Info fiscal – Noiembrie 2020

2 dec. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 462

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 1030/ 4 noiembrie 2020

Legea nr. 230/2020 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Comentarii

Conform Legii nr. 230/2020, se reduce cu 50% impozitul pe clădirile/terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice utilizate pentru prestarea de servicii turistice, pe o durată de maxim 180 zile consecutive sau cumulate, în cursul unui an calendaristic. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care se îndeplinește condiția.
Prevederile Legii nr. 230/2020 intră în vigoare la 1 ianuarie 2021.

M. Of. nr. 1041/ 6 noiembrie 2020

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

1. Legea nr. 239/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Comentarii

Cheltuielile pentru funcționarea unităților de educație timpurie (creșe, grădinițe, centre de zi în care se înființează grupe de educație antepreșcolară) aflate în administrarea contribuabilului sau sumele achitate de contribuabil pentru plasarea copiilor angajaților în astfel de unități se deduc din impozitul pe profit datorat, dar nu mai mult de 1.500 lei/lună pentru fiecare copil.

Dacă suma depășește impozitul pe profit datorat, diferența se va scădea, în ordine, (i) din impozitul pe salarii reținut de contribuabil pentru angajați, (ii) din TVA datorată sau (iii) din accizele datorate.

Cheltuielile efectuate pentru organizarea și desfășurarea învățământului dual preuniversitar sau universitar sunt cheltuieli deductibile. Mijloacele fixe sau investițiile efectuate pentru acest tip de învățământ sunt considerate mijloace fixe amortizabile.

Bursele, premiile și alte drepturi sub formă de cazare, masă, transport, echipamente de lucru/protecție primite de elevi/studenți pe parcursul invățământului dual preuniversitar sau universitar sunt considerate venituri neimpozabile. De asemenea, sumele plătite de angajator pentru educația timpurie a copiilor angajaților nu sunt venituri impozabil.

2. Legea nr. 241/2020 pentru modificarea alin. (1) al art. 459 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Comentarii

Calculul impozitului pe clădirile cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice include:
– impozitul pentru suprafața folosită în scop rezidențial;
– impozitul pentru suprafața folosită în scop nerezidențial – această suprafață se indică în declarația pe propria răspundere, cu condiția ca cheltuielile cu utilitățile să nu fie înregistrate
în sarcina persoanei care desfășoară activitate economică.
Aceste prevederi se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2021.

M. Of. nr. 1079/ 13 noiembrie 2020

Legea nr. 248/2020 pentru modificarea art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Comentarii

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Prin această lege, se modifică plafonul până la care se aplică cota redusă de TVA de 5% în cazul livrării de locuințe.
Astfel, pentru locuințele cu o suprafață utilă de maxim 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, cota redusă de TVA se aplică până la valoarea de 140.000 euro, echivalent lei, exclusiv TVA (anterior, 450.000 lei, exclusiv TVA).
Aceste prevederi se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2021.

M. Of. nr. 1110/ 20 noiembrie 2020

Legea 258/2020 pentru completarea art. 1 alin. (2) al Legii nr. 491/2003 privind plantele medicinale și aromatice, precum și produsele stupului și pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Comentarii

Conform acestei legi, prelucrarea, procesarea și valorificarea produselor agricole vegetale constituie venituri din activități agricole.

M. Of. nr. 1112/ 20 noiembrie 2020

Legea nr. 262/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Comentarii

Principalele modificări aduse Codului fiscal prin această lege au ăn vedere învățământul profesional-dual și se referă la: profitul reinvestit, cheltuieli de sponsorizare și/sau mecenat, cheltuielile cu bursele private, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.
Informații suplimentare în Tax focus nr. 56 din 23 noiembrie 2020.

M. Of. nr. 1113/ 20 noiembrie 2020

Legea 265/2020 pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004.

Comentarii

Legea nr. 265/2020 stabilește:
– scutirea de la plata impozitului pe profit a cooperativelor agricole astfel: pentru primii 5 ani de la începerea desfășurării activității în cazul celor nou-înființate și pentru o perioadă de 5 ani pentru cele deja înființate, care au realizat la data de 31 decembrie a anului calendaristic precedent o cifră de afaceri anuală netă de până la 10.000.000 euro, cursul de schimb fiind cel valabil la încheierea exercițiului financiar în care s-a realizat cifra de afaceri.
– scutirea cooperativelor agricole de la plata impozitului pentru clădirile și terenurile aflate în patrimoniu, utilizate pentru prestarea de servicii către membrii cooperatori.
– scutirea membrilor cooperatori de la plata impozitului pe clădirile și pe terenurile utilizate pentru producția valorificată prin/către cooperativa agricolă, inclusiv pentru bunurile aflate în patrimoniul de afectațiune al persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale.

PROCEDURA FISCALĂ

M. Of. nr. 1015/ 2 noiembrie 2020

Ordinul președintelui ANAF nr. 3.746/2020 privind organizarea și funcționarea Registrului central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare identificate prin IBAN și pentru aprobarea procedurii privind obligația instituțiilor de credit, instituțiilor de plată și instituțiilor emitente de monedă electronică de a furniza informații conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Comentarii

Prin acest ordin se aprobă:

1. Organizarea și funcționarea Registrului central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare identificate prin IBAN, conform art. 611 C. proc. fisc.
Registrul central electronic este gestionat la nivelul ANAF și permite identificarea tuturor persoanelor fizice sau juridice care dețin sau controlează conturi de plăți și conturi bancare identificate prin IBAN.
Registrul pune la dispoziție următoarele informații:
a) persoanele care dețin dreptul de semnătură pentru conturile deschise și orice persoană care pretinde că acționează în numele clientului.
b) beneficiarul real al titularului de cont-client.
c) numărul IBAN și data deschiderii și închiderii contului pentru contul bancar sau de plăți.
d) informații privind închirierea casetelor de valori.
Informațiile din registru se păstrează 10 ani de la încetarea relației de afaceri dintre entități.

2. Procedura privind obligația instituțiilor de credit, instituțiilor de plată și instituțiilor emitente de monedă electronică de a furniza informații conform art. 61 C. proc. fisc.

3. Procedura de înrolare a instituțiilor raportoare în sistemul informatic pus la dispoziție de MFP în vederea transmiterii datelor și informațiilor conform art. 61 alin. (1) și (2) C. proc. fisc.
Acest ordin abrogă OPANAF nr. 3.770/2015.

M. Of. nr. 1104/ 19 noiembrie 2020

Ordinul președintelui ANAF nr. 3.896/2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central, precum și pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conținutului cererii de acordare a eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central.

Comentarii

Prin OUG nr. 181/2020 se stabilește acordarea unor înlesniri la plată (acordarea de eșalonări la plată) pentru obligațiile bugetare datorate după data declarării stării de urgență, administrate de organul fiscal central.
OPANAF nr. 3.896/2020 aprobă Procedura de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal care se aplică obligațiilor fiscale principale și obligațiilor accesorii a căror scadență/termen de plată s-a împlinit după data declarării stării de urgență (16 martie 2020) și care nu au fost nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală, pentru care debitorii pot depune cereri de eșalonare la plată.
Informații suplimentare au fost transmis prin Tax focus nr. 55 din 20 noiembrie 2020.

M. Of. nr. 1123/ 23 noiembrie 2020

Ordinul președintelui ANAF nr. 3.942/2020 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, precum și pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.454/2016pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide și exigibile de laautorități sau instituții publice.

Comentarii
Se modifică anexele la OPANAF nr. 63/2017:
– Adresă de suspendare temporară, totală sau parțială a indisponibilizării conturilor;
– Adresă de suspendare temporară, totală sau parțială a indisponibilizării reținerilor.

FONDURI SPECIALE

M. Of. nr. 1048/ 9 noiembrie 2020

Ordinul ministrului sănătății nr. 1.887/2020 pentru aplicarea în trimestrul III 2020 a prevederilor art. 37 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății.

Comentarii

Se aprobă Lista aferentă trimestrului III 2020 ce conține clasificarea medicamentelor de uz uman autorizate pentru punere pe piață în România, raportate de furnizorii de servicii medicale și de medicamente la casele de asigurări de sănătate și validate de acestea, suportate din FNUASS și din bugetul Ministerului Sănătății (pentru taxa clawback).

LEGISLAȚIA MUNCII

M. Of. nr. 1019/ 2 noiembrie 2020

Legea nr. 227/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate.

M. Of. nr. 1020/ 3 noiembrie 2020

Ordinul ministrului tineretului șși sportului nr. 1.415/2020 pentru modificarea Normelor metodologice privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanță, aprobate prin Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 1.199/2020 2020.

Comentarii

Modificările aduse Normelor metodologice se referă la: (i) documentele ce însoțesc cererea de acordare a ajutorului financiar, (ii) prelucrarea și transmiterea datelor între cluburile sportive și minister, în cazul transmiterii documentelor în format electronic.

M. Of. nr. 1037/ 6 noiembrie 2020

Legea nr. 235/2020 pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Comentarii

Se adaugă noi localități afectate de poluarea remanentă din cauza extracției, preparării și arderii cărbunelui sau a șisturilor bituminoase, a extracției și preparării minereurilor de uraniu, a extracției și prelucrării minereurilor feroase și neferoase cu conținut de praf sau de emisii de gaze cu efect de seră, de amoniac și derivate, de cupru, plumb, sulf, azot, fosfor, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, feldspat și siliciu ori de radiații din minereuri radioactive, hidrogen sulfurat, crom trivalent, crom hexavalent, cianuri, de pulberi metalice și/sau de cocs metalurgic, a prelucrării țițeiului sulfuros, desulfurarea benzinei, a țițeiului parafinos și neparafinos, a distilării țițeiului în vederea producerii păcurii și a uleiurilor și în care persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani în aceste zone beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizare.

M. Of. nr. 1041/ 6 noiembrie 2020

Legea nr. 242/2020 pentru modificarea și completarea art. 1 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.

Comentarii
Se modifică art. 1 al Legii nr. 52/2011 cu privire la beneficiarii de lucrări care pot include și unitățile administrativ-teritoriale și serviciile de gospodărire comunală gestionate direct de consiliile locale.

M. Of. nr. 1073/ 13 noiembrie 2020

Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1.600/2020 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială.

Comentarii

Se modifică, prin acest ordin, anexa nr. 1 la OMMPS nr. 741/2020 cu privire la documentele ce trebuie depuse în vederea acordării indemnizațiilor de care beneficiază angajații pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului, conform art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, ca urmare a efectelor produse de coronavirus.

M. Of. nr. 1.108/ 19 noiembrie 2020

1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Comentarii

OUG nr. 196/2020 modifică Legea nr. 95/2006 cu privire la introducerea unor prevederi privind acordarea asistenței medicale prin telemedicină (specialități medicale incluse, servicii, condiții de organizare și funcționare, mijloace de comunicare la distanță, cheltuieli, modalități de acordare).

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 198/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Comentarii

Conform OUG nr. 198/2020, în perioada noiembrie 2020 -3 1 decembrie 2020, prevederile acesteia se aplică și în cazul în care se dispune, pri ordin al ministrului educației și cercetării, suspendarea activităților care impun prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ și continuarea activităților didactice în sistem online. În această situație, zilele libere se acordă pe perioada stabilită în ordinul ministrului educației și cercetării.

ALTE REGLEMENTĂRI

M. Of. nr. 1018/ 2 noiembrie 2020

1. Legea nr. 223/2020 pentru simplificarea și debirocratizarea transferului de părți sociale și a vărsării capitalului social prin modificarea Legii societăților nr. 31/1990.

Comentarii

Prin această lege se modifică Legea nr. 31/1990 sub următoarele aspecte:
1. Capitalul social al unui SRL se divide în părți sociale egale (nu se mai impune limita minimă de 200 lei și limita minimă a părților sociale de 10 lei).
2. La înmatricularea unui SRL, SNC sau SCS, nu este necesar ca documentul care atestă dreptul de folosină a spațiului cu destinație de sediu social să fie înregistrat la ANAF. Acest document va fi transmis către ANAF de către ONRC.
3. La înregistrarea societății, se va face dovada efectuării vărsămintelor, conform actului constitutiv, cu excepția SRL.
4. Se abrogă prevederile privind publicarea în Monitorul Oficial a anunțului privind depunerea situațiilor financiare anuale în cazul societăților cu cifră anuală de afaceri de minim 10 milioane lei sau pe pagina de internet a ONRC în cazul societăților cu cifră anuală de afaceri sub 10 milioane lei.
5. Transmiterea părților sociale către persoane din afara societății este posibilă dacă actul constituiv permite acest lucru (anterior, era obligatoriu cu aprobarea asociaților care reprezintă cel puțin 3/4 din capitalul social).

2. Legea nr. 222/2020 pentru abrogarea Legii nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor.

M. Of. nr. 1026/ 4 noiembrie 2020

Ordinul președintelui Institutlui Național de statistică nr. 1.075/2020 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informațiilor statistice de comerț intra-UE cu bunuri în anul 2021.

Comentarii
Pentru anul 2021, pragurile valorice INTRASTAT rămân neschimbate, adică 900.000 lei, atât pentru expedieri intra-UE, cât și pentru introduceri intra-UE de bunuri. Operatorii economici care, în cursul anului 2020 au efectuat schimburi de bunuri cu state UE a căror valoare anuală depășește valoarea pragurilor Intrastat trebuie să transmită la INS declarații statistice Intrastat, începând cu luna ianuarie 2021.
Pot deveni furnizori de date INTRASTAT în cursul anului 2021 și alți operatori economici care realizează schimburi intra-UE de bunuri a căror valoare cumulată de la începutul anului depășește pragurile INTRASTAT stabilite pentru anul 2021. În acest scop, operatorii economici au obligația de a completa și transmite declarații statistice INTRASTAT începând din luna în care valoarea cumulată de la începutul anului 2021, pe cele două fluxuri, depășește pragurile stabilite, separat pentru expedieri și, respectiv, introduceri de bunuri.
Acest ordin abrogă Ordinul președintelui INS nr. 1.827/2019.

M. Of. nr. 1041/ 6 noiembrie 2020

Legea nr. 238/2020 pentru modificarea art. 28 alin. (2) din Legea contabilității nr. 82/1991.

Comentarii

Pentru entitățile care au realizat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro la sfârșitul exercițiului financiar precedent, MFP poate stabili întocmirea și depunerea situațiilor financiare/raportărilor contabile și la alte perioade decât anual, în cadrul exercițiului financiar.

M. Of. nr. 1042/ 6 noiembrie 2020

Legea nr. 243/2020 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2018 pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr. 266/2008.

Comentarii

Se modifică Legea farmaciei nr. 266/2008 cu privire la:
– unitățile farmaceutice care asigură asistența farmaceutică a populației;
– definirea serviciilor farmaceutice;
– excepții de la vânzarea și eliberarea medicamentelor cu amănuntul;
– transferul de medicamente și al altor produse farmaceutice aflate în gestiunea unității farmaceutice;
– autorizație de funcționare a farmaciilor comunitare;
– contravenții și sancțiuni.

M. Of. nr. 1078/ 13 noiembrie 2020

Ordonanța urgență a Guvernului nr. 195/2020 privind măsuri în domeniul registrului comerțului.

Comentarii
Măsurile privind activitatea Registrului comerțului, prevăzute la art. 26-28 din OUG nr. 70/2020 (activitate derulată în principal prin mijloace electronice și prin corespondență, transmitere declarații pe propria răspundere și specimene de semnătură) se vor aplica pe o perioadă de 9 luni de la intrarea în vigoare a acesgtei ordonanțe de
urgență (9 luni începând din 13 noiembrie 2020).

Dacă societatea nu desfășoară la sediul social/sediile secundare activitățile declarate o perioadă de maximum 3 ani, avizul privind schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuință (prevăzut la art. 17 alin. (6) din Legea nr. 31/1990) se consideră inclusă în declarația pe propria răspundere prevăzută de art. 15 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 359/2004 (din care reiese că persoana juridică nu desfășoară activitate timp de maxim 3 ani).

Dacă societatea desfășoară activitate în afara sediului social/sediilor secundare, avizul de mai sus, este considerat inclusă în declarația pe propria răspundere prevăzută de art. 15 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 359/2004 (persoana juridică îndeplinește condițiile de funcționare prevăzute de legislația specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecției mediului și protecției muncii, pentru activitățile precizate în declarația-tip).

Info fiscal – Noiembrie 2020 was last modified: decembrie 2nd, 2020 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter