Info fiscal – Decembrie 2021

4 ian. 2022
Vizualizari: 443

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 1168/9 decembrie 2021

1. Legea nr. 286/2021 pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Comentarii

Conform Legii nr. 286/2021, pentru livrarea de lemn de foc către persoanele fizice, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare, care se încadrează la codurile NC 4401 11 00 și 4401 12 00 se aplică cota redusă de TVA de 5%.

2. Legea nr. 287/2021 pentru completarea art. 291 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

Comentarii

Se aplică cota de TVA de 5% și pentru livrările de lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare, care se încadrează la codurile NC 4401 11 00 și 4401 12 00, realizate către persoane juridice sau alte entități, indiferent de forma juridică de organizare a acestora, inclusiv școli, spitale, dispensare medicale și unități de asistență socială.

Notă.
Pentru prevederile legale de mai sus este stabilită intrarea în vigoare la data de 1 decembrie 2021.[1] 

M. Of. nr. 1172/10 decembrie 2021

Legea nr. 291/2021 pentru modificarea art. 291 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Comentarii

Pentru livrarea de manuale școlare, cărți, ziare și reviste, pe suport fizic și/sau pe cale electronică, cu excepția celor care au, în totalitate sau în mod predominant, un conținut video sau un conținut muzical audio și a celor destinate exclusiv sau în principal publicității, se aplică cota redusă de TVA de 5%.

Aceste prevederi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022.

M. Of. nr. 1195/17 decembrie 2021

Legea nr. 301/2021 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Comentarii

Codul fiscal se modifică cu privire la: (i) impozitul pe profit datorat de grupul fiscal, ii) venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, (iii) scutiri.

Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 37 din 17.12.2021.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

M. Of. nr. 1202/18 decembrie 2021

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Comentarii

Prin O.U.G. nr. 130/2021 au fost reglementate limitări ale unor drepturi salariale și de asistență socială, din surse bugetare, precum și modificări ale Codului fiscal și ale altor acte normative de interes pentru angajatori.

Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 38 din 19.12.2021.

M. Of. nr. 1245/30 decembrie 2021

Legea nr. 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Comentarii

Se modifică Codul fiscal prin această lege cu privire la:

1. În cazul în care sumele reprezentând sponsorizări și/sau mecenat ori burse private care se scad din impozitul pe profit (valoarea minimă între 0,75% din cifra de afaceri sau 20% din impozitul pe profit) diminuate cu sumele reportate conform art. 25 alin. (4) lit. i) C. fiscal nu au fost utilizate integral, contribuabilii pot dispune redirecționarea impozitului pe profit, în limita valorii calculate, pentru efectuarea de sponsorizări și/sau acte de mecenat sau acordarea de burse private, în maximum 6 luni de la data depunerii declarației anuale de impozit pe profit. Se depune în această situație un formular de redirecționare.

Redirecționarea poate fi dispusă numai de persoana juridică responsabilă în cazul contribuabililor membri ai unui grup fiscal. Redirecționarea impozitului pe profit pentru sponsorizarea entităților persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv a unităților de cult, poate fi efectuată doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data plății sumei respective de către organul fiscal, în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

2. În cazul microîntreprinderilor care efectuează sponsorizări pentru susținerea entităților non-profit și a unităților de cult ori acordă burse private elevilor școlarizați în învățământul profesional-dual, sume care se scad din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor (20% din acest impozit datorat pentru trimestrul în care s-au înregistrat cheltuielile respective) conform art. 56 alin. (11) C. fisc, dacă suma stabilită, diminuată cu sumele reportate, nu a fost utilizată integral se poate dispune redirecționarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, în limita diferenței astfel calculate pentru întregul an fiscal, pentru activități de sponsorizare ori acordarea de burse, în termen de 6 luni de la data depunerii declarației de impozit aferente trimestrului IV, prin depunerea unui/unor formular/formulare de redirecționare.

Redirecționarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor pentru sponsorizarea entităților persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv a unităților de cult, poate fi efectuată doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data plății sumei respective de către organul fiscal, în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

3. Procedura, modelul și conținutul formularului de redirecționare se stabilesc prin OPANAF.

4. De la 1 ianuarie 2022, respectiv de la data începerii anului fiscal 2022-2023 în cazul persoanelor juridice care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, contribuabilii pot dispune asupra sumelor stabilite numai dacă acestea, în urma diminuării cu sumele reportate, sunt pozitive.

Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor se reportează numai pentru sponsorizări/acte de mecenat/acordarea de burse private efectuate/înregistrate înainte de termenele de mai sus, potrivit reglementărilor în vigoare la data efectuării sponsorizării, fără a depăși anul 2028.

PROCEDURA FISCALĂ

M. Of. nr. 1175/13 decembrie 2021

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.942/2021 privind modificarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.387/2021 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile sau efectuează vânzări de bunuri la distanță, precum și pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314, art. 315 și art. 315^2 din Codul fiscal, în situația în care România este stat membru de înregistrare, precum și pentru modificarea unor prevederi procedurale.

Comentarii

Acest ordin modifică Anexa la OPANAF nr. 1.387/2021 cu privire la adăugarea prevedrilor referitoare la înregstrarea în scopuri de TVA a altor persoane care efectuează achiziții intracomunitare sau pentru servicii (conform art. 317 C. fiscal).

M. Of. nr. 1179/14 decembrie 2021

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.940/2021 privind modificarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.631/2015 pentru aprobarea competenței teritoriale de administrare.

M. Of. nr. 1186/15 decembrie 2021

Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.458/2021 pentru aprobarea Procedurii de depunere, manipulare și depozitare a bunurilor care constau în obiecte de metale prețioase și pietre prețioase, sechestrate și ridicate de organul de executare silită sau de executorul fiscal, după caz, în condițiile Codului de procedură fiscală, la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului care au calitatea de depozitar al acestora.

Comentarii

Conform acestui ordin, obiectele de metale prețioase și pietrele prețioase, sechestrate și ridicate de organele de executare silită sau de executorii fiscali, în condițiile art. 240 C. proc. fisc., pot fi depuse, în termen de 48 de ore de la sechestrare, în gropuri sigilate, la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului.

Gropurile sigilate se depun de către organele de executare silită sau de executorii fiscali, însoțite de: delegație prin care entitatea publică cu personalitate juridică din structura căreia fac parte organele de executare silită sau executorii fiscali, după caz, împuternicește persoana/persoanele care depune/depun gropurile, proces-verbal de predare-primire a gropurilor ce conțin obiecte de metale prețioase și pietre prețioase sechestrate.

M. Of. nr. 1191/16 decembrie 2021

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.941/2021 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care au calitatea de depozitar al acestora.

Comentarii

Se modifică formularul (093) – Declarație de înregistrare în scopuri de TVA/Declarație de mențiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activității economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin sedii fixe.

M. Of. nr. 1202/18 decembrie 2021

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Comentarii

Prin O.U.G. nr. 130/2021 au fost reglementate limitări ale unor drepturi salariale și de asistență socială, din surse bugetare precum și modificări ale Codului fiscal și ale altor acte normative de interes pentru angajatori.

Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 38 din 19.12.2021.

M. Of. nr. 1203/20 decembrie 2021

Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.518/2021 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 1/2021.

Comentarii

Conform Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 1/2021, pct. 2 din Decizia Comisiei de proceduri fiscale nr. 2/2008 se abrogă de la data de 20 decembrie 2021.

Potrivit pct. 2 din Decizia nr. 2/2008, „sumele reprezentând amenzi contravenționale aplicate entităților definite la art. 2 din O.U.G. nr. 44/2008 (persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale și/sau alte entități stabilite potrivit legii), se fac venit integral la bugetul de stat, cu excepția celor aplicate, potrivit legii, de autoritățile administrației publice locale și amenzilor privind circulația pe drumurile publice, care se fac venit integral la bugetele locale”.

M. Of. nr. 1205/20 decembrie 2021

Ordinul președintelui ANAF și al președintelui CNAS nr. 1984/1070/2021 pentru aprobarea Procedurii de exceptare de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și a modelului și conținutului formularului 603 „Declarație pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate”.

M. Of. nr. 1225/23 decembrie 2021

Ordinul președintelui ANAF nr. 2.021/2021 privind competența de administrare a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere.

Comentarii

Se aprobă, prin acest ordin, Procedura de administrare a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere.

De la 1 ianuarie 2022, pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere se schimbă competența de administrare în sensul că noul organ fiscal competent este organul fiscal central în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei fizice stabilit în conformitate cu dispozițiile art. 31 alin. (1) lit. a) C.proc.fisc. Anterior, organul competent era organul fiscal central în a cărui rază teritorială se află sediul activității persoanelor fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere sau locul unde se desfășoară efectiv activitatea principală a acestora, potrivit art. 31 alin. (1) lit. b) C.proc.fisc..

Începând cu anul 2022, declarațiile de impunere și declarațiile informative se depun la organul fiscal central în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei fizice.

În cazul persoanelor fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, administrarea obligațiilor fiscale se face de către organul fiscal central în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei fizice, stabilit conform art. 31 alin. (1) lit. a) C.proc.fisc..

Înregistrarea fiscală inițială a sediilor secundare cu cel puțin 5 angajați pentru care există obligația de înregistrare ca plătitori de impozit pe veniturile din salarii se face la organul fiscal central în a cărui rază teritorială se află sediul secundar, iar competența de administare a obligațiilor fiscal datorate de sediul secundar revine organului fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei fizice. Sediile secundare cu mai puțin de 5 angajați se declară la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei fizice.

Deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depuse de persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere se soluționează potrivit dispozițiilor legale în vigoare, aplicabile pentru soluționarea deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare.

Acțiunile de control fiscal se efectuează de către personalul cu atribuții de inspecție fiscală din cadrul organului fiscal competent pentru administrarea obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere. Prin excepție, se pot efectua astfel de acțiuni și de către alte structuri de inspecție fiscală, prin delegare de competență.

Urmărirea modului de respectare a înlesnirilor la plată acordate, precum și restituirea sumelor reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri bugetare cuvenite se realizează de către organul fiscal competent.

Pentru recuperarea creanțelor fiscale datorate de persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere în cadrul procedurii de executare silită, organul de executare coordonator este organul fiscal competent. În situația în care executarea silită se efectuează prin somație și poprire, aplicarea măsurii de executare silită se efectuează de către organul de executare coordonator.

Îndrumarea și asistența persoanelor fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere se realizează potrivit prevederilor OMF nr. 1.233/2021.

Ordinul intră în vigoare de la 1 ianuarie 2022.

M. Of. nr. 1230/27 decembrie 2021

Ordinul președintelui ANAF nr. 2.028/2021 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.921/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei autorități care administrează creanțe fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu și-a îndeplinit obligația de înregistrare fiscală, potrivit legii.

Comentarii

Se înlocuiește termenul de organe de inspecție fiscală cu organe de control fiscal.

LEGISLAȚIA MUNCII

M. Of. nr. 1168/9 decembrie 2021

Ordinul președintelui Casei Naționale de Pensii Publice nr. 768/2021 privind desemnarea Direcției relații internaționale din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice ca structură competentă să coordoneze aplicarea procedurii de calcul și transfer al drepturilor de pensie ale funcționarilor UE.

M. Of. nr. 1189/15 decembrie 2021

1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 125/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate.

Comentarii

Legea nr. 127/2019 se modifică cu privire la majorarea punctului de pensie (la 1.586 lei) de la 1 ianuarie 2022, precum și cu majorarea acestuia cu rata medie anuală a inflației din anul 2023. De asemenea, se modifică O.U.G. nr. 6/2009 cu privire la nivelul indemnizației sociale pentru pensionari care va fi 1.000 lei de la data de 1 ianuarie 2022.

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 126/2021 pentru modificarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru acordarea unei indemnizații compensatorii pentru persoanele cu handicap.

Comentarii

Prin O.U.G. nr. 126/2021 s-a modificat Legea nr. 61/1993, cu privire la majorarea alocațiilor de stat pentru copii.

M. Of. nr. 1201/17 decembrie 2021

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 131/2021 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene.

Comentarii

Prin O.U.G. nr. 131/2021 se modifică acte normative privind acordarea voucherelor de vacanță, biletelor de valoare. Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 39 din 20.12.2021.

M. Of. nr. 1202/18 decembrie 2021

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Comentarii

Prin O.U.G. nr. 130/20021 au fost reglementate limitări ale unor drepturi salariale și de asistență socială, din surse bugetare precum și modificări ale Codului fiscal și ale altor acte normative de interes pentru angajatori (termen de aplicare a salariului minim, bilete de valoare). Prin O.U.G. nr. 142/2021 (M.Of. nr. 1249/30.12.2021) aceste prevederi au fost modificate în sensul că termenele de 24 de luni se calculează de la 1 ianuarie 2022.

Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 38 din 19.12.2021.

ALTE REGLEMENTĂRI

M. Of. nr. 1149/2 decembrie 2021

Legea nr. 281/2021 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Comentarii

Legea aduce modificări O.G. nr. 15/2021 cu privire la ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică.

M. Of. nr. 1163/8 decembrie 2021

Regulamentul BNR nr. 4/2021 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României.

Comentarii

Acest Regulament stabilește modalitatea de transmitere, către BNR, a datelor și informațiilor privind statisticile monetare și financiare:

− bilanțul monetar al instituțiilor de credit și al instituțiilor financiare monetare;
− ratele dobânzii practicate de instituțiile financiare monetare;
− activele și pasivele bilanțiere ale instituțiilor financiare nebancare;
− activele și pasivele fondurilor de investiții, altele decât fondurile de piață monetară;
− activele și pasivele societăților de asigurare;
− activele și pasivele societăților vehicul investițional angajate în tranzacții de securitizare;
− emisiunile și deținerile de titluri de valoare;
− date și informații privind statisticile sectorului extern;
− operațiuni de natura datoriei externe private pe termen lung;
− operațiuni de natura investițiilor directe;
− date și informații statistice referitoare la plăți, instrumente de plată, sisteme de plăți și sisteme de compensare/decontare a operațiunilor cu instrumente financiare;
− date statistice referitoare la operațiunile efectuate prin conturile de correspondent.

Pentru rezidenții români care nu activează în sectorul financiar sunt relevante raportările subliniate mai sus.

M. Of. nr. 1164/8 decembrie 2021

Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.459/2021 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 246/2005, și de modificare și completare a anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur.

Comentarii

Modificările au în vedere:

− completarea elementelor din formularul ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) – rubrica beneficiar;
− depunerea, de către persoanele fizice înregistrate în Spațiul Privat Virtual – SPV, (pentru operațiuni aferente titlurilor de stat destinate populației în cadrul Programului Tezaur), descărcarea, validarea, semnarea ordinului de plată multiplu electronic (OPME).

M. Of. nr. 1176/13 decembrie 2021

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.958/2021 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind depunerea la autoritatea vamală a declarațiilor referitoare la numerarul însoțit sau neînsoțit, modelul și modul de emitere a deciziei autorității vamale prevăzute la art. 7 din Regulamentul (UE) 2018/1.672 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.889/2005.

M. Of. nr. 1203/20 decembrie 2021

Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.533/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 3.216/2020 privind instituirea unor măsuri referitoare la transmiterea de documente în format electronic către Ministerul Finanțelor și unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului.

Comentarii

Potrivit acestui ordin, prevederile OMFP nr. 2.201/2020 privind instituirea unor măsuri referitoare la deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetele componente ale bugetului general consolidat, până la data de 31 decembrie 2020 se aplică până la data de 30 iunie 2022 inclusiv (anterior, până la 31 decembrie 2021).

M. Of. nr. 1205/20 decembrie 2021

Ordinul președintelui ANAF și al președintelui CNAS nr. 1984/1070/2021 pentru aprobarea Procedurii de exceptare de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și a modelului și conținutului formularului 603 „Declarație pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate”.

M. Of. nr. 1228/24 decembrie 2021

1. Legea nr. 311/2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe.

2. Legea nr. 312/2021 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2022.

Comentarii

Legea aprobă plafoanele unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar, potrivit dispozițiilor art. 26 alin. (2) și ale art. 29 alin. (1) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010 (plafonul soldului bugetului general consolidat, plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, plafonul privind datoria publică, plafonul privind finanțările rambursabile).

M. Of. nr. 1230/27 decembrie 2021

Hotărârea președintelui CCF nr. 14/2021 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali.

Comentarii

Termenul de plată este data de 15 iunie 2022. În cazul neplății, cotizația fixă și/sau variabilă datorată și neachitată se majorează de drept cu 10%.

Pentru plata integrală anticipată a cotizației fixe/variabile până la data de 15 martie anul curent inclusiv se acordă o bonificație de 15% din cuantumul cotizației fixe/variabile, cu condiția depunerii declarației privind activitatea desfășurată în anul precedent până la data de 15 martie anul curent, inclusiv.

M. Of. nr. 1238/28 decembrie 2021

Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021.

M. Of. nr. 1239/28 decembrie 2021

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 nr. 318/2021.

M. Of. nr. 1240/ 29 decembrie 2021

Legea nr. 315/2021 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Comentarii

Legea nr. 129/2019 se modifică cu privire la următoarele aspecte:

1. Declarația privind beneficiarul real se depune de către persoanele juridice la înmatriculare și ori de câte ori intervine o modificare. Se elimină depunerea anuală a declarației, chiar dacă nu a intervenit nicio modificare, declarația se actualizează numai în cazul în care apare o modificare.

Persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului, care au în structura acționariatului entități înmatriculate/înregistrate și/sau care au sediul fiscal în jurisdicții necooperante din punct de vedere fiscal și/sau în jurisdicții cu grad înalt de risc de spălare a banilor și/sau de finanțare a terorismului și/sau în jurisdicții aflate sub monitorizarea organismelor internaționale relevante, pentru risc de spălare a banilor/finanțare a terorismului, depun anual o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților, în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale. Declarația se depune în 90 de zile de la încetarea stării de alertă.

În cazul în care intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declarația se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.

2. Dacă entitățile raportoare au suspiciuni că anumite tranzacții, activități, operațiuni au legătură cu bunuri ce provin din săvârșirea de infracțiuni sau au legătură cu finanțarea terorismului și implică persoane cu privire la care există o neconcordanță vor transmite un raport pentru tranzacții suspecte exclusiv Oficiului (ONPCSB). Autoritățile care gestionează registrele beneficirilor reali vor înscrie o mențiune provizorie cu privire la existența unei neconcordanțe și vor lua măsurile corespunzătoare pentru soluționarea acesteia.

3. Se completază noțiunea de instituție financiară cu alte categorii.

4. Se înlocuiește termenul „Autoritatea Europeană de Supraveghere” cu „Autoritatrea Bancară Europeană”.

M. Of. nr. 1243/29 decembrie 2021

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 138/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

FONDURI SPECIALE

M. Of. nr. 1167/8 decembrie 2021

Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.171/2021 privind modificarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 594/2006 pentru aprobarea Certificatului de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu.

Comentarii

Prin acest ordin se modifică formularul „Certificat de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu” și formularul „Cerere de eliberare a unui certificat de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu”.

PHARMA

M. Of. nr. 1161/7 decembrie 2021

Ordinul ministrului Sănătății și al președintelui CNAS nr. 2.633/1.048/2021 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului Sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora.

M. Of. nr. 1174/13 decembrie 2021

Ordinul ministrului sănătății nr. 2.653/2021 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului Sănătății nr. 1.674/2020 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuție/ farmaciile cu circuit închis și drogheriile care nu se află în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București sau/și cu Ministerul Sănătății, cuprinse în Catalogul public.

M. Of. nr. 1175/13 decembrie 2021

Ordinul ministrului sănătății nr. 2.652/2021 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.165/2020 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative.

M. Of. nr. 1226/24 decembrie 2021

Ordinul ministrului sănătății nr. 2.890/2021 privind modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman.

Comentarii

Conform ordinului, prețurile maximale ale medicamentelor autorizate de punere pe piață aprobate în Canamed și Catalogul public și prețurile de referință generice/biosimilare/inovative rămân valabile până la intrarea în vigoare a ordinului de aprobare a prețurilor calculate în urma corecției anuale, dar nu mai mult de 28 februarie 2022 (anterior, 31 decembrie 2021).

M. Of. nr. 1231/27 decembrie 2021

Ordinul ministrului sănătății nr. 2.892/2021 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.165/2020 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative.


[1] Potrivit Constituției, prevederile unei legi intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Info fiscal – Decembrie 2021 was last modified: ianuarie 4th, 2022 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: