Info fiscal – Iunie 2022

4 iul. 2022
Vizualizari: 563

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 559/8 iunie 2022

Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.329/2022 privind procedura și condițiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați.

Comentarii

Potrivit OMF nr. 1.329/2022, autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați se realizează de către direcția regională vamală în a cărei rază de competentă își are sediul/domiciliul solicitantul, cu excepția marilor contribuabili pentru care autorizarea se realizează de către Direcția Regională Vamală București. Solicitările pentru autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați, înregistrate la autoritatea vamală centrală/teritorială până la data de 15 mai 2022 (data intrării în vigoare a art. II pct. 11 din OG nr. 11/2022) se soluționează conform OMFP nr. 2.482/2017 de către comisiile regionale și teritoriale/comisia constituită la nivelul Direcției generale de administrare a
marilor contribuabili.

M. Of. nr. 594/17 iunie 2022

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/2022 privind modificarea și completarea
unor acte normative din domeniul fiscal și vamal.

Comentarii

Prin O.U.G. nr. 85/2022 se modifică Codul fiscal cu privire la:

1. TVA – extindere termen până la care se aplică prevederile privind operațiuni pentru care se aplică taxarea inversă.

2. 2. Accize și alte taxe speciale – contravenții, deținere produse accizabile supuse marcării.
Prin această ordonanță de urgență se modifică și OG nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale prin care se aprobă măsuri de restructurare a obligațiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2021.
Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 22 din 20 iunie 2022.

M. Of. nr. 655/30 iunie 2022

Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.368/2022 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaționale.

Comentarii

Convenția multilaterală pentru implementarea în cadrul tratatelor fiscale a măsurilor legate de prevenirea erodării bazei impozabile și a transferului profiturilor, adoptată la Paris la 24 noiembrie 2016, ratificată prin Legea nr. 5/2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 10 ianuarie 2022 intră în vigoare la data de 1 iunie 2022.

PROCEDURĂ FISCALĂ

M. Of. nr. 585/16 iunie 2022

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.090/2022 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Comentarii

Comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanță se realizează prin intermediul serviciului „Spațiul privat virtual” (SPV) — serviciu de distribuție electronică înregistrată care permite transmiterea de date prin mijloace electronice și furnizează dovezi referitoare la manipularea datelor transmise, inclusiv dovezi privind trimiterea și primirea datelor, asigurând protejarea datelor transmise împotriva riscului de pierdere, furt, deteriorare
sau orice modificare neautorizată. Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 21 din 16 iunie 2022.

M. Of. nr. 591/17 iunie 2022

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.081/2022 pentru modificarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului 208 „Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului justiției nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată și rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și a modelului și conținutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit.

Comentarii

Formularul (208) se utilizează pentru declararea informațiilor privind tranzacțiile prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de proprietate și ale dezmembrămintelor acestuia asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor
aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, din patrimoniul personal. Se întocmește de către notarul public care autentifică actele de transfer. Circulă în format electronic, prin mijloace electronice de transmitere la distanță. Formularul se utilizează pentru declararea informațiilor privind tranzacțiile de proprietăți imobiliare din patrimoniul personal prin procedură notarială, încheiate începând cu
semestrul 1 al anului 2022.

M. Of. nr. 619/24 iunie 2022

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.150/2022 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilite prin autoimpunere sau reținere la sursă.
Comentarii

Se introduc două noi poziții în „Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat”:

– Taxă datorată Comitetului Olimpic și Sportiv Român;

– Taxă datorată Comitetului Național Paralimpic.

Pentru aceste taxe, formularul (100) se depune lunar. Obligațiile referitoare la aceste taxe se declară de către operatorii economici organizatori de jocuri de noroc, conform Legii nr. 30/2022.

Operatorii economici organizatori de jocuri de noroc declară un procent de 1% din totalul taxelor datorate care se constituie ca venit al Comitetului Olimpic și Sportiv Român și un procent de 0,2% din totalul taxelor datorate care se constituie ca venit al Comitetului Național Paralimpic.

M. Of. nr. 654/30 iunie 2022

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Comentarii

O.U.G. nr. 102/2022 transpune art. 1 pct. 2 lit. (a) și lit. (b), precum și secțiunea IX din anexa I din Directiva 2014/107 UE a Consiliului din 9 decembrie 2014 de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 359 din 16 decembrie 2014. În plus, a fost extins la 5 ani termenul de prescripție pentru contravențiile reglementate de Codul de procedură fiscală, în loc de 6 luni (noul termen de prescripție se aplică de la 30 iulie 2022). Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 24 din 1 iulie 2022.

M. Of. nr. 656/30 iunie 2022

Ordinul președintelui ANAF și al președintelui Autorității Vamale Române nr. 1.190/4.625 pentru aprobarea Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport.

Comentarii

Prin acest ordin se stabilesc:

1. Procedura de utilizare și funcționare a sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport.

2. Categoriile de vehicule care fac obiectul monitorizării în sistemul RO e-Transport – cele cu o masă maximă autorizată de minimum 3,5 tone, încărcate cu bunuri cu risc fiscal ridicat cu o masă brută totală mai mare de 500 kg sau o valoare totală mai mare de 10.000 de lei, aferente cel puțin unei relații comerciale care face obiectul transportului.

1. Sistemul RO e-Transport este gestionat de către Ministerul Finanțelor, prin ANAF și Centrul Național pentru Informații Financiare. Pentru utilizarea RO e-Transport este necesară înregistrarea operatorilor economici în Spațiul privat virtual (SPV), în nume propriu sau prin reprezentant legal, prin reprezentant desemnat ori prin împuternicit.
Categoriile de operațiuni de transport al bunurilor cu risc fiscal ridicat sunt prevăzute la art. 2 pct. 9 din O.U.G. nr. 41/2022.

Declararea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat se face de către:

a) destinatarul înscris în declarația vamală de import, respectiv expeditorul înscris în declarația vamală de export, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul operațiunilor de import sau export.

b) beneficiarul din România, în cazul achizițiilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat.

c) furnizorul din România, în cazul tranzacțiilor interne sau al livrărilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat.

d) depozitarul, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul tranzacțiilor intracomunitare aflate în tranzit, atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României spre depozitare sau pentru formarea unui nou transport din una sau
mai multe partide de bunuri, cât și pentru bunurile încărcate după depozitare sau după formarea unui nou transport pe teritoriul național din una sau mai multe partide de bunuri. Nu fac obiectul declarării în sistem transporturile bunurilor cu risc fiscal ridicat reprezentând produse agricole, efectuate de către producătorii agricoli persoane fizice de la locul de deținere la locul de comercializare.


M. Of. nr. 657/30 iunie 2022

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 106/2022 pentru susținerea acordării de reduceri ale prețurilor la benzină și motorină și pentru modificarea art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de abrogare a art. XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Comentarii

Prin această ordonanță de urgență se prelungește termenul de la care începe aplicarea prevederilor referitoare la stabilirea contravențiilor și sancțiunilor corespunzătoare stabilite prin O.U.G. nr. 41/2022, respectiv de la 1 octombrie 2022 (anterior, 1 iulie 2022). Aceste contravenții se referă la declararea/modificarea datelor în sistemul RO
e-Transport, neprezentarea documentelor care însoțesc transportul de bunuri cu risc fiscal ridicat sau a codului UIT.

LEGISALȚIA MUNCII

M. Of. nr. 555/7 iunie 2022

Hotărârea Guvernului nr. 743/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind documentele de ședere eliberate cetățenilor Uniunii Europene și membrilor de familie ai acestora, precum și în domeniul străinilor.

M. Of. nr. 596/20 iunie 2022

Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 964/2022 pentru aprobarea modelului declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 31 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă.

Comentarii

Se aprobă modelul declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 31 alin. (3) din O.U.G. nr. 132/2020.
În perioada 8 iunie 2022 – 31 decembrie 2022, pentru a beneficia de măsurile prevăzute de O.U.G. nr. 132/2020 la art. 31, din declarația pe propria răspundere trebuie să reiasă diminuarea producției cu cel puțin 10% în luna în care se solicită aplicarea măsurii față de aceeași lună a anului 2019 sau față de media lunară a producției realizate în anul 2019.

M. Of. nr. 613/22 iunie 2022

Legea nr. 187/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare.

Comentarii

Această lege modifică Legea nr. 165/2018 cu privire la:

1.Valoarea nominală a unui tichet de masă este de maxim 30 lei – se aplică de la 1 iulie 2022. Această valoare se aplică și în semestrul II al anului 2022 și în primele două luni ale semestrului I al anului 2023. În luna iulie 2022, angajatorii pot acorda suplimentar tichete de masă cu o valoare egală cu diferența dintre noua valoare aprobată (30 lei) și valoarea acordată în luna iunie 2022, corespunzător numărului de zile lucrate în iunie.

2. Organizațiile sindicale pot acorda, ocazional, tichete cadou din fonduri proprii membrilor proprii care nu au calitatea de angajați ai organizației sindicale.

3. Voucherele de vacanță pot fi utilizate și pentru acoperirea cheltuielilor cu taberele școlare, naționale sau internaționale,
organizate pe teritoriul României la care participă copilul titularului.

M. Of. nr. 631/27 iunie 2022

Hotărârea Guvernului nr. 822/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activității prestatorului casnic.

FONDURI SPECIALE

M. Of. nr. 626/27 iunie 2022

Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.642/2022 privind modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 572/2019 pentru depunerea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Comentarii

Ordinul nr. 572/2019 se modifică cu privire la următoarele aspecte:

1. Declarațiile privind obligațiile la Fondul pentru mediu se depun numai prin mijloace
electronice de transmitere la distanță. Orice modificare a declarațiilor fiscale se realizează prin depunerea, în format electronic, a unei declarații rectificative însoțită de documente justificative din care să rezulte corectitudinea datelor înscrise în declarația rectificativă.

2. Generarea contului de acces se realizează în baza solicitării scrise, în format electronic, a reprezentantului legal al persoanei juridice/fizice, depusă prin intermediul serviciului „Depunere declarații online”. Prin intermediul contului de acces se poate solicita eliberarea certificatului de atestare fiscală privind obligațiile la Fondul pentru mediu și se
poate vizualiza și descărca certificatul.
3. Utilizarea serviciului „Depunere declarații online” este posibilă numai după înrolarea în aplicația informatică, în baza unui document care atestă calitatea de reprezentant legal/a unei împuterniciri notariale atașate la cererea de înrolare (în cazul împuternicitului reprezentantului legal).

M. Of. nr. 646/29 Iunie 2022

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2022 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru
emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule.

Comentarii
O.U.G. nr. 93/2022 are în vedere:

1. Taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, prevăzută la art. 2141-2143 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

2. Taxa pe poluare pentru autovehicule, prevăzută de O.U.G. nr. 50/2008.

3. Taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prevăzută de Legea nr. 9/2012.

4. Timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzut de O.U.G. nr. 9/2013 . Contribuabilii care au achitat una din aceste
taxe și care nu au beneficiat de restituire până la data de 29 iunie 2022 pot solicita restituirea acestora, indiferent de momentul plații taxelor, precum și a dobânzilor datorate pentru perioada cuprinsă între data perceperii și data
restituirii, pe cale administrativă, prin cerere adresată organului fiscal central competent. Termenul de depunere a cererilor de restituire este de 5 ani, începând cu data de 29 iunie 2022.
Această ordonanță de urgență abrogă O.U.G. nr. 52/2017.

M. Of. nr. 657/30 iunie 20

Ordonanță de urgență nr. 104/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii
nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului.

ALTE REGLEMENTĂRI

M. Of. nr. 554/7 iunie 2022

Hotărârea președintelui Camerei Consultanților Fiscali nr. 8/2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 14/2021 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali.

Comentarii

Se stabilește prin acest ordin Lista birourilor vamale de frontieră abilitate să efectueze formalitățile vamale de punere în liberă circulație a benzinelor și motorinelor.

M. Of. nr. 566/9 iunie 2022

Ordonanță de urgență nr. 79/2022 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale.

M. Of. nr. 582/15 iunie 2022

Legea nr. 180/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin.

M. Of. nr. 599/20 iunie 2022

Legea nr. 82/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 59/1934 asupra cecului.

M. Of. nr. 601/20 iunie 2022

Ordonanță de urgență nr. 84/2022 privind combaterea acțiunilor speculative și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

M. Of. 648/30 iunie 2022

Ordinul președintelui ANAF nr. 1172/2022 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.984/2019 pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de ducere la îndeplinire a atribuțiilor Agenției Naționale de Administrare Fiscală în domeniul sancțiunilor internaționale.

Info fiscal – Iunie 2022 was last modified: iulie 4th, 2022 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: