Info legislativ – Iunie 2018

9 iul. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1172

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 515/ 22 iunie 2018

 Legea nr. 145/2018 pentru aprobarea O.U.G. nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Comentarii

Legea nr. 145/2018 modifică Codul fiscal cu referire la:

– acordarea unor scutiri de la plata impozitului/taxei pe teren, impozitului/taxei pe clădire, impozitului pe mijloace de transport pentru unele categorii de persoane;

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

– evaluarea valorii unor terenuri și actualizarea valorii impozabile a clădirii;

– acordarea unor scutiri de impozite și taxe în contextul organizării și desfășurării Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020.

M. Of. nr. 516/ 22 iunie 2018

H.G. nr. 435/2018 pentru modificarea anexei nr. 40 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Legea nr. 227/2015 privind Codul  fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1/2016.

Comentarii

Prin această hotărâre a fost modificată Anexa nr. 40 care se referă la machetele timbrelor și banderolelor.

M. Of. nr. 517/ 25 iunie 2018

Decretul Președintelui României nr. 498/2018 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenției  dintre România și Regatul Spaniei pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și prevenirea evaziunii fiscale și a evitării plății impozitelor și a Protocolului la Convenție, semnate la București la 18 octombrie 2017.

PROCEDURA FISCALĂ

M. Of. nr. 460/ 5 iunie 2018

 Ordinul președintelui ANAF nr. 1281/2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor reprezentând contribuție asiguratorie pentru muncă plătite de contribuabili în contul distinct și de stingere a acestora.

Comentarii

Monitor Dosare

Prin acest ordin se aprobă procedura internă pentru distribuirea sumelor plătite de contribuabilii persoane juridice și fizice ca și contribuție asigurătorie pentru muncă.

Distribuirea se face de către organul fiscal central conform procentelor prevăzute pentru fiecare buget:

– 15 % – Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale;

– 20% – Bugetul asigurărilor pentru șomaj;

– 5% – Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale;

– 40% – Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru plata concediilor medicale;

– 20% – Bugetul de stat.

Cotele se pot modifica prin legea anuală a bugetului de stat. Distribuirea/corecțiile se efectuează lunar, până în ultima zi lucrătoare din lună, după înregistrarea încasărilor de la contribuabili.

M. Of. nr. 506/ 20 iunie 2018

Decizia ÎCCJ nr. 28/2018 referitoare la dezlegarea unei chestiuni de drept privind interpretarea prevederilor art. 147^3 din Codul fiscal

Comentarii

Potrivit acestei decizii, prevederile art. 147^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se interpretează în sensul că dacă s-a constatat, prin hotărâre definitivă, că o creanță fiscală nu poate fi valorificată în procedura insolvenței reglementată de Legea nr. 85/2006, ca urmare a depunerii tardive a acesteia, aceeași creanță nu mai poate fi valorificată de organul fiscal în procedura soluționării cererii de rambursare a T.V.A., formulată de debitoarea aflată în procedura insolvenței.

M. Of. nr. 507/ 20 iunie 2018

 Ordinul președintelui ANAF nr. 1450/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. I și III din O.U.G. nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare.

Comentarii

Prin acest ordin se pun în aplicare prevederile art. I și III din O.U.G. nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare referitor la competență, sfera de aplicare, declararea și verificarea diferențelor de CASS, transmiterea informațiilor.

M. Of. nr. 523/ 26 iunie 2018

Legea nr. 150/2018 privind aprobarea O.G. nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Comentarii

Modificarea Codului de procedură fiscală prin Legea nr. 150/2018 are în vedere următoarele aspecte:

1. Eșalonare la plată. În cazul obligațiilor fiscale administrate de organul fiscal central ce trebuie plătite de către debitor într-un anumit termen pentru a menține o autorizație, un acord sau alt act administrativ similar, autoritatea competentă nu revocă/nu suspendă autorizația/acordul/actul administrativ similar pe motiv de neplată a obligațiilor fiscale dacă debitorul a solicitat eșalonarea la plată. De asemenea, nu intervine revocarea/suspendarea pe perioada de valabilitate a eșalonării la plată. Garanțiile constituite nu se execută până la soluționarea cererii de acordare a eșalonării la plată sau pe perioada de valabilitate a acesteia.

Dacă cererea de acordare a eșalonării la plată a fost respinsă ori retrasă, debitorul trebuie să achite obligațiile fiscale de care depinde menținerea autorizației/acordului/actului administrativ similar în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei de respingere/deciziei prin care se ia act de retragerea cererii.

2. Stingere obligații fiscale. Referitor la ordinea stingerii obligațiilor fiscale, în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal local, cu suma plătită de către titularii dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor sau mijloacelor de transport se sting cu prioritate amenzile contravenționale individualizate în titluri executorii, în ordinea vechimii.

3. Solicitare certificat de atestare fiscală de către alte persoane decât contribuabilul. La dezbaterea succesiunii unei persoane fizice decedate, nu se solicită certificatul de atestare fiscală pentru această persoană nici în cazul în care se dorește eliberarea unui certificat de moștenitor exclusiv pentru locul de veci.

M. Of. nr. 541/ 29 iunie 2018

Decizia ÎCCJ nr. 13/2018 privind examinarea sesizării referitoare la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 16 și 17 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare (Recurs în interesul legii).

Comentarii

Prin această decizie, instanța supremă stabilește că: „Descrierea insuficientă a faptei echivalează cu neîndeplinirea cerinței privind descrierea faptei contravenționale și atrage nulitatea relativă a procesului-verbal de constatare a contravenției, potrivit dispozițiilor art. 16 din O.G. nr. 2/2001”.

M. Of. nr. 544/ 29 iunie 2018

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.612/2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale.

Comentarii

Prin acest ordin se aprobă Nomenclatorul obligațiilor fiscale ce se plătesc în contul unic.

Față de versiunea anterioară, Nomenclatorul se completează cu impozitul datorat de persoanele fizice pentru veniturile obținute din activități independente în baza contractelor de activitate sportivă.

M. Of. nr. 545/ 29 iunie 2018

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.612/2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale.

Comentarii

Acest ordin intră în vigoare la data de 1 iulie 2018 și abrogă OPANAF nr. 3.637/2015.

Metodologia aprobată prin acest ordin conține prevederi referitoare la:

– distribuirea sumelor plătite de contribuabili în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale datorate de aceștia;

– distribuirea sumelor plătite de debitorii care efectuează plata în contul unic și beneficiază de înlesniri la plată și de stingere a obligațiilor fiscale datorate de aceștia.

– distribuirea sumelor plătite în contul unic de contribuabilii aflați sub incidența legislației privind insolvența.

– distribuirea sumelor plătite în contul unic de către debitorii care se află în executare silită și stingerea obligațiilor fiscale datorate de aceștia.

– dispoziții tranzitorii

 

FONDURI SPECIALE

M. Of. nr. 457/ 4 iunie 2018

Ordinul ministrului mediului și al ministrului finanțelor publice nr. 448/2010/2018 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, și al ministrului finanțelor publice nr. 1.488/3.198/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule.

M. Of. nr. 530/ 27 iunie 2018

Legea nr. 143/2018 privind aprobarea O.U.G. nr. 48/2017 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

Comentarii

Prin această lege se modifică OUG nr. 196/2005 (prin OUG nr. 48/2017 ) sub următoarele aspecte:

1. Veniturile Fondului pentru mediu se constituie și din:

– contribuția de 4 lei/kg de baterii și acumulatori portabili (în perioada 01.01.2017 – 31.12.2019 pentru diferența dintre cantitățile de baterii și acumulatori declarate ca fiind introduse pe piața națională și cantitățile constatate de AFM ca fiind introduse; după 01.01.2020 – pentru diferența dintre cantitățile

de deșeuri de baterii și acumulatori corespunzătoare obligațiilor anuale de colectare și cantitățile efectiv colectate);

– contribuția pentru echipamentele electrice și electronice introduse pe piața națională (în perioada 01.01.2017 – 31.12.2019 pentru diferența dintre cantitățile de echipamente electrice și electronice declarate ca fiind introduse pe piața națională și cantitățile constatate de AFM ca fiind introduse; după

01.01.2020 – pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de echipamente electrice și electronice corespunzătoare obligațiilor anuale de colectare și cantitățile efectiv colectate).

2. Contribuția datorată de operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (menționate la pct. 1) va intra în vigoare la data de 01.01.2020.

3. Taxele încasate de la proprietarii/administratorii de depozite pentru deșeurile inerte și nepericuloase încredințate de către terți în vederea eliminării finale prin depozitare se declară și se plătesc trimestrial de persoanele fizice și juridice care desfășoară astfel de activități până la data de 25 a lunii următoare trimestrului în care s-a desfășurat activitatea (n.n. aceste taxe sunt suspendate până la data de 1 ianuarie 2019 prin OUG nr. 48/2017).

 

LEGISLATIA MUNCII

M. Of. nr. 491/ 14 iunie 2018

H.G. nr. 388/2018 pentru aprobarea Aranjamentului administrativ, semnat la Belgrad la 28 octombrie 2016, pentru aplicarea Acordului dintre România și

Republica Serbia în domeniul securității sociale, semnat la Belgrad la 28 octombrie 2016.

M. Of. nr. 500/ 19 iunie 2018

Legea nr. 128/2018 pentru completarea art. 386 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Comentarii

Se instituie obligația încheierii unui contract cu medicul specialist în una dintre specialitățile clinice sau paraclinice prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală prin care acesta dobândește dreptul de a elibera certificate de concediu medical, bilete detrimitere pentru consultații și investigații paraclinice gratuite, rețete gratuite sau compensate.

M. Of. nr. 507/ 20 iunie 2018

Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 95/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale.

Comentarii

Se modifică Legea nr. 76/2002 sub următoarele aspecte:

a) absolvenții care au fost admiși într-unul dintre nivelurile de învățământ în perioada cuprinsă între data absolvirii și data solicitării dreptului la prima de inserție nu mai beneficiază de această primă (prima de inserție se acordă absolvenților instituțiilor de învățământ și absolvenților școlilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care, în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni).

b) se abrogă unele prevederi privind păstrarea primei de inserție.

M. Of. nr. 508/ 20 iunie 2018

1. Legea nr. 133/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate.

2. Legea nr. 135/2018 privind aprobarea O.U.G. nr. 96/2017 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului.

 

ALTE REGLEMENTĂRI

M. Of. nr. 489/ 14 iunie 2018

Republicare: Legea nr. 8/1996 – Lege privind dreptul de autor și drepturile conexe.

M. Of. nr. 498/ 18 iunie 2018

Ordinul ministrului sănătății nr. 714/2018 pentru aprobarea Normelor privind procedura de raportare cu privire la ingrediente și emisii ale produselor din tutun, produselor din plante pentru fumat, țigaretelor electronice și flacoanelor de reumplere.

 M. Of. nr. 503/ 19 iunie 2018

Legea nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

M. Of. nr. 514/ 22 iunie 2018

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2047/2018 pentru punerea în aplicare a dispozițiilor O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații.

Comentarii

Prin acest ordin, se desemnează Serviciul de comunicare, relații publice, mass-media și transparență pentru a ține evidenta asociațiilor și fundațiilor care își desfășoară activitatea în sfera de competentă a MFP, acordarea avizului pentru înscrierea acestora în Registrul asociațiilor și fundațiilor și intermedierea

colaborării MFP cu organizațiile neguvernamentale pentru realizarea unor activități sau programe comune.

M. Of. nr. 515/ 22 iunie 2018

Ordinul președintelui ANAF nr. 1263/2018 pentru modificarea Instrucțiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicația EMCS-RO-Mișcări de control al mișcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.901/2016.

M. Of. nr. 521/ 26 iunie 2018

Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

Info legislativ – Iunie 2018 was last modified: iulie 9th, 2018 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: