Info Fiscal – Mai 2022

2 iun. 2022
Vizualizari: 904

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 460/9 mai 2022

Ordinul președintelui ANAF nr. 493/2022 pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea din oficiu de către organul fiscal a contribuției de asigurări sociale de sănătate, precum și a modelului și conținutului formularului „Referat privind recalcularea contribuției de asigurări sociale de sănătate”.

Comentarii

Procedura de recalculare se aplică, începând cu 1 ianuarie 2021, persoanelor fizice prevăzute la art. 180 C. fisc. care au optat pentru plata CASS prin depunerea Declarației unice — capitolul II și care au decedat în cursul aceluiași an fiscal/celor 12 luni pentru care datorează̆ contribuția, după̆ caz. Procedura nu se aplică persoanelor prevăzute la art. 180 C. fisc., care anterior survenirii decesului și-au recalculat obligația de plată reprezentând CASS datorată pentru anul în curs, întrucât au început să realizeze venituri de natura celor prevăzute la art. 155 C. fisc. sau s-au încadrat în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției. Recalcularea CASS necesită recalcularea bazei de calcul al CASS proporțional cu perioada până la luna în care survine decesul , aplicându-se apoi procentul de 10% asupra bazei de calcul recalculate.

Notă: Persoanele fizice prevăzute la art. 180 din Codul fiscal sunt persoanele care se încadrează în următoarele categorii și au optat pentru plata contribuției:
− Persoanele fizice care au estimat pentru anul fiscal venituri anuale cumulate din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h) din Codul fiscal sub nivelul plafonului minim anual de cel puțin 12 salarii minime brute pe tară, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice estimative;
− Persoanele fizice care nu au realizat venituri denatura celor prevăzute la art. 155 din Codul fiscal și nu s-au încadrat în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 154 alin. (1) din Codul fiscal;
− Persoanele fizice care au realizat venituri de natura celor prevăzute la art. 155 din Codul fiscal, pentru care nu se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate.

M. Of. nr. 486/16 mai 2022

Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.108/2022 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 105/2016 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată și a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) și art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și a Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire.

Comentarii

Se înlocuiește Agenția Națională de Administrare Fiscală cu Autoritatea Vamală Română.

M. Of. nr. 489/17 mai 2022

Legea nr. 135/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Comentarii

Legea nr. 135/2022 modifică legislația fiscală, legislația muncii, precum și legislația în domeniul sănătății cu privire la unele categorii de salariați.
Se introduc categorii noi de contribuabili scutite de la plata impozitului pe venit, condiții pentru acordarea scutirii și facilități fiscale.
Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 18 din 18 mai 2022.

M. Of. nr. 502/23 mai 2022

Legea nr. 142/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Comentarii

Această lege vizează simplificarea regimului fiscal pentru investitori pe piața bursieră românească. Prin această lege, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2023, a fost implementat un sistem de impozitare la sursă pentru investitorii individuali care operează au ajutorul intermediarilor stabiliți în România.
Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 20 din 23 mai 2022.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

PROCEDURĂ FISCALĂ

M. Of. nr. 430/3 mai 2022  

Ordinul președintelui ANAF nr. 802/2022 privind stabilirea bunurilor cu risc fiscal ridicat transportate rutier care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport..

Comentarii
Prin O.U.G. nr. 41/2022 a fost instituit Sistemul național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat – Sistemul RO e-Transport.

Prin acest ordin și, în concordanță cu prevederile art. 15 alin. (2) din O.U.G. nr. 41/2022, sunt stabilite bunurile cu risc fiscal ridicat transportate rutier care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport, monitorizare care se va face de Ministerul Finanțelor, prin ANAF și Autoritatea Vamală Română.
Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 16 din 10 mai 2022.

M. Of. nr. 466/10 mai 2022

Ordinul președintelui ANAF nr. 878/2022 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distantă a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora.

Comentarii
Ca urmare a modificărilor art. 47 alin. (16) C. pr. fisc aduse prin O.G. nr. 11/2022, prin acest ordin se stabilesc mijloacele electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și se reglementează cadrul legal pentru procedura de comunicare a actelor de executare către instituțiile de credit prin încărcarea acestora în spațiul privat de pe portalul ANAF (platforma e-Popriri) unde utilizatorii pot încărca și descărca documente. Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 17 din 10 mai 2022.

M. Of. nr. 477/13 mai 2022

Ordinul președintelui ANAF nr. 776/2022privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.3.845/2015 pentru aprobarea procedurilor de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, precum și pentru modificarea altor acte normative.2. Ordinul președintelui AVR nr. 4160/2022pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Vamale Române nr. 3.767/2022 privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalități vamale cu produse strategice.

M. Of. nr. 482/13 mai 2022

1. Ordinul președintelui ANAF nr. 856/2022 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă.

Comentarii

Se modifică, prin acest ordin, poziția 80 din „Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat” – Impozit pe venitul suplimentar realizat de producătorii de energie electrică, cu privire la temeiul legal. Acest impozit se declară lunar de către producătorii de energie electrică, cu excepția producătorilor de energie electrică pentru capacitățile de producție puse în funcțiune după data de 22 martie 2022.

Prevederile acestui ordin se aplică începând cu obligațiile de declarare aferente lunii aprilie 2022.

2. Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.021/2022 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Comentarii

Se aprobă Instrucțiunile pentru aplicarea titlului VIII C. pr. fisc. – Soluționarea
contestațiilor, ca urmare a transferului acestei activități de la ANAF la Ministerul Finanțelor.

M. Of. nr. 483/16 mai 2022

Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.113/2022 pentru completarea Procedurii de aplicare
a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante, aprobată prin Ordinul Ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019.

Comentarii

Conform acestui ordin, măsurile de restructurare a obligațiilor bugetare restante se aplică și obligațiilor de plată reprezentând TVA cu scadențe anterioare datei de 31 decembrie 2020 inclusiv și care rezultă din înscrierea în
rândurile de regularizări din decontul de TVA a taxei colectate, precum și a taxei deductibile, prin care se corectează TVA cu scadențe anterioare datei de 31 decembrie 2020 inclusiv.

Atunci când se face o regularizare în scopul stabilirii obligațiilor de plată accesorii ce pot face obiectul restructurării, debitorii trebuie să detalieze în planul de restructurare informațiile cu privire la TVA înscrisă̆ pe rândul de regularizare, cu precizarea perioadei fiscale, a scadentei și a sumei aferente.

M. Of. nr. 494/18 mai 2022

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 67/2022privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea art. 59 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Comentarii
Prin această ordonanță de urgență se modifică art. 59 din Codul de procedură fiscală cu privire la furnizarea periodică de informații.
Astfel, se instituie obligația furnizorului de servicii poștale de a furniza, lunar, organului fiscal central informații privind trimiterile poștale care sunt achitate prin intermediul rețelei poștale.

M. Of. nr. 517/26 mai 2022

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.000/2022privind aprobarea procedurilor de anulare a obligațiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor art. I din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative.

Comentarii

Prin OPANAF nr. 1.000/2022 se aprobă:

1. Procedura privind întocmirea și transmiterea de către structura de inspecție fiscală a listei cu obligațiile fiscale ce pot face obiectul anulării prevăzute de art. I din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative, individualizate în decizii de impunere emise și comunicate contribuabilului în perioada cuprinsă între 1 iulie 2015 și data intrării în vigoare a legii (n.a. 3 aprilie 2022).

2. Procedura pentru emiterea deciziei de anulare a obligațiilor fiscale în baza prevederilor art. I din Legea nr. 72/2022
pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative .

3. Modelul formularului „Decizie de anulare a obligațiilor fiscale”.
Fac obiectul anulării aprobate prin Legea nr. 72/2022 sumele reprezentând indemnizații sau orice alte sume de aceeași natură, primite pe perioada delegării, detașării sau desfășurării activității pe teritoriul altei țări, de către angajați ai angajatorilor români care și-au desfășurat activitatea pe teritoriul altei țări, aferente perioadelor fiscale cuprinse între 1 iulie 2015 și 3 aprilie 2022.

LEGISLAȚIA MUNCII

M. Of. nr. 450/5 mai 2022

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2022 pentru modificarea unor acte normative în domeniul străinilor.

Comentarii
Se modifică prin această ordonanță de urgență:
1. O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România – viza de lungă ședere pentru angajare în România poate fi solicitată în termen de 180 zile (anterior 60 zile) de la data obținerii avizului de angajare de către angajator. Viza se soluționează de Centrul Național de Vize, în termen de 20 de zile de la data depunerii cererii de eliberare a vizei, fără
a mai fi necesară obținerea avizului de la Oficiul Român pentru Imigrări.
2. O.G. nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
– cererea pentru eliberarea avizului de angajare/detașare se depune de către angajator/beneficiarul prestării de servicii la
oricare dintre formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări.

M. Of. nr. 456/6 mai 2022

Legea nr. 125/2022 completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale.

Comentarii
Conform acestei legi, perioada în care o PFA desfășoară activități economice este
considerată vechime în specialitate, cu îndeplinirea următoarelor condiții:
a) din activitatea economică desfășurată a sau obținut venituri nete în anul supus recunoașterii vechimii a căror valoare este minim nivelul a 12 salarii minime brute pe țară.
b) PFA este înregistrată la registrul comerțului cu un singur cod CAEN de activitate sau cu codul CAEN principal de activitate pentru care se dorește recunoașterea vechimii.
Vechimea în muncă/ vechimea în specialitate este considerată perioada în care PFA adesfășurat activitate economică și a achitat contribuțiile, taxele și impozitele legale. Nu se ia în considerare perioada în care PFA nu a avut activitate generatoare de venit sau a avut activitatea suspendată.

M. Of. nr. 476/12 mai 2022

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2022 pentru completarea Legii nr. 16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale.

Comentarii

O.U.G. nr. 66/2022 stabilește măsuri pentru protejarea și sprijinirea salariaților angajatorilor naționali care subcontractează servicii conform Legii nr. 16/2017 în domeniul construcțiilor legate de construirea, repararea, întreținerea, modificarea sau demolarea clădirilor (excavații, terasament, construcții, montare și demontare a elementelor prefabricate, amenajare sau echipare, transformare, renovare, reparare, demontare, demolare, mentenanță, întreținere, lucrări de vopsire și curățare, îmbunătățiri).

Prin această ordonanță de urgență se reglementează răspunderea contractanților naționali în cadrul lanțurilor de subcontractare națională, similar cu răspunderea contractanților în cadrul lanțurilor de subcontractare transfrontalieră.

Astfel, contractantul național care are relație directă cu subcontractatul național va răspunde în solidar cu acesta sau în locul său pentru drepturile salariale nete restante aferente salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și/sau contribuțiilor datorate unor fonduri sau instituții comune ale partenerilor sociali.

Dacă subcontractantul direct nu își execută obligația de plată a salariului prevăzută în contractul individual de muncă, salariatul poate solicita contractantului doar plata pentru drepturile salariale nete restante aferente salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. Subcontractantul este obligat să plătească salariatului diferența dintre suma
primită de către acesta de la contractant și suma aferentă acoperirii integrale a drepturilor salariale cuvenite, precum și obligația de a reține și plăti impozitul și contribuțiile sociale.

Prevederile aceste ordonanțe de urgență se aplică relației contractuale dintre contractant și subcontractantul direct, încheiată după data de 12 mai 2022.

M. Of. nr. 489/17 mai 2022

Legea nr. 135/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Comentarii

Conform acestei legi, până la sfârșitul anului 2022, pentru sectorul agricol și în industria alimentară, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi de minimum 3.000 lei lunar, fără a include indemnizațiile, sporurile și
alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând în medie 17,928 lei/oră.
Nerespectarea prevederilor stabilite prin această lege de către societăți constituie contravenție și se sancționează potrivit
dispozițiilor art. 260 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 și atrage anularea acordării facilităților fiscale.

M. Of. nr. 490/17 mai 2022

Legea nr. 139/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e- Factura și factura electronică în România, precum și pentru completarea Ordonanței
Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piață, punerii la dispoziție pe piață̆, înmatriculării sau înregistrării în România, precum și supravegherea pieței pentru acestea.

Comentarii

Legea modifică O.U.G. nr. 120/2021 astfel:
– Se înlocuiește semnătura electronică a Ministerului Finanțelor cu sigiliul electronic al Ministerului Finanțelor.
– Toate funcționalitățile sistemului național privind factura electronică RO e-Factura utilizate de către operatorii economici înrolați sunt accesibile acestora și prin servicii digitale de tip mașină-la-mașină, respectiv interfețe de
aplicație programabile.

M. Of. nr. 492/18 mai 2022

Ordinul ministrului sănătății nr. 1.407/2022 pentru aplicarea în trimestrul I 2022 a prevederilor art. 37 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății.

Comentarii

Prin acest ordin se aprobă lista, aferentă trimestrului I 2022, ce conține clasificarea medicamentelor de uz uman autorizate pentru punere pe piață în România și raportate de furnizorii de servicii medicale și de medicamente la casele de asigurări de sănătate și validate de acestea, suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de
sănătate și din bugetul Ministerului Sănătății, în medicamente de tip I, tip II și tip III, potrivit prevederilor art. 37 din O.U.G. nr. 77/2011.

M. Of. nr. 494/18 mai 2022

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 67/2022 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea art. 59 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Comentarii

Prin OUG nr. 67/2022 se stabilesc măsuri pentru protecția angajaților al căror salariu este la nivelul salariului minim brut pe țară și pentru stimularea angajatorilor ce pot acorda majorarea voluntară a salariului stabilit în
contractul individual de muncă la nivelul salariului minim brut pe țară prin neimpozitarea și neincluderea în baza de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii a unei sume de 200 de lei/lună.

Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 19 din 19 mai 2022.

M. Of. nr. 502/ 23 Mai 2022

Privind Legea nr. 144/2022 pentru modificarea și completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 –Codul muncii.

Comentarii

Prin Legea nr. 144/2022 se modifică art. 34 din Codul Muncii și se reglementează dreptul angajaților/foștilor angajați de a avea acces online la datele lor din registrul de evidență al salariaților, aflat pe portalul administrat de Inspecția Muncii. Accesul la registru se va face necondiționat de consimțământul angajatorilor sau al ITM.

Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 20 din 23 mai 2022.

M. Of. nr. 514/25 mai 2022

Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 644/351/2022 privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România – nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011.

Comentarii

Prin acest ordin se completează Clasificarea ocupațiilor din România – nivel de ocupație cu poziții noi, se modifică/redenumesc poziții anterioare.

M. Of. nr. 527/27 mai 2022

Legea nr. 161/2022 pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Comentarii

Se introduc localități noi pentru care persoanele care au locuit cel puțin 30 ani în aceste locații, beneficiază de reducerea vârstei de pensionare cu 2 ani fără penalizarea prevăzută pentru pensia anticipată parțială.

M. Of. nr. 536/31 mai 2022

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 73/2022 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă.

Comentarii

O.U.G. nr. 132/2020 prevede măsuri de sprijin pentru angajatori și angajați ce constau în:
− reducerea timpului de muncă a salariaților cu cel mult 80% din durata zilnică, săptămânală sau lunară, prevăzută în contractul individual de muncă pe durata stării de urgență/alertă/asediu. În această situație, salariații afectați beneficiază de o indemnizație de 75% din salariul de bază brut lunar aferent orelor de reducere a programului de lucru. De asemenea, beneficiază de măsuri de sprijin, conform OUG nr. 132/2020, profesioniștii definiți conform Codului civil,
persoanele care au încheiat convenții individuale de muncă potrivit Legii nr. 1/2005, dar și persoanele care obțin exclusiv venituri din drepturi de autor și drepturi conexe (75%din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020).
Potrivit OUG nr. 73/2020, aceste măsuri se aplică și în perioada 8 iunie 2022 – de 31 decembrie 2022.
Dacă în această perioadă nu este îndeplinită condiția privind diminuarea cifrei de afaceri din luna anterioară aplicării măsurii sau din luna dinaintea lunii anterioare acesteia, cu cel puțin 10% față de luna similară sau față de media
lunară a cifrei de afaceri din anul 2019, angajatorul poate beneficia de măsurile stabilite prin OUG nr. 73/2022 dacă producția realizată în luna pentru care solicită aplicarea măsurii s-a diminuat cu cel puțin 10%, față de aceeași lună a anului 2019 sau față de media lunară a producției realizate în anul 2019. În cazul unui angajator înființat în perioada 1
ianuarie—15 martie 2020 și care are cel puțin un angajat, diminuarea producției se raportează la producția realizată în luna anterioară aplicării măsurii.

M. Of. nr. 543/31 mai 2022

Legea nr. 163/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Comentarii

Se modifică OUG nr. 110/2021 cu privire la următoarele aspecte:
– acordarea de zile libere părinților pentru supravegherea copiilor conform OUG nr. 110/2021 nu se aplică pentru unitățile de educație timpurie ante preșcolară.
– zilele libere se pot acorda și pe perioada vacanțelor stabilite în urma recomandării Comitetului Național pentru Situații de Urgență.
– dacă pentru părintele care a dat declarația, intervine una dintre situațiile prevăzute la art. 3 din OUG nr. 110/2021 (concediu pentru îngrijire copil, concediu de odihnă fără plată, raport de muncă suspendat conform art. 52 alin. (1) lit. c) Codul muncii, nu realizează venituri, etc) sau o altă situație care ar duce la imposibilitatea acordării zilelor libere, părintele are obligația de a informa angajatorul referitor la modificarea intervenită, iar angajatorul este obligat să aprobe reluarea activității de la data la care părintele nu mai îndeplinește condițiile pentru acordarea zilelor libere.

ALTE REGLEMENTĂRI

M. Of. nr. 437/4 mai 2022

Hotărârea Guvernului nr. 566/2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară.

M. Of. nr.468/10 mai 2022

1. Circulară BNR nr. 11/2022 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României.

Comentarii

Începând cu data de 11 mai 2022, nivelul ratei dobânzii de referință a BNR este de 3,75% pe an.

2. Ordinul președintelui Autorității Vamale Române nr. 4.140/2022 pentru stabilirea birourilor vamale de frontieră abilitate să efectueze formalități vamale de punere în liberă circulație a benzinelor și motorinelor.

Comentarii

Se stabilește prin acest ordin Lista birourilor vamale de frontieră abilitate să efectueze formalitățile vamale de punere în liberă circulație a benzinelor și motorinelor.

M. Of. nr. 522/27 mai 2022

Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.205/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2022 privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare.

Comentarii

Controlul operațiunilor cu produse cu dublă utilizare se face de către Departamentul pentru controlul exporturilor din Ministerul Afacerilor Externe – ANCEX.

Conform Regulamentului 821/20-mai-2021 de instituire a unui regim al Uniunii pentru controlul exporturilor, serviciilor de intermediere, asistenței tehnice, tranzitului și transferului de produse cu dublă utilizare, produsele cu dublă utilizare” înseamnă produse, inclusiv produse software și tehnologii, care pot avea o utilizare atât civilă, cât și militară, și care includ produsele care pot fi folosite pentru conceperea, dezvoltarea, producerea sau utilizarea de arme nucleare, chimice sau biologice, sau de vectori purtători de asemenea arme, inclusiv toate produsele care pot fi utilizate atât în scopuri neexplozive, cât și să contribuie în orice mod la fabricarea armelor nucleare sau a altor dispozitive nucleare explozive
Se supun regimului de control prevăzut de OUG nr. 43/2022 următoarele operațiuni cu produse cu dublă utilizare:
a) exportul;
b) transferul în interiorul Uniunii Europene;
c) serviciile de intermediere;
d) asistența tehnică;
e) tranzitul.

Acest ordin abrogă Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 914/2012 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare.

M. Of. nr. 523/27 mai 2022

Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 145/2022 privind aprobarea formei și conținutului notificării prevăzute la art. 302 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Comentarii

Notificarea prevăzută la art. 302 din Legea nr. 129/2019 se referă la obligația entităților prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g)-k) de a notifica Oficiul, exclusiv electronic, cu privire la începerea, suspendarea sau încetarea activității care intră sub incidența Legii nr. 129/2019, în termen de 15 zile de la data începerii, suspendării sau încetării acestei activități.
Entitățile ce trebuie să notifice Oficiul sunt:

a) furnizorii de servicii pentru societăți sau fiducii;
b) furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede;
c) furnizorii de portofele;
d) agenții și dezvoltatorii imobiliari, inclusiv atunci când acționează în calitate de intermediari în închirierea de bunuri
imobile, dar numai în ceea ce privește tranzacțiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezintă echivalentul în lei a
10.000 de euro sau mai mult;
e) alte persoane care, în calitate de profesioniști, comercializează bunuri, inclusiv metale și pietre prețioase, numai în măsura în care efectuează tranzacții în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro,
indiferent dacă tranzacția se execută printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între
ele;
f) persoanele care comercializează/depozitează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul de opere de artă, inclusiv atunci când această activitate este desfășurată de galerii de artă și case de licitații, în cazul în care valoarea tranzacției sau a unei serii de tranzacții legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 deeuro sau mai mult.

 

 

 

Info Fiscal – Mai 2022 was last modified: iunie 2nd, 2022 by Emilian Duca

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: