Modificare Cod Fiscal. Măsuri financiar-fiscale

18 iul. 2022
3.900 views

Ordonanța Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale (M. Of. nr. 716/15 iulie 2022).

Intrare în vigoare: 1 ianuarie 2023 (cu excepțiile menționate în text)

Prin O.G nr. 16/2022 se modifică Codul fiscal precum și alte prevederi fiscale, după cum urmează:

I. Titlul II – Impozit pe profit

1.1. Profit reinvestit. Profitul (re) investit în active utilizate în activitatea de producție și procesare și active reprezentând retehnologizare (altele decât cele din subgrupa 2.1 și din clasa 2.2.9 din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe) este scutit de impozit. Aceste active sunt stabilite prin ordin al ministrului finanțelor (OMF).

1.2. Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene (intrare în vigoare la 18 iulie 2022). Dividendele distribuite unei persoane juridice române (societate mamă), de o filială a sa situată într-un stat membru, inclusiv cele distribuite sediului său permanent situat într-un alt stat membru decât cel al filialei, dacă societatea mamă are forma de organizare a unei persoane juridice aflată sub incidența legislației române, (alta decât societățile reglementate de Legea nr. 31/1990) și îndeplinește și celelalte condiții de la art. 24 alin. (1) lit. a) C.fisc. sunt neimpozabile la calculul rezultatului fiscal.

1.3. Impozit pe dividende. Se majorează cota de impozit pe dividende la 8% (anterior, 5%). Se impozitează și dividendele distribuite/plătite fondurilor de pensii administrate privat și/sau fondurilor de pensii facultative. Aceste prevederi se aplică pentru dividendele distribuite după 1 ianuarie 2023.

1.4. Scutiri de impozit pe dividende (intrare în vigoare la 18 iulie 2022). În cazul dividendelor plătite de o persoană juridică română unei alte persoane juridice române, nu se aplică impozitul pe dividende dacă fiecare din aceste persoane juridice îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) beneficiarul dividendelor:

(i) deține, la data plății dividendelor, minim 10% din titlurile de participare ale persoanei juridice plătitoare, pe o perioadă de un an împlinit până la data plății acestora,

(ii) este societate constituită potrivit Legii societăților nr. 31/1990 sau are forma de organizare a unei alte persoane juridice aflată sub incidența legislației române; și

(iii) plătește impozit pe profit sau orice al impozit care substituie impozitul pe profit, fără posibilitatea unei opțiuni sau exceptări.

b) plătitorul dividendelor:

(i) este societate constituită potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 sau are forma de organizare a unei alte persoane
juridice aflată sub incidența legislației române; și

(ii) plătește impozit pe profit sau orice al impozit care substituie impozitul pe profit, fără posibilitatea unei opțiuni sau exceptări.

II. Titlul III – Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

2.1. Definiția microîntreprinderii. Începând cu data de 1 ianuarie 2023, condițiile cumulative pentru ca o persoană juridică română să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor sunt următoarele:
a) minim 80% din veniturile totale reprezintă alte venituri decât cele din consultanță și/sau management.

b) are cel puțin un salariat;

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

c) veniturile realizate nu au depășit echivalentul în lei a 500.000 euro (plafonul anterior – 1.000.000 euro). Cursul
de schimb este cel valabil la încheierea exercițiului financiar în care s-au înregistrat veniturile.

d) are asociați/acționari care dețin peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor
de vot la cel mult trei persoane juridice române care se încadrează̆ să aplice sistemul de impunere pe veniturile
microîntreprinderilor, inclusiv persoana care verifică îndeplinirea condițiilor de la art. 47. Acești asociați vor stabili persoana/persoanele juridice române care aplică prevederile titlului III, dacă sunt îndeplinite și celelalte condiții privind încadrarea în categoria microîntreprinderilor, respectiv celelalte persoane juridice române care aplicã prevederile titlului II.

e) capitalul social este deținut de persoane, altele decât statul și unitățile administrativ-teritoriale;

f) nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerțului sau la instanțele judecătorești, potrivit legii.

2.2. Entități exceptate. Nu se încadrează în prevederile Titlului III următoarele:

– persoana juridică română care desfășoară activități în domeniul bancar;

– persoana juridică română care desfășoară activități în domeniile asigurărilor și reasigurărilor, al pieței de capital, inclusiv cea care desfășoară activități de intermediere în aceste domenii;

– persoana juridică română care desfășoară activități în domeniul jocurilor de noroc;

– persoana juridică română care desfășoară activități de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol
și gaze naturale.

Microîntreprinderile care încep să desfășoare activitățile prevăzute mai sus datorează impozit pe profit din trimestrul
respectiv.

2.3. Reguli speciale HORECA. Prin excepție de la prevederile referitoare la încadrarea în categoria microîntreprinderilor, persoanele juridice române cu codurile CAEN: 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629, 5630 (HORECA) pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, fără să aplice prevederile art. 52 C.fisc (ieșirea din sistemul de impunere ca microîntreprinderi în cursul anului fiscal).

2.4. Persoane juridice nou-înființate. O persoană juridică nou înființată poate opta pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, din primul an fiscal, dacă, la data înregistrării la Registrul Comerțului, se îndeplinesc condițiile privind capitalul social privat si cea privind deținerea a maxim trei microîntreprinderi sub controlul unui asociat (cu dețineri mai mari de 25% din capital). Condiția privind numărul de salariați trebuie îndeplinită în termen de 30 zile de la data înregistrării.

2.5. Reguli de aplicare. Opțiune. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor este opțional. Persoanele juridice române (altele decât din HORECA) pot opta pentru aplicarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor începând cu anul fiscal următor celui în care îndeplinesc condițiile de încadrare în categorie și dacă nu au mai plătit impozit pe veniturile microîntreprinderilor după 1 ianuarie 2023.

2.6. Reguli de de ieșire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderii, în cursul anului. O microîntreprindere trece la impozit pe profit, începând cu trimestrul în care intervine unul din următoarele evenimente:

a) entitatea nu mai are salariați. Pentru entitatea cu un singur salariat al cărui raport de muncă încetează, condiția privind numărul de salariați este îndeplinită dacă este angajată o nouă persoană cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată (sau pe o perioadă determinată de cel puțin 12 luni) în termen de 30 de zile. Dacă raportul de muncă este suspendat, condiția privind deținerea unui salariat este îndeplinită dacă perioada de suspendare este mai mică de 30 de zile și situația este înregistrată prima dată în anul fiscal respectiv;

b) veniturile realizate au depășit plafonul de 500.000 euro, echivalent lei utilizând cursul de schimb valabil la sfârșitul anului fiscal anterior.

c) entitatea realizează venituri din consultanță și management reprezentând mai mult de 20% din veniturile totale.

2.7. Cota de impozit. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor este în cotă de 1%. Începând cu 1 ianuarie 2023 dispare cota de 3% pentru microîntreprinderile fără salariați.

2.8. Modificare vector fiscal. Aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor se comunică organelor fiscale până pe 31 martie a anului pentru care se plătește acest impozit. Microîntreprinderile care devin plătitoare de impozit pe profit, începând cu anul 2023, comunică organelor fiscale ieșirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor până la 31 martie 2023.

2.9. Baza impozabilă. Pentru calculul bazei impozabile, se scad din venituri și dividendele primite de la o filială a
microîntreprinderii, persoană juridică situată într-un alt stat membru al UE, în măsura în care atât microîntreprinderea, cât și filiala îndeplinesc condițiile de la art. 24 C.fisc.

III. Titlul IV – Impozitul pe venit

3.1. Calcul cifra de afaceri – facilități fiscale construcții/agricultură/industria alimentară (intrare în vigoare la 18 iulie 2022). Se introduc prevederi pentru calcularea ponderii cifrei de afaceri realizată în domeniul construcții, sectorul agricol, industria alimentară în cifra de afaceri totală, a cifrei de afaceri pentru cei înregistrați la registrul comerțului/înregistrați fiscal în cursul anului.

3.2. Plafon acordare facilități fiscale (se aplică începând cu veniturile aferente lunii august 2022). Se reduce limita venitului brut lunar la 10.000 lei (anterior, 30.000 lei) obținut în domeniul construcțiilor, sectorul agricol și industria alimentară până la care se aplică scutirea de impozit pe venit. Pentru partea din venit care depășește 10.000 lei, nu se aplică facilitățile fiscale.

3.3. Venituri neimpozabile (intrare în vigoare la 18 iulie 2022). Nu sunt venituri impozabile indemnizațiile pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice.

3.4. Plafon venit net anual pe bază de norme de venit (se aplică pentru veniturile aferente anului 2023). Se reduce limita la 25.000 euro, echivalent în lei (anterior, 100.000 euro) până la care contribuabilii determină venitul net pe bază de norme de venit. Peste această limită, aceștia vor determina venitul net anual în sistem real. Cursul de schimb este cursul meniu anual BNR la sfârșitul anului fiscal.

3.5. Clauza de mobilitate (se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023). Sunt considerate venituri
asimilate salariilor prestațiile suplimentare primite în baza clauzei de mobilitate pentru partea care depășește limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizația de delegare/detașare pentru personalul din instituții și autorități publice. De asemenea, sunt venituri impozabile si sumele care care depășesc plafonul de 33% din salariul de bază (vezi mai jos), în ordinea aleasă de angajator.

3.6. Venituri neimpozabile în limita a 1/3 din salariul de bază (se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023). Nu sunt venituri impozabile, în limita a 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, următoarele venituri cumulate lunar:

– prestațiile suplimentare primite în baza clauzei de mobilitate (în limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru
indemnizația de delegare/detașare, pentru personalul autorităților și instituțiilor publice).

– contravaloarea hranei acordate de către angajator pentru angajații proprii (în alte situații decât cea în care este
interzisă introducerea alimentelor în incinta unității) în limita valorii maxime a unui tichet de masă/persoană/zi.

– cazarea și contravaloarea chiriei pentru spatiile de cazare/de locuit puse de către angajatori la dispoziția angajaților proprii, în limita unui plafon neimpozabil de 20 % din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată /lună/persoană, cu îndeplinirea unor condiții (persoana nu deține locuință proprie, spațiul se află în unități proprii, sau într-un imobil închiriat de la o terță persoană, contractul de închiriere este încheiat de angajator cu proprietarul imobilului, plafonul neimpozabil se acordă unuia dintre soți).

– contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru
angajații proprii și membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, în limita unui plafon anual, pentru fiecare
angajat, reprezentând nivelul unui câștig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale
de stat pe anul în care au fost acordate.

– contribuțiile la un fond de pensii facultative contribuțiile la scheme de pensii facultative, în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană;

– primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajator pentru angajații proprii, în limita sumei anuale de 400 euro, pentru fiecare persoană;

– sumele acordate angajaților care desfășoară activități în regim de telemuncă pentru susținerea cheltuielilor cu
utilitățile la locul în care angajații își desfășoară activitatea, în limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător
numărului de zile din luna în care persoana fizică desfășoară activitate în regim de telemuncă.

3.7. Costuri testare si vaccinare (intrare în vigoare la 18 iulie 2022). Sunt venituri neimpozabile și costurile suportate de angajator pentru testarea epidemiologica și/sau vaccinarea salariaților.

3.8. Deducere personală. Deducerea personală include deducerea personală de bază și deducerea personală suplimentară. Deducerea suplimentară se acordă în limita a:

– 15% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru persoanele fizice cu vârsta de până la 26 de
ani, care obțin venituri din salarii al căror nivel este de până̆ la nivelul salariului de bază minim brut pe țară plus
2.000 lei

– 100 de lei lunar pentru fiecare copil cu vârsta de până la 18 de ani, dacă acesta este înscris într-o unitate de
învățământ, părintelui care realizează̆ venituri din salarii, indiferent de nivelul acestora. Deducerea de bază se acordă pentru persoanele fizice cu un venit lunar brut de până la 2000 de lei peste nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare în luna de realizare a venitului. Dacă în cursul aceleiași luni, se utilizează mai multe valori ale salariului minim brut, se ia în calcul valoarea cea mai mică a acestuia. Deducerea de bază se stabilește în procente aplicate la venitul brut lunar de până la nivelul maxim menționat mai sus.

3.9. Venitul net din cedarea folosinței bunurilor (se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023). În cazul veniturilor din cedarea folosinței bunurilor (cu excepția arendei și închirierilor în scop turistic), se elimină cota forfetară de cheltuieli de 40%. Astfel, venitul brut din chirii este egal cu venitul impozabil.

3.10. Venituri din investiții. Dividende (se aplică pentru dividendele distribuite după 1 ianuarie 2023). Veniturile din dividende (inclusiv câștigul realizat ca urmare a deținerii de titluri de participare la organisme de plasament colectiv -OPCVM) se impun cu cota de 8%.

3.11. Venituri din premii și jocuri de noroc (se aplică pentru veniturile plătite începând cu 1 august 2022). Se modifică cotele de impozit pentru veniturile din jocuri de noroc, respectiv:

– 3% pentru veniturile sub 10.000 lei,

– 300 lei + 20%, pentru venituri între 10.000 lei și 66.750 lei:

– 11.650 +40%, pentru veniturile peste 66.750 lei.

3.12. Venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal. Impozitul la transferul dreptului de
proprietate și al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții:

a) 3% pentru construcțiile de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, deținute o perioadă de până la 3 ani inclusiv.

b) 1% pentru imobilele de mai sus deținute o perioadă mai mare de 3 ani.

3.13. Înregistrarea contractelor de închiriere (se aplică pentru contractele de închiriere încheiate după 1 ianuarie 2023). Contractele de închiriere (mai puțin cele de arendare și cele de închiriere în scop turistic), încheiate după 1 ianuarie 2023 se vor declara la organul fiscal în maxim 30 zile de la încheiere/modificare. Procedura de aplicare se va stabili prin ordin al președintelui ANAF (OPANAF). Contractele de închiriere în derulare la 1 ianuarie 2023 și modificările acestora se înregistrează la organul fiscal în termen de 90 de zile de la data la care a intervenit obligația înregistrării.

IV. Titlul V – Contribuții sociale obligatorii

4.1. Baza de calcul a CAS, CASS și CAM pentru venituri din salarii (se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023). Sumele prevăzute la pct. 3.6. nu se includ în baza de calcul a CAS, CASS, CAM în măsura în care nu depășesc limita de 33% din salariul de bază. Partea care depășește plafonul de 33% și/sau plafoanele specifice fiecărei categorii de venit se include în baza de calcul a CAS, CASS, CAM.

4.2. Nivel minim al CAS și CASS (se aplică începând cu veniturile aferente lunii august 2022). Nivelul minim al CAS și
CASS se calculează la salariul minim brut pe țară, indiferent de tipul contractului de muncă (normă întreagă sau timp parțial), dacă venitul realizat este sub nivelul salariului minim brut pe țară, corespunzător numărului de zile în care a lucrat persoana fizică. Aceste prevederi nu se aplică pentru unele categorii de salariați (ucenici, studenți, elevi, pensionari, etc).

4.3. Baza de calcul a CAS pentru venituri din activități independente și drepturi de proprietate intelectuală (se aplică pentru veniturile aferente anului 2023). S-au stabilit două plafoane pentru calculul CAS:

– 12 salarii minime – pentru venituri realizate între 12 – 24 salarii minime;

– 24 salarii minime – pentru venituri de peste 24 salarii minime.
În urma acestor modificări se actualizează procedura de calcul și declarare a CAS.

4.4. Declarația unică – CAS (intrare în vigoare la 18 iulie 2022).

Declarația unică se depune până la 25 mai a anului următor celui pentru care se stabilește contribuția (CAS). Dacă venitul realizat este egal cu venitul estimat, nu se mai depune declarația unică. Dacă venitul net realizat corespunzător lunilor de activitate este mai mic decât plafonul de 12 salarii minime brute pe țară în vigoare la termenul de depunere a declarației unice, nu se datorează CAS.

4.5. Baza de calcul a CASS pentru venituri prevăzute la art. 155 lit. b) – h), respectiv alte venituri decât cele din salarii. (se aplică pentru veniturile aferente anului 2023). S-au stabilit trei plafoane pentru calculul CASS:

– 6 salarii minime – pentru venituri realizate între 6 – 12 salarii minime;

– 12 salarii minime – pentru venituri realizate între 12 – 24 salarii minime;

– 24 salarii minime – pentru venituri de peste 24 salarii minime.

Pot opta pentru plata CASS persoanele fizice care au estimat pentru anul curent venituri anuale cumulate sub nivelul a 6 salarii minime brute pe țară.

4.6. Declarația unică – CASS (intrare în vigoare la 18 iulie 2022).
Declarația unică se depune până la 25 mai a anului următor celui pentru care se stabilește contribuția. Dacă venitul realizat este egal cu venitul estimat, nu se mai depune declarația unică.

V. Titlul VI – Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți

5.1. Reținerea impozitului pe dividende (se aplică pentru dividendele distribuite după 1 ianuarie 2023). Veniturile din
dividende obținute de la un rezident se impozitează cu cota de 8%.

5.2. Scutiri de impozit pe dividende (intrare în vigoare la 18 iulie 2022). Sunt scutite de impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți dividendele plătite de un rezident unei persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al UE ori unui sediu permanent al unei persoane juridice străine dintr-un stat membru al UE, situat într-un alt stat membru al UE dacă persoana juridică străină beneficiară a dividendelor este rezidentă într-un stat membru al UE și are una dintre formele de organizare prevăzute în anexa nr. 1 la titlul II sau este societate conform Legii nr. 31/1990 ori are forma de organizare a unei alte persoane juridice aflată sub incidența legislației române.

5.3. Impozitare dividende plătite fondurilor de pensii (se aplică pentru dividendele distribuite după 1 ianuarie 2023). Sunt impozabile în România dividendele plătite către fonduri de pensii, astfel cum sunt ele definite în legislația statului membru al UE sau în unul dintre statele Spațiului Economic European (SEE).

VI. Titlul VII – TVA

6.1. Cota redusă de 9%. Cota redusă de 9% se aplică și pentru:

– băuturile nealcoolice care se încadrează la codurile NC 2202 10 00 și 2202 99.

– cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor similare, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru
camping;

– serviciile de restaurant și de catering, cu excepția băuturilor alcoolice și a băuturilor nealcoolice care se
încadrează la codurile NC 2202 10 00 și 2202 99;

– livrarea de îngrășăminte chimice și de pesticide chimice de tipul celor utilizate în mod normal în producția agricolă, prevăzute prin ordin comun al ministrului finanțelor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, livrarea de îngrășăminte și pesticide de tipul celor utilizate în mod normal în producția agricolă, altele decât cele prevăzute prin OMF și OMADR.

6.2. Plafon unic locuințe. Se stabilește un plafon unic de 600.000 lei, exclusiv TVA (anterior, plafon de 450.000 și
respectiv 700.000 lei) pentru care se aplică cota de 5% la livrarea de locuințe ca parte a politicii sociale, care au o
suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, achiziționate de persoane fizice în mod
individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice. Pentru achizițiile cu plata în avans, efectuate până la 31 decembrie 2022, se aplică cotele de TVA din 2022, la data livrării locuințelor.

6.3. Registru achiziții locuințe cota redusă. Se organizează „Registrul achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023”, în format electronic. Procedura de organizare a Registrului se stabilește prin OPANAF, cu consultarea Uniunea Națională a Notarilor Publici din România.

VII. Titlul VIII – Accize și taxe speciale

7.1. Nivelul accizelor armonizate (intrare în vigoare la 1 august 2022). Nivelul accizelor armonizate (alcool și băuturi alcoolice, produse din tutun) se modifică de la 1 august 2022, conform Anexei 1 la Ordonanță. Pentru tutunul fin tăiat, destinat rulării în țigarete, țigări și țigări de foi și alte tutunuri de fumat, ca și pentru țigarete, nivelul accizelor, aprobat prin graficul din Anexa 1 la Ordonanță, se aplică de la data de 1 aprilie a fiecărui an. Nivelul accizelor pentru perioada 1 august – 31 decembrie 2022 nu se actualizează, cu excepția produselor energetice (conform regulilor prevăzute la art. II din OG nr. 16/2022).

7.2. Acciza ad valorem și acciza specifică pentru țigarete (intrare în vigoare la 1 august 2022). Se stabilesc procente
pentru calculul accizei ad valorem (anterior, un procent de 14%) între 10% – 13% care se aplică asupra prețului de
vânzare cu amănuntul al țigaretelor eliberate pentru consum. Acciza specifică pentru țigarete pentru perioada 1 august 2022 – 31 martie 2023 este de 459,386 lei/1.000 țigarete.

7.1. Nivelul accizelor nearmonizate (intrare în vigoare la 1 august 2022). Nivelul accizelor nearmonizate (țigări
electronice) se modifică de la 1 august 2022, conform graficului din Anexa 2 la Ordonanță.

VIII. Titlul IX – Impozite și taxe locale

8.1. Definiții. Se elimină noțiunea de ‘„clădire cu destinație mixtă” (clădiri care cuprind spații cu destinație rezidențială și spații cu destinație nerezidențială).

8.2. Calculul impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale. Se aplică o cotă de minim 0,1% asupra valorii clădirii (în
reglementarea anterioară, cota de impunere era între 0,08% – 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii). Valoarea clădirii, exprimată în lei, se determină prin însumarea valorii clădirii, a clădirilor anexă, după caz, și a valorii suprafețelor de teren acoperite de acestea, cuprinse în Studiile de piață referitoare la valorile orientative privind proprietățile imobiliare din România, administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România. Dacă valoarea din studii este mai mică decât baza impozabilă din anul 2022, atunci valoarea mai mare este reținută ca valoare impozabilă a clădirii.

8.3. Calculul impozitului/taxei pe clădirile nerezidențiale Se aplică o cotă de minim 0,5% asupra valorii clădirii. Valoarea clădirii, exprimată în lei, se determină prin însumarea valorii clădirii, a clădirilor anexă, după caz, și a valorii suprafețelor de teren acoperite de acestea, cuprinse în Studiile de piață referitoare la valorile orientative privind proprietățile imobiliare din România, administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România. Dacă valoarea din studii este mai mică decât baza impozabilă din anul 2022, atunci valoarea mai mare este reținută ca valoare impozabilă a clădirii. Pentru clădirile utilizate pentru activități din domeniul agricol,impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii clădirii.

8.4. Calculul impozitului/taxei pe clădirile care cuprind spații cu destinație rezidențială și spații cu destinație nerezidențiale. În cazul acestor clădiri, impozitul/taxa se determină în funcție de destinația suprafețelor cu o pondere mai mare (peste 50%) și se calculează prin aplicarea cotei corespunzătoare destinației majoritare, asupra valorii întregii clădiri. Contribuabilii au obligația de a declara la organul fiscal local, în vederea stabilirii destinației finale a clădirii, suprafața folosită în scop nerezidențial, însoțită de documentele doveditoare, cu excepția celor aflați în baza de date a unității administrativteritoriale. Declararea la organul fiscal local se face în termen de 30 de zile de la data oricăror modificări privind suprafețele nerezidențiale.

8.5. Calculul impozitului/taxei pe teren. Pentru efectuarea calculului la teren in intravilan sau extravilan, din suprafața terenului se scade suprafața de teren acoperită de clădiri. La terenurile in extravilan, se introduc coeficienți de corecție.

8.6. Majorarea impozitelor și taxelor. Impozitele și taxele locale se pot majora de către autoritatea deliberativă a administrației publice locale, la propunerea autorității executive. Codul fiscal nu mai conține nicio limită (superioară) pentru majorarea impozitelor si taxelor locale.

8.7. Actualizarea impozitului/taxei pe clădiri. Impozitul/taxa pe clădiri se actualizează anual în baza valorilor clădirilor și terenurilor acoperite de acestea, cuprinse în Studiile de piață referitoare la valorile orientative privind proprietățile imobiliare din România, administrate de UNNPR.

8.8. Termen pentru modificarea impozitelor și taxelor locale. Pentru anul 2023, modificarea impozitelor și taxelor locale se stabilește în 60 zile de la data publicării Codului fiscal. Primul termen de plată este 30 iunie 2023, iar pentru plata integrală se aplică bonificația stabilită de consiliul local.

9. Alte acte normative

De la 1 ianuarie 2023 se abrogă Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități. Plătitorii de impozit specific (până la 31 decembrie 2022) pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor sau plata impozitului pe profit.

Modificare Cod Fiscal. Măsuri financiar-fiscale was last modified: iulie 18th, 2022 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: