Info fiscal – August 2021

3 sept. 2021
Vizualizari: 273

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 791/17 august 2021

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.253/2021 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”.

Comentarii

OPANAF nr. 1.253/2021 aprobă modelul și conținutul formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”. Acesta a fost modificat conform prevederilor O.U.G. nr. 59/2021. Formularul (300) aprobat prin acest ordin se utilizează începând cu declararea obligațiilor fiscale aferente lunii iulie 2021.

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 23 din 18 august 2021.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

M. Of. nr. 832/31 august 2021

Ordonanța Guvernului nr. 8/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Comentarii

Prin această ordonanță au fost aduse modificări cu privire la:
a) acordarea unor facilități fiscale, pentru aplicarea legislației europene, în domeniul impozitului pe profit și pe dividende;
b) majorarea plafonului de deducere a ajustărilor pentru creanțele neîncasate de la 30% la 50% (se aplică de la 1 ianuarie 2022);
c) eșalonarea plăților în cazul transferului de active/sediu transfrontaliere;
d) obligația intermediarilor rezidenți de a separa veniturile din România de cele obținute din străinătate de persoanele fizice din România;
e) aplicarea unor scutiri de TVA speciale, pe perioada pandemiei;
f) aplicarea unor scutiri de impozite locale; modul de calcul al impozitului pe spectacole.

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 24 din 1 septembrie 2021.

PROCEDURA FISCALĂ

M. Of. nr. 753/3 august 2021

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.189/2021 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 4.077/2020 pentru aprobarea procedurii de întocmire, avizare și aprobare a raportului de inspecție fiscală.

Comentarii

Prin acest ordin se modifică Anexa nr. 2 la OPANAF nr. 4.077/20202 – Înștiințare pentru discuția finală.

M. Of. nr. 765/6 august 2021

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.172/2021 pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activității de control intern în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Comentarii

Prin acest ordin se aprobă Procedura de reglementare a activității aparatului de control intern în cadrul ANAF (servicii cu atribuții de control intern din cadrul Direcției generale de integritate, precum și din serviciile/birourile cu atribuții de control intern din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice și DGAMC).
Acțiunea de control intern reprezintă ansamblul operațiunilor prin care se verifică activitatea desfășurată de structurile centrale și subordonate ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală și/sau de către personalul din cadrul acestora în exercitarea funcțiilor publice și în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, sub aspectul respectării legislației aplicabile în materie, al regularității emiterii actelor sau deciziilor, în vederea identificării și corectării eventualelor deficiențe și/sau abateri, precum și în vederea identificării responsabilităților și a circumstanțelor în care s-au produs.
Acest ordin abrogă OPANAF nr. 443/2014.

M. Of. nr. 763/5 august 2021

Ordinul președintelui ANAF nr. 1159/2021 privind aprobarea Procedurii de stabilire a taxei pe valoarea adăugată datorate în România de către misiunile diplomatice și oficiile consulare, personalul acestora și cetățenii străini cu statut diplomatic și consular pentru mijloacele de transport care au fost importate sau achiziționate în regim de scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată și care se înstrăinează într-o perioadă mai scurtă de 2 ani de la data importului/achiziției, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

M. Of. nr. 766/6 august 2021

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.191/2021 pentru aprobarea Procedurii de implementare și de administrare a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare.

Comentarii

Ordinul aprobă:
1. Procedura de implementare și de administrare a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit.
2. Modelul și conținutul următoarelor formulare: 173 „Cerere privind grupul fiscal în domeniul impozitului pe profit”, 174 „Decizie privind aprobarea/ respingerea implementării/menținerea grupului fiscal și continuarea sistemului de consolidare fiscală în domeniul impozitului pe profit”, 175 „Decizie privind modificări ulterioare în cadrul grupului
fiscal în domeniul impozitului pe profit”.

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 21 din 17 august 2021.

M. Of. nr. 779/12 august 2021

1. Ordinul președintelui ANAF nr. 1.047/2021 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.975/2019 privind sigiliile utilizate în cadrul activității Direcției generale antifraudă fiscală.

2. Ordinul președintelui ANAF nr. 1.193/2021 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie sau ale construcțiilor juridice similare fiduciei, de organizare și funcționare a Registrului central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor, pentru aprobarea Procedurii privind accesul la Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare.

Comentarii

Prin acest ordin se aprobă:

1. Procedura de înregistrare a contractelor de fiducie sau ale construcțiilor juridice similare fiduciei, de organizare și funcționare a Registrului central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor.

2. Procedura privind accesul la Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor.

3. Modelul și conținutul următoarelor formulare:
a) „Declarație de înregistrare a contractelor de fiducie sau ale construcțiilor juridice similare fiduciei”.
b) „Cerere de eliberare a certificatului de dovadă a înregistrării contractului de fiducie sau al construcției juridice similare fiduciei”.
c) „Certificat de dovadă a înregistrării contractului de fiducie sau al construcției juridice similare fiduciei în Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor”.
d) „Declarație privind neconcordanțele dintre informațiile privind beneficiarii reali disponibile în Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor și informațiile deținute de autorități/entități raportoare”.
e) „Cerere de înregistrare online pentru accesul la informațiile privind beneficiarii reali din Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor”.
f) „Cerere de acces la informațiile privind beneficiarii reali din Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor”.
g) „Referat privind soluționarea cererilor de acces la informațiile privind beneficiarii reali din Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor”, depuse de persoanele prevăzute la art. 19 alin. (81) lit.
c) și d) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

M. Of. nr. 787/16 august 2021

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.252/2021 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (089) „Declarație pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 și/sau art. 331 alin. (2) lit. l) pct. 2 din Codul fiscal”.

Comentarii

Formularul (089) aprobat prin acest ordin se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, stabilite în România, care dețin o licență valabilă de furnizare a energiei electrice/gaze naturale, o licență pentru activitatea traderului de energie electrică/gaze naturale sau orice licență care permite comercializarea de energie electrică, eliberată de ANRE și a căror activitate principală, în ceea ce privește cumpărările de energie electrică/gaze naturale, o reprezintă revânzarea acesteia/acestora, iar consumul propriu din energia electrică/gaze naturale cumpărată este neglijabil, respectiv este de maximum 1% din cantitatea de energie electrică/gaze naturale cumpărată în perioada ianuarie-noiembrie a anului calendaristic/în perioade anterioare anului depunerii declarației sau în perioada din luna decembrie în care au deținut licența, în situația persoanelor impozabile care obțin licența de furnizare a energiei electrice/gaze naturale în perioada 1-31 decembrie, după caz.

Formularul se depune la organul fiscal competent anual, până la data de 10 decembrie a fiecărui an. Declarația este valabilă pentru toate achizițiile de energie electrică/gaze naturale efectuate în anul următor.

În situația în care licența de furnizare a energiei electrice, licența pentru activitatea traderului de energie electrică sau orice licență care permite comercializarea de energie electrică/licența de furnizare de gaze naturale sau licența pentru activitatea traderului de gaze naturale se obține în perioada 1-31 decembrie a unui an calendaristic, declarația se depune la organul fiscal competent în perioada 1-20 ianuarie a anului calendaristic următor celui în care s-a obținut licența.

Declarația este valabilă pentru toate achizițiile de energie electrică/gaze naturale efectuate în anul calendaristic în care se depune această declarație.

Dacă declarația vizează perioade anterioare anului depunerii, persoana impozabilă depune câte o declarație pentru fiecare an anterior în care s-ar fi aplicat taxarea inversă pentru operațiunile efectuate în condițiile prevăzute de art. 331 alin. (2) lit. e) sau art. 331 alin. (2) lit. l) C.fisc, dacă declarația pe propria răspundere ar fi fost depusă în termen.
Formularul se completează și se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță. Programul de asistență este pus la dispoziția contribuabililor gratuit și poate fi descărcat la adresa www.anaf.ro. Ordinul abrogă OPANAF nr. 3.628/2015.

M. Of. nr. 788/17 august 2021

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.254/2021 pentru aprobarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului (085) „Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 275 alin. (2) și art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”.

Comentarii

Prin acest ordin se aprobă:

1. Formularul (085) „Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 275 alin. (2) și art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”.

2. Procedura de gestionare a formularului (085) „Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 275 alin. (2) și art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”.
Formularul se depune de către persoanele impozabile stabilite sau care își au domiciliul stabil ori reședința obișnuită în România care efectuează vânzări intracomunitare de bunuri la distanță către un alt stat membru, cu locul de începere a expedierii sau transportului în România și/sau care prestează servicii de telecomunicații, radiodifuziune și televiziune, precum și servicii furnizate pe cale electronică către persoane neimpozabile dintr-un alt stat membru, căror valoare totală nu depășește în anul calendaristic curent și nu a depășit nici în cursul anului calendaristic precedent 10.000 euro (46.337 lei).

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 22 din 17 august 2021.

M. Of. nr. 802/20 august 2021

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.287/2021 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui ANAF nr. 2.862/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

Comentarii

Acest ordin modifică OPANAF nr. 2.862/2019 cu privire la următoarele aspecte:

– se instituie obligația depunerii declarației de impunere și de către categoriile de persoane care au obținut indemnizații conform:
1. art. XV alin. (1), (11) și (4) din O.U.G. nr. 30/2020 – profesioniști definiți conform Codului Civil, persoane care au încheiat convenții individuale de muncă potrivit Legii nr. 1/2005, avocații, persoane care obțin exclusiv venituri din drepturi de autor în cazul întreruperii activității sau reducerii veniturilor ca urmare a stării de urgență.
2. art. 3 din O.U.G. nr. 132/2020 – profesioniști definiți conform Codului Civil, persoane care au încheiat convenții individuale de muncă potrivit Legii nr. 1/2005, persoane care obțin exclusiv venituri din drepturi de autor.

– în cazul veniturilor de la pct. 1 și 2 de mai sus, estimarea bazei de impozitare va lua în considerare și informațiile furnizate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și se determină conform art. 78 alin. (2) lit. b) Cod fiscal. Impozitul pe venit se stabilește de organul fiscal prin aplicarea cotei de impozitare prevăzute de legislația în vigoare pentru anul fiscal pentru care se face impunerea din oficiu, asupra bazei de impozitare.

M. Of. nr. 804/20 august 2021

Ordinul ministrului finanțelor nr. 102/2021 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3.004/2017 privind aprobarea Procedurii de soluționare a contestațiilor prevăzute la art. 366 alin. (2), art. 369 alin. (5), art. 374 alin. (2), art. 377 alin. (4), art. 382 alin. (2), art. 385 alin. (4), art. 390 alin. (2) și art. 393 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

M. Of. nr. 808/23 august 2021

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.275/2021 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicțiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimb automat de informații privind conturile financiare, a listei instituțiilor financiare non-raportoare și a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internațional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informații financiare.

M. Of. nr. 832/31 august 2021

Ordonanța Guvernului nr. 11/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și reglementarea unor măsuri fiscale.

Comentarii

Prin această ordonanță a fost modificat Codul de procedură fiscală cu privire la:

a) Obligația de furnizare a dosarului standard de audit fiscal (SAF-T), începând cu anul 2022;
b) Obligația comunicării prin mijloace electronice (obligația înrolării în spațiul privat virtual _SPV) pentru contribuabilii care desfășoară activități economice, începând cu 1 martie 2022;
c) Regula rambursării TVA cu control ulterior, cu excepțiile prevăzute pe lege;
d) Extinderea aplicării eșalonării simplificate, introduse prin O.U.G. nr. 181/2020, și pentru alte creanțe decât cele acumulate în perioada pandemiei.

Pe lângă modificările aduse Codului de procedură fiscală au mai fost modificate și alte acte normative, cu privire la:
a) Acordarea de facilități (anularea accesoriilor) pentru unele categorii de persoane care nu au beneficiat de prevederile O.U.G. nr. 69/2020 și O.U.G. nr. 19/2021.
b) Suspendarea eșalonării la plată pe perioada în care activitatea unor agenți economici este restrânsă/închisă pe
perioada stării de alertă.

LEGISLAȚIA MUNCII

M. Of. nr. 757/4 august 2021

Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 665/2021 privind aprobarea instrucțiunilor pentru acordarea unitară a stimulentului de risc prevăzut de art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență.

Comentarii

Se aprobă formularele necesare acordării stimulentului de risc de către furnizorii de servicii sociale.

M. Of. nr. 780/12 august 2021

Hotărârea Guvernului nr. 836/2021 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.133/2020 privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2021.

Comentarii

Această hotărâre de guvern modifică contingentul de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2021 la 50.000 persoane (de la 25.000 persoane).

M. Of. nr. 782/13 august 2021

Ordinul președintelui CNAS nr. 739/2021 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 559/2006 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice și a modalităților de eliberare și utilizare ale cardului european de asigurări sociale de sănătate și pentru aprobarea modelului certificatului provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate, precum și a instrucțiunilor de completare și a modalităților de eliberare și utilizare ale acestuia.

M. Of. nr. 830/31 august 2021

1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2021 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Comentarii

Legea nr. 263/2010 se modifică cu privire la următoarele aspecte:

1. Se prelungește, până la data de 1 septembrie 2023, valabilitatea pentru avizele de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite care au termen de valabilitate 31 decembrie 2018. Angajatorii au obligația de a normaliza condițiile de muncă până la 1 septembrie 2023.

Perioada 31 decembrie 2018-1 septembrie 2023 constituie stagiu de cotizare în condiții deosebite de muncă pentru care se datorează contribuția de 4%, conform art. 138 lit. b) C. fisc.

2. Se reduce vârsta standard de pensionare pentru persoanele care au realizat stagiu de cotizare în condiții de handicap:
– cu 15 ani – pentru handicap grav, dacă au realizat minim o treime din stagiul complet.
– cu 10 ani – pentru handicap accentuat, dacă au realizat minim 2/3 din stagiul complet și pentru handicap mediu dacă au realizat stagiul complet de cotizare.

2. Ordinul președintelui CNAS nr. 349/2021 privind modificarea și completarea Procedurii de acordare a sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecție socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 2/2021

Comentarii

Conform art. I alin. (1) din O.U.G. nr. 220/2020, „Angajatorii care în perioada 1 ianuarie-1 septembrie 2021 încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgență sau de alertă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani înregistrate ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, precum și cetățeni români, încadrați în aceleași categorii de vârstă, cărora în anul 2020 le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini de pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei”.
Cererea pentru acordarea acestor sume se depune de către angajatori, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, până la data de 1 septembrie 2021. Acest termen reprezintă termen de decădere din dreptul de a beneficia de aceste sume.

M. Of. nr. 831/31 august 2021

Ordonanța Guvernului nr. 14/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.

ALTE REGLEMENTĂRI

M. Of. nr. 785/16 august 2021

Ordonanța Guvernului nr. 1/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

Comentarii

O.G. nr. 1/2021 intră în vigoare la data de 19 august 2021.

M. Of. nr. 807/23 august 2021

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.211/2021 pentru modificarea Normelor privind utilizarea declarațiilor vamale simplificate și înscrierea în evidențele declarantului, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.887/2016.

M. Of. nr. 812/24 august 2021

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.241/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind administrarea contingentelor tarifare în România.

Comentarii

Aceste norme tehnice stabilesc modul de funcționare în România a sistemului de gestionare a contingentelor tarifare deschise prin reglementări ale Uniunii Europene, administrate de Comisia Europeană – Direcția Generală Impozitare și Uniune Vamală (DG TAXUD), în conformitate cu ordinea cronologică a datelor de acceptare a declarațiilor vamale de punere în liberă circulație a mărfurilor, după principiul „primul venit, primul servit”.

M. Of. nr. 830/31 august 2021

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.247/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea utilizării regimului de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată și pe cale aeriană și autorizarea utilizării unui document electronic de transport ca declarație de tranzit pentru transportul aerian.

Info fiscal – August 2021 was last modified: septembrie 3rd, 2021 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: