Info fiscal – Iulie 2022

2 aug. 2022
Vizualizari: 721

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 661/1 iulie 2022

1. Ordinul ministrului finanțelor nr. 1525/2022 privind stabilirea Procedurii de acordare a facilităților fiscale în sectorul agricol și în industria alimentară;

2. Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.528/2022 privind stabilirea Procedurii de acordare a facilităților fiscale în domeniul construcțiilor.

Comentarii

În concordanță cu modificările aduse Codului fiscal prin Legea nr. 135/2022, cele două ordine aprobă:

I. Procedura de acordare a facilităților fiscale în sectorul agricol și în industria alimentară.

II. Procedura de acordare a facilitaților fiscale în domeniul construcțiilor. Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 25 din 12 iulie 2022.

M. Of. nr. 716/15 iulie 2022

Ordonanța Guvernului nr. 16/1022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale.

Comentarii

O.G. nr. 16/2022 modifică Codul fiscal referitor la:

1. Impozitul pe profit: profit reinvestit, regimul fiscal al dividendelor primite din state membre UE, impozitul pe dividende și scutiri.

2. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor: definiții, entități exceptate, reguli speciale, reguli privind ieșirea din sistemul de taxare pe veniturile microîntreprinderilor în cursul anului.

3. Impozitul pe venit: calculul cifrei de afaceri pentru acordarea de facilități fiscale în sectorul construcții/agricultură/ industrie alimentară, plafon pentru acordarea facilităților fiscale, deducere personală, venituri neimpozabile, venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, venituri din jocuri de noroc, contracte de închiriere.

4. Contribuții sociale: baza de calcul a CAS, CASS și CA, declarația unică.

5. Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți: calculul și plata impozitului pe dividende, scutiri.

6. TVA: cota redusă, plafon unic pentru vânzarea de locuințe, Registrul locuințelor achiziționate cu cota redusă.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

7. Accize și taxe speciale.

8. Impozite și taxe locale. Pentru informații suplimentare, vezi Tax focus nr. 25 din 16 iulie 2022.

M. Of. nr. 742/22 iulie 2022

Legea nr. 252/2022 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pentru completarea art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Comentarii

Modificările aduse Codului fiscal prin această Lege se referă la calculul impozitului/taxei pe clădiri. Astfel:

– în cazul clădirilor nerezidențiale, impozitul se va calcula prin aplicarea unei cote de 2% asupra valorii impozabile a clădirii dacă proprietarul clădirii a fost notificat de către organul fiscal competent (prin SPV sau prin poștă -până la 31 Octombrie a anului curent pentru impozitul datorat începând cu anul următor) cu privire la posibilitatea depunerii raportului de evaluare, iar acesta nu a depus raportul până la primul termen de plată (31 Martie). Dacă notificarea nu a fost comunicată în termenul prevăzut, impozitul se va calcula prin aplicarea cotei de minim 0,5% asupra valorii impozabile a clădirii.

– taxa/impozitul pe clădiri este de 5% asupra valorii impozabile a clădirii cu condiția ca proprietarul să fi fost notificat de către organul fiscal competent (prin SPV sau prin poștă -până la 31 Octombrie a anului curent pentru impozitul datorat începând cu anul următor) cu privire la posibilitatea depunerii raportului de evaluare, iar proprietarul nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 5 ani anteriori anului de referință.

Dacă notificarea nu a fost comunicată în termenul prevăzut, impozitul se va calcula conform art. 460 alin. (1) și (2) C.fisc. Dacă proprietarul clădirii a fost notificat și acesta nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, diferența de taxă va fi suportată de către proprietar.

PROCEDURĂ FISCALĂ

M. Of. nr. 714/15 iulie 2022

Ordinul ministrului de finanțe nr. 1667/2022 pentru modificarea Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului național privind factura electronică RO e-Factura, precum și de primire și descărcare a facturii electronice de către destinatarii facturii electronice emise în relația B2G în sistemulnațional privind factura electronică RO e-Factura, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 1365/2021, și privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 2004/2013 pentru aprobarea procedurilor privind registrul entităților publice și registrul altor entități.

Comentarii

Principalele modificări ale Procedurii de utilizare a sistemului RO e-Factura se referă la următoarele:

– au fost abrogate prevederileprivind obligațiile autorităților și entităților contractante (stabilite de art. 2 alin. (1) lit. m) din O.U.G. nr. 120/2021) care primesc și procesează facturile electronice de a fi înregistrate în Registrul entităților publice.

– destinatarii facturilor electronice emise în relația B2G (prevăzuți la art. 2 alin. (1) lit. p) din O.U.G. nr. 120/2021 -autorități contractante, entități contractante sau unitatea de achiziții centralizate cu atribuții în acest sens care primesc factura electronică împreună cu sigiliul electronic al Ministerului de Finanțe în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura) au obligația de a primi și descărca factura electronică prin accesarea secțiunii Factura electronică disponibilă în SPV de pe portalul ANAF.

– în situația unei facturi electronice emise în cadrul relației B2G asupra căreia destinatarul are obiecții, acesta va notifica, folosind secțiunea Factura electronică disponibilă în SPV de pe portalul ANAF sau sistemul național de raportare Forexebug, emitentul facturii electronice prin trimiterea unui mesaj cu aceste obiecții.

M. Of. nr. 715/15 iulie 2022

Ordinul ministrului finanțelor, ministrului sănătății și al ministrului muncii și solidarității sociale nr. 1580/2220/1098/2022 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”.

Comentarii

Modificările aduse formularului (112) prin această lege au în vedere:

1. introducerea în Nomenclatorul „Creanțe fiscale” a unor noi rânduri, în vederea declarării creanțelor fiscale aferente contribuției de asigurări sociale datoratăde persoanele fizice care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 7, respectiv contribuției asiguratorie pentru muncădatoratăde către persoanele fizice sau juridice care au calitatea de angajatori și care se încadrează̆în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 7 din Codul fiscal din Codul fiscal;

2. introducerea unor noi casete în Anexa 1.1. -Anexa angajator:

-pentru declararea distinctăa cifrei de afaceri realizate de angajatorii care desfășoară activități în sectorul „Agricol și industria alimentară”, în vederea acordării sau nu a facilitaților fiscale prevăzute la art. 60 pct. 7 C. fisc;

– în Secțiunile C.2. și E.3. -Indemnizații sănătate (conform O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobatăcu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare), în vederea declarării noilor tipuri de concedii medicale și indemnizațiide asigurări sociale de sănătate, introduse prin Legea nr. 73/2022;

– în Secțiunea C.6., în vederea declarării distincte a contribuției asiguratorie pentru muncă datorată de angajatorii din sectorul agricultură și industria alimentară, care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 60 pct. 7 C. fisc;

3. introducerea unor noi rânduri în Anexa 1.2. -Anexa asigurat:

– în vederea declarării salariaților care desfășoară activitate în sectorul de construcții/agricol și industrie alimentară, după caz, care beneficiază de facilitățile fiscale prevăzute la art. 60 pct. 5 sau pct. 7 C. fisc. care și-au exprimat opțiunea pentru plata contribuției la fondul de pensii administrat privat;

– în Secțiunea E 3, în vederea declarării distincte a veniturilor asimilate salariilor precum și a avantajelor impozabile/neimpozabile, după caz. Declararea distinctă a acestor venituri se va realiza începând cu obligațiile declarative aferente lunii ianuarie 2023.

4. introducerea în Nomenclatorul „Tip asigurat“ a unor noi tipuri de asigurați:

a) salariat care își desfășoară activitatea în sectorul agricol și industria alimentară, care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 7 C. fisc.;

b) salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 1 din O.U.G. nr. 36/2022, suportată din bugetul asigurărilor de șomaj;

c) salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 1 din O.U.G. nr. 36/2022, suportatădin bugetul asigurărilor de șomaj, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii;

d) salariat care desfășoară activitate în baza unui contract individual de muncăcu normă întreagă, beneficiar al măsurii „200 de lei în plus pentru salariul minim” prevăzută de O.U.G. nr. 67/2022 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea art. 59 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

e) persoane fizice care desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional (zilieri), potrivit Legii nr. 52/2011, la un beneficiar de lucrări din sectorul „Agricol și industria alimentară”, care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 7 C.fisc. Modificările aduse formularului (112) au la bază prevederile: Legii nr. 135/2022, Legii nr. 163/2022, Legii nr. 73/2022, O.U.G. nr. 36/2022, O.U.G. nr. 67/2022, O.U.G. nr. 73/2022.

M. Of. nr. 742/22 iulie 2022

Legea nr. 252/2022 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pentru completarea art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Comentarii

Prin Legea nr. 252/2022 se modifică art. 47 C. proc. fisc. Astfel, organul fiscal competent are obligația de a informa proprietarii clădirilor asupra posibilității depunerii raportului de evaluare. Notificarea se face prin SPV sau prin poștă în cazul celor care nu sunt înrolați în SPV. Prin hotărâre a consiliului local, organul fiscal local poate utiliza mijloacele electronice de transmitere la distanță folosite de către organul fiscal central, prin aderare la procedurile de lucru specifice acestuia.

M. Of. nr. 754/27 iulie 2022

Ordinul președintelui ANAF nr. 1363/2022 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 179 „Declarație privind compensația la carburanți”.

Comentarii

Formularul (179) se completează și se depune de către operatorii economici care comercializează benzină și motorină către clienți finali-persoane fizice și juridice care achiziționează carburanții din depozite și/sau stații de distribuție pentru consumul propriu, care acordă o reducere de preț, la prețul de vânzare și beneficiază de la bugetul de stat de o compensare, conform O.U.G. nr. 106/2022.

M. Of. nr. 761/29 iulie 2022

Ordinul președintelui ANAF nr. 1341/2022 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor șitaxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă”.

Comentarii

Se modifică prin acest ordin „Nomenclatorul obligațiilor de platăla bugetul de stat’” prin introducerea de noi creanțe fiscale:

– impozit asupra veniturilor suplimentare datorate de titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetrele off-shore și on-shore de adâncime-compensații aferente dreptului de trecere în schimbul limitărilor aduse dreptului de folosință.

– despăgubiri acordate pentru toate pagubele cauzate prin exercitarea dreptului de trecere. Aceste creanțe fiscale se declară și se plătesc de către plătitorii prevăzuți de Legea nr. 256/2018.

LEGISLAȚIA MUNCII

M. Of. nr. 660/1 iulie 2022

Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 1703/390/2022 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și a Instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

M. Of. nr. 711/15 iulie 2022

Ordonanța Guvernului nr. 14/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Comentarii

Legea nr. 95/2006 se modifică prin această ordonanță cu privire la: executarea contractelor de management, ocuparea unor posturi prin concurs, înființarea Institutului Național de Management al Serviciilor de Sănătate.

M. Of. nr. 748/26 iulie 2022

Hotărârea Guvernului nr. 931/2022 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1045/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare.

Comentarii

Luând în considerare faptul că, începând cu data de 1 februarie 2022, biletele de valoare se emit doar în format electronic, H.G. nr. 931/2022 elimină prevederile și obligațiile legate de tichetele de valoare emise în format hârtie stabilite prin H.G. nr. 1045/2018.

Biletele de valoare în format hârtie achiziționate până la 31 ianuarie 2022 pot fi acordate și folosite până la data valabilității înscrise pe ele. Unitățile care emit bilete de valoare sunt obligate să țină o evidențăproprie lunară pentru biletele pe suport hârtiepână la data de 1 februarie 2023.

De asemenea, se elimină posibilitatea ca angajatorii să ofere tichete cadou și altor persoane decât propriilor angajați (ex: campanii de marketing) pentru a fi în concordanță cu O.U.G. nr. 130/2021 (totuși, se oferă posibilitatea acordării de tichete cadoude către sindicate membrilor,chiar dacă aceștia nu sunt salariați proprii).

ALTE REGLEMENTĂRI

M. Of. nr. 668/4 iulie 2022

Legea nr. 195/2022 pentru completarea art. 25 din Legea contabilității nr. 82/1991.

Comentarii

Conform modificărilor aduse art. 25 din Legea nr. 82/1991, începând cu data de 1 ianuarie 2023, statele de salarii pentru care angajatorul are o declarație informativă privind impozitul reținut la sursă, pe beneficiari de venit, sau pentru care angajatorul are obligația legală de a depune formularul (112), se păstrează timp de 5 ani.

M. Of.  nr. 680/7 Iulie 2022

Circulară BNR nr. 17/2022 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României.

Comentarii

Începând cu data de 7 Iulie 2022, nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României este de 4,75% pe an.

M. Of. nr. 709/15 Iulie2022

Legea nr. 216/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei și de insolvență și a altor acte normative.

Comentarii

Legea nr. 216/2022 transpune Directiva (UE) 2019/1023 a Parlamentului European șia Consiliului din 20 iunie 2019 privind cadrele de restructurare preventivă, remiterea de datorie și decăderile, precum și măsurile de sporire a eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și de remitere de datorie și de modificare a Directivei (UE) 2017/1132 (Directiva privind restructurarea și insolvența), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 172 din 26 iunie 2019.

M. Of. nr. 716/15 iulie 2022

Ordonanța Guvernului nr. 15/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc.

Comentarii

O.U.G. nr. 77/2009 se modifică cu privire la următoarele aspecte:

1. Pentru contractele având ca obiect promovarea mărcilor, platformelor, aplicațiilor sau activităților de jocuri de noroc, organizatorii de jocuri de noroc datorează taxa de promovare pentru activitățile de jocuri de noroc. Taxa reprezintă 5% din valoarea contractelor de publicitate și se plătește către bugetul de stat până la data de 25 a lunii următoare celei în care contractul de publicitate a fost încheiat.Suma datorată se calculează și se declară în declarația fiscală depusă la organul fiscal competent. Modelul șiconținutul declarației se aprobă prin OPANAF, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare O.G. nr. 15/2022 (până la 18 august 2022). Pentru contractele de publicitate aflate în derulare taxa se declară și se plăteșteîn maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului de mai sus (până la 18 septembrie 2022).

2. Termenul de plată al contribuțiilor anuale prin care se constituie veniturile proprii.

3. Acordarea/anularealicenței de organizare a jocurilor de noroc (condiții).

4. Contravenții și sancțiuni.

M. Of. nr. 723/19 iulie 2022

Ordinul ministrului finanțelor nr. 1669/2022 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici.

Comentarii

Raportarea contabilă la 30 iunie 2022 se aplică:

– entităților cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiareanuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014.

– persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2844/201.

care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

Prevederile acestui ordin se aplică și subunităților din România care aparținunor persoane juridice cu sediul în străinătate, precum, sediilor permanente din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând SEE, cu condiția îndeplinirii condiției privind cifra de afaceri.

Entitățile care nu au desfășurat activitate de la data înființării până la 30 iunie 2022, cele care în tot semestrul I al anului 2022 s-au aflat în inactivitate temporară, cele înființate în cursul anului 2022, precum și persoanele juridice care se află în curs de lichidare nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2022. Nu fac obiectul raportării contabile la 30 iunie 2022 persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România.

Raportările contabile se depun în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, semnate cu certificat digital calificat. Raportările contabile se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor până cel mai târziu la data de 16 august 2022. Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2022 se sancționează conform prevederilor art. 42 din Legea contabilității nr. 82/1991.

Acest ordin abrogă OMFP nr. 763/2021.

M. Of. nr. 750/26 iulie 2022

Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului.

M. Of. nr. 752/27 iulie 2022

Legea nr. 242/2022 privind schimbul de date între sisteme informatice și crearea Platformei naționale de interoperabilitate.

Comentarii

Această Lege urmărește adoptarea unor măsuri referitoare la tehnologii, echipamente, programe software și datele utilizate de acestea, învederea creșterii gradului de interconectare între sistemele informatice ale autorităților și instituțiilor publice șila facilitatea schimbului de date între acestea, pornind de la principiile și obiectivele Cadrului european de interoperabilitate.

Info fiscal – Iulie 2022 was last modified: august 2nd, 2022 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: