de Urgență din Târgu-Mureș și a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”, aflate acum în diferite stadii de execuție, va putea continua cu finanțare asigurată de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare.
Prin această Hotărâre, Guvernul a extins data limită de tragere a sumelor puse la dispoziția României prin două acorduri încheiate cu BIRD, cu 18 luni, respectiv de la 31 decembrie 2024 la 30 iunie 2026. Este vorba despre un împrumut contractat în 2014 și altul în 2021.
Se asigură astfel o finanțare coerentă a proiectelor și utilizarea integrală a fondurilor – în total 400 de milioane de euro, din care, până în prezent au fost cheltuite 190,7 milioane de euro.
– Hotărâre de Guvern privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Codlea din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestuia din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării
– Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil, divizarea unei părți din acesta, transmiterea acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva – Direcția de Creștere, Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor R.A, în domeniul public al comunei Perișoru, județul Călărași, și modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării și înscrierii în cartea funciară
– Hotărâre de Guvern privind aprobarea caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare Valea Iadăra pentru apărarea împotriva inundațiilor, în comuna Mireșu Mare, județul Maramureș”
Guvernul a aprobat astăzi realizarea unui proiect de amenajare a albiilor râurilor Iadăra și Tulghieș în zona localității Mireșu Mare din județul Maramureș.
Valoarea investiției este de peste 120 de milioane lei, cu o durată de realizare de 2 ani.
Lucrările care vor fi realizate aici vor reduce riscul la inundație pentru imobilele și obiectivele sociale aflate în comuna Mireșu Mare, dar și riscurile de poluare care pot apărea în timpul inundațiilor. Proiectul vizează creșterea siguranței pentru localitățile Stejera, Iadăra, Tulghieș și Mireșu Mare, din comuna Mireșu Mare, și apărarea împotriva efectelor distructive ale apelor și alunecărilor de teren a populației și bunurilor acesteia, a obiectivelor sociale, căilor de comunicații rutiere, rețelelor de alimentare cu energie electrică, gaze, apă și canalizare, rețelelor de comunicații și a mediului natural.
Proiectul este inclus în Planul de management de Risc la Inundații al bazinului hidrografic Someș-Tisa.
Finanțarea se face de la bugetul de stat, prin Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, din veniturile proprii ale Administrației Naționale „Apele Române”, precum și din alte surse legal constituite.
– Hotărâre de Guvern privind actualizarea codului de clasificație, a descrierii tehnice și a valorii de inventar, precum și scoaterea unor bunuri imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor prin Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, ca urmare a pieirii
– Hotărâre de Guvern privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Noul Sistem Informatic Integrat al Casei Naționale de Pensii Publice”
Executivul a aprobat cheltuielile necesare pentru implementarea unui sistem informatic performant în cadrul CNPP, complet integrat, care să permită aplicarea coerentă și unitară a reglementărilor legale din domeniul sistemului public de pensii și al asigurării pentru accidente de muncă și boli profesionale.
Proiectul de modernizare are o valoare totală de 131,282 milioane lei, bani asigurați din fonduri externe nerambursabile, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (Componenta 8 – Reforma fiscală și reforma pensiilor / Jalonul 240) și din bugetul asigurărilor sociale de stat, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație.
– Hotărâre de Guvern privind acordarea unor ajutoare de urgență
Guvernul a aprobat acordarea de ajutoare de urgență în sumă totală de 1,328 milioane lei pentru sprijinirea a 336 familii și persoane singure, care fie se află în situații de necesitate cauzate de incendii și explozie, fiindu-le afectate atât locuințele, anexele gospodărești, cât și bunurile de folosință îndelungată, fie au probleme grave de sănătate sau se află în situații care pot conduce la creșterea riscului de excluziune socială.
– Hotărâre de Guvern privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătății – Institutul National de Sănătate Publică
– Hotărâre de Guvern privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”- S.A, modificarea și completarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și concesionate Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”- S.A, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Hotărâre de Guvern privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitarea liniei de cale ferată Focșani – Roman”, lucrare de utilitate publică de interes național
Reabilitarea liniei de cale ferată Focșani – Roman prevede o investiție totală de  circa 11 miliarde lei, lucrarea urmând a fi realizată pe o perioadă de 3 ani. Va fi reabilitată, astfel, o lungime de 147 kilometri de cale ferată.
Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile, prin Programul Transport 2021-2027 și Mecanismul pentru Interconectarea Europei (Connecting Europe Facility CEF), de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, din veniturile proprii ale Companiei Naționale de Căi Ferate .C.F.R” – S .A, precum și din alte surse.
Această linie de cale ferată este situată pe ruta coridorului IX Pan-European și este o linie importantă a rețelei de cale ferată din România, deoarece preia traficul internațional european de pe cele două coridoare centrale aflate pe teritoriul României. Proiectul face parte din Maser Planul General de Transport al României.
– Hotărâre de Guvern pentru reaprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare DN 2L Soveja +Lepșa km 60+145 – km 76+277”, județul Vrancea
Prin această hotărâre, s-au reaprobat indicatorii tehnico-economici obiectivului de investiții “Modernizarea DN 2L Soveja – Lepșa km 60+145 – km 76+277”, din județul Vrancea, cu o valoare totală a investiției de  226,391 milioane lei și o durată rămasă de execuție a lucrărilor de 7 de luni.
Principalele revizuiri constau în suplimentarea măsurilor de siguranță rutieră privind necesarul de parapeți, indicatoare rutiere, relocarea rețelelor de utilități electrice, lucrări de consolidare taluze cu ziduri de sprijin prevăzute cu ancoraje și fundații adâncite de parapet pentru a reducere suprafețele de expropriat și defrișări, modificări locale ale axei drumului existent pentru îmbunătățirea unor raze în zona de serpentine, realizarea sistemelor drenare în zonele cu umiditate excesivă, amenajare torenți, iluminatul intersecției amenajate cu un drum comunal.
Finanțarea obiectivului de investiții se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
– Hotărâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții „Autostrada A1: Lot 2 km 44+000 – km 86+000”, județele Giurgiu, Dâmbovița și Argeș
Proiectul are în vedere reabilitarea unui sector de 42 de kilometri din Autostrada A1, respectiv pe raza județelor Giurgiu, Dâmbovița și Argeș.
Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) se ridică la 1,1 miliarde lei, cu o durată de execuție a lucrărilor de 48 de luni. Lungimea traseului – 42 km.
Finanțarea obiectivului de investiții se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
– Hotărâre de Guvern pentru aprobarea actualizării contribuției anuale a părții române prevăzută în anexa nr. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 50/2001 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere privind controlul statului portului în regiunea Mării Negre, semnat la Istanbul la 7 aprilie 2000
– Hotărâre de Guvern privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național Conexiunea proiectului „Penetrație Prelungirea Ghencea – Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea între Strada Brașov și Terminal Tramvai 41” cu proiectul „Pasaj Suprateran pe DJ 602, Centura București-Domnești”, precum și aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului și a listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ – teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național
Actul normativ aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național Conexiunea proiectului „Penetrație Prelungirea Ghencea – Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea între Strada Brașov și Terminal Tramvai 41” cu proiectul „Pasaj Suprateran pe DJ 602, Centura București-Domnești”.
De asemenea, aprobă declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al acestei lucrări, lista proprietarilor de imobile proprietate privată supuse exproprierii și sumele individuale estimate de către expropriator. Este vorba despre peste 16,5 milioane lei, fonduri care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, acordate ca despăgubiri pentru un număr de 123 terenuri, în suprafață totală de peste 25.000 mp, și pentru un număr de 39 de construcții în suprafată de circa 3.400 mp.
Totodată, se aprobă lista imobilelor proprietate publică a statului care fac parte din respectivul coridor de expropriere și lista imobilelor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale aflate pe acest domeniu.
– Hotărâre de Guvern pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 690/2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Centura de ocolire Craiova – varianta Sud DN 56 – DN 55 – DN 6”
Prin acest act normativ, se actualizează elementele de identificare ale imobilelor, a titlurilor de drepturi reale, a suprafețelor afectate și a sumelor individuale aferente despăgubirilor, pentru un număr de 22 de imobile expropriate de pe amplasamentul proiectului de investiții.
Pentru punerea în aplicare a prevederilor acestei hotărâri nu este necesară alocarea de sume suplimentare de la bugetul de stat. Totodată, suma rămasă disponibilă, respectiv  946,90 lei, ca urmare a încheierii procedurilor va fi restituită la bugetul de stat, în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul oficial al României, partea I, a prezentei hotărâri.
– Hotărâre de Guvern privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, precum și aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ – teritoriale care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Legătură Centură Oradea (Girație Calea Sântandrei)-Autostrada A3 (Biharia)”
Prin această hotărâre, se alocă suma de 12,083 milioane lei pentru exproprierea unui număr de 11 imobile, în suprafață totală de 17.574 metri pătrați, situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes național „Legătură Centură Oradea (Girație Calea Sântandrei) – Autostrada A3 (Biharia)”. Suma se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.
În plus, pentru realizarea lucrării este necesară ocuparea unei suprafețe de 3.176 mp aparținând proprietății publice a unităților administrative-teritoriale ale municipiului Oradea și localității Borș.
Proceduri de expropriere pentru aceeași lucrare de utilitate publică au fost aprobate prin alte două hotărâri de guvern.
Autostrada A3 va asigura o legătură directă între România, centrul și vestul Europei. Această autostrada va avea o mare atractivitate pentru traficul din zona Transilvaniei și a Munteniei, prin rețeaua de drumuri naționale reabilitate sau cuprinse în programul de reabilitare și va face legătura cu zona de sud-est a țării (portul Constanța).
– Hotărâre de Guvern privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat l statului și în administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. – Sucursala Regională CF Timișoara, în vederea reutilizării și refolosirii, respective scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz
– Hotărâre de Guvern privind divizarea bunului imobil cu numărul M.F. 147827, aflat în domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” S.A., actualizarea valorii de inventar, a descrierii tehnice și a adresei poștale ale bunului rezultat în urma divizării și trecerea acestuia din domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” S.A., în domeniul public al municipiului Alba Iulia, județul Alba, precum și modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 729/2015 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Secțiunea 1C, subsecțiunea Ogra-Târgu Mureș pe teritoriul localităților Cristești, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni și Târgu Mureș din județul Mureș” din cadrul obiectivului de investiții „Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj- Oradea”
– Hotărâre de Guvern privind aprobarea modificării descrierii tehnice și actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”
– Hotărâre de Guvern privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, înscrierea lor în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale
– Hotărâre de Guvern privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 177/2016 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați
Prin acest act normativ, se modifică reglementările privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (ANES), în acord cu măsurile de disciplină economico-financiare stabilite de Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare.
Astfel, prin comasarea a două direcții existente în prezent, a fost creată Direcția Strategii, Politici, Programe și Parteneriate, cu un total de 35 de posturi, ce va avea în subordine două noi servicii cu un număr de câte 10 posturi fiecare: Serviciul Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați și Serviciul Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice. Personalul din cadrul celor două servicii create este constituit din personal preluat din fostele servicii, precum și din personal redistribuit din cadrul a două direcții care reorganizează prin comasare.
Totodată, prin  redistribuirea a două posturi din cadrul Compartimentului Comunicare și Relații Publice către Serviciul Economic, Resurse Umane și Administrativ, acestea s-au comasat. În acest sens, noul serviciu va avea denumirea Serviciul Economic, Resurse Umane Administrativ și Comunicare.
Actul normativ reglementează, de asemenea, modalitatea de aprobare a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comitetului Interministerial pentru Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice prin Decizia secretarului de stat al ANES nr. 380/19.12.2016, raportat la prevederile art. 5 alin. (3) din HG nr. 177/2016.
– Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători” C.F.R. Călători” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
– Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Societății de Transport cu Metroul București „Metrorex”- S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
– Hotărâre de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 111/2005 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Relații Interetnice
Prin acest act normativ, se modifică structura organizatorică a Departamentului pentru Relații Interetnice, ca efect al aplicării prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității României pe termen lung.
Astfel, atribuțiile celor trei servicii din structura sa actuală vor fi preluate și exercitate de un serviciu și de un compartiment. Structura va avea un număr de 16 posturi.
– Hotărâre de Guvern privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Prin acest act normativ, se alocă suma de 1 miliard de lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru menținerea nivelului sprijinului unitar de 100 euro pe hectar, respectiv pe UVM (sectoarele suin și avicol), precum și pentru implementarea în bune condiții a PNDR 2014-2020 și a PS 2023-2027, finanțate din FEADR.
Astfel, circa 157.000 de fermieri vor beneficia de sprijin.
– Hotărâre de Guvern privind stabilirea măsurilor necesare pentru organizarea Sezonului cultural România – Polonia și a altor programe culturale în anul 2024, precum și pentru suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și al bugetului Institutului Cultural Român din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pentru anul 2024.

IV. MEMORANDUMURI

– Memorandum cu tema: Aprobarea Planului de Acțiune pentru perioada 2024 – 2029 pentru executarea hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului în domeniul sănătății mintale
Planul de acțiune în domeniul sănătății mintale 2024- 2029, aprobat de Guvern, urmărește dezvoltarea serviciilor medico-sociale în comunitate și a celor medicale de psihiatrie la nivel comunitar prin dezvoltarea structurilor ambulatorii, modernizarea, eficientizarea și extinderea lor,  astfel încât să existe cel puțin o asemenea structură de adulți, respectiv copii într-un județ, constituirea centrelor de sănătate mintală în județele în care acestea nu există, consolidarea centrelor de sănătate mintală (CSM), inclusiv prin constituirea de centre regionale, dezvoltarea centrelor comunitare (prin care se va asigura asistență medicală comunitară).
Se intenționează și accelerarea procesului de dezinstituționalizare, precum și dezvoltarea procesului de colectare a datelor legate de afecțiuni, tratament și pacienți,  inter-conectarea cu celelalte baze de date existente în vederea monitorizării pacienților, înființarea unui registru național de psihiatrie.
Planul prevede transparentizarea unor procese decizionale în domeniu și al publicării unor informații de interes public ca de exemplu autorizarea spitalelor de a efectua internări nevoluntare sau numărul de internări nevoluntare.
Vor fi propuse 16 astfel de intervenții legislative urgente pentru consimțământul informat la tratamentul medical, procedura internării nevoluntare, noi garanții în special în ceea ce privește prelungirea internării, oferirea de alternative în comunitate, asistența juridică, includerea unor aspecte precum un regim distinct pentru spitalele de psihiatrie și pentru măsuri de siguranță, completarea garanțiilor privind oferirea tratamentului medical, etc.
Nu în ultimul rând, planul prevede măsuri privind îmbunătățirea condițiilor materiale de cazare și a altor elemente de infrastructură, în primul rând în cele 4 spitale de psihiatrie și pentru măsuri de siguranță, Pădureni-Grajduri, Ștei, Jebel și Săpoca, pentru care nevoile de investiții diferă, de la îmbunătățire, la extindere, respectiv construirea unor spații complet noi.
De asemenea, sunt stipulate măsuri privind dezvoltarea resurselor umane prin creșterea numărului de profesioniști alocați domeniului și a pregătirii profesionale a acestora și măsuri privind întărirea mecanismelor interne de control ale autorităților.
Planul de acțiune în domeniul sănătății mintale 2024- 2029 a fost elaborat de către  un grup de lucru format din reprezentanții a peste 25 de structuri reprezentative.
– Memorandum cu tema: Modificarea limitelor de credite de angajament și credite bugetare pentru luna mai 2024 aferente Ministerului Educației
– Memorandum cu tema: Preluarea Secretariatului Grupului de monitorizare a  Procesului Bologna pentru perioada 2024-2027 de către România și Republica Moldova.

V. NOTE

– Notă privind transmiterea unei cereri către Consiliul General al Municipiului București, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unei construcții din domeniul public al Municipiului București în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.

VI. INFORMARI

– Informare privind stadiul pregătirii și organizării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024  – 13 mai 2024.

VII. PUNCTE DE VEDERE

– Punct de vedere cu privire la 9 inițiative legislative.

VIII. DOCUMENTE DE POLITICI PUBLICE

– Document de politici publice pentru implementarea și dezvoltarea dimensiunii rezilienței în funcționarea instituțiilor publice centrale.

Sursa informației

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

🔔Vezi și Guvernul României. O.U.G. pentru modificarea Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activității prestatorului casnic și alte acte adoptate în ședința din 23 aprilie 2024

Guvernul României. H.G. pentru aprobarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2024-2028 și alte acte adoptate în ședința din 16 mai 2024 was last modified: mai 17th, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.