Info fiscal – Martie 2022

4 apr. 2022
Vizualizari: 401

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 201/1 martie 2022

1. Legea nr. 35/2022 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Comentarii

Legea nr. 35/2022 aprobă O.G. nr. 6/2020 fără modificări. Conform acestei legi, pentru bunurile vândute în regim de consignație sau din stocuri la dispoziția clientului, care au fost transportate sau expediate din România în alt stat membru, respectiv din alt stat membru în România, până la data 3 februarie 2020, se aplică legislația în vigoare la momentul transportului sau expedierii.

2. Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2021 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. II pct. 9 și art. III din Legea nr. 295/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

Conferința națională de insolvență

Comentarii

Legea a aprobat O.U.G. nr. 51/2021 fără modificări.

3. Legea nr. 32/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2021 privind unele măsuri fiscale

Comentarii

Legea a aprobat O.U.G. nr. 30/2021 fără modificări.

M. Of. nr. 231/8 martie 2022

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2022 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de sprijin și asistență umanitară

Comentarii

Prin O.U.G. nr. 20/2022 se modifică Codul fiscal cu privire la următoarele aspecte:

I. Impozit pe profit – cheltuieli privind bunurile, mijloacele financiare și serviciile acordate UNICEF și altor organizații internaționale care își desfășoară activitatea conform unor acorduri speciale la care România este parte, donații în bani pentru acordarea de sprijin și asistență umanitară cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, redirecționare impozit.

II. Impozit pe veniturile microîntreprinderilor – cheltuieli privind bunurile, mijloacele financiare și serviciile acordate UNICEF și altor organizații internaționale care își desfășoară activitatea conform unor acorduri speciale la care România este parte, donații în bani pentru acordarea de sprijin și asistență umanitară cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, redirecționare impozit, depunere declarație informativă.

III. Venit net anual determinat în sistem real – deducere cheltuieli reprezentând donații în bani pentru acordarea de sprijin și asistență umanitară cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 10 din 11 martie 2022.

M. Of. nr. 236/9 martie 2022

Legea nr. 48/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Comentarii

Potrivit Legii nr. 48/2022, persoanele impozabile care au sediul activității economice în România sau dispun de sedii fixe în România aplică regimul special pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță, pentru livrările de bunuri interne efectuate de interfețele electronice care facilitează aceste livrări și pentru serviciile prestate de persoane impozabile stabilite în Uniunea Europeană, dar nu în statul membru de consum pentru toate operațiunile prevăzute la art. 315 alin. (2) – vânzări intracomunitare de bunuri la distanță, livrarea de bunuri în conformitate cu art. 270 alin. (16) C. fisc, servicii către o persoană neimpozabilă, atunci când persoana impozabilă nu este stabilită în statul membru de consum.

M. Of. nr. 305/30 martie 2022

Ordinul ministrului finanțelor nr. 376/2022 pentru aprobarea nivelului accizei specifice la țigarete.

Comentarii

Prin OMFP 376/2022 a fost aprobata acciza specifică care se va aplica de la 1 aprilie 2022: 417,957 lei/1.000 țigarete.
Acciza specifica se reduce fata 428,604 lei/1.000 țigarete prin OMFP nr. 257/2021.

M. Of. nr. 315/ 31 Martie 2022

Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative.

Comentarii

Prin Legea nr. 72/2022 a fost instituit un plafon maxim pentru diurnă la nivelul a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă (3 remunerații pentru administratori/directori). La depășirea acestui plafon, diferența este supusă impozitului pe venit și contribuțiilor sociale. De asemenea, sunt anulate diferențele de obligații fiscale stabilite prin decizie de impunere pentru reîncadrarea diurnelor, emise în perioada cuprinsă între 1 iulie 2015 și data intrării în vigoare. Pentru această perioadă nu se face reîncadrarea diurnelor.

Legea nr. 72/2022 intră în vigoare la 3 aprilie 2022, iar plafonul de 3 salarii/remunerații se aplică începând cu veniturile lunii următoare intrării în vigoare – din luna mai 2022.

PROCEDURĂ FISCALĂ

M. Of. nr. 206/2 martie 2022

Ordinul președintelui ANOFM nr. 64/2022 privind modificarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii în conformitate cu prevederile cap. II – Anularea unor obligații accesorii din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 85/2021

Comentarii

Prin acest ordin se modifică Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii în conformitate cu prevederile cap. II din O.U.G. nr. 69/2020. Astfel, se prelungește termenul până la 30 iunie 2022 (anterior, 31 martie 2021) până la care:
– se acordă amânarea la plată a obligațiilor accesorii rămase nestinse la data emiterii Fișei de calcul/Deciziei.
– nu se efectuează stingerea obligațiilor de plată accesorii.
– AJOFM/AMOFM/CRFPA emite și comunică decizia de pierdere a valabilități amânării la plată a obligațiilor de plată
accesorii dacă debitorul nu depune cererea de anulare a accesoriilor până la acest termen.
– se depune cererea de anulare a accesoriilor.

M. Of. nr. 233/9 martie 2022

Ordinul președintelui ANAF nr. 325/2022 pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.666/2020 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară.

M. Of. nr. 242/11 martie 2022

Ordinul președintelui ANAF nr. 352/2022 pentru aprobarea Procedurii de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare.

Comentarii

Prin acest ordin se modifică Procedura de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare ca urmare a modificărilor legislative aduse Codului de procedură fiscală prin OG nr. 11/2021 (se modifică integral art. 169, cu intrarea în vigoare la 1 februarie 2022). Potrivit acestor modificări, regula generală este că se efectuează rambursarea TVA urmând ca, ulterior, să se efectueze inspecția fiscală, cu unele excepții.

Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 11 din 14 martie 2022.

M. Of. nr. 263/18 martie 2022

Ordinul președintelui ANAF nr. 362/2022 Ordin pentru modificarea și completarea unor ordine ale președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale.

Comentarii

Se modifică prin acest ordin următoarele:

1. OPANAF nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, precum și pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide și exigibile de la
autorități sau instituții publice – se introduc următoarele formulare:
– Adresă de înștiințare privind înființarea popririi asigurătorii.
– Decizie de anulare totală sau parțială a actelor de executare silită.
– Cerere privind compensarea obligațiilor fiscale/bugetare.
– Proces-verbal de predare-primire în custodie/în administrare a bunurilor imobile intrate în proprietatea publică a statului.
– Proces-verbal pentru trecerea în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile.

2. OPANAF nr. 967/2017 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, emise și tipărite prin intermediul Unității de imprimare rapidă – se introduc următoarele formulare:
– Proces-verbal privind calculul dobânzilor aferente sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și
autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule.
– Decizie de soluționare a cererii privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și
autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule.
– Adresă de suspendare, temporară, totală sau parțială a indisponibilizării conturilor.
– Adresă de suspendare, temporară, totală sau parțială a indisponibilizării reținerilor.
– Adresă privind continuarea măsurilor de executare silită prin poprire asupra disponibilităților bănești
– Adresă privind continuarea măsurilor de executare silită prin poprire asupra sumelor datorate debitorului de către terți
– Adresă de înștiințare privind suspendarea măsurilor de executare silită
– Adresă de înștiințare privind continuarea măsurilor de executare silită

3. OPANAF nr. 1.155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale și procedurale – se pot tipări prin intermediul centrului de imprimare masivă și următoarele:
– proces-verbal privind calculul dobânzilor aferente sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și
autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule;
– decizie de soluționare a cererii privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule;
– adresă de suspendare, temporară, totală sau parțială a indisponibilizării conturilor;
– adresă de suspendare, temporară, totală sau parțială a indisponibilizării reținerilor;
– adresă privind continuarea măsurilor de executare silită prin poprire asupra disponibilităților bănești;
– adresă privind continuarea măsurilor de executare silită prin poprire asupra sumelor datorate debitorului de către terți;
– adresă de înștiințare privind suspendarea măsurilor de executare silită;
– adresă de înștiințare privind continuarea măsurilor de executare silită.

M. Of. nr. 273/22 martie 2022

Ordinul președintelui ANAF nr. 423/2022 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 „Declarație privind impozitul pe profit” și 120 „Decont privind accizele”.

Comentarii

Prin acest ordin se modifică formularul (101) „Declarație privind impozitul pe profit” pentru a evidenția reducerea impozitului pe profit potrivit O.U.G. nr. 153/2020, precum și diferența de impozit pe profit datorat ca urmare a
restituirii sponsorizării/bursei private/mecenatului, conform Legii nr. 296/2020.

Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 12 din 24 martie 2022.

M. Of. nr. 275/22 martie 2022

Ordinul președintelui ANAF nr. 373/2022 pentru modificarea anexei nr. 5 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.783/2021 privind natura informațiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fișierul standard de control fiscal, modelul de raportare, procedura și condițiile de transmitere, precum și termenele de transmitere și data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să transmită fișierul standard de control fiscal.

Comentarii

Modificările din această anexă se referă la obligația de transmitere a fișierului standard de control fiscal (SAF-T) prin intermediul Declarației informative D406. Astfel:
– contribuabilii nerezidenți înregistrați doar în scop de TVA în România au obligația de depunere a Declarației informative D406 începând cu data de referință pentru contribuabilii mici (1 ianuarie 2025).
– contribuabilii care la data de 31 decembrie 2021 erau încadrați în categoria marilor contribuabili, iar începând cu data de 1 ianuarie 2022 sunt încadrați în categoria contribuabililor mijlocii/mici au obligația depunerii Declarației D406 începând cu data de referință pentru contribuabilii mijlocii (1 ianuarie 2023), respectiv pentru contribuabilii
mici (1 ianuarie 2025), în funcție de categoria în care au fost încadrați începând cu 1 ianuarie 2022;
– pentru contribuabilii nou-înregistrați/încadrați după data de referință pentru fiecare categorie în parte, obligația de depunere a Declarației D406 începe de la data efectivă a înregistrării, prima depunere a declarației urmând să se facă în ultima zi a lunii care urmează perioadei pentru care se face raportarea, ulterior datei de referință pentru categoria în care au fost înregistrați/încadrați.

M. Of. nr. 294/25 martie 2022

Ordinul președintelui ANAF nr. 429/2022 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicțiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimb automat de informații privind conturile financiare, a listei instituțiilor financiare non-raportoare și a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internațional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informații financiare.

M. Of. nr. 298/28 martie 2022

Ordinul președintelui ANAF nr. 449/2022 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, precum și pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 64/2022 privind aplicarea prevederilor art. II din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”, precum și privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă.

Comentarii

Referitor la OPANAF nr. 587/2016, modificările aduse prin acest ordin se referă la:

1. Introducerea în „Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat” a unei noi creanțe fiscale – Impozit pe profit datorat în conformitate cu prevederile art. 403 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Prevederile art. 403 C. fisc. se referă la regimul fiscal al transferurilor de active, de rezidență fiscală și/sau de activitate economică desfășurată printr-un sediu permanent pentru care România pierde dreptul de impozitare.
Pentru această creanță fiscală, termenul de depunere a declarației este trimestrial.

2. Impozitul pe venitul suplimentar realizat de producătorii de energie electrică. Acest impozit se declară de către producătorii de energie electrică, cu excepția producătorilor de energie electrică pe bază de combustibili fosili, inclusiv cogenerare. Sunt exceptați și producătorii de energie electrică pe bază de biomasă, începând cu veniturile suplimentare realizate după data de 1 ianuarie 2022.

LEGISLAȚIA MUNCII

M. Of. nr. 214/3 martie 2022

Ordinul președintelui CNAS nr. 127/2022 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.549/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat.

Comentarii

Prin acest ordin se introduc prevederi referitoare la stabilirea documentelor necesare atribuirii numărului unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și intră în România și care nu solicită o formă de protecție potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare.

M. Of. nr. 257/16 martie 2022

Ordinul ministrului sănătății nr. 745/2022 pentru aplicarea în trimestrul IV 2021 a prevederilor art. 37 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății.

Comentarii

Acest ordin aprobă lista, aferentă trimestrului IV 2021, ce conține clasificarea medicamentelor de uz uman autorizate pentru punere pe piață în România și raportate de furnizorii de servicii medicale și de medicamente la casele de asigurări de sănătate și validate de acestea, suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate și din bugetul Ministerului Sănătății.

Potrivit prevederilor art. 37 din O.U.G. a Guvernului nr. 77/2011, în vederea calculării contribuției trimestriale, medicamentele se clasifică în medicamente:
– de tip I (medicamentul autorizat în conformitate cu art. 704 și 706 din Legea nr. 95/2006, sau un medicament autorizat în Uniunea Europeană prin procedura centralizată conform Regulamentului (CE) nr. 726/2004),
– tip II (medicament produs pe o linie de fabricație din România, indiferent dacă prin modul de autorizare se poate clasifica ca medicament de tip I sau medicament de tip III)
– tip III (medicamentul definit conform art. 708 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006).

M. Of. nr. 259/16 martie 2022

1. Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 815/145/2022 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a Normelor metodologice privind utilizarea și modul de completare a formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu.

2. Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 816/140/2022 pentru completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și a Instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

M. Of. nr. 281/23 martie 2022

Legea 65/2022 pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Comentarii

Se introduc prevederi referitoare la asistența medicală mobilă.

ALTE REGLEMENTĂRI

M. Of. nr. 227/8 martie 2022

1. Hotărârea președintelui CCF nr. 4/2022 privind convocarea Conferinței ordinare anuale a Camerei Consultanților Fiscali.

Comentarii

Se convoacă Conferința ordinară anuală a Camerei Consultanților Fiscali în sistem online – teleconferință – pentru data de 14 aprilie 2022.

2. Hotărârea președintelui CCF nr. 5/2022 privind aprobarea Regulamentului și a procedurii generale pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, Comisia de auditori statutari și Comisia de apel, prin vot electronic, din data de 14 aprilie 2022.

Info fiscal – Martie 2022 was last modified: aprilie 4th, 2022 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: