Măsuri financiar-fiscale

23 apr. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 476
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale (M. Of. nr. 319/16 aprilie 2020)

Hotărârea Guvernului nr. 284/2020 pentru modificarea titlului VIII „Accize și alte taxe speciale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (M. Of. nr. 320/16 aprilie 2020)

Intrare în vigoare: 16 aprilie 2020

Prin O.U.G. nr. 48/2020 au fost modificate mai multe acte normative, din domeniul fiscal și domenii conexe, astfel:
I. Modificări aduse Codului fiscal

Titlul III – Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
1.1. Se introduc prevederi privind sponsorizările efectuate de microîntreprinderi către instituții și autorități publice, inclusiv organe de specialitate ale administrației publice. În acest caz deducerea sumelor reprezentând sponsorizări din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul datorat pe trimestrul în care se înregistrează cheltuielile respective se efectuează în baza contractului de sponsorizare.
1.2. În cazul sponsorizărilor acordate instituțiilor și autorităților publice:
a) entitățile beneficiare (instituții și autorități publice) nu au obligația înscrierii în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.
b) rămâne valabilă obligația depunerii declarației informative privind beneficiarii sponsorizărilor.
Titlul IV – Impozitul pe venit;
Titlul V – Contribuții sociale obligatorii;
1.3. Nu sunt considerate venituri impozabile avantajele în natură acordate persoanelor fizice care realizează venituri din salarii și asimilate ca urmare a ocupării unor funcții considerate de către angajator/plătitorul de venit ca fiind esențiale pentru desfășurarea activității și care se află în izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru o perioadă stabilită de angajator/plătitor, în cazul instituirii stării de asediu/urgență.
1.4. Veniturile menționate mai sus nu se includ în baza lunară de calcul a CAS.
1.5. Pe perioada stării de urgență, nu se acordă facilități fiscale pentru sumele suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj sau bugetul de stat acordate în baza O.U.G. nr. 30/2020 și Legea nr. 19/2020, sub forma:
a) indemnizațiilor de șomaj pentru angajați în urma suspendării contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului,
b) indemnizațiilor de șomaj pentru profesioniștilor , definiți conform Codului civil și membrii cooperatori care au încheiat convenții individuale de muncă conform Legii nr. 1/2005,
c) indemnizațiilor de șomaj pentru persoanele care obțin venituri în baza contractelor de activitate sportivă,
d) indemnizațiilor de șomaj pentru persoanele care obțin venituri din drepturi de autor și drepturi conexe,
e) indemnizațiilor pentru părinți pentru supravegherea copiilor, conform Legii nr. 19/2020.
Aceste prevederi se aplică începând cu veniturile lunii aprilie 2020.
Titlul VII. Taxa pe valoarea adăugată (modificare O.U.G. nr. 33/2020)
1.6. În perioada stării de urgență și în următoarele 30 zile de la încetarea acesteia, nu se face plata efectivă a TVA la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 Cod fiscal, care importă:
– mașini de producție și măști de protecție ce pot fi utilizate pentru prevenirea, tratarea, limitarea și combaterea COVID-19;
– alcool etilic complet denaturat utilizat la producerea de dezinfectanți (beneficiază de această facilitate numai importatorii care dețin autorizație de utilizator final conform prevederilor Titlului VIII Cod fiscal).
Lista bunurilor pentru care nu se face plata efectivă a TVA la organele vamale este prezentată în Anexa la O.U.G. nr. 48/2020.
Titlul VIII – Accize și alte taxe speciale
1.7. Alcoolul etilic, băuturile alcoolice și produsele energetice intrate în proprietatea privată a statului sau care fac obiectul unei executări silite și care nu îndeplinesc condițiile de comercializare se pot valorifica de către organele competente către antrepozite fiscale de producție în vederea procesării. Livrarea se face pe bază de factură, la prețuri care nu cuprind accizele.
1.8. Produsele accizabile menționate mai sus, care îndeplinesc condițiile de comercializare, se pot valorifica către operatorii economici comercianți pe bază de factură la prețuri care cuprind și accizele.
1.9. Produsele care nu pot fi valorificate conform procedurilor de mai sus se distrug.
1.10. În perioada 16 aprilie 2020 și până la împlinirea unui termen de 15 zile de la încetarea stării de urgență, antrepozitele fiscale de producție băuturi alcoolice pot denatura alcoolul etilic, prin depunerea unei cereri, conform modelului din anexa nr. 2 la O.U.G. nr. 48/2020.

II. Codul de procedură fiscală
2.1. Rambursare TVA. TVA solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă cu opțiune de rambursare, depuse în termenul legal, se rambursează de organul fiscal central, iar inspecția fiscală va avea loc ulterior și se va decide în baza unei analize de risc. Aceste prevederi se aplică și deconturilor de TVA cu opțiune de rambursare aflate în curs de soluționare și pentru care nu a fost emisă Decizia de rambursare a TVA până la data de 16 aprilie 2020.
Prevederile de mai sus nu se aplică pentru:
a) deconturile de TVA pentru care a început inspecția fiscală înainte de data de 16 aprilie 2020.
b) deconturile de TVA depuse de contribuabilii mari și contribuabilii mijlocii care se soluționează după inspecția fiscală anticipată dacă:
– contribuabilul are înscrise în cazierul fiscal fapte sancționate ca infracțiuni;
– există riscul unei rambursări necuvenite, în baza informațiilor deținute de organul fiscal central;
– a fost declanșată lichidarea voluntară sau a fost deschisă procedura insolvenței, cu excepția celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare.
c) deconturile depuse de alți contribuabili decât cei mari și mijlocii care se soluționează după efectuarea inspecției fiscale anticipate dacă:
– contribuabilul are înscrise în cazierul fiscal fapte sancționate ca infracțiuni;
– există riscul unei rambursări necuvenite, în baza informațiilor deținute de organul fiscal central;
– a fost declanșată lichidarea voluntară sau a fost deschisă procedura insolvenței, cu excepția celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare;
– contribuabilul depune primul decont de TVA după înregistrarea în scopuri de TVA;
– soldul sumei negative de TVA de rambursat provine din mai mult de 12 perioade de raportare lunare sau 4 perioade trimestriale.
Aplicarea acestor prevederi încetează la 30 zile de la terminarea stării de urgență.
2.2. Prevederi speciale privind eșalonarea la plată. Aplicarea acestor prevederi încetează la 30 zile de la terminarea stării de urgență:
a) Nu se datorează și nu se calculează dobânzi și penalități de întârziere pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare neachitate până la împlinirea a 30 zile de la încetarea stării de urgență.
b) Organul fiscal va reface, din oficiu, graficul de eșalonare, cu respectarea perioadei de eșalonare aprobată, până la primul termen de plată după expirarea celor 30 de zile de la încetarea stării de urgență.
c) Condițiile de menținere a valabilității eșalonărilor la plată se suspendă până la împlinirea termenului de 30 zile de la încetarea stării de urgență.
Obligațiile care intră sub incidența acestor măsuri, mai puțin cele care privesc ratele din graficele de eșalonare refăcute, se consideră îndeplinite și alte cazuri prevăzute la art. XIII din O.U.G.:
– în termen de 30 de zile de la data scadenței dacă aceasta intervine în perioada celor 30 de zile de la data încetării stării de urgență).
– în termenele prevăzute la art. 194 alin. (1), art. 195 alin. (10) și art. 200 alin. (2) Cod procedură fiscală.
2.3. Prevederi speciale privind executarea silită. În completarea prevederilor OUG nr. 29/2020 (care se referă numai la poprire), se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită, prin somație și prin valorificarea bunurilor la licitație, a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală, provenite din săvârșirea de infracțiuni.
2.4. Prevederi speciale privind unele termene de prescripție. Se suspendă sau nu încep să curgă până la împlinirea termenului de 30 zile de la încetarea stării de urgență termenele de prescripție a:
(i) dreptului organului fiscal de a stabili creanțe fiscale și de a cere executarea silită; și
(ii) dreptului contribuabilului/plătitorului de a cere restituirea creanțelor fiscale.

III. Legea contabilității
3.1. Prorogare termen bilanț. Termenul de depunere a situațiilor financiare anuale aferente anului 2019 și a raportărilor contabile anuale se prorogă până la 31 iulie 2020 (în loc de 31 martie 2020 – pentru societățile în lichidare, 30 mai 2020 pentru societăți și 30 aprilie 2020 pentru celelalte persoane juridice).

IV. OUG nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
4.1. Prelungire valabilitate autorizații. Operatorii de jocuri de noroc ale căror licențe de organizare/autorizații de exploatare a jocurilor de noroc intră sub incidența art. 332 din OUG nr. 1/1999 („Valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice se menține pe toată perioada stării de asediu sau a stării de urgență, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestor stări”) pot formula cereri pentru reautorizarea activității până cel mai târziu în 90 zile de la încetarea stării de urgență.
4.2. Suspendare obligații de plată. Pe durata stării de urgență, se suspendă obligațiile de plată aferente autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc tradiționale.
Pentru aceste activități, nu se aplică sancțiunile prevăzute de O.U.G. nr. 77/2009 referitoare la neplata taxelor dacă plata acestora se efectuează în maxim 30 zile lucrătoare de la încetarea stării de urgență.
4.3. Scutiri de taxe. Operatorii de jocuri de noroc tradiționale nu datorează taxe aferente autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc în decursul stării de urgență.

V. Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități
5.1. Scutiri temporare de impozit. Legea nr. 170/2016 reglementează impozitul specific pentru persoanele juridice române care desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN: 5510 – „Hoteluri și alte facilități de cazare similare”, 5520 – „Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată”, 5530 – „Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere”, 5590 – „Alte servicii de cazare”, 5610 – „Restaurante”, 5621 – „Activități de alimentație (catering) pentru evenimente”, 5629 – „Alte servicii de alimentație n.c.a.”, 5630 – „Baruri și alte activități de servire a băuturilor”.
Contribuabilii obligați la plata impozitului specific nu datorează acest impozit pentru intervalul de timp în care întrerup activitatea total sau parțial pe perioada stării de urgență.
Impozitul specific se recalculează (se împarte impozitul specific la 365 zile și se înmulțește cu numărul de zile în care s-a desfășurat activitatea). Impozitul specific se declară și se plătește conform art. 8 din Legea nr. 170/2016.
5.2. Condiții de aplicare a scutirii. Pentru a beneficia de această facilitate, contribuabilii trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:
– întrerup activitatea total/parțial și dețin certificatul de situații de urgență: și
– nu se află în insolvență.
Prin H.G. nr. 284/2020 a fost modificat titlul VIII „Accize și alte taxe speciale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016. Modificările se referă la următoarele aspecte:
– este permisă realizarea alcoolului sanitar în interiorul antrepozitelor fiscale de producție
– termenul de „sistem integrat” prin care se înțelege „utilizarea alcoolului etilic și a altor produse alcoolice de către antrepozitar pentru realizarea de produse finite destinate a fi consumate ca atare, fără a mai fi supuse vreunei modificări”.

Măsuri financiar-fiscale was last modified: aprilie 23rd, 2020 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter