Info fiscal – Octombrie 2022

2 nov. 2022
Vizualizari: 434

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 961/3 octombrie 2022

Legea nr. 274/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Comentarii

Legea aprobă O.U.G. nr. 226/2020, fără modificări.

M. Of. nr. 967/4 octombrie 2022

Ordinul ministrului finanțelor nr. 3265/2022 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 1.056/4.435/2016 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal.

Comentarii

Conform ordinului, pentru ca un proiect să poată fi încadrat și să poată beneficia de stimulentele fiscale prevăzute la art. 20 C. fisc. (deducere suplimentară la calculul rezultatului fiscal, în proporție de 50%, a cheltuielilor eligibile pentru aceste activități, aplicarea metodei de amortizare accelerată și în cazul aparaturii și echipamentelor destinate activităților de cercetare-dezvoltare), contribuabilul poate solicita certificarea activității de către un expert înscris în Registrul național al experților pentru certificarea activității de cercetare-dezvoltare.

Marii contribuabili sunt obligați să solicite certificarea activității de cercetare-dezvoltare de către un expert. Pentru proiectele și activitățile de cercetare-dezvoltare finanțate din fonduri publice naționale și internațional nu este necesară certificarea de către experți.

M. Of. nr. 1051/31 octombrie 2022

Ordinul ministrului cercetării, inovării și digitalizării nr. 21.578/2022 privind aprobarea constituirii Registrului național al experților pentru certificarea activității de cercetare-dezvoltare – REXCD, a Metodologiei de selecție pentru Corpul de experți și a Normelor metodologice privind expertiza în vederea certificării activității de cercetare-dezvoltare.

Comentarii

Normele metodologice aprobate prin acest ordin stabilesc tehnicile și etapele de efectuare a expertizelor în vederea certificării activităților de cercetare-dezvoltare și de asigurare a condițiilor pentru aplicarea uniformă a normelor privind facilitățile fiscale pentru cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 20 C. fisc. și în Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 1.056/4.435/2016.

Normele se vor aplica de la data de 1 ianuarie 2023. La această dată se abrogă Ordinul ministrului cercetării și inovării nr. 350/2019*) privind aprobarea Registrului Național al Experților pentru certificarea/expertizarea activității de cercetare-dezvoltare.

REXCD se constituie și se gestionează cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de aprobare a Directivei 95/46/CE.

PROCEDURĂ FISCALĂ

M. Of. nr. 1000/14 octombrie 2022

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Ordinul președintelui ANAF nr. 1797/2022 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.363/2022 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 179 „Declarație privind compensația la carburanți“.

M. Of. nr. 1037/25 octombrie 2022

1. Ordinul președintelui ANAF nr. 1.842/2022 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.036/2021 pentru aprobarea formularului tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor“ utilizat în activitatea de
verificare a situației fiscale personale.

Comentarii

Formularul „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor” are regim special și se tipărește prin unități specializate pe baza comenzilor primite din partea DGRFP și pentru structurile de inspecție fiscală persoane fizice din cadrul unităților subordonate acestora.

2. Ordinul președintelui ANAF nr. 1843/2022 pentru aprobarea Procedurii privind depunerea declarației pe propria răspundere privind modalitatea de plată a contribuției la Fondul de Tranziție Energetică, precum și de constituire și executare a garanției.

M. Of. nr. 1043/27 octombrie 2022

Ordinul ministrului finanțelor nr. 3.894/2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, precum și a atribuțiilor Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar, a Procedurii de solicitare și transmitere a certificatului de atestare fiscală, a modelului autorizației și scrisorii de atribuire a codului statistic, precum și a modelului unor declarații.

Comentarii

Acest ordin aprobă, printre altele, Procedura de solicitare și transmitere a certificatului de atestare fiscală.

Procedura stabilește etapele și regulile pentru solicitarea și primirea de către direcția din cadrul Ministerului Finanțelor cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific a certificatului de atestare fiscală în format electronic (CAF) emis de organele fiscale competente din cadrul ANAF.

Procedura se aplică atât pentru solicitările de obținere a autorizației pentru activități de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, cât și pentru celelalte solicitări de obținere a autorizației care sunt soluționate, potrivit competenței, la nivelul direcției de specialitate.

CAF-ul se solicită de către prin accesarea portalulului Intranet MF a machetei „Cerere de eliberare a CAF”. Certificatul va fi transmis solicitantului prin poșta electronică.

LEGISLAȚIA MUNCII

M. Of. nr. 961/3 octombrie 2022

Legea nr. 275/2022 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii.

Comentarii

Această lege se respinge O.U.G. nr. 37/2021.

Prin O.U.G. nr. 37/2021 s-au adus modificări Codului muncii cu privire la stabilirea unor măsuri pentru stimularea dezvoltării mediului de afaceri și crearea unor relații de muncă mai flexibile, printre care:

– specificarea atribuțiilor postului în cazul salariaților microîntreprinderilor se poate face verbal, nu este obligatorie regăsirea acestora în contractul individual de muncă. Numai la solicitarea scrisă a salariatului, angajatorul este obligat să îi comunice în scris fișa postului cu specificarea atribuțiilor acestuia.

– pentru salariații microîntreprinderilor, angajatorul ține evidența orelor de muncă prestate zilnic pe fiecare salariat, în condițiile stabilite cu salariații prin acord scris, în funcție de activitatea specifică desfășurată de către aceștia.

– se pare că nu mai este obligatorie întocmirea Regulamentului intern în cazul microîntreprinderilor.

Prin respingerea O.U.G. nr. 37/2021, se revine la vechile prevederi: atribuțiile postului se comunică în scris și se regăsesc în CIM, respectiv microîntreprinderile sunt obligate să întocmească Regulamentul intern.

M. Of. nr. 986/11 octombrie 2022

Ordinul ministrului sănătății nr. 3.160/2022 pentru aplicarea în trimestrul II 2022 a prevederilor art. 37 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății..

Comentarii

Acest ordin aprobă lista, aferentă trimestrului II 2022, ce conține clasificarea medicamentelor de uz uman autorizate pentru punere pe piață în România și raportate de furnizorii de servicii medicale și de medicamente la casele de asigurări de sănătate și validate de acestea, suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate și din bugetul Ministerului Sănătății.

Potrivit prevederilor art. 3^7 din O.U.G. nr. 77/2011, în vederea calculării contribuției trimestriale, medicamentele se clasifică în medicamente:

– de tip I (medicamentul autorizat în conformitate cu art. 704 și 706 din Legea nr. 95/2006, sau un medicament autorizat în Uniunea Europeană prin procedura centralizată conform Regulamentului (CE) nr. 726/2004),

– tip II (medicament produs pe o linie de fabricație din România, indiferent dacă prin modul de autorizare se poate clasifica ca medicament de tip I sau medicament de tip III),

– tip III (medicamentul definit conform art. 708 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006).

M. Of. nr. 993/13 octombrie 2022

Ordinul președintelui CNAS nr. 851/2022 privind completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.151/2019 pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalității de suportare a cheltuielilor aferente producerii și distribuției cardului european de asigurări sociale de sănătate duplicat către asigurat.

M. Of. nr. 1013/19 octombrie 2022

Legea nr. 283/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Comentarii

Legea nr. 283/2022 modifică Codul muncii și Codul administrativ. Dintre modificările aduse Codului muncii, cele mai relevante se referă la:

– Informarea angajatului/persoanei selectate înainte de încheierea contractului individual de muncă.

– Contractul de muncă.

– Concediul de îngrijitor.

– Absența de la locul de muncă în situații
neprevăzute.

– Drepturile salariaților.

– Perioada de probă.

– Regulamentul intern.

Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 34 din 25 octombrie 2022.

M. Of. nr. 1020/20 octombrie 2022

Ordinul ANPDPD nr. 1.001/2022 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru aplicarea art. 78 alin. (2) și (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Comentarii

Conform art. 78 alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 448/2006, autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private cu cel puțin 50 de angajați sunt obligate să angajeze persoane cu handicap într-un procent minim de 4% din numărul total de angajați.

În cazul în care aceste entități nu angajează persoane cu handicap, pot opta pentru plata unei sume lunare, către bugetul de stat, egală cu:

a) salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap

SAU

b) echivalentul a minimum 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap, iar diferența va fi utilizată pentru achiziționarea, pe bază de parteneriat, de produse și/sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate în unități protejate autorizate.

Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 33 din 25 octombrie 2022.

M. Of. nr. 1049/28 octombrie 2022

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 143/2022 pentru modificarea art. 17 din Ordonanța Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.

Comentarii

Prin acest ordin se completează O.G. nr. 25/2014 astfel:

– străinul încadrat în muncă poate ocupa un nou loc de muncă la un alt angajator doar în baza acordului scris al angajatorului anterior, cu condiția să nu fi trecut mai mult de un an de la momentul înregistrării contractului individual de muncă încheiat cu angajatorul anterior.

Acordul scris se depune de noul angajator la Inspectoratul General pentru Imigrări.

– nu se aplică aceste prevederi dacă încetarea contractului individual de muncă a intervenit din inițiativa angajatorului anterior sau ca urmare a acordului părților ori prin demisia străinului dacă angajatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contractul individual de muncă.

FONDURI SPECIALE

M. Of. nr. 979/7 octombrie 2022

Hotărârea Guvernului nr. 1214/2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.074/2021 privind stabilirea sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile.

Comentarii

Prin această H.G. au fost aprobate măsuri pentru operaționalizarea sistemului garanție-returnare, începând cu anul 2023.

M. Of. nr. 984/11 octombrie 2022

Ordinul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de salubrizare, precum și de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubrizare.

M. Of. nr. 1021/20 octombrie 2022

Ordinul ministrului finanțelor nr. 3887/2022 privind desemnarea organelor de specialitate ale Ministerului Finanțelor pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor, precum și pentru stabilirea creanțelor bugetului de stat, în aplicarea prevederilor art. 5 din Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment.

ALTE REGLEMENTĂRI

M. Of. nr. 971/5 octombrie 2022

Circulară BNR nr. 31/2022 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României.

Comentarii

Nivelul ratei dobânzii de referință a BNR este de 6,25% pe an, începând cu data de 6 octombrie 2022.

M. Of. nr. 1023/20 octombrie 2022

Ordonanță de urgență nr. 140/2022 privind licența industrială unică.

M. Of. nr. 1044/28 octombrie 2022

Ordinul președintelui INS nr. 1.493/2022 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informațiilor statistice de comerț intra-UE cu bunuri în anul 2023.

Comentarii

Ordinul aprobă următoarele praguri valorice pentru anul de referință 2023: 1.000.000 lei pentru expedieri de bunuri și, respectiv, 1.000.000 lei pentru introduceri de bunuri.

Operatorii economici care în cursul anului 2022 au efectuat schimburi de bunuri cu statele membre UE a căror valoare anuală, separat pentru cele două fluxuri, depășește valoarea pragurilor Intrastat stabilite pentru anul 2022 trebuie să completeze și să transmită la INS declarații statistice Intrastat începând cu luna ianuarie 2023.

În cursul anului 2023 pot deveni furnizori de date Intrastat și alți operatori economici care realizează schimburi intra-UE de bunuri a căror valoare cumulată de la începutul anului depășește pragurile Intrastat pentru anul 2023.

Acești operatori vor completa și transmitae declarații statistice Intrastat începând din luna în care valoarea cumulată a expedierilor și/sau a introducerilor de bunuri depășește pragurile Intrastat stabilite, separat pentru cele două fluxuri.

Acest ordin abrogă Ordinul președintelui Institutului National de Statistică nr. 773/2021

Info fiscal – Octombrie 2022 was last modified: noiembrie 2nd, 2022 by Emilian Duca

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: