Furnizare de informații ANAF − Persoane juridice de drept privat

17 feb. 2022
Vizualizari: 482

Ordinul președintelui ANAF nr. 146/2022 pentru aprobarea condițiilor de furnizare a informațiilor, modelului-cadru al protocolului de colaborare, procedurii privind schimbul de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală și persoanele juridice de drept privat semnatare, precum și a modalităților de acces în sistemele informatice dedicate conform art. 701 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (M. Of. nr. 157/16 februarie 2022)

Intrare în vigoare: 16 februarie 2022

Acest ordin asigură aplicarea prevederilor Codului de procedură fiscală, modificat prin O.G. nr. 11/2021, cu privire la faptul că orice solicitare nouă de schimb de informații venită din partea persoanelor juridice de drept privat, respectiv din partea instituțiilor de credit (bănci), trebuie să se facă prin sisteme informatice dedicate.

Furnizarea de informații către persoane juridice de drept privat se face conform cu art. 11 alin. (6¹) C. pr. fisc. care pot încheia un protocol privind schimbul de informații cu organul fiscal deținător al informației în baza acestui articol.

Furnizarea de informații către instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare și alte persoane juridice de drept privat se face în baza art. 70¹ C. pr. fisc, în scopul realizării activităților stabilite prin actul constitutiv al persoanelor juridice de drept privat.

Condiții pentru furnizarea de informații persoanelor juridice de drept privat:

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

a) informațiile sunt necesare pentru soluționarea unor cereri ale persoanelor fizice sau juridice;

b) solicitările de furnizare a informațiilor se realizează în mod frecvent;

c) persoana juridică de drept privat dispune de proceduri care asigură păstrarea în condiții de siguranță a datelor cu caracter personal și sisteme informatice de securitate, auditate de către un auditor extern independent. Din raportul de audit trebuie să rezulte că sistemul informatic și procedurile informatice aplicabile nu permit obținerea de informații cu încălcarea prevederilor legale în materia datelor cu caracter personal și care reprezintă secret fiscal.

Auditarea se face de către un auditor extern independent, astfel:

− auditarea ex ante, este inclusă în documentația necesară încheierii protocolului;

− auditarea ex post se efectuează anual, pană la data de 31 martie a anului curent pentru anul precedent.

Raportul auditorului va fi transmis în format electronic cu semnătură electronică calificată la adresele menționate în protocol sau va fi depus letric la registratura generală a ANAF până la data de 15 aprilie a anului următor celui pentru care se face auditarea.

Se pot transmite următoarele categorii de informații prin intermediul sistemului informatic dedicat:

1. informații referitoare la natura, sursa și cuantumul veniturilor solicitantului persoană fizică, respectiv informații pentru perioada aferentă ultimilor 3 ani fiscali, inclusiv, acolo unde este posibil, informațiile aferente perioadei cuprinse între ultimul an fiscal încheiat și data solicitării acestora;

2. informații referitoare la natura și cuantumul veniturilor solicitantului persoană juridică, respectiv informații din situațiile financiare pentru perioada aferentă ultimilor trei ani fiscali, inclusiv, acolo unde este posibil, informațiile aferente perioadei cuprinse între ultimul an fiscal încheiat și data solicitării acestora;

3. certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice;

4. informații privind existența pe numele solicitantului a unui cont curent declarat deschis la altă instituție de credit din România la data solicitării, pentru persoanele juridice de drept privat care oferă servicii din sfera de aplicare a Legii nr. 258/2017 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Prelucrările de date cu caracter personal se realizează în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Acest ordin abrogă OPANAF nr. 3.731/2016.

Furnizarea informațiilor aferente protocoalelor încheiate în baza OPANAF nr. 3.731/2016 se va derula în continuare, pe o perioadă tranzitorie, până la încheierea noului protocol, fără a se depăși perioada tranzitorie de 6 luni de la intrarea în vigoare a OPANAF nr. 146/2022 (16 august 2022).

Furnizare de informații ANAF − Persoane juridice de drept privat was last modified: februarie 17th, 2022 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: