Norme metodologice Cod fiscal

4 nov. 2021
Vizualizari: 305

Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.345/2021 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea prevederilor art. 293 alin. (1) lit. f¹), art. 293 alin. (3), art. 294 alin. (1) lit. k¹) și ale art. 294 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 1041/1 noiembrie 2021)

Intrare în vigoare: 1 noiembrie 2021

Normele aprobate prin acest Ordin au în vedere scutirea de TVA în cazul importurilor de bunuri și achizițiilor intracomunitare, pentru exporturi sau alte operațiuni similare, pentru livrări intracomunitare și pentru transportul internațional și intracomunitar.

1. Scutiri pentru importuri

Conform art. 293 alin. (1) lit. f¹ și alin. (3), este scutit de taxă importul de bunuri efectuat în România de către Comisia Europeană sau de către o agenție ori un organism înființat în temeiul dreptului Uniunii Europene, în cazul în care Comisia Europeană/agenția/organismul importă bunurile respective pentru a combate pandemia de COVID-19, cu excepția situației în care bunurile importate sunt utilizate în scopul unor livrări ulterioare efectuate cu titlu oneros de către Comisia Europeană/agenți/organism. În cazul în care condițiile pentru aplicarea scutirii nu mai sunt valabile, importul va fi supus TVA.

Scutirea de TVA se acordă la momentul importului pe baza prezentării facturii și a contractului de achiziție.

Aceste prevederi se aplică pentru importurile, livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate începând cu data de 1 ianuarie 2021. Pentru importurile de bunuri efectuate în perioada 1 ianuarie-31 octombrie 2021, pentru care TVA a fost plătită de către Comisia Europeană/agenție/organism, taxa achitată la momentul importului se restituie la cerere de către organele vamale competente, în conformitate cu prevederile referitoare la rambursarea/remiterea taxelor la import din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 și cu dispozițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

2. Scutiri pentru livrări/prestări către instituții ale UE

Conform art. 294 alin. (1) lit. k¹ și alin. (4), este scutită de TVA livrarea de bunuri sau prestarea de servicii către Comisia Europeană sau către o agenție ori un organism înființat în temeiul dreptului Uniunii Europene, în cazul în care Comisia Europeană/agenția/organismul achiziționează bunurile sau serviciile respective în scopul combaterii pandemiei de COVID-19, cu excepția situației în care bunurile și serviciile achiziționate sunt utilizate, fie imediat, fie la o dată ulterioară, în scopul unor livrări ulterioare efectuate cu titlu oneros de către Comisia Europeană/agenție/organism. În cazul în care condițiile pentru aplicarea scutirii nu mai sunt valabile, livrarea
de bunuri/prestarea de servicii va fi supusă TVA.

Scutirea de TVA se aplică de către furnizori/prestatori pe baza certificatului prevăzut în anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (reformare), sub rezerva notelor explicative care figurează în anexa la certificatul respectiv.

Aceste prevederi se aplică pentru importurile, livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate începând cu data de 1 ianuarie 2021.

Furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii care au efectuat, în perioada 1 ianuarie-31 octombrie 2021, livrări de bunuri/prestări de servicii către Comisia Europeană/agenție/organism aplică scutirea de TVA pentru aceste livrări/prestări pe baza certificatului menționat mai sus. În vederea aplicării scutirii de TVA, furnizorii/prestatorii trebuie să emită facturi de corecție conform prevederilor art. 330 din Codul fiscal. Facturile de corecție se includ în decontul de TVA aferent perioadei fiscale în care au fost emise sau într-un decont ulterior, iar sumele reprezentând TVA colectată și încasată de la beneficiari se restituie acestora.

Norme metodologice Cod fiscal was last modified: noiembrie 4th, 2021 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: