Info fiscal – Ianuarie 2021

2 feb. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 363

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 49/15 ianuarie 2021

Circulară BNR nr. 2/2021 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României.

Comentarii

Începând cu data de 18 ianuarie 2021, nivelul ratei dobânzii de referință a BNR se reduce la 1,25% pe an (de la 1,5% pe an).

PROCEDURA FISCALĂ

Alpha Bank Oferta Start-up este conceputa pentru activitati liberale si beneficiezi de ZERO cost timp de 12 luni

M. Of. nr. 33/12 ianuarie 2021

1. Ordinul președintelui ANAF nr. 3/2021 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicțiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimb automat de informații privind conturile financiare, a listei instituțiilor financiare nonraportoare și a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internațional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informații financiare

2. Ordinul președintelui ANAF nr. 14/2021 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 212 „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”

Comentarii

OPANAF nr. 14/2021 modifică formularul (212) cu privire la următoarele aspecte:

1. Capitolul I – Date privind impozitul pe veniturile realizate și contribuțiile sociale datorate

2. Capitolul II – Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate.

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 1 din 13 ianuarie 2021.

M. Of. nr. 34/12 ianuarie 2021

Ordinul președintelui ANAF nr. 15/2021 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

Comentarii

Acest ordin aprobă:

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

1. Procedura privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii

2. Modelul, conținutul și instrucțiunile de completare a formularului 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat” și „Anexa nr. ………. la Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat”.

3. Modelul și conținutul următoarelor formulare:

– „Notificare privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult”;

– „Referat de stabilire a sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult”;

– 258 „Decizie privind recuperarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult”;

– 255 „Decizie privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private”.

M. Of. nr. 59/19 ianuarie 2021

Ordinul președintelui ANAF nr. 51/2021 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă.

Comentarii

Prin acest ordin se modifică OPANAF nr. 587/2016 cu privire la:

1. Formularul (100) – Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat. Formularul se defalcă pe secțiuni:

2. Formularul (710) – Declarație rectificativă

3. „Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat”. Se completează cu o poziție nouă (79) – Plăți anticipate pentru unele venituri din activități independente, precum și pentru venituri din alte surse prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k1) Cod fiscal.

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 2 din 20 ianuarie 2021.

M. Of. nr. 61/20 ianuarie 2021

Decizia ÎCCJ nr. 17/2020 (Recurs în interesul legii)

Comentarii

Conform acestei decizii ICCJ este admis recursul în interesul legii conform căruia competența materială de soluționare a contestațiilor privind executarea silită începută de creditorii bugetari, potrivit Legii nr. 85/2014 aparține judecătorului-sindic investit cu procedura de insolvență în care se formulează contestațiile. Interpretarea are la bază aplicarea unitară a dispozițiilor art. 41 alin. (1) și art. 45 alin. (2) teza I din Legea nr. 85/2014, art. 260 alin. (1) și (4) C. proc. fisc, art. 651 alin. (1), art. 714 alin. (1) și art. 719 alin. (1) și (7) C. proc. civ.

De asemenea, pentru interpretarea unitară a prevederilor art. 997 alin. (1) C. proc. civ, art. 233 alin. (1) lit. a) și art. 260 C. proc. fisc, sunt admisibile cererile adresate judecătorului-sindic pe calea ordonanței președințiale având ca obiect măsuri vremelnice privind ridicarea, suspendarea și suspendarea provizorie a măsurilor de executare silită luate de organele de executare fiscală în cazurile în care executarea silită a fost începută de acestea potrivit art. 143 alin. (1) din Legea nr. 85/2014.

FONDURI SPECIALE

LEGISLAȚIA MUNCII

M. Of. nr. 16/7 ianuarie 2021

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2021 pentru completarea art. 38 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Comentarii

În perioada 11 ianuarie 2021-8 februarie 2021, se poate dispune, prin ordin al ministrului educației, suspendarea activităților care impun prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ și continuarea activităților didactice în sistem online, în baza analizei situației epidemiologice la nivel național.

M. Of. nr. 17/7 ianuarie 2021

Ordinul președintelui ANOFM nr. 2/2021 pentru aprobarea Procedurii de acordare a sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecție socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative.

Comentarii

Art. I alin. (1) din O.U.G. nr. 220/2020 prevede acordarea unor sume pentru angajatorii care, în perioada 1 ianuarie-1 septembrie 2021 încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă: (i) persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgență sau de alertă, (ii) persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani înregistrate ca șomeri la AJOFM, (iii) cetățeni români, încadrați în aceleași categorii de vârstă, ale căror raporturi de muncă cu angajatorii străini de pe teritoriul altor state au încetat în anul 2020, din motive neimputabile lor, prin concediere.

Angajatorii care îndeplinesc condițiile primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

Pentru acordarea sumelor, angajatorii au obligația încheierii unei convenții cu AJOFM-urile în a căror rază teritorială își au sediul social și de a o depune, împreună cu documentele însoțitoare până la data de 1 septembrie 2021, sub sancțiunea decăderii.

Aceste sume se acordă de la data încheierii convenției, proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna respectivă de persoanele încadrate în muncă.

Sumele se acordă și pentru perioada concediului de odihnă.

Pentru verificarea și decontarea sumelor lunare angajatorii depun prin mijloace electronice de transmitere la distanță, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare lunii pentru care solicită aceste sume, la AJOFM/București: tabelul nominal, pontajul și statul de plată pentru luna respectivă semnat de salariați. Dacă documentele nu sunt depuse până la expirarea termenului ori nu sunt completate corect, sumele nu se acordă.

M. Of. nr. 40/13 ianuarie 2021

Hotărârea Guvernului nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Comentarii

Conform H.G. nr. 4/2020:

– salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este de 2.300 lei lunar (pentru un program normal de lucru în medie de 169,333 ore pe lună, reprezentând 13,583 lei/oră), începând cu data de 13 ianuarie 2021.

– pentru personalul încadrat pe funcții pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puțin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este de 2.350 lei lunar (pentru un program normal de lucru de 169,333 ore în medie pe lună, reprezentând 13,878 lei/oră).

Această hotărâre de Guvern abrogă H.G. nr. 935/2019.

ALTE REGLEMENTĂRI

M. Of. nr. 10/6 ianuarie 2021

Ordinul președintelui Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc nr. 404/2020 privind aprobarea Condițiilor minime tehnice de verificare a mijloacelor de joc.

Comentarii

Prin acest ordin se reglementează condițiile de desfășurare a activității, cerințele tehnice generale necesare pentru funcționarea legală a mijloacelor de joc, procedurile aplicabile în vederea exercitării controlului tehnic, precum și condițiile minime tehnice de verificare specifice mașinilor, instalațiilor, dispozitivelor, meselor de jocuri de noroc și altor mijloace de joc – pentru jocurile tradiționale.

M. Of. nr. 57/19 ianuarie 2021

Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 208/2020 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor”, ale legitimației de control, precum și a caracteristicilor de tipărire a acestora.

M. Of. nr. 66/21 ianuarie 2020

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 58/2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Comentarii

Se aprobă prin acest ordin prevederi privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale la unitățile teritoriale ale MFP, dar și unele modificări ale reglementărilor contabile.

Termenele de depunere a situațiilor financiare anuale sunt:

– 150 zile de la încheierea exercițiului financiar – pentru societăți, societăți/companii naționale, regii autonome, institute naționale de cercetare-dezvoltare (inclusiv entitățile supravegheate de BNR), subunități din România ale unor persoane juridice cu sediul/domiciliul în străinătate, sediile permanente (29 mai 2021 inclusiv, cu posibilitatea prelungirii până în prima zi lucrătoare – 31 mai 2021, conform Codului de procedură fiscală);

– 120 zile de la încheierea exercițiului financiar – pentru celelalte entități (29 aprilie 2021 inclusiv).

– 90 zile de la încheierea anului calendaristic – pentru persoanele juridice aflate în lichidare (30 martie 2021).

Situațiile financiare/raportările contabile pot fi depuse:

a) în format hârtie și format electronic la registratura unităților teritoriale ale MFP/la oficiile poștale (prin scrisoare cu valoare declarată); sau
b) numai în format electronic utilizând portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă.

Formatul electronic al situațiilor financiare anuale constă într-un fișier .pdf, având atașat un fișier .xml și un fișier .zip.

Fișierul cu extensia .zip va conține prima pagină din situațiile financiare anuale semnată potrivit legii și documentele cerute de lege, scanate alb-negru, lizibil și cu o rezoluție care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fișierului PDF la care este atașat fișierul zip. Fișierele .zip atașate situațiilor financiare anuale nu vor conține parolă.

Nedepunerea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie 2020, a declarației de inactivitate sau a înștiințării se sancționează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991.

10. Acest ordin se aplică pentru situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2020. La data publicării în Monitorul Oficial (21 ianuarie 2021) se abrogă OMFP nr. 3.781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 3 din 26 ianuarie 2021.

Info fiscal – Ianuarie 2021 was last modified: februarie 2nd, 2021 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter